DOÇ.DR. ARZU ÇÖLERİ CİHAN    
Adı : ARZU
Soyadı : ÇÖLERİ CİHAN
E-posta : arzucoleri@gmail.com, acihan@science.ankara.edu.tr
Tel : +90 (312) 2126720 / 1095
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenim Durumu    :

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Biyoloji Bölümü

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

1998

Y. Lisans

Biyoloji ABD /Moleküler Biyoloji

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2002

Doktora

Biyoloji ABD /Moleküler Biyoloji

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

2007

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Türkiye Kaynaklı Klinik Enterococcus’ların Antibiyotik Dirençliliği 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ

Doktora Tezi Başlığı:

Bazı Termofilik Bacillus Türlerinin Termostabil a-Glukozidaz Üretim Kapasiteleri ve Enzim/lerin Kısmi Karakterizasyonu 

Tez Danışmanı: Prof.Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ

Yabancı dil: İngilizce (ÜDS Mart 2007 puanı: 83.75)

Akademik/meslekte deneyim:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Biyolog

Bayındır Hastanesi, Ankara

1998-2002

Ar.Gör.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2002-2007

Ar.Gör.Dr.

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2007-2012

Doç. Dr.  (Ünvan)

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

26.06.2012

Doç. Dr.  (Kadro)

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

2013-devam


Diğer akademik faaliyetler:

 

Son 5 Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

8

Son 5 Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Dergilerde Yapılan Editörlük Sayısı

-

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

1

Kendi Yayınları Dışında Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı (Web of Science‘a göre, 26.12.2017)

125

Yayınların h-indeksi

9

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

 

Tamamlanan

Devam Eden

Tezsiz Yüksek Lisans

3

1

Tezli Yüksek Lisans

1

1

Doktora

3

3

 

Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

 

1) Duygu Ekin ERTÜRK, “Termostabil Lipazlarda Klonlama Çalışmalarının Enzim Aktivitesine Katkısı” A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans, Aralık 2013. 

2) Melih KOÇ, “Geobacillus Türlerinde Termostabil Lipaz Üretimi”A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans, Ocak 2013.

3) Seçil Saran OKTAŞ, “Rekombinant Aşılar Ve Kullanım Alanları” A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans, Kasım 2015.

4) Ayşe Hümeyra TAŞKIN KAFA, “Karbonik Anhidraz Enziminin Deinococcus radiodurans'dan Klonlanması, Ekspresyonu ve Biyokimyasal Karakterizasyonu” A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Aralık 2016.

5) Tuğba KILIÇ, “Yüksek Miktarda Biyofilm Oluşturan Termofilik Basillerin Çeşitli Yüzeylerdeki Biyofilm Yapılarının Analizi ve Biyofilmin Giderimi ile Biyokorozyonun Önlenmesi” A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora, Aralık 2016.

6) Fatih USTA, “Biyosensörler ve Kullanım Alanları” A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans, Mayıs 2017.

7) Emine YILDIZ DERABAY “Yeni türler oldukları öngörülen amilaz üreticisi termofilik Anoxybacillus izolatlarının fenotipik, kemotaksonomik ve moleküler taksonomik yaklaşımlar kullanılarak teşhisi” A. Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü, Doktora, Kasım 2017.

Yönetilmekte Olan Tezsiz Yüksek Lisans/Tezli Yüksek Lisans/Doktora Tezleri:

1) Hazal BAYRAM, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tezsiz Yüksek Lisans

2) Ayşe Büşra KARAKAYA, “Termofilik basillerin biyofilmlerindeki vejetatif hücrelerin ve sporların abiyotikçeşitli yüzeylere adezyonları ve tutunan bu hücre-sporların yüzeylerden eliminasyonu” A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Tezli Yüksek Lisans (Tez aşamasında)

3) Ayşim Bengü KÜÇÜKAKKAŞLAR, A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora (Ders aşamasında)

