ASSOC.PROF.DR. ABDULMECİT İSLAMOĞLU    
Name : ABDULMECİT
Surname : İSLAMOĞLU
E-Mail : islamoglua@gmail.com, aislam@divinity.ankara.edu.tr
Phone Number : 0 312 212 68 00 / 1372
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department : ISLAMIC HISTORY AND ARTS
Personal Information
         
          Associate Professor Abdülmecit İSLAMOĞLU

          Books:      

 

-    Vâhib Ümmî Halvetî’nin Dinî ve Tasavvufî Dünyası, H Yayınları, İstanbul, 2018.

-     Üsküdarlı Mehmed Nasûhî Halvetî-Seyr ü Sülûk Mektupları, (M. Tatcı ile birlikte), H Yayınları, İstanbul, 2017.

-    Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd’i (İnceleme-Tenkitli Metin), Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu, 2013.

-  Gülşen-i Tevhîd’den Hikâyeler-Dâvûd-ı Halvetî, Bolu Araştırmaları Merkezi Yayınları, Bolu, 2013.

-     Osmanlı Türkçesi, (A.Yılmaz, M. Akkuş, Z. Güngör ile birlikte), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2011.

-     Hüseyin Fahreddin el-Mevlevî-Müntehabât-ı Fahrî, (M. Akkuş, A. Adak ile birlikte), Mevlânâ Kültür ve Sanat Vakfı Yayınları, Ankara, 2010.

     

             Articles:           

-       Arşiv Belgeleri Işığında Balıkesirli Şeyh Lütfullah Câmii ve Zâviyesi (M. Akkuş ile), Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22/2 (Aralık 2018), s. 885-908. (Doi: https://doi.org/10.18505/cuid.449314).

-    Mehmed Şevket ve Şiirlerinde Hz. Peygamber Sevgisi, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 41, 2018/2, s. 200-216.

-        Nehrî Ahmed Dîvânçesi’nin Şekil ve Muhteva Özellikleri, Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, 22/1 (Haziran 2018), s. 435-466. (Doi: https://doi.org/10.18505/cuid.408176)

-   Suyolcu-zâde Nehrî Ahmed’in Türkçe Şiirleri, Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar, Volume 12/27, Fall 2017, p. 195-253. (Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12688)

-      Mustafa Azbî’nin Niyâzî-i Mısrî’nin “İçre” Redifli Gazeline Şerhi, Turkish Studies-Karşılaştırmalı Dini Araştırmalar (Prof. Dr. Mehmet Akkuş Armağanı), Volume 11/17, Fall 2016, p. 35-68. (Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11260) 

-        Visâlî Ali Çelebi ve Mevlid’i, Turkish Studies (Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu Armağanı), Volume 8/1, Winter 2013, p. 1619-1739. (Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4577)

-        Ali Emîrî’nin Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan İki Na‘tı, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt: 12, sayı: 3, 2012, s. 87-117.

-      Sultan Memdûh’un Mahzenü’l-Esrâr’ından Hareketle Şiirleri ve Şairliği Üzerine Değerlendirmeler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 32, 2012, s. 129-165.

-     Halil Efendi’nin Lübbü’n-Nesâyıh Adlı Eserinin Şekil ve Muhteva Özellikleri, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt: XIV, sayı: 26, (2012/2), s. 119-148.  

-     Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde Bulunan El Yazması Bir Eser: Atalarsözü Külliyâtı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 51: 1 (2010), s. 273-293. (DOI: 10.1501/Ilhfak_0000001024)

-        Mısır Üniversitelerinde Türkoloji Çalışmaları, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/2, c. 9, sayı: 18, s. 143-171.

-        Mudurnulu Dâvûd-ı Halvetî ve Gülşen-i Tevhîd ü Tahkîk Adlı Eserindeki Dil ve İfâde Özellikleri, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, sayı: 24, 2009/2, s. 39-73.

           
             Symposiums / Scientific Meetings:

-     Ali b. Osman el-Ûşî’nin Emâlî Kasîdesi’ne Mustafa Na‘tî’nin Yazdığı Tahmîs, Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Bildirileri, Türkiye Diyanet Vakfı-Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, Bişkek, 2018, s. 255-272.

-      Âdile Sultan Dîvânı’nda Yer Alan Tevhîdler ve Münâcâtlar Üzerine Bir İnceleme, VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği Yayınları, Ankara, 2018, s. 68-69.

-    Osmanlı Tarih ve Edebiyat Mecmûası’nda Yer Alan Na‘tlar Üzerine Değerlendirmeler, VI. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Özet Kitabı, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği Yayınları, Ankara, 2018, s. 94.

