PROF.DR. MEHMET OKAN AKÇAM    
Adı : MEHMET OKAN
Soyadı : AKÇAM
E-posta : akcam@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 2965504-05
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, ORTODONTİ ANABİLİM DALI
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/mehmet-okan-akcam
Kişisel Akademik Bilgiler


Prof.Dr. M. Okan Akçam, Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi ve Dekan Yardımcısıdır.

A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi’nden 1990 yılında mezuniyetinden sonra aynı üniversitede Ortodonti Anabilim Dalı doktorasına başlayarak 1996 yılında tamamlamıştır.

1996-1998 tarihleri arasında Japonya Hükümeti, Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Monbusho bursu ile Japonya-Osaka Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalında Prof.Dr. Kenji Takada ve Oral Fasiyal Bozukluklar Anabilim Dalında Prof.Dr. Takeshi Wada ile çalışmıştır.

2003 yılında Doçent, 2009 yılında Profesör olmuştur.

2006 yılında ACPA; American Cleft Palate Craniofacial Association’ un  2005-2006 Visiting Scholar bursu ile ABD de North Carolina, Chicago ve Seattle’ da 3 farklı kraniofasiyal merkezde 1 ay süre ile misafir araştırıcı olarak bulunmuştur.

SCI, SCI-Expanded, ve diğer hakemli dergilerde 60 dan fazla ulusal ve uluslararası yayını ve editörlüğünü Carine Carels ve Guy Willems in yaptığı The Future of Orthodontics kitabında bölüm yazarlığı mevcuttur.

Türk Ortodonti Derneği, Ankara Üniversiteli Ortodontistler Derneği, Türk-Japon Üniversiteliler Derneği (Genel Sekreter) ve Amerikan Dudak Damak Yarığı Derneği (ACPA) üyesidir.

İlgi alanları arasında; Dudak damak yarıkları, kraniyofasiyal yapıların 3 boyutlu incelenmesi ve postural ilişkileri ile ortodontik tedavi planlamasında yapay zeka (fuzzy logic) sayılabilir.

BİLİMSEL YAYINLAR


ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 

TANİKAWA CHİHİRO,AKÇAM MEHMET OKAN,TAKADA KENJİ (2019).  QUANTİFYİNG FACES THREE-DİMENSİONALLY İN ORTHODONTİC PRACTİCE..  JOURNAL OF CRANİOMAXİLLOFACİAL SURGERY, 47(6), 867-875., DOİ: 10.1016/J.JCMS (YAYIN NO: 5278472)

1.

 TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK,AKÇAM MEHMET OKAN,ÖZEL MEHMET BİROL,ÖZER LEVENT,AYDEMİR HALİSE (2014).  THREE DİMENSİONAL TOOTH CROWN SİZE SYMMETRY İN CLEFT LİP AND CLEFT PALATE.  ANGLE ORTHODONTİST, 84(4), 623-627., DOİ: 10.2319/072013-526.1 (YAYIN NO: 1074995)

2.

 

AKÇAM MEHMET OKAN,USLU AKÇAM ÖZGE,TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK (2010).  DENTAL ANOMALİES İN İNDİVİDUALS WİTH CLEFT LİP AND OR PALATE.  EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTİCS, 32(2), 207-213., DOİ: 10.1093/EJO/CJP156 (YAYIN NO: 150083)

3.

  

USLU AKÇAM ÖZGE,AKÇAM MEHMET OKAN (2009).  LONG TERM FOLLOW UP OF PATİENTS WİTH A SKELETAL ANGLE CLASS III RELATİONSHİP TREATED WİTH CHİN CAPS.  WORLD J ORTHOD, 10(4), 317-322., DOİ: 20072749 (YAYIN NO: 150101)

4.

