PROF.DR. ABDULMECİT İSLAMOĞLU    
Adı : ABDULMECİT
Soyadı : İSLAMOĞLU
E-posta : islamoglua@gmail.com, aislam@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 212 68 00 / 1372
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/abdulmecit-islamoglu
Kişisel Akademik Bilgiler

 

PROF. DR. ABDÜLMECİT İSLAMOĞLU


Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 2000 yılında mezun oldu. 2001-2003 yıllarında Şanlıurfa’da Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. 03.03.2003 tarihinde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl “Himmetzâde Abdullah (Abdî), Hayatı, Eserleri ve Dîvân-ı Nu’ût’u” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. 2007’de “Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’i (İnceleme-Metin)” başlıklı tez çalışmasıyla Doktor unvanı aldı. 2011 yılında “Yardımcı Doçent” kadrosuna atandı. 2014’te “Doçent”, 2020’de “Profesör” unvanı aldı.

A. İSLAMOĞLU, 2005-2006 öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile gittiği Mısır’da (Kahire Üniversitesi) alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 07.10.2016-22.10.2016 tarihleri arasında Kazakistan’ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde dersler verdi. 2018-2020 yılları arasında Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı, lisans ve lisansüstü dersler verdi. Hâlen Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2000

Yüksek Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2007

Yrd. Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2011

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2014

Prof. Dr.

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2020

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Himmetzâde Abdullah (Abdî), Hayatı, Eserleri ve Dîvân-ı Nu’ût’u, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş.

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk’i (İnceleme-Metin), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Mehmet Akkuş.


Yönetilen Tezler:

Yüksek Lisans:

-     Şeyma YEŞİL, Çerkeşîzâde Mehmet Tevfîk Efendi ve Kasâid-i Tevfîk’i, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2013.

-    Humeyra MERMER, Ahmet Müsellem Efendi Dîvânı’nda Dinî-Tasavvufî Muhteva, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014.

-     Dilek YILMAZ, Hâkânî Mehmet Bey Dîvânı’nda Din ve Tasavvuf, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2015.

-     Selçuk ÖZTÜRK, Hasîb’in Dürretü’l-Esmâ Adlı Mesnevîsi (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016.

-     Ömer Suat İNAN, Hoca-zâde Ahmed Kâmil Efendi ve Dîvân’ı (İnceleme-Metin), Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2016.

 

Doktora:

-     Esma POLAT, XVII. Yüzyıl Dîvânlarında Nasihat, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2018.

 

İdari Görevler:

-   Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcılığı (26.09.2018-30.09.2020)

-   Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Yönetim Kurulu (Doçent) Üyeliği (18.07.2016-24.09.2018)

-  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu (Doçent) Üyeliği (21.05.2015-21.05.2018)

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

-     “Türkiye’de Dinî Araştırmalar ve İlahiyat Fakültesi” isimli projede proje yürütücüsü, Ankara, 2003-2006, Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Özdemir.  

-   Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi yazma eserler katalog çalışmasında proje yürütücüsü, Ankara, 2005, Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı.

-    Türk Tarih Kurumu Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan “Yurtdışındaki Tarihî Türk Eserlerinin Tespiti Projesi” kapsamında Yemen’deki Türk eserlerinin envanterinin çıkarılması için oluşturulan bilimsel heyette üye, 4-14 Şubat 2008, Yemen, Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Nusret Çam.

-    Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurum Tarihi Projesi (70. Kuruluş Yıldönümü), Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Eyüp Baş, (2018-2019).

-   Tarihte Müslümanlar Projesi’nde yazar, Proje Sorumlusu: Prof. Dr. İrfan Aycan, (2018-2020).

-  Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen “Türkçe Kinâyeler, Konuşma Dilinde Terimler” ile “Türk Kâmûsundan Söz Temsilleri” adlı elyazması eserlerin yayına hazırlanması projesinde yazar, Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Mehmet Akkuş, (2018-2020).

 

Eğitim Sertifikaları:

-   Ankara Üniversitesi Online Öğretici Sertifika Programı (06.07.2020-12.07.2020).

-  Ankara Üniversitesi Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı (15.05.2017-30.05.2017 / Eczacılık Fakültesi Bayer Salonu).

