PROF.DR. HİCABİ KIRLANGIÇ    
Adı : HİCABİ
Soyadı : KIRLANGIÇ
E-posta : kirlangic@ankara.edu.tr, hkirlangic@gmail.com
Tel : 3123103280/1082
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hicabi-kirlangic
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Tarihi                              :  31 Ocak 1966

 

Derece

Kurum

Fakülte/Y.Okul

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1987

Y. Lisans

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1989

Doktora

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1996

Yrd.Doç.

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

1998

Doçent

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2002

Profesör

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

2010

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Çağdaş Karsan, “Simin Danişver’in Sevuşun ve Cezire-i Sergerdani Romanlarında Üslup”, Ankara Üniversitesi, 2003

Mahshid Ghaznavi, “Pervin İ’tisâmî’nin Şiirlerinde Sosyal Durum”, Ankara Üniversitesi, 2009.

Harun Başlı, “İsmail Fasih’in Hayatı, Eserleri ve Modern İran Edebiyatındaki Yeri”, Ankara Üniversitesi, 2010.

Esin Eren, “Nizâmî Arûzî’nin Çehar Makâlesi (Çeviri ve Dilbilgisi Yönünden İnceleme)”, Ankara Üniversitesi, 2012.

 

Doktora Tezleri

Ahmet Faruk Çelik, “Fethullah Arifî Çelebi’nin Şahname-i Âl-i Osman’ından Süleymanname”, Ankara Üniversitesi, 2009.

 

Yayınlar

Makale

1.        “İranlı Şairin Türkiye’si”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı: 1,  s. 30-35 (Bahar 2001)

2.        “İran Şiiri İçin Bir Sınıflandırma Denemesi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı: 1, s. 96-108 (Bahar 2001)

3.        “Câmî’nin Şiir Görüşü”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: I, Sayı: 2, s. 19-32 (Yaz 2001)

4.        “Musaddık Sonrası İran Şiirinde Yeis”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: II, Sayı: 6, s. 7-18 (Yaz 2002)

5.        “Mesnevi’de Dua”, Mevlâna Araştırmaları, Cilt: I, 2007, s. 239-253

6.        “Nizâmî ve Fuzûlî’nin Leylâ ve Mecnun Mesnevileri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: VIII, Sayı: 27, s. 49-64 (2008-II)

7.        “Mevlâna’da Senâî Etkileri”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: IX, Sayı: 28, s. 7-32 (2009/I)

8.    “İran Şiirinde Bir Yenilikçi: Nîmâ Yûşic”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Yıl: 10, Sayı: 30 (2010/II)

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler:

 

1. “Te’sîr-i Fârsî der Şekl-gîrî-yi İstilâhât-i Dînî der Turkiye”, Name-ye Parsi (Quarterly of The Center for Expansion of Persian Language and Literature-İran), Vol. 8, No. 4, 189-194 (Winter 2004) “Çehâromin Mecme-i Beyne’l-Milelî-yi Ustâdân-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsi” başlıklı sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur (20-22 Ekim 2003, Tahran-İran)

 

Kitaplar

1.    İdrîs-i Bidlîsî – Selim Şâh-nâme, Kültür Bakanlığı, Ankara 2001

2.    Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Gün Yayıncılık, Ankara 2003-2006 (3 Yazarlı)

3.    Türkçe-Farsça ve Farsça-Türkçe Konuşma Kılavuzu, Yargı Yayınevi, Ankara 2007

4.    Yalnız Yürüyen Adamın Şarkısı - Ahmed Şamlu ve Şiiri, Ağaç Yayınları İstanbul 2010

 

Çeviri Kitap

1.    Arap Siyasi Düşüncesinin Seyri, Hamid İnâyet’ten, Yöneliş Yayınları, 2. bs. İstanbul

2.    Can Esintisi, Nasrullah Purcevâdî’den, İnsan Yayınları, İstanbul 1998

3.    Tezkire, Şah Tahmasb-ı Safevi’den, Anka Yayınları, İstanbul 2001

4.    İran Öykü ve Romanının Yüz Yılı, Hasan-i Mir Âbidînî’den, Nüsha Yayınları, Ankara 2002

5.    Yedi Meclis –Mecâlis-i Seb’a, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ney Yayınları, İstanbul 2007

6.    Mesnevi İkinci Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

7.    Mesnevi Üçüncü Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

8.    Mesnevi Dördüncü Defter, Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’den, Ekim Yayınları, İstanbul 2007

9.    Subhatu’l-Ebrâr (İyilerin Tesbihi), Nureddin Abdurrahman Câmî’den, Kurtuba Yayınları, İstanbul 2011

10.              Bostan, Saʿdî Şirazî’den, Kapı Yayınları, İstanbul 2012

11.              Gülistan, Saʿdî Şirazî’den, Kapı Yayınları, İstanbul 2012

12.              Hâfız Divanı, Kapı Yayınları, İstanbul 2013

 

 

Kongre ve Bilimsel Toplantılar:

1.    “Te’sîr-i Fârsî der Şekl-gîrî-yi İstilâhât-i Dînî der Turkiye” (Türkiye’de Dinî Terimlerin Oluşumunda Farsçanın Etkisi), Çehâromin Mecme-i Beyne’l-Milelî-yi Ustâdân-i Zebân ve Edebiyât-i Fârsi (Uluslararası Dördüncü Fars Dili ve Edebiyatı Hocaları Sempozyumu), İran Kültür Bakanlığı Fars Dilini Geliştirme Merkezi, 20-22 Ekim 2003, Tahran-İran 

2.    “Dîrûz ve Emrûz-i Fa’âliyyethâ-yi Tercume ez-Fârsî be-Turkî der Turkiye”, Dovvomîn Hemâyiş-i Te’âmul-i Edebi-yi İran ve Cihan (İkinci İran ve Dünya Edebiyat Sempozyumu), İranoloji Kurumu, 6-7 Mayıs 2004, Tahran-İran

3.    “Divan-ı Kebir’de İmge ve Sembol”, Uluslararası Mevlâna Sempozyumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 8-12 Mayıs 2007 İstanbul-Konya

4.    “İkbâl’in Farsça Mesnevisi: Pes Çi Bâyed Kerd Ey Akvâm-i Şark” II. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu: Doğunun Bilge Şairi Muhammed İkbal, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 21-22 Nisan 2009

 

İdari Görevler:

Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanlığı, 2011-

 

Yurtdışı Deneyim:

1.    İsfahan Üniversitesinde (İran) düzenlenen iki aylık Fars dili ve edebiyatı semineri (1995)

2.    Terbiyet-i Muderris Üniversitesinde (Tahran) düzenlenen bir aylık Fars dili ve edebiyatı semineri (2000)

3.    2004-2005 Öğretim yılında Allame Tabatabai Üniversitesinde (Tahran-İran) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde konuk öğretim üyeliği

 

Üye Olduğu Kuruluşlar:

1.  Türkiye Yazarlar Birliği

2. Mevlâna Araştırmaları Derneği