 

USLU AKÇAM ÖZGE,AKÇAM MEHMET OKAN,CEBECİ İLKER,EVİRGEN SEHRAZAT (2009).  PREVALENCE OF DENTAL ANOMALİES İN VARİOUS MALOCCLUSİONS.  AMERİCAN JOURNAL OF ORTHODONTİCS DENTOFACİAL ORTHOPEDİCS, 135(3), 328-335., DOİ: 10.1016/J.AJODO.2007.03.030 (YAYIN NO: 135529)

5.

 

AKÇAM MEHMET OKAN,TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK,ÖZEL MEHMET BİROL (2008).  EVALUATİON OF 3 DİMENSİONAL TOOTH CROWN SİZE İN CLEFT LİP AND PALATE PATİENTS.  AM J ORTHOD DENTOFACİAL ORTHOP, 134(1), 85-92., DOİ: 10.1016/J.AJODO.2006.05.048 (YAYIN NO: 1981632)

6.

 

 ARAT MİRZEN,AKÇAM MEHMET OKAN,ESENLİK ELÇİN,ARAT EMEL (2008).  INCONSİSTENCİES İN THE DİFFERENTİAL DİAGNOSİS OF OPEN BİTE.  THE ANGLE ORTHODONTİST, 78(3), 415-420., DOİ: 10.2319/021907-80.1 (YAYIN NO: 135539)

7.

 USLU AKÇAM ÖZGE,AKÇAM MEHMET OKAN (2007).  EVALUATİON OF LONG TERM SATİSFACTİON WİTH ORTHODONTİC TREATMENT FOR SKELETAL CLASS III İNDİVİDUALS.  JOURNAL OF ORAL SCİENCE, 49(1), 31-39., DOİ: 10.2334/JOSNUSD.49.31 (YAYIN NO: 1981398)

8.

 

TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK,AKÇAM MEHMET OKAN,ARMAN ÖZÇIRPICI AYÇA (2004).  A CEPHALOMETRİC EVALUATİON OF LOWER LİP İN PATİENTS WİTH UNİLATERAL CLEFT LİP AND PALATE.  CLEFT PALATE-CRANIOFACIAL JOURNAL, 41(5), 485-489., DOİ: 10.1597/03-115.1 (YAYIN NO: 3319776)

9.

 

AKÇAM MEHMET OKAN,KÖKLÜ AYŞEGÜL (2004).  INVESTİGATİON OF NATURAL HEAD POSTURE İN DİFFERENT HEAD TYPES.  JOURNAL OF ORAL SCİENCE, 46(1), 15-18., DOİ: 15141719 (YAYIN NO: 1982691)

10.

 

AKÇAM MEHMET OKAN,GÖKALP HATİCE,ARAT MİRZEN (2003).  LONG TERM EFFECTS OF CHİN CAP THERAPY ON THE TEMPOROMANDİBULAR JOİNTS.  EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTİCS, 25(5), 471-475., DOİ: 14609015 (YAYIN NO: 1981148)

11.

 

AKÇAM MEHMET OKAN,ÖZDİLER FERABİ ERHAN,ALTIOK TUNÇ (2003).  PANORAMİC RADİOGRAPHS  A TOOL FOR İNVESTİGATİNG SKELETAL PATTERN.  AM J ORTHOD DENTOFACİAL ORTHOP, 123(2), 175-181., DOİ: 10.1067/MOD.2003.3 (YAYIN NO: 1980283)

12.

 

 

AKÇAM MEHMET OKAN,TOYGAR MEMİKOĞLU TÜLİN UFUK,WADA TAKESHİ (2002).  LONGİTUDİNAL İNVESTİGATİON OF SOFT PALATE AND NASOPHARYNGEAL AİRWAY RELATİONS İN DİFFERENT ROTATİON TYPES.  ANGLE ORTHODONTİST, 72(6), 521-526., DOİ: 10.1043/0003-3219(2002)0720521:LIOSPA2.0.CO2 (YAYIN NO: 1982210)

13.

 

AKÇAM MEHMET OKAN,TAKADA KENJİ (2002).  FUZZY MODELLİNG FOR SELECTİNG HEADGEAR TYPES..  EUROPEAN JOURNAL OF ORTHODONTICS, 24(1), 99-106. (YAYIN NO: 5927680)

14.

