PROF.DR. AHMET ALTINDAĞ    
Adı : AHMET
Soyadı : ALTINDAĞ
E-posta : altindag@science.ankara.edu.tr
Tel : 312-2126720/1097
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

1961

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tandoğan 06100 Ankara/Türkiye

Telefon :

312-2126720/1097

Faks :

312-2232395

e-posta :

altindag@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Hacettepe Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1986

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji/Hidrobiyoloji

Doktora

1995

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji/Hidrobiyoloji

Yüksek Lisans

1991

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Prof. Dr.

2009-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç. Dr.

2002-2009

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1998-2002

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

1987-1998

UZMANLIK ALANLARI

Hidrobiyoloji, Limnoloji, İhtiyoloji, Akuatik Toksikoloji, Sulak Alan Ekolojisi, Su Kalitesi, Balık Populasyon Dinamiği

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

B419 Deniz Biyolojisi

B546Balık Populasyon Dinamiği

B465 Balık Hastalıkları

B547Göllerde Zooplanktonik Organizmalar

B418 Plankton Bilimi

B545 Göllerde Ötrofikasyon Problemleri  

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

3

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

341

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

13

4

Doktora

3

8

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

500 “Akşehir ve Beyşehir Gölündeki Bazı Cyprinidae Türlerinin (Cyprinus carpio, Leuciscus cephalus, Tinca tinca) Taksonomik Yönden SDS- Page Yöntemi ile Belirlenmesi”(1997-1999).

3200 “Burdur Gölü Sulak Alan Yönetim Planı Alt Projesi” (1998-1999).

5800 “Bazi Göl Ve Baraj Göllerinde (Abant Gölü, Beyşehir Gölü, Mogan Gölü, Sariyar Baraj Gölü) Su Ve Planktonik Canlılarda Ağir Metal Kirliliği Proje Yöneticisi”(1998-2000).

40000 “Mogan Gölü Havzası Biyolojik Zenginliğinin Tespiti ve Ekolojik Yönetimi”(2001-2001).

12645 “Sarımsaklı ve Mamasın Barajının Zooplankton Faunasının Aylık Olarak İncelenmesi ve İndikatör Türlerinin Belirlenmesi”(2005-2006).

19082 “Üçpınar (Uşak) Göletinin Biyolojik Çeşitliliği ve Trofik Statüsünün Tespiti”(2006-2007).

19985 “Sultan Sazlığı (Kayseri) ve Çevresinin Zooplankton Faunası Üzerine Ekolojik ve Taksonomik Bir Çalışma” (2008-2009).

30000 “Türkiyedeki Daphnia Cinsine Ait Bazi Türlerin Filocoğrafyasi” (2009-2011).

24992 “Su Mercimeği (Lemna minor L.) Kullanılarak Farklı Konsantrasyonlardaki Ağır Metal (Cu, Cr, Pb) Karışımlarının Laboratuvar Ortamında Biyoremediasyonu”(2010-2011).

163849 “Pestisit Kalıntılarının Ozonla Azaltılması Üzerine Bir Araştırma” (2010-2013).

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Fikirdeşici, Ş., Altındağ, A. and Özdemir, E., 2012. “Investigation of Acute Toxicity of Cadmium-Arsenic Mixtures to Daphnia magna Approach with Toxic Unit” Turkish Journal of Zoology, 36 (4): 543-550.

Üçüncü, E., Tunca, E., Fikirdeşici, Ş. and Altındağ, A., 2012. Decrease and Increase Profile of Cu, Cr And Pb During Stable Phase of Removal By Duckweed (Lemna minor, L.), International Journal of Phytoremediation, 15:376–384.

Ustaoğlu, R., Altındağ, A., Kaya, M., Akbulut, N., Bozkurt, A., Mis, D., Atasagun, S., Erdoğan, S., Bekleyen, A., Saler, S., Okgerman, H., 2012. A Checklist of Turkish Rotifers. Turk J of Zool. 36(5): 607-622.

Khoei, M.H., Kaya, M. ve Altındağ, A. 2011. New Records Of Rotifers From Iran With Biogeographic Considerations, Turk J Zool, 35(3), 395-402.

Ertosun, B., Altindag, A. and Ahiska, S. 2010. The Determination Trophic Status of Ucpinar Dam Lake (Usak, Turkey) Journal of Animal and Veterinary Advances, 9, 3, 491-495.