4) Başar KARACA, “Farklı Çevresel Koşulların Süt Ürünleri Endüstrisinde Sorun Teşkil Eden Geobacillus ve Anoxybacillus Biyofilmleri Üzerine Olan Etkilerinin ve Biyogiderim Mekanizmalarının Belirlenmesi” A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora (Tez aşamasında)

5) Ergin ŞAHİN, “Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Virüsü İçin Bir Bir DNA Tabanlı Aşı Geliştirilmesi” A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora (Tez aşamasında)

Projelerde Yaptığı Görevler:

1- Arzu Çöleri Cihan, Birgül Özcan, Sencer Buzrul. “Süt Endüstrisinde Termofilik Basillerin Biyofilm Oluşumlarının ve Biyofilm-Spor Giderimlerinin Mikrobiyolojik, Mikroskopik ve Moleküler Biyolojik Tekniklerle İncelenmesi” TÜBİTAK 1001 Araştırma Projesi, KBAG, Proje no: 116Z422, 2017-2020 (36 ay, devam ediyor), Proje yürütücüsü.

2- Özlem Yıldırım, Naznoosh Shomalı Moghaddam, Nergiz Demirtaş” Karadeniz bölgesinden toplanan bazı yenilebilir mantar türlerinin biyokimyasal içerikleri ve biyolojik aktivitelerinin değerlendirilmesi” TÜBİTAK 3001 Araştırma Projesi, KBAG, Proje no: 116Z125, 2017-2019 (18 ay, devam ediyor), Proje danışmanı.

3- Arzu Çöleri Cihan, Emine Derebay Yıldız, Başar Karaca, Ergin Şahin. “Termofilik Anoxybacillus türlerinde α–amilaz genlerinde yapısal ve işlevsel genomik çalışmalar.” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Hızlı Destek projesi, Proje no: 16H-04300019, 2016-2017 (1 yıl, devam ediyor), Proje yürütücüsü.

4- Arzu Çöleri Cihan, Birgül Özcan. “Yeni türler oldukları öngörülen α-amilaz üreticisi termofilik Anoxybacillus izolatlarının fenotipik, kemotaksonomik ve moleküler taksonomik yaklaşımlar kullanılarak teşhisi”. TÜBİTAK 3001 Araştırma Projesi, SBAG, Proje no 115R001, 2015-2017 (18 ay, tamamlandı), Proje yürütücüsü.

5- Arzu Çöleri Cihan, Cumhur Çökmüş, Tuğba, Kılıç, Melih Koç, Beste Özel. "Termofilik basillerin çeşitli yüzeylerde biyofilm oluşturmaları ve biyofilm yapılarının giderimiyle biyokorozyonun önlenmesi ". Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje no: 14B-0430003, 2014-2016 (2 yıl, tamamlandı), Proje yürütücüsü.

6- Arzu Çöleri Cihan, Cumhur Çökmüş, Tuğba, Kılıç, Beste Özel. "Termofilik basillerde biyofilm oluşumu ve giderimi". Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Hızlı Destek projesi, Proje no: 14H-0430007, 2014-2015 (1 yıl, tamamlandı), Proje yürütücüsü.

7- Hakan Akbulut, Fikri İçli, Y. Murat ELÇİN, Arzu Çöleri Cihan. Kanser tedavisinde mezenkimal kök hücre aracılı intihar gen tedavisi. TÜBİTAK Projesi, SBAG-111S241, 2011-2013 (30 ay, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

8- Cumhur Çökmüş, Arzu Çöleri Cihan, Nilgün Tekin, Melih KOÇ. Türkiye’den izole edilen Bacillus ve Geobacillus cinsi izolatların alkalen proteaz ve lipaz üretim kapasitelerinin belirlenmesi ve izolatların taksonomik sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Proje no: 11B4240003, 2011-2013 (2 yıl, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

9- Cumhur Çökmüş, Arzu Çöleri. Türkiye’den izole edilen çok sayıda termofilik Bacillus spp. izolatının polifazik bir yaklaşımla taksonomik analizi ve termostabil α-glukozidaz üreten yeni türlerin fenotipik ve moleküler genetik yöntemlerle tanımlanması. TÜBİTAK Alt Yapı Destekleme Projesi, Proje no: TBAG/HD-320 (107T286), 2007-2008 (1 yıl, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