 

AKÇAM MEHMET OKAN,ALTIOK TUNÇ,ÖZDİLER FERABİ ERHAN (2002).  FUNCTİONAL ANALYSİS OF CLEFT LİP AND PALATE PATİENTS WİTH MODİFİED RAKOSİ METHOD.  THE CLEFT PALATE-CRANİOFACİAL JOURNAL, 39(1), 101-104., DOİ: 10.1597/1545-1569_2002_039_0101_FAOCLA_2.0.CO_2 (YAYIN NO: 4549793)

15.

 

ÖZDİLER FERABİ ERHAN,AKÇAM MEHMET OKAN (2000).  THE EFFECTS OF FUNCTİONAL TREATMENT ON THE SAGİTTAL POSİTİON OF THE MANDİBULAR CONDYLE.  JOURNAL OF  ORAL SCİENCE, 42(4), 195-203., DOİ: 11269377 (YAYIN NO: 4550054)

16.

 


ÖZDİLER FERABİ ERHAN,AKÇAM MEHMET OKAN,SAYIN ÖZGÜR (2000).  CRANİOFACİAL CHARACTERİSTİCS OF KLİPPEL FEİL   SYNDROME İN AN EİGHT YEAR OLD FEMALE.  THE JOURNAL OF CLİNİCAL PEDİATRİC DENTİSTRY, 24(24), 249-254., DOİ: 11314151 (YAYIN NO: 150068)

17.

 

ESENLİK ELÇİN,AKÇAM MEHMET OKAN (2020).  NAM THERAPY-EVİDENCE-BASED RESULTS.  CLEFT PALATE CRANİOFAC J, 57(4), 529-531., DOİ: 10.1177/1055665619899752 (ULUSLARARASI) (HAKEMLİ) (MAKALE   EDİTÖRE MEKTUP) (YAYIN NO: 6202005)

                                                                     18.

 

AKÇAM MEHMET OKAN,EMRAL EMRAH (2009).  NOONAN SYNDROME  A CASE REPORT.  JOURNAL OF ORAL SCİENCE, 51(2), 301-306., DOİ: 19550102 (ULUSLARARASI) (HAKEMLİ) (MAKALE VAKA TAKDİMİ) (YAYIN NO: 1981928)

                                                                    19.

ÇETİNBAŞ TUĞBA,HALİL SÜLEYMAN,AKÇAM MEHMET OKAN,SARI ŞAZİYE,ÇETİNER SERAP (2007).  HEMİSECTİON OF A FUSED TOOTH.  ORAL SURG ORAL MED ORAL PATHOL ORAL RADİOL ENDOD., 104(4), 120-124., DOİ: 10.1016/J.TRİPLEO.2007.03.029 (ULUSLARARASI) (HAKEMLİ) (MAKALE VAKA TAKDİMİ) (YAYIN NO: 1982483)

                                                                   20.

  

AKÇAM MEHMET OKAN,ÖZDİLER FERABİ ERHAN,TÜRKKAHRAMAN MUHAMMET HAKAN,DİBİASE AT,SAMUELS RH (2000).  HAZARDS OF ORTHODONTİCS APPLİANCES AND THE OROPHARYNX.  JOURNAL OF ORTHODONTİCS, 27(4), 295-302., DOİ: 10.1093/ORTHO/27.4.295 (ULUSLARARASI) (HAKEMLİ) (MAKALE VAKA TAKDİMİ) (YAYIN NO: 4549557)

                                                                      21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diş Hekimliğinde Klinik Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi, Bölüm adı:(Ortodonti anabilim dalı klinik becerileri) (2015)., AKÇAM MEHMET OKAN,  Ankara Üniversitesi basımevi, Editör:Ömer Kutlu, Özge Altıntaş, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 203, ISBN:9786051362175, Türkçe(Ders Kitabı), (Yayın No: 1976320)