-   Trabzonlu Emin Hilmi Efendi’nin Münşeât’ından Trabzon-Samsun Halkının Hz. Peygamber Sevgisine Dair Bir Kesit, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dinî Hayat Sempozyumu-Tebliğler Kitabı, Değişim Yayınları, İstanbul, 2016, s. 833-839.

-    Mudurnulu Mutasavvıf Şair Dâvûd-ı Halvetî ve Bazı Tasavvufî Görüşleri, Türk Tarihinde İz Bırakan Bolulular Çalıştayı Bildirileri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları, Bolu, 2016, s. 9-23. 

-     Melâmiyye’nin Temel İlkeleri İçin Referans Gösterilen Âyet ve Hadisler, Uluslararası Melâmîlik ve Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî Sempozyumu Bildirileri, Tika Kültür Yayınları, Ankara, 2016, s. 43-53.

-    Tillo’nun Manevî Mimarlarından Hamza el-Kebîr ve İbrahim el-Mücâhid, Tillo Bilim Sempozyumu, 22 Eylül 2014, Siirt.

-     Ahmed-i Sûzî’nin Aşk Anlayışı, Sivaslı Sûfî Şâir Ahmed Sûzî ve Dönemi, Buruciye Yayınları, Sivas, 2012, s. 221-249.

-    Muhammed b. Tâvît et-Tancî’nin Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’ne İntikal Eden Metrûkesi, Uluslararası Prof. Muhammed b. Tavît et-Tancî Sempozyumu, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2015, s. 167-214.

-     Gülzâr-ı Manevî’de Hz. Peygamber, İbrahim Tennûrî Sempozyumu Bildiri Kitabı, Melikgazi Belediyesi Yayınları, Kayseri, 2011, s. 248-272.

-    Osman Hulûsî Efendi Dîvânı’nda Seher Vakti, Somuncu Baba ve Hulûsî Efendi Sempozyum Bildirileri, Nasihat Yayınları, Ankara, 2011, s. 195-215.

-    Hacı Nûreddîn Efendi ve Hüseyn’in Makteli Adlı Eseri, Çeşitli Yönleriyle Kerbela (I-III), Asitan Yayıncılık, Sivas, 2010, c. II, s. 17-42.

-   Gül Kültürü ve Cevat Rüştü, Gül Kitabı: Gül Kültürü Üzerine İncelemeler, Isparta Belediyesi Kültür ve Eğitim Müdürlüğü Yayınları, Isparta, 2005, s. 259-270.


Other Publications:

-    Yâr-ı Sâdık, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ağustos 2012, sayı: 142, s. 10-12.

-     Dost Bahçesinin Bülbülü Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Nisan 2012, sayı: 138, s. 10-13.

-    Dost Sırrına Mihmân Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Şubat 2012, sayı: 136, s. 12-14. 

-     Dem Bu Demdir, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Aralık 2011, sayı: 134, s. 10-12.

-    Leyla Kimin Mecnunudur?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ekim 2011, sayı: 132, s. 10-13.

-     Candan Geçilir Yardan Geçilmez, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 2011, sayı: 129, s. 10-12.

-       Fenâdan Bekâya, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2011, sayı: 127, s. 12-14.

-    Hâlimiz Nicedir?, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mart 2011, sayı: 125, s. 10-12.

-    Bir Özge Cân Olmak, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2011, sayı: 123, s. 10-11.

-    Gönülde Gayrı Sevdâyı Gülüm N’idem, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Kasım 2010, sayı: 121, s. 18-20.

-    Aşktır Her Ne Ki Var Âlemde, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Eylül 2010, sayı: 119, s. 14-17.

-     Ömür, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Temmuz 2010, sayı: 117, s. 10-13.

-    Paslı Gönüllerin Dermânı Âh, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mayıs 2010, sayı: 115, s. 10-13.

-    Şehirler ve Manevî Mimarları: Ankara ve Hacı Bayram-ı Velî, İlbank, Mart-Nisan 2010, sayı: 2, s. 44-46.

-    Derd-i Hak İle Yan Ey Gönül, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Mart 2010, sayı: 113, s. 12-15.

-      Şâirlerin Dilinden Şehirler: Şehrengizler, İlbank, Ocak-Şubat 2010, sayı: 1, s. 62-64.

-    Sevgiliye Arz-ı Hâl, Somuncu Baba / Aylık İlim-Kültür ve Edebiyat Dergisi, Ocak 2010, sayı: 111, s. 10-12.