DOÇ.DR. ABDULMECİT İSLAMOĞLU    
Adı : ABDULMECİT
Soyadı : İSLAMOĞLU
E-posta : islamoglua@gmail.com, aislam@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 212 68 00 / 1372
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

  

         Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU  


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2000

Y. Lisans

İslam Tarihi ve Sanatları  Türk-İslam Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora

İslam Tarihi ve Sanatları  Türk-İslam Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2007


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Himmetzâde Abdullah (Abdî), Hayatı, Eserleri ve Dîvân-ı Nu’ût’u, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş.

Doktora Tez Başlığı ve  Danışmanı : Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’i (İnceleme-Metin), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş. 

 

Kitaplar:        

-        Vâhib Ümmî Dîvânı’nın Dinî ve Tasavvufî Tahlîli, İlâhiyat Yayınları, Ankara, 2013.

-  Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd’i (İnceleme-Tenkitli Metin), Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu, 2013.

-      Gülşen-i Tevhîd’den Hikâyeler-Dâvûd-ı Halvetî, Bolu Belediyesi Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu, 2013.

-      Osmanlı Türkçesi, (A.Yılmaz, M. Akkuş, Z. Güngör ile birlikte), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2011.

-        Hüseyin Fahreddin el-Mevlevî, Müntehabât-ı Fahrî, (M. Akkuş, A. Adak ile birlikte), Mevlânâ Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Ankara, 2010.

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

-     Visâlî Ali Çelebi ve Mevlid’i, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-, Volume 8/1, Winter 2013, s. 1619-1739. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4577).

-        Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan İki Na‘tı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 12, sayı: 3, 2012, s. 87-117.

-    Sultan Memdûh’un Mahzenü’l-Esrâr’ından Hareketle Şiirleri ve Şairliği Üzerine Değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 32, 2012, s. 129-165.

-    Halil Efendi’nin Lübbü’n-Nesâyıh Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Özellikleri, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIV, sayı: 26, (2012/2), s. 119-148. 

-        Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde Bulunan El Yazması Bir Eser: Atalarsözü Külliyâtı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51: 1 (2010), s. 273-293. (DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001024)

-        Mısır Üniversitelerinde Türkoloji Çalışmaları, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sayı: 18, s. 143-171.

-        Mudurnulu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Adlı Eserindeki Dil ve İfâde Özellikleri, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 24, 2009/2, s. 39-73.

 

Sempozyum Bildirileri:

-        Ahmed-i Sûzî’nin Aşk Anlayışı, (Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi Sempozyumu, 26 Mayıs 2012, Sivas), Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi, Buruciye Yayınları, Sivas, 2012, s. 221-249.

-     Muhammed b. Tâvît et-Tancî’nin Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’ne İntikal Eden Kitapları, Uluslararası Prof. Muhammed b. Tâvît et-Tancî Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, Ankara.

-        Gülzâr-ı Manevî’de Hz. Peygamber, (Ulusal İbrahim Tennûrî/Kayserî Sempozyumu, 3 Haziran 2011, Kayseri), İbrahim Tennûrî Sempozyumu Bildiri Kitabı, Melikgazi Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2011, s. 248-272.

-        Osman Hulûsî Efendi Dîvânı’nda Seher Vakti, (Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyumu, 18 Haziran 2010, Darende), Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyum Bildirileri, Nasihat Yayınları, Ankara, 2011, s. 195-215.

-        Hacı Nûreddîn Efendi ve Hüseyn’in Makteli Adlı Eseri, (Uluslararası Kerbela Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Sivas), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (I-III), Asitan Yayıncılık, Sivas, 2010, c. II, s. 17-42.

-        Gül Kültürü ve Cevat Rüştü, (I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta), Gül Kitabı: Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, Isparta Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Isparta, 2005, s. 259-270.

 

Diğer Yayınlar:

-      Leyla Kimin Mecnunudur?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2011, sayı: 132, s. 10-13.

-       Gönülde Gayrı Sevdâyı Gülüm N’idem, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Kasım 2010, sayı: 121, s. 18-20.

-     Aşktır Her Ne Ki Var Âlemde, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Eylül 2010, sayı: 119, s. 14-17.

-    Şehirler ve Manevî Mimarları: Ankara ve Hacı Bayram-ı Velî, İlbank, Mart-Nisan 2010, sayı: 2, s. 44-46.

-       Şâirlerin Dilinden Şehirler: Şehrengizler, İlbank, Ocak-Şubat 2010, sayı: 1, s. 62-64.

-     Sevgiliye Arz-ı Hâl, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2010, sayı: 111, s. 10-12.

-      Kable’l-İslâm Arabların Tedeyyünü, Şemseddin Günaltay, İslâmiyât VII (2004), sayı: 1, s. 187-192.

-   Mevzû’âtu’l-Ulûm’da İlimler Tasnifi, Taşköprülü-zâde İsâmeddîn Ahmed Efendi, Tercüme: Kemâleddîn Mehmed Efendi, İslâmiyât VI (2003), sayı: 4, s. 209-216.

-      Avrupa Medeniyetine Bir Nazar-ı Muvâzene, İsmail Gaspıralı, İslâmiyât VI (2003), sayı: 2, s. 151-160.

 

Projelerde Yaptığı Görevler :

-    Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi yazma eserler katalog çalışmasında proje yürütücüsü, Ankara, 2005 (Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı).

-    Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi” kapsamında Yemen’deki Türk eserlerinin envanterinin çıkarılması için oluşturulan bilimsel heyet içerisinde yer almış ve 4-14 Şubat 2008 tarihleri arasında Yemen’de çalışmalarda bulunmuştur.

-   “Türkiye’de Dinî Araştırmalar ve İlahiyat Fakültesi” isimli projede proje yürütücüsü, Ankara, 2003-2006 (Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Özdemir).