10- Hakan Akbulut, Fikri İçli, Arzu Çöleri, Günce Şahin. Kanserde Viral Vektörlerle Hedefe Yönlendirilmiş Kemoimmünoterapi. TÜBİTAK Projesi, Proje no: SBAG 105S093-75, 2006-2009 (3 yıl, tamamlandı), Bursiyer

11- Cumhur Çökmüş, Arzu Çöleri. Termofilik Bacillus türlerine ait termostabil a-             glukozidaz enzim/lerinin karakterizasyonu. TÜBİTAK Alt Yapı Destekleme Projesi, Proje no: TBAG-HD126 (105T039), 2005-2006 (1 yıl, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

12- Cumhur Çökmüş, Serpil Takaç, Nilgün Tekin, Arzu Çöleri. Türkiye kaynaklı Bacillus spp.’lerin alkalen proteaz üretim kapasiteleri ve enzim/lerin kısmen karakterizasyonu. Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Projesi, Proje no: 2004-133, 2004-2007 (3 yıl, tamamlandı), Yardımcı araştırıcı.

 

Diğer Görevler:

 

Bilim Danışmanlığı Eğitimi               TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi, Moleküler Biyoloji Uygulaması Alanında Bilim Danışmanlığı Eğitmeni (18-30 Haziran 2012)

Görevlendirme                             A. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Gen Tedavisi Araştırma Laboratuvarı’nda (TÜBİTAK SBAG-111S241) Proje Süresince Görevlendirmeyle Çalışma, (03.01.2012)

Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği         Biyoteknoloji Derneği (2010-devam)

Yedek Üyelik                               Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ruhsatlandırma ve Değerlendirme Komisyonu (2008-2009)

Görevlendirme                            A. Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Gen Tedavisi Araştırma Laboratuvarı’nda (TÜBİTAK, TBAG-HD126 (105T039)) Proje Süresince Görevlendirmeyle Çalışma, (10.04.2006)

Görevlendirme                             Biyoloji Bölümü’nün Yeni Web Sayfasının Oluşturulması (13.11.2012)

İdari Görev                                  A. Ü. Fen Faültesi B.yoloji Bölüm Başkan Yardımcılığı (08.11.2017)

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:  

Biyoteknoloji Derneği Üyeliği (2009-devam)

 

Ödüller ve Burslar:

1- TÜBİTAK Tarafından Uluslararası Bilimsel Yayınlara Verilen Teşvik Ödülleri (Aralık/Şubat 2010, Kasım 2013)

2- “Kanserde Viral Vektörlerle Hedefe Yönlendirilmiş Kemoimmünoterapi” Adlı TÜBİTAK Araştırma Projesi (Proje no: SBAG-105S093-75) Kapsamında, 3 yıl Süreyle Yurt İçi Doktora ve Doktora Sonrası Araştırma Bursu (2006-2009)

Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler:

