PROF.DR. SUZAN ALTINOK    
Adı : SUZAN
Soyadı : ALTINOK
E-posta : altinok@agri.ankara.edu.tr, altinok_s@yahoo.com
Tel : 0312 596 14 69
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/suzan-altinok
Kişisel Akademik Bilgiler
Doğum Tarihi ve Yeri : 04/12/1961 - Safranbolu/Karabük
Bilimdalı :Tarla Bitkileri
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkilerinin Yetiştiriciliği, Azot Fiksasyonu, Silaj Yapımı, Yeşil Alan Çim Bitkileri Yetiştiriciliği, Yonca Islahı, Çayır ve Meralar.

Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
2003

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Doç. Dr.
1997

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Dr.
1993

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Bazı Tek Yıllık Yoncalarda Farklı Fenolojik Devrelerdeki Biçmelerin Kök Gelişmesine ve Yem Verimine Etkileri Üzerinde Araştırmalar.

Yüksek Lisans
1986

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Değişik Azot Dozlarının Bazı Yıllık Yonca (Medicago L.) Türleri Yem Verimine Etkileri Üzerine Araştırmalar.

Aras. Gör.
1985

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Lisans
1984

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

 Verdiği Lisans Dersleri
Buğdaygil Yem Bitkileri
Baklagil Yem Bitkileri
Çayır ve Mera Islahı
Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği
Organik Tarım
Tarla Bitkileri 
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Yem Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı
Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği
Yem Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları

Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Melek Adıgüzel, 2004. Ülkemizde Yem Bitkileri Tarımının Geliştirilmesine Yönelik Çalışmaları
 • Ramadan Binatlılı, 2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Çayır ve Meralar ile Yem Bitkileri Yetiştiriciliği.
 • Tamer Baytın, 2007. İç Anadolu Bölgesi Yem Bitkileri Tarımında Son Gelişmeler.
 • Bunların dışında, Arif Akkanat, Betül Türkyılmaz, Dilek İspir, Gizem Yalçın, Gülben Meryem Gülden, Melek Adıgüzel, Zeynep Çotuk'da tezsiz yüksek lisanslarını tamamlamışlardır.
 • Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları
 • Deniz Kepenek,1999. Farklı Dozlarda Uygulanan Fosfor Gübresinin Korunga (Onobrychis sativa L.)’da Ot ve Tohum Verimi ile Yem Kalitesine Etkisi.
 • Kamuran A. Timurağaoğlu, 2003. Ankara Koşullarında Yem Bezelyesi Hatlarında Yem ve Tane Verimleri Üzerine Araştırmalar
 • Ayşe Genç,2003 Mısır ve Soyada Farklı Sıra Aralıkları ve Ekim Şekillerinin Bazı Bitkisel Özellikler ve Yem Verimine Etkileri.
 • Nuray Karataş, 2004. Kılçıksız Brom (Bromus inermis Leyss.)’da Farklı Gübre Uygulamalarının Sulu ve Kuru Şartlarda Bitki Gelişmesine Etkileri.
 • Amir Darwishi, 2009. Bazı Tek Yıllık Çim (Lolium multiflorum Lam.) Çeşitlerinin Morfolojik Özellikleri ve Yem Verimleri.
 • Ayrıca Behice Küçük yine tezli Yüksek lisansını tamamlamıştır.

 • Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları
 • İlker Erdoğdu, 2004. Farklı Sıralara Ekilen Mısır ve Soya Bitkisinde Ekim Oranlarının Bazı Bitkisel Özellikler ve Yem Verimine Etkileri.