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Güncel bilgiler ışığında ORTODONTİ, Bölüm adı:(Çenelerin ve dişlerin evrimi) (2015)., AKÇAM MEHMET OKAN,  Gümüş Kitabevi, Editör:F.Erhan Özdiler, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 659, ISBN:9786056570407, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 135455)

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE FUTURE OF ORTHODONTICS, Bölüm adı:(Orthodontic treatment planning: Its rationale for inference) (1998)., AKÇAM MEHMET OKAN,  Leuven University Press, Editör:C CARELS, G WILLEMS, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 282, ISBN:9061869048, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1607592)

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

 

 

 

AKÇAM MEHMET OKAN (2018).  KRANİYOFASİYAL GELİŞİM VE MALOKLUZYON TEDAVİSİNDE TÜM VÜCUT POSTÜRÜNÜN ÖNEMİ.  16. ULUSLARARASI TÜRK ORTODONTİ DERNEĞİ KONGRESİ, 1(1), 1-2., Doi: doi1300-3550 (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:4456442)

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAYÖNÜ SİBEL,ÖZDİLER ORHAN,AKÇAM MEHMET OKAN,SARI ŞAZİYE (2017).  Süt birinci azı dişi erken kaybında takibin önemi.  Türk Pedodonti Derneği 24.Bilimsel Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3666616)

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKÇAM MEHMET OKAN,ÇALI İLAYDA (2015).  Mini vida destekli ez slider ile maksiller dental arkın distalizasyonu  olgu sunumu.  14. Türk ortodonti derneği sempozyumu (/)(Yayın No:1977183)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ulusal Kongreler
 
 

7)      Z. Mirzen Arat,  M.Okan Akcam, Elcin Esenlik, F. Emel Arat. Evaluation of Inconsistencies in Differential Diagnosis of Open-Bite. The Angle Orthodontist, (Basımda), 2007 (SCI)

 

8)      Akcam MO, Toygar TU, Özer L, Özdemir B. Evaluation of 3-D tooth crown size in cleft lip and palate patients. American Journal of Orthodontics (Basımda), 2008. (SCI)

 

9)      Ozge Uslu, M. Okan Akcam, Sehrazat Evirgen, Ilker Cebeci. The prevalence of dental anomalies in different orthodontic malocclusions. American Journal of Orthodontics (Basımda), 2008. (SCI)

 

10)   Cetinbas, Tugba ; Halil, Suleyman ; Akcam, Mehmet Okan ; Sari, Saziye ; Cetiner, Serap  . Hemisection of a fused tooth. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, & Endodontics. 104(4):120-124, 2007.

 

11)   E Özdiler, M O Akçam, M Ö Sayın. Craniofacial characteristics of Klippel-Feil syndrome in an eight year old female.  The Journal of Clinical Pediatric Dentistry. 24(3): 249-254, 2000.

 

 

12)   AT DiBiase, RHA Samuels, E Özdiler, M O Akçam,  H Türkkahraman. Hazards of orthodontics, appliances and the oropharynx. (British) Journal of Orthodontics, 27 (4): 295-302, 2000.

 

 

13)    E Özdiler, M O Akçam. The effects of functional treatment on the sagittal position of mandibular condyle. Journal of Oral Science, 42(4): 195-203, 2000.

 

14)   E Esenlik, M O Akçam.Functional anterior crossbite treatment by activator and inclined bite plate appliances: A case report. (Behandlung progener Zwangsbisse mittels Aktivator oder herausnehmbarer schiefer Ebene-vier Patientenberichte) Kieferorthopädie, 16(2): 121-138, 2002.

 

15)   Z M Arat, M O Akçam, A Alaçam. Timing for functional treatment of skeletal open-bite. (Bestimmung des günstigsten Zeitpunktes für eine funktionskieferorthopadische Behandlung skelettal offener Bisse)Kieferorthopädie, 16(2): 145-152, 2002.