Akademik Yıl/Dönem

Dersin Kodu

Dersin Adı

Lisans/

Lisansüstü

2012-2013

Bahar

BİY 210

Genel Mikrobiyoloji II

Lisans

BİY 260

Genel Mikrobiyoloji Lab II

Lisans

BİY 208

Moleküler Biyoloji II

Lisans

804543

Moleküler Genetik

Lisansüstü

804556

Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları

Lisansüstü

2013-2014

Güz

BİY 101

Genel Biyoloji I

Lisans

BİY 151

Genel Biyoloji I Laboratuvarı

Lisans

804543

Moleküler Genetik

Lisansüstü

804556

Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları

Lisansüstü

2013-2014

Bahar

BİY 210

Genel Mikrobiyoloji II

Lisans

BİY 260

Genel Mikrobiyoloji Lab II

Lisans

804543

Moleküler Genetik

Lisansütü

804556

Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları

Lisansüstü

2014-2015

Güz

BİY 101

Genel Biyoloji I

Lisans

BİY 151

Genel Biyoloji I Laboratuvarı

Lisans

BİY 209

Genel Mikrobiyoloji I

Lisans

BİY 259

Genel Mikrobiyoloji I Lab

Lisans

BİY 431

Sağlık Mikrobiyolojisi

Lisans

MDM 101

Medical Microbiology

Lisans

804543

Moleküler Genetik

Lisansüstü

804556

Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları

Lisansüstü

2015-2016

Güz

BİY 209

Genel Mikrobiyoloji I

Lisans

BİY 259

Genel Mikrobiyoloji Lab I

Lisans

BİY 431

Sağlık Mikrobiyolojisi

Lisans

MDM 101

Medical Microbiology

Lisans

804556

Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları

Lisansüstü

2015-2016

Bahar

BİY 210

Genel Mikrobiyoloji II

Lisans

BİY 260

Genel Mikrobiyoloji Lab II

Lisans

BİY 440

Mikrobiyal Biyoteknoloji

Lisans

804543

Moleküler Genetik

Lisansüstü

804556

Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları

Lisansüstü

2016-2017

Güz

BİY 209

Genel Mikrobiyoloji I

Lisans

BİY 259

Genel Mikrobiyoloji Lab I

Lisans

BİY 431

Sağlık Mikrobiyolojisi

Lisans

MDM 101

Medical Microbiology

Lisans

804592

Mikroorganizmalarda Teşhis Yöntemleri

Lisansüstü

804556

Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları

Lisansüstü

2016-2017

Bahar

BİY 210

Genel Mikrobiyoloji II

Lisans

BİY 260

Genel Mikrobiyoloji Lab II

Lisans

BİY 440

Mikrobiyal Biyoteknoloji

Lisans

804543

Moleküler Genetik

Lisansüstü

804556

Biyoteknolojide Gen Manipulasyonları

Lisansüstü

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan
uluslararası makaleler

Not: Corresponding yazar olunan yayınlar “*” ile işaretlenmiştir.

A1. Cihan, A. C., Karaca, B.,  Ozel P.B., and Kilic, T. “Determination of the biofilm production capacities and characteristics of members belonging to Bacillaceae family” World J Microbiol Biotechnol., doi: 10.1007/s11274-017-2271-0, 33:118, 1-13, 2017. *

A2. Kilic, T., Karaca, B., Ozel B.P, Ozcan B., Cumhur C., Cihan A.C. “Biofilm characteristics and evaluation of the sanitation procedures of thermophilic Aeribacillus pallidus E334 biofilms” Biofouling, doi:10.1080/08927014.2017.1313412, 33:4, 352-367, 2017. *

A3. Tekin, N., Cihan, A. C., Karaca, B.,  and Cokmus, C,. “A Comparative Study: Taxonomic Grouping of Alkaline Protease Producing Bacilli” Polish Journal of Microbiology, doi:10.5604/17331331.1234992, 66(1), 39-56, 2017.

A4. Aktaş, S. H., Akbulut, H, Elçin A.E, Parmaksız M., Keskin A.A., Cihan A.Ç., Elçin, Y.M, İçli F. Baculoviral vector loaded mesenchymal stem cells as efficient gene therapy tools for cancer treatment” Turk. J. Biol., doi:10.3906/biy-1601-76. 40, 1601-1676, 2016.

A5. Koc, M., Cokmus, C., Cihan, A. C. “The genotypic diversity and lipase production of some thermophilic bacilli from different genera.” Brazilian Journal of Microbiology. 46, 1065-1076. doi:10.1590/S1517-838246420140942, 2015.*

A6. Cihan, A. C., Cokmus, C., Koc, M., Ozcan, B. “Anoxybacillus calidus sp. nov., a novel thermophilic bacterium isolated from a soil near a thermal power plant.” Int J Syst Evol Microbiol. doi: 10.1099/ijs.0.056549-0. 64, 211-219, 2014. *