 

ESERLER:

Ulusal/Uluslararası Kitaplar:

-     Vâhib Ümmî Halvetî’nin Dinî ve Tasavvufî Dünyası, H Yayınları, İstanbul 2018.

-     Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî-Seyr ü Sülûk Mektupları, (M. Tatcı ile birlikte), H Yayınları, İstanbul 2017.  

-     Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd’i (İnceleme-Tenkitli Metin), Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu 2013.

-     Gülşen-i Tevhîd’den Hikâyeler-Dâvûd-ı Halvetî, Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu 2013.

-    Osmanlı Türkçesi, (A.Yılmaz, M. Akkuş, Z. Güngör ile birlikte), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2011. 

-      Hüseyin Fahreddin el-Mevlevî-Müntehabât-ı Fahrî, (M. Akkuş, A. Adak ile birlikte), Mevlânâ Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Ankara 2010.


Bilimsel Kitaplarda Bölümler:

- “Mısırlı Türkologların Gözüyle Yûnus Emre”, Ey Dost... Yunus Emre Kitabı, İlâhiyat, Ankara 2022, s. 239-260.

-       “Enderunlu Vâsıf”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2020, cilt: 7, s. 154-156.

-       “Sâbit”,  Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2020, cilt: 6, s. 194-197.

-       “Keçeci-zâde İzzet Molla”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2020, cilt: 7, s. 156-159.

-       “Nedîm”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2020, cilt: 6, s. 197-200.

-       “Âdile Sultan”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2020, cilt: 7, s. 164-167.

-       “Şeyh Gâlib”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2020, cilt: 6, s. 203-206.

-       “Sünbül-zâde”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2020, cilt: 6, s. 206-208.

-       “Enderunlu Fâzıl”, Tarihte Müslümanlar, Otto Yayınları, Ankara 2020, cilt: 6, s. 208-211.


Ulusal/Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:


-   Kırgızistan’da Ahmet Yesevî Çalışmaları, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmî Dergisi, sayı: 28, Oş-2020, s. 7-24.

-     Arşiv Belgeleri Işığında Balıkesirli Şeyh Lütfullah Câmii ve Zâviyesi (M. Akkuş ile), Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22/2 (Aralık 2018), s. 885-908.

-     Mehmed Şevket ve Şiirlerinde Hz. Peygamber Sevgisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 41, 2018/2, s. 200-216.

-   17. Yüzyıl Dîvânlarında Dünyanın Geçiciliğine Dair Nasihatler, (Esma Polat ile), Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Volume 13/9, Spring 2018, p. 213-238.

-   Nehrî Ahmed Dîvânçesi’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22/1 (Haziran 2018), s. 435-466.

-   Suyolcu-zâde Nehrî Ahmed’in Türkçe Şiirleri, Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Volume 12/27, Fall 2017, p. 195-253.

-    Mustafa Azbî’nin Niyâzî-i Mısrî’nin “İçre” Redifli Gazeline Şerhi, Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar (Prof. Dr. Mehmet Akkuş Armağanı), Volume 11/17, Fall 2016, p. 35-68.  

-    Visâlî Ali Çelebi ve Mevlid’i, Turkish Studies (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Armağanı), Volume 8/1, Winter 2013, p. 1619-1739.

-       Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan İki Na‘tı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 12, sayı: 3, 2012, s. 87-117.

-   Sultan Memdûh’un Mahzenü’l-Esrâr’ından Hareketle Şiirleri ve Şairliği Üzerine Değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 32, 2012, s. 129-165.

-     Halil Efendi’nin Lübbü’n-Nesâyıh Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Özellikleri, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIV, sayı: 26, (2012/2), s. 119-148. 

-        Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde Bulunan El Yazması Bir Eser: Atalarsözü Külliyâtı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51: 1 (2010), s. 273-293.

-    Mısır Üniversitelerinde Türkoloji Çalışmaları, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sayı: 18, s. 143-171.

-   Mudurnulu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Adlı Eserindeki Dil ve İfâde Özellikleri, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 24, 2009/2, s. 39-73.


Ulusal/Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:

-   Tarsuslu Dâ'î'nin Manzum Fütüvvetnâme'sinde Dinî Muhteva, Ahi Evran ve Ahilik Sempozyumu, 13-14 Aralık 2021, Eskişehir.