 

16)   Akcam MO, Koklu A. Investigation of natural head posture in different head types. J Oral Sci. 2004 Mar;46(1):15-8.

 

Uluslar arası Kitaplarda Bölümler

 

1. K Takada, Y Sorihashi, M O Akcam. Orthodontic treatment planning: Its rationale for inference. The Future of Orthodontics. Leuven University Press, Leuven, Belgium. 203- 211, 1998.

 

Ulusal Yayınlar

 

1. E Özdiler, H Gökalp, M Arat,M O Akçam.

    Çenelik tedavisinin temporomandibuler eklem disfonksiyonu oluşmasındaki etkisinin klinik olarak değerlendirilmesi.

Türk Ortodonti Dergisi. 11(1): 1-5, 1998.

 

2. E Özdiler, M O Akçam, B Erdoğan, G Özdamar, M Çelik.

     Evaluation of condylar area on lateral cephalograms taken at maximum intercuspitation and maximum mouth opening positions.

Journal of Marmara University, Faculty of Dentistry. 3(2):891-895,    1999.

 

3. T Altıok, M O Akçam, E Özdiler, E Başpınar.

Dentoskeletal özelliklerin değerlendirilmesinde panoramik radyografi.

A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 26(3): 243-256, 1999.

 

4. E Özdiler, M O Akçam, T Altıok.

    Guinea piglerde mandibuler landmarklar.

S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 10 (1): 20-23, 2000.

 

 

5. M Arat, M O Akçam, A Alaçam.

 İskeletsel açık kapanış tedavisinde zamanlama.

 A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 27(3): 341-346, 2000.

 

 

6. M O Akçam, E Esenlik, E Başpınar.

 Dudak-damak yarıklı ve sınıf III bireylerde alt dudak boyutu ile konumunun  incelenmesi.

S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 10(2):73-77, 2001.

 

7. S Üçtaşlı, K Böke, M O Akçam.

     Genç ektodermal displazi hastalarında interdisipliner tedavi yaklaşımı.

A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 28(2): 211-216, 2001.

 

8. M O Akçam, A Alaçam.

Nasofarengeal havayolu ile yumuşak damak ilişkilerinin dudak damak yarıklı   ve iskeletsel Sınıf III bireylerde incelenmesi.

S.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 11(1): 43-47, 2001.

 

9. M O Akçam, E Özdiler, H Koru.

A pulsed magnetic field generator developed for using in orthodontic researches carried on Guinea pigs.

Türk Ortodonti Dergisi, 13(3): 209-211, 2001.

 

10. M O Akçam, A Köklü.

Farklı baş tiplerinde: Doğal baş postürü, nazofarengeal havayolu ve kraniyal taban ilişkileri. Türk Ortodonti Dergisi, 15(1):49-60, 2002.

 

12. M O Akçam, E Özdiler.

     Ortodontide sterilizasyon ve dezenfeksiyon. (Derleme)

C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 99 (2): 129-133, 2000.

 

13.  M O Akçam. Ortodontik Uzman Sistemler A Review of Orthodontic Expert Systems , Türk Ortodonti Dergisi,20(3):265-272, 2007.

 

14. Emrah Emral, M O Akçam. Ortodontide beyaz nokta lezyonlar. White spot lesions in orthodontics. (Derleme), Türk Ortodonti Dergisi,2008. (Basimda)

 

Uluslar arası Kongreler

 

1)      K Takada, Y Sorihashi, M O Akçam. Fuzzy modeling for orthodontic diagnosis and treatment planning. The 6th International Academy of Dental Computing. 4-5 Ekim 1997, Yokohama, Japonya.

 

2)      E Özdiler, B Erdoğan, M O Akçam, G Özdamar, M Çelik, A Okul. Cephalometric evaluation of condyle area in centric occlusion and maximum mouth opening. 3. BASS (Balkan Stomatological Society) Kongresi. 2-5 Nisan 1998, Sofya, Bulgaristan.