A7. Cihan, A. C., Koc, M., Ozcan, B, Tekin, N., and Cokmus, C,. “Thermolongibacillus altinsuensis gen. nov., sp. nov. and Thermolongibacillus kozakliensis sp. nov., novel aerobic thermophilic long bacilli isolated from hot springs.” Int J Syst Evol Microbiol. doi: 10.1099/ijs.0.053280-0. 64, 187-197, 2014. *

A8. Cihan, A. C. “Taxonomic Classification of Anoxybacillus Isolates from Geothermal Regions in Turkey by 16S rRNA Gene Sequences and ARDRA, ITS-PCR, Rep-PCR Analyses.” Polish Journal of Microbiology, 62, 149-163, 2013. *

A9.  Tekin, N., Cihan, A.Ç, Takaç, Z.S., Tüzün, C.Y., Tunç, K. and Çökmüş, C. “Alkaline protease production of Bacillus cohnii APT5.” Turk. J. Biol., 36, 430-440, 2012.

A10. Ozcan, B., Ozyilmaz, G., Cihan, A., Cokmus, C., and Caliskan, M. “Phylogenetic analysis and characterization of lipolytic activity of halophilic archaeal ısolates.” Microbiology, doi:10.1134/S0026261712020105, 81, (2), 186-194, 2012.

A11. Cihan, A.C., Tekin, N., Ozcan, B., and Cokmus, C. “ The genetic diversity of genus Bacillus and the related genera revealed by 16S rRNA gene sequences and ARDRA analyses isolated from geothermal regions of Turkey.” Brazilian J. Microbiol., 43 (1), 309-324, 2012. *

A12. Cihan, A.C., Benli, M., and Cokmus, C. “Purification and characterization of           intracellular and extracellular α-glucosidases from Geobacillus toebii strain E134.” Cell Biochem. Funct., doi: 10.1002/cbf.1820, 30(1), 69-81, 2012. *

A13. Cihan, A.C., Ozcan, B., Tekin, N., and Cokmus, C. “Phylogenetic diversity of isolates belonging to genera Geobacillus and Aeribacillus isolated from different geothermal regions of Turkey.” World J. Microbiol. Biotechnol., doi: 10.1007/s11274-011-0742-2, 27, 2683-2696, 2011. *

A14. Ozcan, B., Esen, M., Calıskan, M., Mothana, R.A., Cihan, A.C. and Yolcu, H. “Antimicrobial and antioxidant activities of the various extracts of Verbascum  pinetorum Boiss. O. Kuntze (Scrophulariaceae).” Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 15, 900-905, 2011.

A15. Cihan, A.C., Ozcan, B, and Cokmus, C.” Anoxybacillus salavatliensis sp. nov., an α-glucosidase producing, thermophilic bacterium isolated from Salavatli, Turkey.” J. Basic Microbiol., doi: 10.1002/jobm.201000115, 51(2), 136-146, 2011.

A16. Cihan, A.C., Ozcan, B., Tekin, N., and Cokmus, C. “Geobacillus thermodenitrificans subsp. calidus, subsp. nov., a thermophilic and α-glucosidase producing bacterium isolated from Kizilcahamam, Turkey.” J. Gen. Appl. Microbiol., 57(2), 83-92, 2011. *

A17. Ozcan, B., Esen, M., Sangun, M.K., Coleri, A., and Caliskan, M. “Effective antibacterial and antioxidant properties of methanolic extract of Laurus nobilis seed oil.” J. Environ. Biol., 31(5), 637-641, 2010.

A18. Ozcan, B., Esen, M., Coleri, A., Yolcu, H., and Caliskan, M. “In vitro antimicrobial and antioxidant activities of various extracts of Salvia microstegia (Boiss.) et. bal. from Antakya, Turkey.” Fresen. Environ. Bull., 18(5a), 658-662, 2009.

A19. Coleri, A. Cokmus, C., Ozcan, B., Akkoc, N., and Akcelik, M. “Isolations of α-glucosidase-producing thermophilic bacilli from hot springs of Turkey.” Microbiology, 78(1), 56-66, 2009, (Doktora tezinden).