Atici, T., Obali, O., Altindag, A., Ahiska, S. and Aydin, D. 2010. The Accumulation of Heavy Metals (Cd, Pb, Hg, Cr) and Their State in Phytoplanktonic Algae and Zooplanktonic Organisms in Beysehir Lake and Mogan Lake, Turkey African Journal of Biotechnology, 9(4), 475-487.

Kaya, M., Duman, F. and Altindag, A. 2010. Habitat Selection, Diversity and Estimating The Species Richness of Rotifers İn Two Ponds Located in Central Anatolia, Journal of Animal and Veterinary Advances Year, 9, 19, 2437-2444.

Kaya, M. ve Altındağ, A. 2010. Ten Additions To The Rotifer Fauna Of Turkey, Turk J Zool, 34, 195-202.

Buyurgan, O. Altindag A., Kaya, M. 2010 Zooplankton Community Structure of Asartepe Dam Lake (Ankara, Turkey). Turkish journal of fisheries and aquatic science 10: 13135

Atici, T.,  Obali,  O., Altindağ,  A.,  Ahiska,  S., Aydin, D.,  2010. The Accumulation of Heavy Metals (Cd, Pb, Hg, Cr) and Their State in Phytoplanktonic Algae and Zooplanktonic Organisms in Beyşehir Lake and Mogan Lake- Turkey.  African Journal of Biotechnology. 9 (4), 475-487.

Altindag, A. Buyurgan, O., Kaya, M., Özdemir, E. 2009. A Survey on Some Physico-Chemical Parameters and Zooplankton Structure in Karaman Stream, Antalya, Turkey.Journal of Animal and Veterinary Advances Volume 8- 8: 1484-1490.

Kaya, M., Altındağ, A. 2009. New record Rotifer species for the Turkish fauna. Turkish Journal of Zoology 33:7-12

Altındağ, A., Segers, H., Kaya, M. 2009. Some Turkish Rotifer species studied using light and scanning electron microscopy. Turkish Journal of Zoology. 33:73-81

Ersan,  E.,  Altindağ,  A.,  Ahiska,  S.,  Alaş,  A.,  2009. Zoobenthic fauna and seasonal changes of mamasin dam lake (Central part of Turkey). African Journal of Biotechnology. 8 (18), 4702-4707.

Kaya, M., Altındağ A. and Sezen, G, 2008. A new Genus (Sinantherina Bory de St. Vincent, 1826) for Turkish Rotifer Fauna. Turk. J. of Zoology, 38: 71-74.

Yiğit,S. Ergönül, M.B., Altındağ, A. 2008. The growth features of chub Squalius cephalus and comparison of five different condition incides. Cybium, 32(4): 317-319.

Altındağ, A., Ergönül, M.B., Yiğit, S.,Baykan, Ö. 2008.The acute toxicity of lead nitrate on Daphnia magna Sratus. African Journal of Biotechnology. 7 (23): 4298-4300.

Atıcı, T., Ahiska, S., Altındağ, A., Aydın, D. 2008.Ecological effects of some heavy metals (Cd, Pb, Hg, Cr) pollution of phytoplanktonic algae and zooplanktonic organisms in Sarıyar Dam Reservoir in Turley. African Journal of Biotechnology. 7 (12):1972-1977.

Altindag, A., Yiğit, S., Ergönül, M.B., 2007. The zooplankton community of Lake Mogan, Turkey. Journal of Freshwater Ecology. 22(4): 709-711.

Yigit, S., Altindag, A., 2006. Concentration of heavy metals in the food web of Lake Eğirdir, Turkey. Journal of Environmental Biology. 27(3): 475-478

Shah, S. L., Altındağ, A., 2005. Alterations in The Immunological Parameters of Tench (Tinca tinca L.1758) After Acute and Chronic Exposure To Lethal and Sublethal Treatments With Mercury, Cadmium and Lead. Turk J Vet & Anim. Sci. 29: 1337-1341.

Shah, S. L., Altındağ, A., 2005. Effects of Heavy Metal Accumulation on the 96-h LC50 Values in Tench Tinca tinca L., 1758. Turk J Anim. Sci. 29: 1163-11168.

Altındag, A., Kaya, M., Ergonul, M.B. and Yigit, S., 2005. Six Rotifer species new for the Turkish fauna. Zoology in the Middle East 36: 99-104.

