PROF.DR. RECEP KILIÇ    
Adı : RECEP
Soyadı : KILIÇ
E-posta : kilicrecep@ankara.edu.tr, kilicrecep@gmail.com, www.recepkilic.net
Tel : 0312 212 6800/ 1248
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/recep-kilic
Kişisel Akademik Bilgiler

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı                    :  Prof. Dr. Recep KILIÇ

Doğum Yeri ve Tarihi :  Giresun, 1958

Medeni Durumu          :  Evli, üç çocuk babası

Bildiği Yabancı Diller  :  İngilizce, Arapça

E-mail Adresi                kilicrecep@ankara.edu.tr; kilicrecep@gmail.com

Telefon:                        :  0312 2126800/ 1248

Web Sitesi                    : www.recepkilic.net 

AKADEMİK İLERLEME VE MESLEKİ DENEYİMLER

Birimi                      : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Bölümü                   : Felsefe ve Din Bilimleri

Anabilim Dalı           : Din Felsefesi

Bilim Dalı                  : Din Felsefesi

Lisans/Y. Lisans       Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1980

Doktora                   :  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991

Doçent                     :  Din Felsefesi, 1995

Profesör                   : Din Felsefesi, 2001

 

ESERLER

 

A.  KİTAPLAR

 

A. I. YAZARI OLDUĞU KİTAPLAR

 

1.      Ahlakın Dini Temeli, Ankara: TDV Yayını, 1992 (1.baskı); 2016 (8.baskı).

 

2.      Ayet ve Hadislerin Işığında İnsan ve Ahlâk, Ankara: TDV Yayını, 1995 (1.baskı); 2015 (8.baskı).

 

 1. Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayını, 2002 (1.baskı); İstanbul: Ötüken Yayını, 2004 (2. baskı).

 

 1. Dini Anlamak Üzerine, İstanbul: Ötüken Yayını, 2004

 

 1. Türkiye Aleviliği: Sosyo-Kültürel Dinsel Yapı Çözümlemesi,[Şahin Gürsoy ile birlikte], Ankara: Nobel Yayını, 2009.

 

6.      Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı – 6. Sınıf, Ankara, Gizem yayıncılık, 2011.

 

7.      Din ve Kültür İlişkisi Üzerine, İstanbul: Ötüken Yayını, Mart 2015.

 

 

A. II. EDİTÖRÜ OLDUĞU KİTAPLAR

 

1.      Hz. Peygamber'in Hayatından Davranış Modelleri, Ankara: TDV Yayını, 1998 (1. baskı); 2008 (14.baskı).

 

2.      Prof. Necati Öner Armağanı, [S. H. Bolay ile birlikte] Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt XL, Ankara 1999.

 

3.      Hazreti Muhammed'i Anlamak, [Ş.Fetahu, R. Şabani, vd. ile birlikte], Ankara: TDV Yayını, 1999.

 

4.      Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağanı [K. Sarıkavak ve N. Gökalp ile birlikte], Ankara: Gazi Kitabevi, 2005.

 

5.      Din ve Ahlak Felsefesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayını, 2006.

 

6.      Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü- Atatürk Dönemi (1920-1938), [Osman Horata ve diğerleri ile birlikte], c. I, II, III, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2009, 1440 s.

 

7.      Okulda Din Eğitimi ve Öğretimi [Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Durum Değerlendirmesi] Çalıştayı, Ankara: Ankara Merkez İHL Öğrencileri ve Mezunları Vakfı Yayını, 2010. 

 

8.      Din Felsefesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayını, 2013.

 

9.      Din Felsefesi El Kitabı [M. S. Reçber ile birlikte), Ankara: Grafiker Yayınları, Ocak 2014.

 

10.  Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağanı, Ankara, TKAE Yayını, 2015. 

 

 

A. III. OSMANLI TÜRKÇESİNDEN SADELEŞTİRME

 

 

1.      İslâm Ahlâkının Esasları (Babanzade Ahmet Naim'den sadeleştirme), Ankara: TDV Yayını, 1995.

 

2.      İslâm Düşüncesinin Problemlerine Giriş (M. Hamdi Yazır'dan sadeleştirme), Ankara: TDV yayını, 1996, 1. Baskı; 2005, 2. baskı. 

 

3.      İslam Ahlakının Esasları (Ahlak Klasikleri-I), Ahmed Naim’den notlar ilaveli sadeleştirme, Ankara: TDV Yayını, 2010.

 

 

 

B) KİTAP İÇİNDE BÖLÜM

 1. “Kur’an’da Ulûhiyet Anlayışı Üzerine”, Varlık, Bilgi, İnsan, Editör Yusuf Şevki Yavuz, İstanbul: 29 Mayıs Üniversitesi Kuramer Yayını, 2017 s. 185-232.                                                                                                                          
 2. “Ahmet Naîm’in Ahlâk Anlayışı”, Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları, Yayına Hazırlayan: İ. Kurt – S. A. Tüz, İstanbul, 2017.                                                                                                                                          
 3. “Ahlâk ve Medeniyet İlişkisi Üzerine”, Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşması Sürecinde Prof. Dr. Abdurrahman Küçük’e Armağan Kitabı, ed. Ahmet H. Eroğlu, Ankara: Berikan Yayınevi, 2016, s. 197-208.                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 4. “İslam Medeniyetinin Ahlâk Boyutu: İmam Maturidî’nin Ahlâk Anlayışı”,  Hikmetin İzinde Kenan Gürsoy’a Armağan Kitabı, ed. Fulya Bayraktar, Ankara: Aktif Düşünce Yayıncılık, 2016, s. 879-886.                                           
 5. “Değerin Mahiyeti/Neliği Üzerine”, Değerler ve Eğitimi –II Sempozyum Bildirileri Kitabı (İstanbul 2012), Editör: R. Kaymakcan vd., İstanbul: DEM yayınları, 2015, s. 83-90.                                                                                        
 6. “Ahmet Naim ve Düşünce Dünyası”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslâm Düşüncesi, Editör: Bayram Ali Çetinkaya, cilt 9, İstanbul: İnsan Yayınları, 2015, s. 371-398.  