A20. Cihan, A.C., Cokmus, C., Ozcan, B. “Characterization of thermostable α-glucosidases from newly isolated Geobacillus sp. A333 and thermophilic bacterium A343.” World J. Microbiol. Biotechnol., 25(12), 2205-2217, 2009 (Doktora tezinden).

A21. Ozcan, B., Ozcengiz, G., Coleri, A., and Cokmus, C.  “Diversity of halophilic Archaea from six hypersaline environments in Turkey.” J. Microbiol. Biotechnol., 17(6), 985-992, 2007.

A22. Ozcan, B., Cokmus, C., Coleri, A., and Calıskan, M. “Characterization of extremely halophilic Archaea isolated from saline environment in different parts of Turkey.” Microbiology, 75(6), 739-746, 2006.

A23. Coleri, A., Cokmus, C., Ozcan, B., Akcelik, M., and Tukel, C. “Determination of antibiotic resistance and resistance plasmids in clinical Enterococcus species.” J. Gen. Appl. Microbiol., 50(4), 213-219, 2004 (Yüksek lisans tezinden).*

A24. Ozdemir, C. S., Cihan, A. C., Kilic, T. and Cokmus, C,. “Optimization of thermostable alpha-amylase production from Geobacillus sp. D413” Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. doi: 10.15414/jmbfs.2016.6.1.689-694. 6(1), 689-694, 2016.

A25. Ozel, P.B, Kilic, T., Karaca B., Yildiz, E.D., Cokmus, C. and Cihan, A.C. “Productive biofilms from mesophilic to thermophilic endospore-forming bacilli for industrial applications” Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. doi: 10.15414/jmbfs.2017.7.1.14-21. 7(1), 14-21. 2017. *

A26. Karaca, B., Akata, I., and Cihan A.Ç. “Lentinus edodes, Lactarius delicious ve Ganoderma lucidum’un antibiyofilm ve antimikrobiyal etkinlikleri”. Kastamonu Unıversıty Journal Of Forestry Faculty, doi: 10.17475/kastorman.341971. 17(4), 680-668. 2017.

 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. Cihan A.C., Karaca, B., Karakaya A.B., Akata I, Altuner E.M. “Antibiofilm effects of three macrofungi (Morchella angusticeps, Trametes versicolor, Lactarious delicious) on Enterococcus faecalis” 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants, Konya, ID-812, pages 908-909, 10-12 May 2017.

B2. Cihan A.C., Karaca, B., Altuner E.M., Akata I, Yıldırım O. “Synergism between Lactarious delicious and vancomycin against vancomycin-resistant Enterococcus faecium” 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants, Konya, ID-815, pages 912-913, 10-12 May 2017.

B3. Karaca, B., Moghaddam N.S., Karakaya A.B., Cihan A.C., Yıldırım O. “Evaluation of Pleurotus ostreatus extracts for its potential antibiofilm activity” 1st International Congress on Medical and Aromatic Plants, Konya, ID-817, pages 916-917, 10-12 May 2017.

B4. Akbulut H., Aktas S.H., Elcin A.E., Parmaksiz M., Keskin A.A, Cihan A.C, Elcin Y.M., and Icli M. “Mesenchymal stem cell directed baculoviral gene therapy of colon cancer.“ 2016 ASCO (American Society of Clinical Oncology) Annual Meeting, McCormick Place, Chicago, Illinois, USA, (J. Clin. Oncol., 34, 2016, suppl; abstr e14573), 3-7th June 2016.

B5. Kilic T., Ozel P.B., Karaca B., Ozcan B., and Cihan, A.C. “Determination of biofilm characteristics and evaluation of the sanitation procedures on biofilms of thermophilic Aeribacillus pallidus” Biofilms 7, Porto, P3:17, 26th-28th June 2016.

B6. Ozel P.B., Kilic T., Karaca B., Cokmus C, and Cihan, A.C. “Brevibacillus thermoruber B93: a remarkable biofilm producing strain for further industrial applications” Biofilms 7, Porto, P2:31, 26th-28th June 2016.