 

3)      T Altıok, M O Akçam, E Özdiler. Enhancing the clinical use of orthopantomographs in orthodontics: A preliminary study. 4. BASS (Balkan Stomatological Society) Kongresi. 22-25 Mart 1999, İstanbul.

 

4)      M Arat, M O Akçam,   H Gökalp, H Türkkahraman.Evaluating the long term effects of chin cap treatment. 76. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi. 2-6 Haziran 2000, Girit, Yunanistan.

 

5)      M O Akçam, A Köklü. Evaluation of nasopharyngeal airway and natural head posture relations in different head types.VIII. International Symposium on Dentofacial Development and Function. 5-8 Ekim 2000, Mainz, Almanya.

 

6)      Z M Arat, M Rübendüz, M O Akçam, E Esenlik, E Sezer. Open-bite.IX. International Symposium on Dentofacial Development and Function. 13-16  Ekim 2002

 

 

8)      E Özdiler, M O Akçam, M Ö Sayın. Orthodontic investigation of a patient having Klippel-Feil syndrome.75. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi. 23-26 Haziran, 1999, Strasbourg, Fransa.

 

9)      M O Akçam, N Bizezi, T Altıok, E Özdiler. Rakosi functional analysis of CLP patients. The 4th  Asian Pacific Cleft Lip & Palate Conference. 28-30 Eylül 1999, Fukuoka, Japonya.

 

10)  E Özdiler, M O Akçam,B Özel,H Türkkahraman, E Başpınar. The effects of electromagnetic fields on TMJ. 76. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi. 2-6 Haziran, 2000, Girit, Yunanistan.

 

11)  M O Akçam, K Takada. Fuzzy modeling for selecting headgear types.

       76. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi. 2-6 Haziran 2000,      Girit, Yunanistan.

 

12)  E Esenlik, M O Akçam. Presentation of functional anterior cross-bite treatment by activator and inclined bite-plate appliances. VIII. International Symposium on Dentofacial Development and Function. 5-8 Ekim, 2000. Mainz, Almanya.

 

13)  M Arat, M O Akçam, Alaçam A. Time factor in the functional treatment of skeletal open-bite. VIII. International Symposium on Dentofacial Development and Function. 5-8 Ekim, 2000. Mainz, Almanya.

 

14)  E Özdiler, M O Akçam, B Özel. Case Report: Cephalometric and functional investigation of a patient having midline neck scar. VIII. International Symposium on Dentofacial Development and Function. 5-8 Ekim, 2000. Mainz, Almanya.

 

15)  E Özdiler, M O Akçam, T Altıok. Class II, 1 activator : Its reflection on TMJ . BASS (Balkan Stomatological Society) Kongresi, 3-6 Mayıs, 2001, Romanya.

 

16)  M O Akçam, T U Toygar. Longitudinal evaluation of soft palate and         nasopharyngeal airway relations in different rotation types. 77. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi, 2001, Gent, Belçika.

 

17)  Z M Arat, M Rübendüz, M O Akçam, E Esenlik. Differential diagnosis of open- bite. 77. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi, 2001, Gent, Belçika.

 

18)  Z M Arat, M Rübendüz, M O Akçam, E Esenlik. Differential diagnosis of Open bite. 78. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi, 2002, Sorrento, İtalya.

 

19)  Z M Arat, M Rübendüz, M O Akçam, E Esenlik, E Sezer. Differential diagnosis of Open-bite in the late period. IX. International Symposium on Dentofacial Development and Function. 13-16  Ekim 2002,İstanbul.

 

20)  M O Akçam, A Köklü, E Özdiler, G Kurt, Z Novruzov. Cranial base components in puberty: A cephalometric survey. IX. International Symposium on Dentofacial Development and Function. 13-16  Ekim 2002, İstanbul.

 

 

22)  Z M Arat, M Rubenduz, M O Akcam, E Sezer. Differential Diagnosis and Differential Response for Open-Bite. 79. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi, 2003, Prag, Çek Cumhuriyeti.

