DOÇ.DR. ABDULMECİT İSLAMOĞLU    
Adı : ABDULMECİT
Soyadı : İSLAMOĞLU
E-posta : islamoglua@gmail.com, aislam@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 212 68 00 / 1372
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

  

         Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU  


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2000

Y. Lisans

İslam Tarihi ve Sanatları  Türk-İslam Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora

İslam Tarihi ve Sanatları  Türk-İslam Edebiyatı

Ankara Üniversitesi

2007


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı : Himmetzâde Abdullah (Abdî), Hayatı, Eserleri ve Dîvân-ı Nu’ût’u, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş.

Doktora Tez Başlığı ve  Danışmanı : Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’i (İnceleme-Metin), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş. 

        

          Kitaplar:           

 1. Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî-Seyr ü Sülûk Mektupları, (M. Tatcı ile birlikte), H Yayınları, İstanbul, 2017.
 2. Vâhib Ümmî Dîvânı’nın Dinî ve Tasavvufî Tahlîli, İlâhiyat Yayınları, Ankara, 2013.
 3. Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd’i (İnceleme-Tenkitli Metin), Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu, 2013.
 4. Gülşen-i Tevhîd’den Hikâyeler-Dâvûd-ı Halvetî, Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu, 2013.
 5. Osmanlı Türkçesi, (A.Yılmaz, M. Akkuş, Z. Güngör ile birlikte), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2011.
 6. Hüseyin Fahreddin el-Mevlevî-Müntehabât-ı Fahrî, (M. Akkuş, A. Adak ile birlikte), Mevlânâ Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Ankara, 2010.

 

          Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

 1. Suyolcu-zâde Nehrî Ahmed’in Türkçe Şiirleri, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Volume 12/27, Fall 2017, p. 195-253. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12688)
 2. Mustafa Azbî’nin Niyâzî-i Mısrî’nin “İçre” Redifli Gazeline Şerhi, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar (Prof. Dr. Mehmet Akkuş Armağanı), Volume 11/17, Fall 2016, p. 35-68. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11260)  
 3. Visâlî Ali Çelebi ve Mevlid’i, Turkish Studies -International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic- (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Armağanı), Volume 8/1, Winter 2013, p. 1619-1739. (Doi Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4577)
 4. Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan İki Na‘tı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 12, sayı: 3, 2012, s. 87-117.
 5. Sultan Memdûh’un Mahzenü’l-Esrâr’ından Hareketle Şiirleri ve Şairliği Üzerine Değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 32, 2012, s. 129-165.
 6. Halil Efendi’nin Lübbü’n-Nesâyıh Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Özellikleri, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIV, sayı: 26, (2012/2), s. 119-148.  
 7. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde Bulunan El Yazması Bir Eser: Atalarsözü Külliyâtı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51: 1 (2010), s. 273-293. (DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001024)
 8. Mısır Üniversitelerinde Türkoloji Çalışmaları, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sayı: 18, s. 143-171.
 9. Mudurnulu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Adlı Eserindeki Dil ve İfâde Özellikleri, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 24, 2009/2, s. 39-73.
          Sempozyum Bildirileri:

 1. Trabzonlu Emin Hilmi Efendi’nin Münşeât’ından Trabzon-Samsun Halkının Hz. Peygamber Sevgisine Dair Bir Kesit, (I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Trabzon), I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu-Tebliğler Kitabı, Değişim Yayınları, İstanbul, 2016, s. 833-839.
 2. Mudurnulu Mutasavvıf Şair Dâvûd-ı Halvetî ve Bazı Tasavvufî Görüşleri, (Türk Tarihinde İz Bırakan Bolulular Çalıştayı, 21-22 Ağustos 2015, Bolu), Türk Tarihinde İz Bırakan Bolulular Çalıştayı Bildirileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, Bolu, 2016, s. 9-23. 
 3. Tillo’nun Manevî Mimarlarından Hamza el-Kebîr ve İbrahim el-Mücâhid, Tillo Bilim Sempozyumu, 22 Eylül 2014, Siirt.
 4. Melâmiyye’nin Temel İlkeleri İçin Referans Gösterilen Âyet ve Hadisler, (Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2015, Antalya), Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu Bildirileri, Tika Kültür Yayınları, Ankara, 2016, s. 43-53.
 5. Ahmed-i Sûzî’nin Aşk Anlayışı, (Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi Sempozyumu, 26 Mayıs 2012, Sivas), Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi, Buruciye Yayınları, Sivas, 2012, s. 221-249.
 6. Muhammed b. Tâvît et-Tancî’nin Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’ne İntikal Eden Metrûkesi, (Uluslararası Prof. Muhammed b. Tâvît et-Tancî Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, Ankara), Uluslararası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2015, s. 167-214.
 7. Gülzâr-ı Manevî’de Hz. Peygamber, (Ulusal İbrahim Tennûrî/Kayserî Sempozyumu, 3 Haziran 2011, Kayseri), İbrahim Tennûrî Sempozyumu Bildiri Kitabı, Melikgazi Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2011, s. 248-272.
 8. Osman Hulûsî Efendi Dîvânı’nda Seher Vakti, (Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyumu, 18 Haziran 2010, Darende), Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyum Bildirileri, Nasihat Yayınları, Ankara, 2011, s. 195-215.
 9. Hacı Nûreddîn Efendi ve Hüseyn’in Makteli Adlı Eseri, (Uluslararası Kerbela Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Sivas), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (I-III), Asitan Yayıncılık, Sivas, 2010, c. II, s. 17-42.
 10. Gül Kültürü ve Cevat Rüştü, (I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta), Gül Kitabı: Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, Isparta Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Isparta, 2005, s. 259-270.

Diğer Yayınlar:

 1. Yâr-ı Sâdık, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ağustos 2012, sayı: 142, s. 10-12.
 2. Dost Bahçesinin Bülbülü Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Nisan 2012, sayı: 138, s. 10-13.
 3. Dost Sırrına Mihmân Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Şubat 2012, sayı: 136, s. 12-14. 
 4. Dem Bu Demdir, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Aralık 2011, sayı: 134, s. 10-12.
 5. Leyla Kimin Mecnunudur?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2011, sayı: 132, s. 10-13.
 6. Candan Geçilir Yardan Geçilmez, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 2011, sayı: 129, s. 10-12.
 7. Fenâdan Bekâya, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2011, sayı: 127, s. 12-14.
 8. Hâlimiz Nicedir?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mart 2011, sayı: 125, s. 10-12.
 9. Bir Özge Cân Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2011, sayı: 123, s. 10-11.
 10. Gönülde Gayrı Sevdâyı Gülüm N’idem, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Kasım 2010, sayı: 121, s. 18-20.
 11. Aşktır Her Ne Ki Var Âlemde, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Eylül 2010, sayı: 119, s. 14-17.
 12. Ömür, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 2010, sayı: 117, s. 10-13.
 13. Paslı Gönüllerin Dermânı Âh, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2010, sayı: 115, s. 10-13.
 14. Şehirler ve Manevî Mimarları: Ankara ve Hacı Bayram-ı Velî, İlbank, Mart-Nisan 2010, sayı: 2, s. 44-46.
 15. Derd-i Hak İle Yan Ey Gönül, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mart 2010, sayı: 113, s. 12-15.
 16. Şâirlerin Dilinden Şehirler: Şehrengizler, İlbank, Ocak-Şubat 2010, sayı: 1, s. 62-64.
 17. Sevgiliye Arz-ı Hâl, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2010, sayı: 111, s. 10-12.

      Projelerde Yaptığı Görevler :

1.   "Türkiye'de Dinî Araştırmalar ve İlahiyat Fakültesi" isimli projede proje yürütücüsü, Ankara, 2003-2006 (Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Özdemir).

2. Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi yazma eserler katalog çalışmasında proje yürütücüsü, Ankara, 2005 (Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı).

3.  Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi” kapsamında Yemen’deki Türk eserlerinin envanterinin çıkarılması için oluşturulan bilimsel heyet içerisinde yer almış ve 4-14 Şubat 2008 tarihleri arasında Yemen’de çalışmalarda bulunmuştur.