B7. Taşkın Kafa A.H., Kuzucu M., Çankaya M., Cihan A.Ç. “Purification, partial biochemical characterization and determination of activity at different pH values of carbonic anhydrase gamma from Deinococcus radiodurans’’ 4th International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, P5, page 48, Middle East Technical University, Ankara, TURKEY, 27-29 November 2015.

B8. Tekin, N., Cihan, A.C., and Cokmus C. “Taxonomic classification and alkaline protease production capacities of the alkaliphilic endospore-forming bacilli from Turkey”. 15th EUROPEAN CONGRESS on BIOTECHNOLOGY of the European Federation of Biotechnology-ECB15, İstanbul, TURKEY, 23-26 September 2012.

B9. Cihan, A.C., Cokmus, C., and Ozcan., B. “Screening of thermophilic bacilli isolated from hot springs in Turkey for α-glucosidase production and characterization of enzymes.” International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends (BIOTECH METU 2009), page 33, Middle East Technical University, Ankara, TURKEY, 27-30 September 2009.

B10. Ozcan, B., Ozyilmaz, G., Cokmus, C., Caliskan, M., Coleri, A., and Gulyanar, S. “Characterization of lipolytic activity of selected Archaeal isolates and phylogenetic analysis of these isolates.” International Symposium on Biotechnology: Developments and Trends (BIOTECH METU 2009), page 78, Middle East Technical University, Ankara, TURKEY, 27-30 September 2009.

B11. Akbulut, H., Coleri, A., Acikgoz, N., Sahin, G., Ozkal, P., Tang, Y., Icli, F., and Deisseroth, A. “Effect of GM-CSF on tumor-specific immune response and antitumoral efficacy when combined with suicide gene therapy.” 45th Annual Meeting of the American Society of Clinical Oncology (ASCO), Orlando, FL USA, (J. Clin. Oncol., 2009 ASCO Proceedings, 27(15S), e14610), 29 May-2 June 2009.

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Cihan, A.C., Ozcan, B., Tekin, N., and Cokmus, C. “Characterization of a thermostable α-glucosidase from Geobacillus thermodenitrificans F84a.” Current Research, Technology and Education Topics in Applied Microbiology and Microbial Biotechnology, Ed., Antonio Mendez Vilas, Formatex Research Center, Badajoz, Spain, Microbiology Book Series-Number 2, Vol. 2, Chapter 87, pages 945-955, ISBN (13): 978-84-614-6195-0, December 2010 Edition. *

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. Çöleri, A. ve Çökmüş. C. “Enterokok türlerinde glikopeptid grubu antibiyotiklere direncin moleküler mekanizmaları ve gen aktarım yolları” Derleme, Refik  Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 65(2), 87-96, 2008. *

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. Özcan, B., Tor, Ü., Cihan, A. ve Cokmus, C. “Haloarkeal Proteaz Üretiminin Optimizasyonu ve Enzim Aktivitesinin Karakterizasyonu” 18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, P-EB-6, sayfa 87, Poster sunumu, KONYA, 18-19 Aralık 2015.

E2. Biber, A., Ertürk, D.E, Barlas, E., Cihan, A.C., Özcan, B., Akçelik, N. Ve Çökmüş, C. “Çankırı Tuz Mağarasından İzole Edilen Halofilik Arkelerin Fenotipik ve Genotipik Karakterizasyonu” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 1199-1200, Poster sunumu, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İZMİR, 3-7 Eylül 2012.

E3. Çalışkan, S., Cihan, A.C. ve Çökmüş, C. “Geobacillus sp. Tarafından Termostabil α-Amilaz Üretimi” 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, sayfa 1194-1195, Poster sunumu, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, İZMİR, 3-7 Eylül 2012.

E4. Tekin, N., Cihan, A.Ç. ve Çökmüş, C. “Türkiye’den izole edilen alkalen proteaz üreticisi alkalifilik izolatların fenotipik testler, 16S rDNA dizi analizleri ve 16S rDNA genlerinin restriksiyon enzim kesimlerine göre taksonomik olarak tanımlanması.” 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, sayfa 291, Sözlü bildiri, ANTALYA, 13-16 Aralık 2009.