 

23)  E Ozdiler, M O  Akcam, T Altiok Cephalometric Investigation of Cranial Base and Spheno-Occipital Synchondrosis . 79. EOS (European Orthodontic Society) Kongresi, 2003, Prag, Çek Cumhuriyeti.

 

24)  Arat ZM, Beyazova M, Uslu O, Akcam MO, Ozyemisci O, Sezer E.. Electromyographic activity of masticatory muscles in deep and open bite subjects during puberty. 80th Congress Of The European Orthodontic Society ,7-11 June,Danimarka,2004.

 

25)  MB Ozel, FE Ozdiler, Akcam MO. External distraction of the maxilla in cleft lip and palate patients-A report of three cases. 80th Congress Of The European Orthodontic Society ,7-11 June,Danimarka,2004.

 

26)  Uslu O, Akcam MO. Naso-Oropharyngeal Aırway Space In Skeletal Class II Indıvıduals   Durıng Growth’  81st Congress Of The European Orthodontic Society  June 3-7,Hollanda, 2005

 

27)  Halil S, Uslu O, Akcam MO. Naso-Oropharyngeal Airway During Puberty in Skeletal Class II. 82nd Congress Of The European Orthodontic Socıety  July 4-8, Avusturya, 2006

 

28)  Guney V, Akcam MO. Treatment Timing For Functional Treatment Of Class II, Div.1. 82nd Congress Of The European Orthodontıc Socıety  July 4-8, Avusturya, 2006

 

29)  Uslu O, Akcam MO. Evaluation of long-term satisfaction of skeletal Class III individuals with orthodontic treatment. 82nd Congress Of The European Orthodontıc Socıety  July 4-8, Avusturya, 2006

 

30)  Akcam MO, Guney V, Turk E, Oztas D. Evaluation of (shear) bond strength of orthodontic brackets with 5 different adhesives. 11th Congress of the Bass, Sarajevo, May 11-14,2006.

 

 

1.  E Özdiler, M Arat, M O Akçam, M Altan, E Aras, H Gökalp.

İskeletsel Kl III vakaların tedavisi ve TME.

5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği   Kongresi. 7-12 Ekim 1996, Antalya.

 

2.  M O Akçam.

Multidisciplinary management of cleft lip and palate. (Konferans)

A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi 35. Yıl Bilimsel Etkinlikleri. 10 Haziran 1998, Ankara.

 

3.  M O Akçam, A Köklü.

Farklı baş tiplerinde baş postürü, nazofarengeal havayolu ve kranial kaide ilişkilerinin incelenmesi.

Uluslararası Türk Ortodonti Derneği  Kongresi. 16-20 Haziran 1998, İstanbul.

 

4.  M O Akçam, T Altıok, E Özdiler.

Unilateral DDY hastalarının fonksiyonel değerlendirmesi.

       Ankara Ortodonti Derneği 1. Uluslararası TME Sempozyumu.20-23 Ekim 1999, Antalya.

 

5.  JMH Dibbets, M O Akçam.

Our surveys on TMJ: Where are we now?

       A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi.  19-20 Ekim 2000, Ankara.

 

 

6.  E Özdiler, B Erdoğan, M O Akçam, G Özdamar, M Çelik, A Okul.

Sentrik okluzyon ve maksimum ağız açıklığında alınan lateral sefalometrik filmlerde kondil alanının değerlendirilmesi.

5. Uluslararası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 7-12 Ekim 1996, Antalya.

 

7.  M O Akçam, E Özdiler, M A Berki, H Koru.

Ortodontik araştırmalarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir darbeli elektromanyetik alan üreteci.

5. Ulusal Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu. 16-18 Aralık 1998. ODTÜ, Ankara.

 

8. S Üçtaşlı, K Böke, M O Akçam.

 Rehabilitation of ectodermal dysplasia utilising fixed prosthesis.

Ankara Ortodonti Derneği 1. Uluslararası TME Sempozyumu. 20-23 Ekim 1999, Antalya.