 1. “Hamdi Yazır ve Düşünce Dünyası”, Doğu’dan Batı’ya Düşüncenin Serüveni: Medeniyet Projelerinin İnşa Sürecinde Çağdaş İslâm Düşüncesi, Editör: Bayram Ali Çetinkaya, cilt 9, İstanbul: İnsan Yayınları, 2015, s. 557-596.                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2. “Atatürk’ün Din Yorumu Üzerine”, Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi, cilt II, Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2015, s. 1177-1183.                                                                                                                                                     
 3. “Ahmet Naîm”, Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi, c. 3: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, Editör, Süleyman Hayri Bolay, Ankara: Nobel Yayınevi, 2015, s. 1502-1549.                                            
 4. “İoanna Kuçuradi”, Tanzimat’tan Günümüze Türk Düşüncesi, c. 4-b: Cumhuriyet’ten Günümüze Bilimsel ve Felsefî Düşünce Temsilcileri, Editör, Süleyman Hayri Bolay, Ankara: Nobel Yayınevi, 2015, s. 2844-2858.                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 5. “Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay ile Hayatı, Eserleri ve Düşünce Dünyası Üzerine Söyleşi”, Çağdaş Türk Düşüncesinin İnşası Yolunda Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağanı, [Editör: Recep Kılıç], Ankara, TKAE Yayını, 2015, s. 55-92.                                                                                                                                                                                                                                    
 6. “İslam Ahlakının Tanımı ve Kapsamı”, İslam Ahlakı: Temel Konular Güncel Yorumlar, Editörler: M. Ş. Aydın – A. H. Adanalı, İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayını, 2014, s. 17-48.                                                                            
 7. “Vahiy ve Mucize”,  Din Felsefesi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, Ocak 2014, s. 215-252.                                                                                                               
 8. “Din ve Ahlak İlişkisi”, Din Felsefesi El Kitabı, Ankara: Grafiker Yayınları, Ocak 2014, s. 341-364.                                                                                     
 9. “Tanrı’nın Tarihe ve Tabiata Müdahalesi: Vahiy ve Mucize”, Din Felsefesi,  Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2013, s. 135-174.                                                                                                                                                 
 10.  “Din ve Ahlak”, Din Felsefesi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2013, s. 369-396.                                                                                                     
 11. “Prof. Dr. Necati Öner İle Söyleşi”, (Ş. Ercebeci – Ö. Çakır ile birlikte), Diriliş Yolunda Türk Düşüncesi Necati Öner’e Armağan, Ed. Bahaeddin Yediyıldız, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2013, s. 157-176.                                                                                                                                                      
 12. “Atatürk ve Din”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü- Atatürk Dönemi (1920-1938), ed.: Osman Horata ve diğerleri, c. I, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2009, içinde, s. 439-445.                                                                                                                      
 13. “Rifat Börekçi”, Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü- Atatürk Dönemi (1920-1938), c.I, içinde.                                                                                                                                              
 14. “İnanç Alanı”, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, ed., E. Ağaoğlu, K. Selvi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Şubat 2008.                                                                                                                                                                         
 15. “Hz. Muhammed ve Kur’an Alanı”, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, ed., E. Ağaoğlu, K. Selvi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Şubat 2008.                                                                                                                                               
 16. “Ahlak Alanı”, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, ed., E. Ağaoğlu, K. Selvi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, Şubat 2008.                                                                                                                                                                           
 17.  “İslam Ahlakı”, İslam’a Giriş: Evrensel Mesajlar, ed. M. Paçacı, Ankara: DİB Yayınları, 2008.                                                                                                                                                         
 18. “Vahiy, İman ve Mucize Kavramları”, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. R. Kılıç, Ankara: Ankuzem 2006.                                                                                                                                             
 19.  “Felsefe ve Ahlak İlişkisi”, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. R. Kılıç, Ankara, 2006.                                                                      
 20. “Ahlâkın Temellendirilmesi Problemi”, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. R. Kılıç, Ankara, 2006.                                                                                                                                                                 
 21. “Klasik ve Modern Ahlak Teorileri”, Din ve Ahlak Felsefesi, ed. R. Kılıç, Ankara, 2006.                                                                                                                                                                   
 22. “Din ve Kültür İlişkisi”, Din Bilimleri - 2, ed. Baki Adam, Ankara: Ankuzem, 2006.                                                                                                                                                                     
 23. “Ahlak”, İslam Dini Esasları, ed., Ahmet Akbulut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999.                                                                                                                                                                                    
 24. “Birey Olarak İnsan”, İslam Dini Esasları, ed., Ahmet Akbulut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999.                                                                                                                                                                                                                                   
 25. “Toplum İçinde İnsan”, İslam Dini Esasları, ed., Ahmet Akbulut, Anadolu Üniversitesi Açıköðretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999.                                                                                                                                                    
 26. “Maddi ve Manevi Çevremize Karşı Sorumluluklarımız”, İslam Dini Esasları, ed., Ahmet Akbulut, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans Programı Ders Kitabı, Eskişehir 1999.                                                                                                                            
 27. “Din ve Ahlak”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, c. IV, Ankara, 2006.                                                         
 28. “Din felsefesi”, Felsefe Ansiklopedisi, ed. Ahmet Cevizci, c. IV, Ankara, 2006.                                                                                       
 29. “İslam Kelam Düşüncesinde Ahlak Anlayışı”, Teorik ve Pratik Yönleriyle Ahlak, ed. R. Kaymakcan, M.Uyanık, İstanbul 2007.                                                    