E5. Tekin, N., Çöleri, A. ve Çökmüş C. “Türkiye kaynaklı Bacillus spp.’lerin alkalen proteaz üretim kapasiteleri ve enzimlerin kısmi karakterizasyonu.” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sözlü bildiri, sayfa 109, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON, 23-27 Haziran 2008.

E6. Çöleri, A. ve Çökmüş, C. “Türkiye’den izole edilen bazı termofilik Bacillus türlerinin termostabil a-glukozidaz üretim kapasiteleri.” 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster sunumu, sayfa 211, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kuşadası, AYDIN, 26-30 Haziran 2006.

E7. Çöleri, A. ve Çökmüş, C. “Türkiye kaynaklı klinik Enterococcus’ların antibiyotik dirençliliği.” 16. Ulusal Biyoloji Kongresi, Poster sunumu, sayfa 101, İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, MALATYA, 4-7 Eylül 2002.

 

F. Diğer yayınlar:   

F1. Cihan, A.Ç. “Bölüm 12: Mikrobiyal Evrim ve Sistematik”, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ed. C. Çökmüş, (Brock Biology of Microorganisms, Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Bukley, D.H., Stahl, D.A. (2015) 14th edition. Pearson Education, Inc., USA) 14. baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara, 346-378, 2016.

F2. Cihan, A.Ç. “Bölüm 4: Moleküler Mikrobiyoloji”, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ed. C. Çökmüş, (Brock Biology of Microorganisms, Madigan, M.T., Martinko, J.M., Bender, K.S., Bukley, D.H., Stahl, D.A. (2015) 14th edition. Pearson Education, Inc., USA) 14. baskıdan çeviri, Palme Yayıncılık, Ankara, 107-142, 2016.

F3. Cihan, A.Ç. “Bölüm 4: Endüstriyel Mikroorganizmalar”, Endüstriyel Mikrobiyolojiye Giriş, Ed. İ. Turhan, (Industrial Microbiology: An Introduction, Waites, M.J. Morgan N.L., Rockey, J.S., Higton G. (2015). John Wiley and Sons Limited, UK) Çevirilen sayfalar: 75-85, Palme Yayıncılık, Ankara, 2015.

F4. Cihan, A.Ç. “Bölüm 11: Mikrobiyal Evrim ve Sistematik”, Brock Mikroorganizmaların Biyolojisi, Ed. C. Çökmüş, (Brock Biology of Microorganisms, Madigan, M.T., Martinko, J.M. (2006) 11th edition. Prentice Hall, USA) 11. baskıdan çeviri, sayfa 299-328, Palme Yayıncılık, Ankara, 2010.

 

G. Kurslar ve Sertifikalar:

 

G1. 15-30 Mayıs 2017 Tarihleri Arasında Düzenlenen Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (30 Haziran 2017)

 

G2. TÜBİTAK-Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü (Gebze) “Enzim           Saflaştırmada Temel Yöntemler VIII. Uygulamalı Lisansüstü Eğitim Kursu”

       (4-8 Temmuz 2005).

G3. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü “Moleküler Biyolojide Kullanılan Yöntemler Kursu” (16-20 Ekim 2000)

G4. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası

      (1997-1998)

G5. Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Programcılığı Sertifikası (Kasım 1996-Haziran 1997)


H. Özgeçmiş ve Eserler Listesinde Belirtilen Yayınlara Yapılan Atıflar:

 

(Web of Science‘a göre, 26.12.2017)

Yayınlara yapılan toplam atıf sayısı           : 158

Kendi yayınları dışında yapılan atıf sayısı   : 125

Yayınların h-indeksi                               : 9

 

I. Hakemli Dergilerdeki Editörlükler:

 

I1: The Journal of Biomedicine and Biotechnology, Special Issue on the topic "Microbial enzymes and its applications in industries and medicine", Guest Editor  (14.11.2012)

I2: Communications Faculty of Sciences University of Ankara Series C: Biology Area Editor in Molecular Biology (2015-2018)

 

Düzenleme tarihi: 17.01.2018