Ergonul, M.B., Altındag, A., 2005. The effects of Ligula intestinalis plerocercoids on the Growth Features of Tench, Turk J Vet & Anim. Sci. 29: 1337-1341.

Ergonul, M.B., Altındag, A., 2005. The occurrence and dynamics of Ligula intestinalis in its cyprinid fish host, tench, Tinca tinca, in Mogan Lake (Ankara, Turkey), Vet. Med.- Czech, 50, (12): 537-542.

Altındağ, A., Yiğit, S., 2005. Assesment of heavy metal concentrations in the food web of lake Beyşehir, Turkey. Chemosphere, 60: 552-556.

Yiğit, S., Altındağ, A. 2002. Accumulation of Heavy metals on the food web components of Burdur Lake, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 11(12a): 1048-1052.

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Demirtaş, M. Ve Altındağ, A. 2011. Terkos Gölü’ndeki Çapak Balıkları (Abramis brama L. 1758)’ nda Görülen Helmintlerin Mevsimsel Dağılımları, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal Of Natural Sciences, 14, 3.

Ergönül, M.B. ve Altındağ, A. 2011. Çinko Ve Bakırın Kadife Balığı (Tinca tinca L., 1758) İçin Akut Toksisitesinin Belirlenmesi, Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal Of Natural Sciences, 14, 3.

Demirtaş, M. Ve Altındağ, A. 2011. Terkos Gölü (İstanbul)’ndeki Kızılkanat Balıkları (Scardinus erythrophthalmus L. 1758)’ nda Görülen Helmintlerin Mevsimsel Dağılımları, Ksü Doğa Bil. Derg., 14(1)

Kaya, M., Duman, F. ve Altındağ, A. 2009. Kayseri İli Bazı Sulak Alanlarından (Şeker Göleti, Reşadiye Göleti, Zincidere Göleti, Mimarsinan Parkı Havuzu, Hisarcık Çayı, Kumalı Parkı Havuzu) Kaydedilen Rotifer Türleri, SDÜ Fen Dergisi (E-Dergi). 4(1), 54-58.

Yiğit, S and Altındağ, A. A Taxonomical Study on the Zooplankton Fauna of Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir), Turkey. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi vol: 18, No:4, 563-568. (2005).

Altındağ, A., Yiğit, S. 2004. Beyşehir gölü Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 24: 217-225.

Altındağ, A., Yiğit, S. 2002. The zooplankton fauna of Lake Burdur. Ege Üniv. Su Ürün. Dergisi.

Altındağ, A., Yiğit, S. 2002. Sarıyar Baraj Gölü Zooplankton Faunası ve Bazı Ekolojik Özellikleri. Ege Üniv. Su Ürün. Dergisi.

Altındağ, A., Yiğit, S., Shah, S. L., 2002. The growth features of Tench (Tinca tinca) in Bayındır dam lake. Turkish Journal of Zoology, 26: 385-393.

Altındağ, A., Yiğit, S., 2001. A Short List of Rotifers from Turkey. Zoology in the Middle East (Deutschland), 22: 129- 132.

Altındağ, A., Yiğit, S., 2000. A short List of Cladoceran species (Crustacea) from Turkey. Zoology in the Middle East (Deutschland), 23 : 77- 78.

Altındağ, A., Yiğit, S., 2000. Abant (Bolu) Gölü Zooplankton Faunasının Mevsimsel Değişimi, , E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 17, Sayı: 1- 2, 9- 18, Bornova- İzmir.

Altındağ, A. 2000. A taxonomical Study on the Rotifer Fauna of Yedigöller (Bolu-Turkey). Turk. J. Zool. 24: 1-8.

Altındağ, A., Yiğit, S., 1999. Yedigöllerin (Bolu) Zooplankton Faunası ve Mevsimsel Değişimi, E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, Cilt No: 161, Sayı: 3- 4, 229- 243, Bornova- İzmir.

Altındağ, A., Özkurt, Ş., Yiğit, S. ve Ahıska, S., 1999. Kesikköprü Baraj Gölündeki Turna (Esox lucius L., 1758) Balığının Büyüme Özellikleri. Tr. J. of Zoology, 23 (Ek sayı 3): 901- 910.

Altındağ, A., 1999. A taxonomical study on the Rotifera fauna of Abant (Bolu). Tr. J. of Zoology, 23: 211- 214.