C) MAKALELER

 

 1. “Yüksek Din Öğretiminde Felsefenin Yeri Üzerine”, Dini Araştırmalar Dergisi, Temmuz – Aralık 2014, cilt 17, sayı 45, s. 5-9

 

 1. “İlahiyat Fakültelerinin Geleceği Üzerine”, Dini Araştırmalar Dergisi, Ocak – Haziran 2014, sayı 44, s. 5-9.

 

 1.  “Türkiye’de Yüksek Din Eğitim ve Öğretimi Üzerine”, Dini Araştırmalar Dergisi, Temmuz – Aralık 2013, sayı 43, s. 5-8.

 

 1. “Ahlak, insanlığın evrensel bir değeridir: Prof. Dr. Recep Kılıç ile Ahlak Üzerine Bir Söyleşi”, Röportaj yapanlar: Ş. Gürsoy - İ. Çapçıoğlu, BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, c. I, sayı 2, s. 11-19. 

 

 1. “Manevi Çevre ve Ahlak”, Din ve Toplum, c. 3, sayı 08 (Haziran 2011), Ankara, s. 12-19.

 

 1.  “Vahiy: Mahiyeti, İmkânı ve Doğrulanması Üzerine”, Milel ve Nihal Dergisi, c. 8, s. 1, Ocak-Nisan 2011, ss. 21-47.

 

 1. “Din Kültür İlişkisi: Analitik Bir Değerlendirme”, Türk Yurdu, c. 31, sayı 286 (Haziran 2011), Ankara 2011, s. 6-13.

 

8.      “Batı Düşüncesindeki Modern Tartışmaların Işığında İslam Vahyi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2010, 51:1(2010), ss. 5-13.

 

9.      “2010’lu Yıllarda Alevilik: Sorun, Beklenti ve Gerçekler”, Dini Araştırmalar Dergisi Alevilik Özel Sayısı, Ankara 2010; Cilt: 11 Sayı: 33, ss. 7-16.

 

10.  “Dinde Yenilenme: Teceddüd, Tebeddül ve Tahrif Kavramları, [Hamdi Yazır’ın Dîbâce’sine Özel Atıfla], Eski Yeni Dergisi, Yıl 2010, sayı 16, ss. 71-76. 

 

11.  “Bunalım Dönemlerinde Ahlakın Dini Temelinin Önemi”, Çağımızın Ahlak Bunalımı ve Çözüm Arayışları –Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı- 24-26 Nisan 2009, İstanbul: Ensar Neşriyat 2009, ss. 39-69.

 

12.  “Çalışma Hayatımızın Problemleri Üzerine” İslam ve Çalışma hayatı Ulusal Sempozyumu [25–27 Kasım 2005], İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2008, ss. 359–366.

 

13.  “Küreselleşen Dünyada İslam Vahyi Üzerine”, Din ve Toplum, Kasım’08, sayı 05, Ankara 2008, ss. 58–65.

 

14.  “On Doing Islamic Theology in Europe”, Studies in Interreligious Dialogue, 17/ 2007/ 2, Leuven: Peeters Publishers, 2007, p. 239-43.

 

15.  “Ondokuz Yıllık Kutlu Doğum Haftası Tecrübesi Üzerine”, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 2007.

 

16.  “Klasik İslam Kelam Düşüncesinde Ahlâk Anlayışı“, İnsan Onuru: İslam ve Hıristiyanlıktaki Temelleri, Ankara, 2006, s. 89-96.

 

17.  “Türkçe İnternet Ortamında Misyonerlik Araştırması”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik - Sempozyum Bildirileri, yay. hazırlayan Asife Ünal, Ankara: Türkiye Dinler Tarihi Derneği Yayını, 2005, s. 103-110.

 

18.  “Küreselleşme ve Değer İlişkisinde Dinin Yeri”, Felsefe Dünyası, sayı 41, Ankara 2005/1.

 

19.  “Din Öğretiminin Felsefi Boyutu’, Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din

Öğretimi Kurultayı – Bildiri ve Tartışmalar, Malatya, 2005.

 

20.  “Türkiye’de Alevilik ve Bektaşiliğin Güncel Meseleleri Hakkında”, Türk Yurdu, Şubat 2005.

 

21.  “Aksiyon Adamı Prof. Dr. S. H. Bolay ve Kutlu Doğum Haftası”, Prof. Dr. Süleyman Hayri Bolay Armağan Kitabı, Ankara: Gazi Kitabevi, 2005.

 

22.  “Hilmi Ziya Ülken’de Ahlak Problemi”, Dini Anlamak Üzerine, İstanbul 2004, içinde.

 

23.  “Din ve Terör Özel Sayısı Hakkında”, Dinî Araştırmalar, c. 7, sayı 20, Eylül – Aralık 2004.

 

24.  “Dinî Çoğulculuk mu Dinde Çoğulculuk mu ?”, Dinî Araştırmalar, Ankara 2004, sayı 19.

 

25.  “Küreselleşmenin Değer Boyutu Üzerine”, Dinî Araştırmalar, Ankara 2003, sayı 17.

 

26.  “Din Görevlisinin Yetiştirilmesindeki Problemler”, Türk Yurdu, Ankara (Kasım) 2003. 