-    Ali b. Osman el-Ûşî’nin Emâlî Kasîdesi’ne Mustafa Na‘tî’nin Yazdığı Tahmîs, (Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu, 8-13 Mayıs 2018, Oş-Kırgızistan), (Türkiye Diyanet Vakfı, Oş Devlet Üniversitesi, TİKA işbirliği ile), Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı-Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Bişkek, 2018, s. 255-272.

-     Âdile Sultan Dîvânı’nda Yer Alan Tevhîdler ve Münâcâtlar Üzerine Bir İnceleme, (VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara), VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği Yayınları, Ankara, 2018, s. 68-69.

-        Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan Na‘tlar Üzerine Değerlendirmeler, (VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara), VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği Yayınları, Ankara, 2018, s. 94.

-   Trabzonlu Emin Hilmi Efendi’nin Münşeât’ından Trabzon-Samsun Halkının Hz. Peygamber Sevgisine Dair Bir Kesit, (I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Trabzon), I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu-Tebliğler Kitabı, Değişim Yayınları, İstanbul, 2016, s. 833-839.

-    Mudurnulu Mutasavvıf Şair Dâvûd-ı Halvetî ve Bazı Tasavvufî Görüşleri, (Türk Tarihinde İz Bırakan Bolulular Çalıştayı, 21-22 Ağustos 2015, Bolu), Türk Tarihinde İz Bırakan Bolulular Çalıştayı Bildirileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, Bolu, 2016, s. 9-23. 

-   Melâmiyye’nin Temel İlkeleri İçin Referans Gösterilen Âyet ve Hadisler, (Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu, 9-10 Mayıs 2015, Antalya), Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu Bildirileri, Tika Kültür Yayınları, Ankara, 2016, s. 43-53.

-    Habîb-i Karamânî ve Anadolu’da Yürüttüğü Tarîkat Faaliyetleri, Seyyid Yahya Bakuvî Sempozyumu, 5 Aralık 2014, Bakü-Azerbaycan. (Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenmiş ve TİKA tarafından desteklenmiştir.)

-   Tillo’nun Manevî Mimarlarından Hamza el-Kebîr ve İbrahim el-Mücâhid, Tillo Bilim Sempozyumu, 22 Eylül 2014, Siirt.

-     Ahmed-i Sûzî’nin Aşk Anlayışı, (Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi Sempozyumu, 26 Mayıs 2012, Sivas), Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi, Buruciye Yayınları, Sivas, 2012, s. 221-249.

-      Muhammed b. Tâvît et-Tancî’nin Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’ne İntikal Eden Metrûkesi, (Uluslararası Prof. Muhammed b. Tâvît et-Tancî Sempozyumu, 13-14 Ekim 2011, Ankara), Uluslararası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2015, s. 167-214.

-     Gülzâr-ı Manevî’de Hz. Peygamber, (Ulusal İbrahim Tennûrî/Kayserî Sempozyumu, 3 Haziran 2011, Kayseri), İbrahim Tennûrî Sempozyumu Bildiri Kitabı, Melikgazi Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2011, s. 248-272.

-        Osman Hulûsî Efendi Dîvânı’nda Seher Vakti, (Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyumu, 18 Haziran 2010, Darende), Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyum Bildirileri, Nasihat Yayınları, Ankara, 2011, s. 195-215.

-       Hacı Nûreddîn Efendi ve Hüseyn’in Makteli Adlı Eseri, (Uluslararası Kerbela Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Sivas), Çeşitli Yönleriyle Kerbela (I-III), Asitan Yayıncılık, Sivas, 2010, c. II, s. 17-42.

-      Gül Kültürü ve Cevat Rüştü, (I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta), Gül Kitabı: Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, Isparta Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Isparta, 2005, s. 259-270.

 

Panel/Seminer/Konferanslar:

-        “Hz. Peygamber ve Merhamet Eğitimi”, 15-17 Nisan 2011, Fransa. (Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri).

-        “Sultan Memdûh’un Şiire Bakışı”, Sultan Memdûh Paneli, 22 Eylül 2011, Siirt.