Altındağ, A., Özkurt, Ş., Yiğit, S. ve Ahıska, S., 1998. The growth features of tench (Tinca tinca L., 1758) in dam lake Kesikköprü. Tr. J. of Zoology, 22: 311- 318.

Altındağ, A., Özkurt, Ş., 1998. A study on the zooplanctonic fauna of dam lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka- Eskişehir). Doğa Tr. J. of Zoology, 22: 323-331.

Altındağ, A., 1997. Akşehir Gölü Zooplankton Faunasının Mevsimsel Değişimi, E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 14 (1-2): 57- 69, Bornova, İzmir.

Altındağ, A., Yiğit, S., 1997. Akşehir Gölü Rotifera Faunası Üzerine Taksonomik Bir Çalışma. Tr. J. of Zoology, 23(Ek sayı): 1-6.

Altındağ, A., 1997. Akşehir Gölündeki (Konya) Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Üreme ve Beslenmesi. Tr. J. of Zoology, 21: 229-239.

Altındağ, A., 1996. Akşehir Gölündeki Tatlısu Kefalinin (Leuciscus cephalus L., 1758) Bazı Populasyon Özellikleri, Büyüme ve Kondisyonu. Tr. J. of Zoology,

Altındağ, A., Sözen, M., 1996. Seyfe (Kırşehir) Gölü Rotifera Faunasının Taksonomik yönden İncelenmesi. Doğa Tr. J. of Zoology, 20: 221-230.

Altındağ, A., Karabatak, M., 1994. Seyfe (Kırşehir) Gölündeki Zooplanktonik Organizmaların Cins ve Miktar Olarak Değişimi. E. Ü. Fen Fakültesi Dergisi, Seri B, 16/ I, 871- 882.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Arcak, S., Altındağ, A., 2000. Water Quality and Ecological Properties of Burdur Lake. Proceedings of International Symposium on Desertification (ISD), 81-90. 13- 17 June 2000, Konya- Turkey.

Altındağ, A., Özden, A., 1999. Cyprinidae Familyasına ait Bazı Türlerde (Cyprinus carpio, Leuciscus cephalus L., 1758) SDS- PAGE Yöntemi ile Serum Proteinlerinin İncelenmesi. X. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, 22-24 Eylül, Çukurova Üni. Su Ürünleri Fak., Adana, 1999, (Tebliğ olarak sunuldu).

Altındağ, A., Özkurt, Ş., Yiğit, S. ve Ahıska, S., 1996. Kesikköprü Baraj Gölündeki Turna (Esox lucius L., 1758) Balığının Beslenme Biyolojisi. XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, 17- 21 Eylül 1996. İstanbul.

Fikirdeşici, Ş., Altındağ, A. and Özdemir, E., 2010. Kadmiyum-Arsenik Karışımlarının Daphnia

magna Üzerindeki Toksik Etkilerinin Additional İndeks Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi, Ekoloji

2010 Sempozyumu, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

Özdemir, E., Fikirdeşici, Ş. ve Altındağ, A., 2010. Bakır, Arsenik, Kurşun ve Kadmiyumun Daphnia magna Üzerine Akut Toksik Etkilerinin İncelenmesi, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Fikirdeşici Ş., Üçüncü E., Tunca E., Buyurgan Ö. ve Altındağ A., 2011. Ağir Metal Karışımlarının Lemna minor Biyokütle İnhibisyonu. 04-07 Ekim Çanakkale. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi.

Tunca E., Fikirdeşici Ş., Buyurgan Ö., Üçüncü E. ve Ahmet Altindağ A., 2011. Su Mercimeği (Lemna minor) Kullanarak Farklı Konsantrasyonlardaki Cu, Cr ve Pb’ nin Biyolojik Temizlenmesi. 04-07 Ekim Çanakkale X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi, Çanakkale.

Üçüncü E., Buyurgan Ö., Fikirdeşici Ş., Tunca E. ve Altindağ A., 2011. Lemna minor’ ün Ağır Metal Temizlenmesindeki Yeri: Cr, Pb, Cu Karışımları Örneği. 04-07 Ekim Çanakkale. X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi.

Buyurgan Ö., Tunca E., Üçüncü E., Fikirdeşici Ş. ve Altindağ A., 2011. Pb, Cu ve Cr’a Maruz Bırakılan Lemna minor’ un EC50 Değerleri. 04-07 Ekim  Çanakkale. X. Ulusal Ekoloji Ve Çevre Kongresi.