 

27.  “The Relationship between Technology and Religion in the process of Cultural Interaction: Modern Turkey as an Example”, www.sacredmedia.jyu.fi

 

28.  “Mehmet Akif’te Cehalet ve Tembelliğin Dinî Zihniyet İle İlişkisi”, Türk Yurdu, Ankara (Aralık) 2002.

 

29.  “Ziya Gökalp’de Din ve Medeniyet İlişkisi”, Dinî Araştırmalar, c. III, Ankara 2000.

 

30.  İslam ve Çalışma Üzerine Felsefî Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi Dergisi, c. XLI, Ankara 2000.

 

31.  “Hz. Peygamberin Hayatından Davranış Modelleri”, Hz. Muhammed’i Anlamak, editör: R. Kılıç, Ş.Fetahu, R. Şabani, ve diğerleri, Ankara: TDV Yayını, 1999.

 

32.  “Din Öğretimini Temellendirme Problemi”, Dinî Araştırmalar Dergisi, c. I, sayı 3, Ankara 1999.

 

33.  “Yahya Kemal’de Din - Kültür İlişkisi”, Türk Kimliği ve Yahya Kemal, Ankara 1999.

 

34.  “Osman Turan’a Göre Ahlâk ve Tarih İlişkisi”, Türk Kültürü, Ankara 1998.

 

35.  “Peygamberliğin Gerekliliği ve Peygamberimizin Örnekliği”, Hz.Peygamber’in Hayatından Davranış Modelleri, Ankara 1998.

 

36.  “Erol Güngör’ün Ahlâk Anlayışı”, Felsefe Dünyası, sayı 27, Ankara, Temmuz  1998/ 1.

 

37.  “2000’li Yıllara Girerken Hz. Peygamber’i Anlamak Üzerine”, İslâm’ın Bugünkü Meseleleri, ed. Çağatay Özdemir, Ankara 1997.

 

38.  “Çağdaş İngiliz Ahlak Felsefesinde Olgu Değer Problemi”, Felsefe Dünyası, sayı 23, Ankara 1997(Kış).

 

39.  “Babanzâde Ahmet Naim’in Felsefî Görüşleri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XXXVI, Ankara 1997.

 

40.  “Olgu ve Değer Problemi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat  Fakültesi Dergisi, c. XXXV, Ankara 1996.

 

41.  “Ahlâkı Temellendirme Problemi”, Felsefe Dünyası, Ankara 1993.

 

42.  “Hamdi Yazır'da Din Felsefesi”, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, Ankara 1993.

 

43.  “İki Eser-i Felsefi Münasebetiyle”, Mehmet Emin Erişirgil’den sadeleştirme, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, Ankara 1993.

 

44.  “Din ve İnsan”, Din Öğretimi Dergisi, sayı 39, Ankara 1993.

 

45.  “Peygamberimizi Doğru Anlayabilmek”, Türk Yurdu, sayı 75, Ankara 1993.

 

46.  “Kutlu Doğum’un Aydınlığında”, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 1993.


47.  “Din ve Manevi Çevre”, Diyanet Aylık Dergi, Haziran 1993.

 

48.  “Ahlâk Felsefesi Nedir ?”, G.C.Field’den tercüme, Felsefe Dünyası, sayı 4, Ankara 1992.

 

49.   “Dini Nasıl Anlamalı ?”, Türkiye Günlüğü, sayı 20, Ankara 1992.

 

50.  “Dini Bilgilerimizin Kaynağı Üzerine”, Bizim Dergah Dergisi, Mayıs 1992.

 

51.  “G. Edward Moore'un Ahlâk Felsefesi”, Felsefe Dünyası, sayı 1, Ankara 1991.

 

D. ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 1. “İslam ve Kadın Paneli” (Oturum Başkanı), 08 Mart 2017, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Etimesgut.                                                                                                                                                                                                                         
 2. “Ahmet Naim’in Ahlak Anlayışı”, Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İslâmî İlimler Araştırma Vakfı’nın 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde Düzce’de düzenlemiş olduğu “Son Dönem Osmanlı Mütefekkirleri ve Ahlâk Anlayışları” konulu tartışmalı ilmî toplantı.                                                                                                                                                                                 
 3. “Divan-ı Hikmet’in Ahlak Metafiziği Açısından Değerlendirilmesi”, 26-28 Eylül 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Geçmişten Geleceğe Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Sempozyumu".                                                                                                                                       
 4. “Uluslararası İpek Yolu’nun Yükselişi ve Türk Dünyası Bilgi Şöleni” (Oturum Başkanı), 3-4 Mart 2016, Milli Kütüphane, Ankara.                                                                                                                                                                                                        
 5. “Ortadoğu’da Şiddet Sarmalı ve Müslümanların Geleceği: Işid Kurgu mu Gerçek mi Paneli” (Oturum Başkanı), 15 Kasım 2014, Ankara, Milli Kütüphane Konferans Salonu.                                                                                                                                                         
 6. Din Dili Çalıştayı, (Oturum Başkanı ve Müzakereci), 25-26 Nisan 2014, İstanbul, KURAMER.                                                                                                                                                             
 7. “Nevzat Kösoğlu’nda Medeniyet Kurucu İki Unsur: İman ve Amel”, 22 Mart 2014, Ankara: Türk Ocakları Genel Merkezi, “Kültür Hayatımızda Nevzat Kösoğlu Sempozyumu”.                                                                                                                                                                      
 8. "Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi: Temel Tartışmalar ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı”, 02 Mart 2014, Ankara, Türk Ocakları Genel Merkezi (Düzenleyici ve konuşmacı).                                                                                                                                                                                          
 9. Kur’an Çalıştayı, (Konuşmacı), 28 Şubat – 01 Mart 2014, İstanbul, KURAMER.                                                                                                                                                                                  
 10. “Türkiye’de Alevilik/Bektaşilik ile İlgili Temel Tartışmalar ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı”, 15 Şubat 2014, Ankara, Türk Ocakları Genel Merkezi (Düzenleyici ve konuşmacı).                                                                                                                                           
 11. “Din ve Kültür İlişkisi Üzerine” (Açılış Bildirisi), 25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında Giresun’da düzenlenmiş olan “Geçmişten Günümüze Giresun’da Dînî ve Kültürel Hayat Sempozyumu – I.                                                                                                                                                         
 12. Kur’an Çalıştayı, (Konuşmacı), 10 Mayıs 2013, saat 14.00, İstanbul, KURAMER.                                                                                                                                                                
 13. “Değerin Mahiyeti/Neliği Üzerine”, 16-18 Kasım 2012 – İstanbul, Değerler Eğitim Merkezi tarafından düzenlenmiş olan “II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu”.                                                                                                                                                                                 
 14. “Medeniyetler Diyaloğunu Mümkün Kılan Etik Değerler Üzerine”, 27-28 Eylül 2012 - Bakü, Türk Felsefe Derneği’nin Azerbaycan Felsefe ve Sosyal-Siyasi Bilimler Derneği ile düzenlediği Felsefi Diyalog: Yeni Bakışlar adlı Sempozyum.                                                                                                                                                                                    
 15. “Etik Üzerine Felsefi Bir değerlendirme”, Etik Toplantısı, 29 Mayıs 2012, Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı.                                                                                                                                                       
 16. “Şahin Gürsoy ve Türkiye Aleviliği”, Türkiye’de Din, Toplum ve Siyaset Sempozyumu, 03 Mayıs 2012, Gazi Üniversitesi.                                                                                                                                                 
 17. “Din Eğitimi”, Modernleşme Sürecinde Din-Devlet Toplum İlişkileri Çalıştayı, 05-06 Mayıs 2012, Gerede/Esentepe.                                                                                                                                                                
 18. Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya’dan Ön Asya’ya Yeni Açılımlar Sempozyum [Düzenleme Kurulu üyesi ve Oturum başkanı],  18- 22 Nisan 2012, Türkistan/Kazakistan.                                                                                                                           
 19.  “Atatürk’ün Din Yorumu Üzerine”, 7. Uluslararası Atatürk Kongresi, 17-22 Ekim 2011, Üsküp-Manastır, Makedonya.                                                                                                                                                                                                         
 20. Türk Kültürünün Gelişme Çağları: Başlangıç ve Yazıtlar Çağı: Uluslararası katılımlı Bilimsel Toplantı, 12-21 Ağustos 2011, Ulanbator/Moğolistan, [[Düzenleme Kurulu üyesi; Türk Dil Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Moğolistan Millî Üniversitesiyle iş birliği içerisinde düzenlenmiş olan toplantı]                                                                                                                                                                                                            
 21.  “Genetik Uygulamalarda Temel Ahlaki Tartışmalar”, (Arş Gör. Emine Göçer ile birlikte): Modern Çağda Ahlak Sempozyumu, 07-08 Mayıs 2010, Konya.                                                                                                                        
 22. “Modern Tartışmaların Işığında İslam Vahyi”, İslamiyet ve Hıristiyanlıkta Vahiy Uluslar arası Bilimsel Toplantı, 24-25 Ekim 2009, Ankara.                                                                                                                                                                     
 23. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Çalıştayı, 14–15 Şubat 2009, Kızılcahamam-Ankara.                                                                                                                                                                                          