 • Ayşe Genç Lermi, 2009. Bartın İli Orman İçi Meralarının Ot Verimi ve Kalitesi ile Botanik Kompozisyonu Üzerine Azotlu ve Fosforlu Gübrelerin Etkileri.
 • Tamamlanmış Araştırma Projeleri
 • Ankara İli Doğal vejetasyonunda Bulunan Yabani Yonca (Medicago sativa L.)Populasyonlarının Toplanması ve Karakterizasyon Çalışmaları ile Mera Tipi Yonca Hatlarının Belirlenmesi 
  Destekleyen : TUBITAK (2009-2011)
 • Farklı Bitki Sıklıkları Şeklinde Yetiştirilen Mısır ve Soyada Yem Verimi ve Kalitesi ile Silaj Kalitesinin Belirlenmesi 
  Destekleyen : TUBITAK (2000-2003)
 • Bakterilerden Agrobacterium tumafeciens) ve Hızlandırılmış Partiküllerden Yararlanılarak Bazı Tarla Bitkilerine Gen Aktarılması Üzerine Araştırmalar 
  Destekleyen : TUBITAK (1995-1998)
 • Kışlık Fiğ Türleri ve Arpada Yem Verimini ve Kalitesini Artırma Çalışmaları 
  Destekleyen : TUBITAK (1994-1997)
 • Bazı Tarla Bitkilerine Gen Aktarılması Üzerine Araştırmalar 
  Destekleyen : DPT (-)
 • Yayınlar
 • Eraç, A., Altınok, S. 1987. Değişik Azot Dozlarının Bazı Yıllık Yonca (Medicago L.) Türleri Yem Verimine Etkileri Üzerine Araştırmalar . A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı. 38 (1-2)165-177.
 • Altınok, S., Bubar, J.S., Martin, R.C. 1991. The Comparison of Annual Medics (Medicago sp.) Grown in Turkey and in Nova Scotia. Forage Fertility Management. Proceedings of the IX Eastern Forage Improvement Conference. University of Prince Edward Island. Charlottetown. Prince Edward Island. Canada. 26-28 June, pg: 129-130.
 • Bakır, Ö., Eraç, A., Altınok, S., 1992. Farklı Ekim Yöntemlerinde Adi Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) ve Salyangoz Yoncası (Medicago scutellata Mill.) ile Sun’i Mer’a Kurma Olanakları Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakultesi Yıllığı. 41: (1-2’den ayrı basım), 95-105 .
 • Altınok, S., 1994. Farklı Sıcaklık Derecelerinin Baklagil Yem Bitkilerinin Çimlenmesine Etkileri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yıllığı. 44 (1-2) 39-46.
 • Altınok, S., Eraç A., 1995. Tek Yıllık Yoncalarda Kuru Madde Verimi ile Bazı Karakterler Arasındaki Korelasyonlar ve Path Analizleri. Turkish Journal of Agriculture and Forestry.19:73-81.
 • Eraç, A., Ekiz, H., Sevimay, C.S., Altınok, C.S., Deveci M., Akdeniz, H., Andiç, N., 1995. Çayır ve Mer’aların Koruma ve Kullanımı. Türkiye Ziraat Mühendisliği, IV. Teknik Kongresi. 9-13 Ocak, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No: 26, Sayfa: 253-266.
 • Özgen, M., Eraç, A., Altınok, S., Ulukan, H., 1996. Ankara Koşullarında Kışlık Buğday ve Arpada Kardeşlenme Dönemindeki Biçmenin Dane Verimine Etkisi. Türkiye 3. Çayır-Mer’a ve Yem Bitkileri Kongresi. 17-19 Haziran, Erzurum. Sayfa: 448-456.
 • Altınok, S., Sampson, H., Papadopoulos, Y.A., Martin, R.C. 1997. The Morphology and Yield of Barley (Hordeum vulgare L.) and Forage Legumes in Intercrops. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 21:1-9.
 • Özgen, M., Altınok, S., Özcan, S., Sevimay, C.S., 1997, In vitro Micropropagation of Alfalfa (Medicago sativa L.) Cultivars. Turkish Journal of Botany. 21:275-278.
 • Hakyemez, B.H., Altınok, S., Sevimay, C.S., 1997. Yalancı Tüylü Fiğ (Vicia villosa ssp. Dasycarpa (Ten.) Cav.) Hatlarının Ankara Koşullarına Adaptasyonu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 3(1):1-5
 • Altınok, S., Eraç, A., Martin, R.C., 1997. The Effects of Cutting at Different Phenological Stages to Shoot and Root Development and Forage Yield of Annual Medics. Turkish Journal of Agriculture and Forestry. 21:371-378.
 • Sevimay, C.S., Altınok, S., Hakyemez, B.H., 1997. Farklı Orijinli Fiğ (Vicia sativa L.) Hatlarının Ankara Şartlarına Adaptasyonu. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi. 6:(1) 27-35.
 • Altınok, S., Sevimay, C.S., Hakyemez, B.H., 1997. Ankara Koşullarında Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.) Hatlarında Adaptasyon Çalışmaları. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi.. 6 (2): 23-29.