 

9. E Özdiler, M O Akçam, T Altıok, B Özel.

Cephalometric landmarks of Guinea pig mandible.

Ankara Ortodonti Derneği 1. Uluslararası TME Sempozyumu. 20-23 Ekim 1999, Antalya.

 

10. M O Akçam, E Esenlik.

Dudak-Damak Yarıklı ve Sınıf III Bireylerde Alt Dudak Boyutu ile Konumunun İncelenmesi.

Türk Ortodonti Derneği Kongresi,  13-16 Haziran 2000, İstanbul.

 

11. M O Akçam, A Alaçam.

Nazofarengeal Havayolu Boyutları ve Dik Yön İlişkilerinin Dudak-Damak Yarıklı ve Sınıf III Bireylerde İncelenmesi.

Türk Ortodonti Derneği Kongresi,  13-16 Haziran 2000, İstanbul.

 

12.  M O Akçam, E Özdiler, B Özel.

 Unilateral Dudak-Damak Yarıklı ve İskeletsel Sınıf III Bireylerde Fonksiyonel Analiz.

Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13-16 Haziran 2000, İstanbul.

 

13.  T Altıok, M O Akçam.

Olgu Bildirimi: İdeal okluzyona sahip TMD’ li bir hastada teşhis alternatifleri.

Türk Ortodonti Derneği Kongresi, 13-16 Haziran 2000,İstanbul.

 

14.   Akçam, M.O., Özdiler, E., Altıok, T., Özel, B., Pakir, M.H.  Dudak damak yarıklı bireylerde temporomandibuler eklem disfonksiyonu (Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2. Uluslararası Bilimsel Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuştur 4-6/Haziran/2001).

 

15.   M O Akçam, Ö Uslu. Sınıf III bireylerde ortodontik tedavi sonrası memnuniyetin değerlendirilmesi. Türk Ortodonti Derneği Sempozyumu, Konya, 2003.

 

16.       EMG aktivitesi. M. Arat, O Uslu, MO Akçam – Afyon,Türk Ortodonti Derneğİ Sempozyumu, 2004.

 

17.  M. Okan Akcam, Hakan Terzıoglu, Suleyman Halil. Interdıscıplınary treatment of maxıllary anterıor polydıastema:  a case report   8th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, 3-6 October 2004, Belek, Antalya.

 

18. Uslu O, Akçam MO. İskeletsel sınıf III bireylerde ortodontik tedavi sonrası uzun dönemde estetik yönden memnuniyetin değerlendirilmesi. (Sözlü bildiri) 10. Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 24-28 Eylül 2006, İstanbul.

 

19. 10. Esenlik E, Akçam MO, Özdiler E. Multidisciplinary treatment of a severe cleft lip and palate patient. (Poster sunumu) Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 24-28 Eylül 2006, İstanbul.

 

20. Uslu O, Akçam MO, Evirgen S, Cebeci İ. Farklı malokluzyonlarda dental anomali prevalansının incelenmesi (Poster sunumu) Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 24-28 Eylül 2006, İstanbul.

 

21. Altuğ-Ataç AT, Novruzov Z, Turhan A, Memikpğlu U, Akçam MO. Benzer fasiyal-farklı kraniyofasiyal morfolojiye sahip tek yumurta ikizleri: Genetik mi, Çevresel faktörler mi? (Poster sunumu) Uluslar arası Türk Ortodonti Derneği Kongresi. 24-28 Eylül 2006, İstanbul.

 

22. Akcam MO, Terzioglu H. Congenitally Missing Maxillary Lateral Incisors: Orthodontic and Prosthodontic Consideration. BASS-Balkan Ulkeleri Stomatoloji Dernegi Kongresi, İstanbul, 2007.

 

23. Ozge Uslu, M. Okan Akcam, , Sehrazat Evirgen, Ilker Cebeci. The prevalence of dental anomalies in different orthodontic malocclusions. BASS-Balkan Ulkeleri Stomatoloji Dernegi Kongresi, İstanbul, 2007.