 24. Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu: Uluslar arası İbn Rüşd Sempozyumu, 09–10 Ekim 2008,  Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas.                                                                                                                  
 25. 21. Yüzyılda İslam Dünyasının Geleceği konulu bilimsel toplantı, 10 Ekim 2008, Sivas İlim Kültür ve Sanat Derneği’nin Sivas Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonu.                                                                                                                                                     
 26. Ahlak Çalıştayları, 04 Mayıs, 01 Kasım ve 30 Kasım 2008 tarihlerinde müzakereci; 01 Haziran 2008 tarihli çalıştayda konuşmacı, İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul.                                                                                                                                             
 27. “On Doing Islamic Theology in Europe”, The Resurgence of Religion in Europe [ESITIS Conference, 2007], 11-13 April 2007, Fircroft Centre, Selly Oak, Birmingham,                                                                                                                                                                                                  
 28. Türkiye Dinler Tarihi Derneği ile International Association for the History of Religion’un birlikte düzenledikleri Sekülerleşme ve Dinî Canlanma [Secularism and Religious Resurgence in Prospect and Retrospect, 22-23 Ekim 2007, Ankara: Başkent Öğretmenevi] bilimsel toplantıda Müzakereci.                                                                                                       
 29. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenmiş Güncel Dinî Meseleler İstişare Toplantısı-II [16- 18 Kasım 2007, Patalya Otel – Kızılcahamam - Ankara] toplantısında Konuşmacı.                                                                                                                                                       
 30. Misyonerliğin Dünü ve Bugünü Sempozyumu, 3-4 Haziran 2006, Eyüp – İstanbul.                                                                                                                                                                                     
 31.  İslam Ahlakı ve Sevgi Sempozyumu, 11-12 Nisan 2006, Elazığ.                                                                                 
 32. “Çalışma Hayatımızın Problemleri Üzerine”,  İslam ve Çalışma Hayatı Ulusal Sempozyumu, 25-27 Kasım 2005, İzmir.                                                                                                                                                                                                      
 33. “Klasik İslam Kelam Düşüncesinde Ahlâk Anlayışı“, İnsan Onurunun İslam ve Hıristiyan Geleneklerindeki Temelleri Sempozyumu, 03-04 Ekim 2005, Ankara.                                                                                                                                                                              
 34. Küreselleşme Karşısında Değerlerimiz Sempozyumu, 3-4 Haziran 2005, Ankara.                                                                                                                                                                                  
 35. Ülkemizde Laik Eğitim Sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı, 07-09 Nisan 2005, Malatya.                                                                                                                                                                       
 36.  “Küreselleşme ve Din”, Din, Kültür ve Çağdaşlık Sempozyumu, 01-03 Mayıs 2004, İzmir.                                                                                                                                                                                    
 37. “Din Görevlisinin Yetiştirilmesindeki Problemler”, Camiler ve Din Görevlilerinin Sosyal Hayattaki Yeri konulu bilimsel toplantı, 02.10.2003, Ankara.                                                                                                                                                                                              
 38. “The Relationship Between Technology and Religion in the process of Cultural Interaction: Modern Turkey as an Example”, ‘Transforming Traditions in the Interplay of Religion and Media’ Sempozyumu, 10-13 Temmuz  2003, Jyvaskyla- Finlandiya.                                                                                                                                                                        
 39. “Mehmet Akif’te Cehalet ve Tembelliğin Dinî Zihniyet İle İlişkisi”, Muhammet İkbal ve Mehmet Akif konulu bilimsel toplantı, 3 Kasım 2001, Ankara.                                                                                                                                                                                             
 40. Din Öğretiminde Yeni Yöntem Arayışları Uluslar arası Sempozyumu, Düzenleme Kurulu üyesi, 28-30 Mart 2001, İstanbul.                                                                                                                                                                           
 41. Dinin Anlaşılması konulu bilimsel toplantı, 04 Mayıs 2000, Sofya, Bulgaristan.                                                                                                                              
 42. Üçüncü 1000’e Girerken İslâm Sempozyumu, 28-30 Nisan 2000, Ankara – Düzenleme Kurulu Üyesi.                                                                                                                                              
 43. Üçüncü 1000’e Girerken Türkiye Sempozyumu, 24-25 Nisan 1999, Ankara – Düzenleme Kurulu Üyesi.                                                                                                                                    
 44. “Gökalp’in İslam Dünyasına Bakışı”, İkibinli Yıllara Girerken Ziya Gökalp Paneli, 24 Ekim 1999, TDK Salonu, Ankara.                                                                                                                                                                                                
 45. “Yahya Kemal’de Din-Kültür İlişkisi”, Ölümünün 40. Yılı Münasebetiyle Türk Kimliği ve Yahya Kemal Sempozyumu, 4 Kasım 1998, Gazi Üniversitesi Konser Salonu, Ankara.                                                                                                                                                                                    
 46. “Din Öğretimini Temellendirme Problemi”, Cumhuriyetin 75. Yılında Türkiye’de Din Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 4-6 Aralık 1998, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İzmir.                                                                                                                               
 47. İslam ve Demokrasi Sempozyumu, 24-26 Nisan 1998, Ankara- Düzenleme Kurulu Üyesi.                                                                                                                                                       
 48.  Türk Dünyasının Dinî Meseleleri Sempozyumu, 28-30 Nisan 1997, Ankara – Düzenleme Kurulu Üyesi.                                                                                                                                         
 49.  Hicret ve Hz.Muhammed’in Hayatından Davranış Modelleri  konulu bilimsel toplantı, 08.05. 1997, Üsküp-Makedonya.                                                                                                                                                                                              
 50. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 1991, Elmalı-Antalya.