 • Altınok, S. 1999. Silaj ve Dane Yemi Elde Etmek İçin Yetiştirilen Fiğ türleri (Vicia sp.) ve Arpada (Hordeum vulgare L.) Yem Verimleri. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi. 15-18 Kasım, Adana, s. 80-86.
 • Altınok, S., ve Hakyemez, H., 2000. İç Anadolu Koşullarında Bazı Yalancı Tüylü Fiğ (Vicia villosa ssp. dasycarpa (Ten) Cav.) Hatlarında Yem Verimi ve Kalitesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 6 (3): 122-125.
 • Önde, S., Sancak, C., Altınok, S., Birsin, M., Özgen, M., 2001. Transient Expression of -glucuronidase Reporter Gene in Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) Cotyledons Via Microprojectile Bombardment. Turkish Journal of Biology. 25: 171-176.
 • Altınok, S. ve Karakaya, A., 2002. Forage Yield of Different Alfalfa Cultivars under Ankara Conditions. Turkish. Journal of Agriculture and Forestry. 26:11-16.
 • Altınok, S. ve Hakyemez, H.B., 2002. Ankara Koşullarında Tüylü Fiğ (Vicia villosa L.) ve Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.)’in Arpa (Hordeum vulgare L.) ile Karışımlarında Farklı Karışım Oranlarının Yem Verimlerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (1): 45-50.
 • Altınok, S. 2002. Tüylü Fiğ (Vicia villosa L.) ve Koca Fiğ (Vicia narbonensis L.)’in Arpa (Hordeum vulgare L.) ile Farklı Oranlardaki Karışımlarının Silaj Kalitesine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (3):232-237.
 • Karakaya, A., Altınok, S., 2002. Forage Yield and Quality of Different Turnip (Brassica rapa L.) Cultivars Grown as Main and Second Crop under Ankara Conditions. Turkish Journal of Field Crops 7:67-72.
 • Altınok, S., Erdoğdu, İ., 2003. Silajlık Olarak Yetiştirilen Bazı Atdişi Hybrid Mısır (Zea mays indentata Sturt.) Çeşitlerinin Bitkisel Özellikleri ve Yem Verimleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 9 (2): 170-173.
 • Altınok, S., Genç, A., Erdoğdu, İ., 2005. Farklı Ekim Şekillerinde Yetiştirilen Mısır ve Soyadan Elde Edilen Silajlarda Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi. Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül, Antalya. S. 1011-1016.
 • Binatlılı, R., Altınok, S., 2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yem Bitkileri ve Hayvancılık. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 23-27 Haziran, Erzurum. S. 349-353 (Poster).
 • Genc, A., Altınok, S., Rajcan, I., 2007. Yield and Quality of Intercropped Corn and Soybean Affected by Row Spacing and Planting Patterns. AgroEnviron 2006-International Symposium: Agriculture constraints within the soil-plant-atmosphere continuum. 04 Sep 2006, Ghent Belgium
 • Altınok, S, Sözüdoğru, S., Halilova, H., 2003. Effect of Iodine Treatments on Forage Yield of Alfalfa. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 34 :(1-2). P. 55-64.
 • Altınok, S., Erdoğdu, İ., Rajcan, I., 2004. Morphology Forage and Seed Yield of Soybean Cultivars of Different Maturity Grown as a Forage Crop in Turkey. Canadian Journal of Plant Science 84: 181-186.
 • Tamkoç, A., Üstün, A., Altınok, S., Açıkgöz, E., 2009. Biomass and Seed Yield Stability of Pea Genotypes. Journal of Food, Agriculture and Environment. 7 (1): 140-146.
 • Yılmaz A., Altinok, S. Kocabaş, Z., 2009. An Investigation on Quality Parameters of the Silages Made by Corn and Soybean Grown in Different Seeding Rates. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8 (9) 1856-1859.

 • Suzan Altınok, Engin Yurtseven, Sertan Avcı, Hasan S. Öztürk, M. Fatih Selenay - The Effects Of Different Irrigation Water Salinities And Leaching Ratios on Green and Dry Forage Yields Of Alfalfa (Medicago sativa L.). Agriculture & Forestry, Vol. 61 Issue 1: 85-90, 2015, Podgorica.

 • Yurtseven, E.; H.S.Öztürk; S. Avcı; S.Altınok and M.F: Selenay. Farklı Sulama suyu kalitesi ve yıkama oranı uygulamalarında profil tuzluluğunun değişimi.Toprak Su Dergisi 1(1): 38-46, 2012.

   Erdoğdu, İ., Altınok, S., Genç, A., 2013. Farklı sıralara ekilen mısır ve soya bitkisinde ekim oranlarının bazı bitkisel özellikler ve yem verimine etkileri. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi. 6(1) 06-10.