-     “Mehmet Akif Ersoy’un Şiir Anlayışı ve Şairliği”, Mehmet Akif Ersoy’un Kültürümüzdeki Yeri Paneli, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 20 Mart 2012, Ankara.

-     “Ahmed Yesevî’nin Türk Kültür ve Düşünce Tarihimizdeki Yeri”, Ahmet Yesevi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 8 Mart 2016, Ankara. (Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’nın düzenlediği, UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevî Yılı kapsamında).

-   “Edebiyatımızda Hz. Peygamber”, 29 Mart 2016, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş/Kırgızistan.

-     “Dîvân Şâirlerinde Hz. Peygamber Sevgisi”, 14 Ekim 2016, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan/Kazakistan.

-       “Hoca Ahmed Yesevî ve Mefkûresi”, 21 Ekim 2016, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Türkistan/Kazakistan.

-        “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu”, 20 Nisan 2017, Şabanözü, Eldivan/Çankırı. (Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde).

-        “Araştırma Usûlü”,  09 Aralık 2017, İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER), (Lisansüstü öğrencilere yönelik), Ankara.

-   “Orta Asya ve İrfan Geleneği”, 27 Şubat, 2019, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş/Kırgızistan.

-    “Türk-İslâm Edebiyatı Sahasındaki Son Çalışmalar ve Güncel Meseleler”, 26 Mart 2019, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş/Kırgızistan.

-      “Türk-İslâm Edebiyatı’nın Diğer İlim Dalları İle İlişkisi”, 23 Nisan 2019, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş/Kırgızistan.

-        “Üsve-i Hasene Olarak Peygamberimiz ve Aile”, 12 Kasım 2019, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş/Kırgızistan. (Mevlid-i Nebî haftası münasebetiyle).

-        “Edep-İlim İlişkisi”, Din ve İlim Paneli, 14 Kasım 2019, Oş Devlet Üniversitesi, Oş-Kırgızistan. 

 

Diğer Yayınlar:

-        Sevgiliye Arz-ı Hâl, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2010, sayı: 111, s. 10-12.

-        Şâirlerin Dilinden Şehirler: Şehrengizler, İlbank, Ocak-Şubat 2010, sayı: 1, s. 62-64.

-        Derd-i Hak İle Yan Ey Gönül, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mart 2010, sayı: 113, s. 12-15.

-      Şehirler ve Manevî Mimarları: Ankara ve Hacı Bayram-ı Velî, İlbank, Mart-Nisan 2010, sayı: 2, s. 44-46.

-        Paslı Gönüllerin Dermânı Âh, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2010, sayı: 115, s. 10-13.

-    Ömür, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 2010, sayı: 117, s. 10-13.

-        Aşktır Her Ne Ki Var Âlemde, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Eylül 2010, sayı: 119, s. 14-17.

-        Gönülde Gayrı Sevdâyı Gülüm N’idem, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Kasım 2010, sayı: 121, s. 18-20.

-       Bir Özge Cân Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2011, sayı: 123, s. 10-11.

-     Hâlimiz Nicedir?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mart 2011, sayı: 125, s. 10-12.

-      Fenâdan Bekâya, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2011, sayı: 127, s. 12-14.

-     Candan Geçilir Yardan Geçilmez, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 2011, sayı: 129, s. 10-12.

-     Leyla Kimin Mecnunudur?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2011, sayı: 132, s. 10-13.

-     Dem Bu Demdir, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Aralık 2011, sayı: 134, s. 10-12.

-       Dost Sırrına Mihmân Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Şubat 2012, sayı: 136, s. 12-14. 

-    Dost Bahçesinin Bülbülü Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Nisan 2012, sayı: 138, s. 10-13.

-     Yâr-ı Sâdık, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ağustos 2012, sayı: 142, s. 10-12.

 

Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersler:

Lisans:

Türk İslâm Edebiyatı

Osmanlı Türkçesi

Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi


Yüksek Lisans:

Biyografiler, Bibliyografiler ve Tezkireler

Mensur Metin İncelemeleri

Edebiyat, Kültür ve Din İlişkisi


Doktora:

Karşılaştırmalı Osmanlı Türkçesi Metinleri

Dinî-Tasavvufî Mesneviler

Tasavvuf Edebiyatı

Edebiyat, Kültür ve Din İlişkisi