 

KONFERANSLAR

 1. “Din – Kültür İlişkisi”, 01 Nisan 2017, Türk Ocakları Genel Merkezi, Ankara.                                                                                                                        
 2. “Kültürle İlişkisi Bağlamında Dini Anlamak Üzerine”, 10 Nisan 2016, DİTİB Merkezi, Köln.                                                                                                     
 3. “Modern Dünyada Dini Anlamak”, 18 Nisan 2016, Fırat Üniversitesi Yabancı Diller Konferans Salonu, Elazığ.                                                                                                                                                                                                                   
 4. “Ahlak Meselesi Üzerine”, 29 Kasım 2014, Ankara: Diyanet Emeklileri Derneği.                                                                                                                
 5. “Din ve Kültür İlişkisi”, 21 Nisan 2014, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı, Malatya.                                                                                                      
 6. “Ahlak ve Medeniyet İlişkisi”, 20 Mart 2013, Mardin Artuklu Üniversitesi.                  
 7. “Din ve Kültür İlişkisi”, 24 Nisan 2013, Gönüllerde Birlik Vakfı, Ankara.                               
 8. “Ahlak Meselesi”, 29 Aralık 2012, Genç Akademisyenler Derneği, Ankara.                              
 9. “Ahlak Meselemiz Üzerine”, 02 Haziran 2012, Gönüllerde Birlik Vakfı, Ankara.                                                                                                                         
 10. “Vahiy Anlayışı Üzerine”, 26 Kasım 2011, Türkiye Dinler Tarihi Derneği, Sıhhiye – Ankara.                                                                                                          
 11. “Sosyal Sorunlar Karşısında Mehmet Akif”, 06 Ocak 2012, İnfak Vakfı, Ulus/ Ankara.                                                                                                                               
 12. “Fetih Felsefesi”, 05 Ocak 2011, Server Vakfı, Ankara.                                               
 13.  “Din ve Felsefe İlişkisi”, 23 Nisan 2010, Vrije Universiteit, Amsterdam.                   
 14. “Din, Akıl ve Ahlak İlişkisi”, 27 Nisan 2010,  Vrije Universiteit, Amsterdam.           
 15. “Hz. Muhammed’i Anlamak”, 19 Nisan 2008, Rotterdam.                                                
 16. “Dini Anlamak Üzerine”,  27. 05. 06, Türk Ocağı, Sivas.                                             
 17. “Kutlu Doğum”, 22. 04. 2006 Bağcılar/İstanbul.                                                                               
 18. “Küreselleşmenin Kıskacında Milli Devlet ve Din”, 19 Mart, 2005, Boyabat/Sinop.                                                                                                              
 19. “Ahlak felsefesi”, 30 Nisan 2005, Green Park Hotel, Taksim/İstanbul.                                            
 20. “Küreselleşme ve Dini Çoğulculuk”, 11.05.05, İlahiyat Fakültesi, Sivas.             
 21. "Modern Hayat ve Din”, 26.05.05, Batlamalılar Kültür Merkezi, Bağcılar/İstanbul.                                                                                                                          
 22. “Modern Batı Düşüncesinde Vahiy”, 28.05.2010, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı, İstanbul.                                                                                                                
 23. “Din, Kültür ve Çağdaşlık”, 03 Mayıs 2004, Ödemiş- İzmir.                                          
 24. “Hz. Peygamberin Örnekliğini Anlamak Üzerine”, 07 Mayıs 2003, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.                                                                                                       
 25. “Batı Düşüncesinde Vahiy Anlayışı”, 24 Mayıs 2003, Pınar Kitabevi, Ankara.    
 26. “Kutlu Doğum”, 28 Nisan 1998, Bahçesaray-Kırım.                                                         
 27. “Kutlu Doğum”, 18 Nisan 1996, Lefkoşa-Kıbrıs.                                                                                       
 28. “İnsan ve Ahlak”, 11. 05. 1996, Sogev-Ankara.                                                                               
 29. “Din, Kitap ve İnsan”, 29 Aralık 1996, Leverkusen-Almanya.                                                          
 30. “Sevgi Peygamberi Hz. Muhammed”, 01 Eylül 1993, Kastamonu.                                                            
 31. “Günümüz Dünyasında İslamın Geleceği”, 20 Mart 1992, Kocatepe-Ankara.       
 32. “İslam Ahlakı ve Peygamberimizin Hayatından Örnekler”, 12 Eylül 1992, Zonguldak.                                                                                                              
 33. “Günümüz Dünyasında İslamın Geleceği ve Türkiye”, 22. 09. 1991, Şanlıurfa.

 

YÖNETİMİNDE TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİ

 1. YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

1.      Rençber, M., “Farabi’de Vahiy Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.

 

2.      Erdem, E., “Gazzali ve R. Swinburne’da Tanrı – Zaman İlişkisi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.  

 

3.      Saruhan N., W. P. Alston’da Dinî Tecrübe ve Tanrı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

 

4.      Bor, İ., Gazzali ve R. Swinburne’da Tanrı’nın İlim Sıfatı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

 

5.      Yavuz, Z., Wittgenstein’da Dil Oyunları ve Dinî İnanç, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

 

6.      Gadirova, R., “Gazzali ve İbn-i Rüşd’ün Tehafütlerinde Allah’ın Sıfatları Meselesi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

 

7.      Tan, N., P. Tillich’de Vahiy ve İman, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

 

8.      Özgökmen, F., İbn Arabi’de Dinî tecrübe, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

 

9.      Yıldırım, H., “Süreç Teizminde Tanrı Anlayışı”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2002.

 

10.  Kuş, S., Kant Felsefesinde Tanrı Anlayışı,  A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

 

11.  Ünal, A., Rudolf Bultmann’da Vahiy ve Mitoloji, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

 

12.  Deniz, O., Calvin’de Vahiy ve İman Anlayışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

 

13.  Babataev, A., “SSCB Dönemi Kırgızistan’da Ortaöğretim Ders Kitaplarında Yer Alan Dini Terimlerin Değerlendirilmesi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

 

14.  Akgün, T., Karl Jaspers’de Vahiy ve İman Anlayışı, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

 

15.  Aysu, İ., Tehafütlerde Mucize Problemi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

 

16.  Kalkan, Y., “Big Bang Teorisinin Teistik Deliller Açısından Değeri”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.

 

17.  Ata Az, M., “Kudret Sıfatı Bağlamında Taş Paradoksu”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

 

18.  Turdubayır, A., “Gazali’nin Ahlak Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

 

19.  Pay, M., “Kozmolojik Delil ve Richard Swinburne”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

 

20.  Nazarov, A., “Kırgızistan’da Tengircilik Anlayışının Değerlendirilmesi”, Ankara Üniversitesi, 2007.

 

21.  Sema Gökşin, “Ahlâk Felsefesinde İlahi Buyruk Teorisi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.

 

22.  Hilal Kuzucu, “Hacı Bektaş Veli’de Din Felsefesi”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

 

23.  Emine Göçer, “Biyoetik Aç ıdan İnsan Doğası”, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

 

24.  Ahmet Erkan, “William A. Demski’nin Akıllı Tasarım Kanıtı”, 2012.


25. Nesim Aslantatar, John Duns Scotus’ta Tanrı ve Ahlak İlişkisi, Ekim 2015.                                                                                                        

26. Aysel Tan, Mevlana’da Dinî Tecrübe, Nisan 2017.

 

 1. DOKTORA TEZLERİ

 

1.      Uslu, F., “İmanı Temellendirme Sorunu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002.

 

2.      Arıcan, K., “Spinoza’da Tanrı Anlayışı”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.

 

3.      Çevik, M., “David Hume’da Din ve Tanrı Anlayışı”, Ankara Üniversitesi, 2003.

 

4.      Erdem, E., “İlahi Ezelilik ve Yaratma Sorunu”, Ankara Üniversitesi, 2006.

 

5.      Yavuz, Z., “İlahi Önbilgi ve İnsan Hürriyeti”, Ankara Üniversitesi, 2006.

 

6.      Necmettin Tan, “Kant’ta İman ve Bilgi Anlayışı”, Ankara Üniversitesi, 2008.

 

7.      Hüsamettin Yıldırım, “İlahî Hürriyet Problemi”, Ankara Üniversitesi, 2008.

 

8.      Babataev, A., “R. Swinburne’de Tanrı’nın Varlığını Kanıtlama Sorunu”, Ankara Üniversitesi , 2009.

 

9.      Haydar Dölek, “Tehafüt Geleneğinde Ölümsüzlük Problemi”, Ankara Üniversitesi, 2009.

 

10.  Tuncay Akgün, “Gazali ve İbn Rüşd’e Göre Yaratma”, 2011.

 

11.  Ali Ebrahimzadeh, “İbn Sina’da Sıddîkîn Kanıtı: Din Felsefesi Açısından Bir Değerlendirme”, 2012. 

 

12.  Mehmet Ata AZ, İlahi Basitlik Bağlamında Tanrı’nın Bilinebilirliği: İbn Sina ve Thomas Aquinas Örneği, 2013.

 

13.  Metin Pay, “Teleolojik Kanıt Bağlamında Akıllı Tasarım Kuramı”, 2014.   

 

YURTİÇİ GÖREVLER

 

Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı (1997-2017 )

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı (2002 –2011)

Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı (1997 – 2002)

Fakülte Kurulu Üyeliği (2002 -2011)

YÖK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Üyeliği (2013-16)


Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Daimi Yönetmelik Komisyonu Üyeliği (2012 -17 )

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Bilim Sanat ve Hizmet Ödülleri Komisyonu Üyeliği (2012 - 17)

 

Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi’nde Bilimsel Yardımcılık (Nisan 2010- 2012)

 

Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Etik Kurulu Üyeliği (2011-13 )

 

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Kurulu Üyeliği (1997 - 2000; 2005 - 2011)

 

Diyanet Araştırma Merkezi, Araştırma Grubu Başkanlığı (2003- 2004)

 

M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Komisyon Üyeliği (2000- 2003)

 

 

YURTDIŞI GÖREVLERI

 

·         Amsterdam Vrije Üniversitesi Teoloji Fakültesi (Theology Faculty of Vrije Universiteit, Amsterdam) [Misafir Öğretim Üyesi]: 

1.                  02 Nisan - 15 Mayıs 2007

2.                  31 Mart -  30 Nisan 2008

3.                  20 Nisan– 03 Mayıs 2009

4.                  19 Nisan- 01 Mayıs 2010

5.                  19 – 30 Nisan 2011

 

·         Kırgızistan Osh Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi [Misafir Öğretim Üyesi]:15 Eylül-15 Ekim 1997

 

·         Londra ve Manchester Üniversiteleri [Araştırma için]: Temmuz1988-Haziran 1989

 

ÜYE OLDUĞU MESLEKI KURULUŞLAR

 

Türk Felsefe Derneği

Türkiye İlahiyatlılar Birliği Vakfı

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü


EDITÖRLÜK VE YAYIN KURULU ÜYELIKLERI

 

Dini Araştırmalar Dergisi Editörlüğü [cilt 12, Sayı 34, 2009 - cilt 20, sayı 52, 2017]


Dini Araştırmalar Dergisi Küreselleşme ve Din [Eylül-Aralık 2003], Din ve Terör [Eylül-Aralık], Alevilik [Eylül-Aralık 2009] Özel Sayı Editörlüğü

 

Erdem Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği, 2011 – 2013.

 

Başbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayın Çalışma Grubu Üyeliği (2008 -2013)

 

Felsefe Dünyası Dergisi Yazı Kurulu üyeliği [1992-1997]

 

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

 

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

 

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

 

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

 

Bilimname Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği

 

 

YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER 

 

Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü Projesi (Prof. Dr. O. Horata ve Diğerleri ile Birlikte) AKMB 2008 – 2013

 

Din İçerikli Yayınların Taranması Projesi, 2004, [T.D.V Diyanet Araştırma Merkezi]

 

İslam Dünyasında Dini Hayat Araştırma Projesi, 2003-2004, [T.D.V Diyanet Araştırma Merkezi]

 

2000’li Yılların Türkiye’sinde Din Öğretimi Projesi, 2000-2003, [Din Öğretimi Genel Müdürlüğü]

 

Türk Toplum ve Topluluklarında Din Araştırmaları Projesi, 1998-99, [T.D.V]

 

VERDİĞİ DERSLER

 

A.     LİSANS

Din Felsefesi

Ahlak Felsefesi

 

B.     YÜKSEK LİSANS

Günümüz Din Felsefesinin Problemleri-I/II

Günümüz Ahlak Felsefesinin Problemleri-I/II

 

C.     DOKTORA

Din Felsefesinin Temel Kavramları-I/II   

Ahlak Metafiziği- I/II