PROF.DR. ARZU OĞUZ    
Adı : ARZU
Soyadı : OĞUZ
E-posta : aoguz@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2168-2232
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Fikri Mülkiyet Hukuku ABD
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/arzu-oguz
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenci Görüşme Saatleri: Cuma 16.00 - 18.00

 

Fikri Hülkiyet Hukuku ABD Başkanı, 

Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM) Müdürü

 

-

EĞİTİM:

1986- Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1989- Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1997- Doktora, Ludwig–Maximilians Üniversitesi, Münih/Almanya

 

MESLEKÎ KARİYER:

1988- Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1997- Doktor, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1999-Doçent, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
2005-Profesör, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

İDARİ GÖREVLER:

2000 - halen      FİSAUM Müdürlüğü

2013 - 2016      A.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı

 

YAYIN LİSTESİ

1. KİTAPLAR

1.     Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:535, 1998, s.202, ISBN: 975 482 457 6.

2.     Karşılaştırmalı Hukuk (Ders Notları), Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2001, s. 140.

3.     Karşılaştırmalı Hukuk: Kavram, Amaç ve İşlevler, Metot, Tarihçe, Büyük Hukuk Çevreleri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003, s.317, ISBN: 975-464-269-9

4.     Lex Mercatoria, Tarihçe, Kaynaklar, Teori ve Uygulama, Ankara 2004.

5.     KOBİ’ler için Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları (Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Yrd. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ, Uğur YALÇINER ve Hasibe ÇINAR IŞIKLI ile ortak yayın), Ankara, TOBB Yayınları, 2005, s.105.

6.     Fikri Mülkiyet Hukukunda Uzman Arabuluculuk (Dr. Hasan Kadir YILMAZTEKİN, Av. Ezel ÜNER ile ortak yayın), Ankara, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı Yayını, 2020.

2. MAKALELER

1.     Roma ve Türk Hukuku’nda İnançlı İşlem ve Vekalet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 41, S. 1-4, 1991, sh. 225-284.

2.     Pay Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve İntifa Hakkının Kapsamı, Ankara Barosu Dergisi, C. 48, S. 1, 1991, sh. 23-44.

3.     Sınırlarötesi Çevre Kirlenmelerinden Doğan Kanunlar İhtilafı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 1, 1991, sh. 23-46.

4.     Muvazaa Kuramı’nın Iustinianus’tan Günümüz Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 45, S. 1-4, 1998, sh. 453-481.

5.   Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Devir İşlemlerinden Biri Olan Traditio’nun Sebebe Bağlılığı (Iusta Causa Traditionis), A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 47, S. 1-4, 1998, sh. 49-83.

6.  Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Dergisi, C. 49, S. 1-4, 2000, sh. 31-65.

7.    Zur Behandlung von Formmängeln bei der Grundstücksveräußerung nach türkischem Recht (Türk Hukuku'nda Taşınmazların Devrinde Şekil Eksikliği), Rechtspflegerstudienhefte 1 (2000), sh. 1-7.

8.     Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, C. 50, S. 3, sh. 11-52.

9.      Hukukun Bağımsız Bir Alanı Olarak Karşılaştırmalı Hukukun Konusu ve Metodu, Milletlerarası Hukuk Araştırma Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul 2003, sh. 451-507.

10.   Hukuk Eğitimindeki Son Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, S. 4, sh. 1-38.

11.   Zur gemischten Schenkung, insbesondere unter Ehegatten, Annales de la Facultè de Droit D’Istanbul 2004, Vol. XXXVI, No.: 53, sh. 493-500.

12.  Die Entwicklung des Zivilgesetzbuches in der Türkei (Vom islamischen zum modernen Recht in der Türkei), JURA 2005, sh. 384-387

13. Das reformierte türkische Scheidungsrecht - Prinzipien, Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen - (mit Ausnahme des nachehelichen Unterhalts), Familienrechtszeitschrift (FamRZ) 2005, sh. 776-777

14.  The Role of Comparative Law in Development of Turkish Civil Law, Pace International Law Review, Vol. XVII, No. II, 2005, sh.373-386.

15.  Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu, Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi, TRT Yayınları, Ankara 2005, 63-77.

16.  Genel Hatlarıyla Telif Hakları ve Korunması, Bilişim ve Fikri Mülkiyet Semineri, TOBB Yayınları, Ankara 2005, sh.23-39.

17.  Türk Medenî Hukuku’nun Gelişim Çizgisi ve Karşılaştırmalı Hukukun Rolü, AÜHFD, 2005, C.55, S.1, sh.195-205.

18.  The Ankara University Research Center on Intellectual Property Rights. FISAUM, (with Prof. Dr. Gülin Güngör), Evropski Pravnik, Serbia 4/2006, sh. 161-166.

19.  21. Yüzyılda Küreselleşme (Globalleşme) olgusunun Özel Hukuka Etkisi, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, sh. 528-543.

20.  Fikri Mülkiyet Hakları ve Geleneksel (Yerel) Bilgi ve Folklorun Hukuki Korunması, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (2009), C. 9, S. 3, sh. 9-5.

21.  Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaretlerin Korunması, Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi (2009), Yıl: 5, Sayı: 19, sh. 565-580.

22.  Karşılaştırmalı Hukukun Norm Koyma Faaliyetindeki İşlevi, Norm Koyma ve Hüküm Verme, 17-18 Nisan 2009, Ankara Hukuk Toplantıları, sh.107-125.

23.  Fikri ve Sınaî Hakların İhlal Edilmesinden Doğan Tazminat Talepleri (Yard. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı ile birlikte), Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan I. Cilt, Ankara 2013, 951-975.

24.  Die rechtlichen Voraussetzungen einer Adoption nach dem türkischen Recht, Türkisch-Deutscher Familienrechtskongress, 23-25 Mai 2013 (hrg. Zeynep Dönmez, Ünsal Dönmez, Michael Martinek), Saarbrücker Konferenz von 23 -25 Mai 2013 am Institut für Europäisches Recht der Universität des Saarlandes, 2014, 95-110.

25.  Fikri Mülkiyet Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları: Amerika Örneği (Yar. Doç. Dr. Selin Özden Merhacı ile birlikte), Prof. Dr. Ramazan Arslan'a Armağan C.2, Ankara 2015,s.1163-1177.

26.  Alman Bilim İnsanlarının Türk Hukukuna Katkısı (Yard. Doç. Dr. Zehra Özkan ile birlikte), Ankara Üniversitesi'nin Kuruluş Yıllarındaki Alman Bilim İnsanları, Ankara 2015, s.145-155.

27.  Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi- Terazi Hukuk Dergisi 26 Nisan 2017 Özel Sayı, s.21-31.

28.  Tanınmış Marka ve Tanınmış Marka Ölçütlerinin Uygulanması, Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 140, s. 35-47.

29.  Yargıtay Kararları Işığında Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 5/1 (ç) maddesi Anlamında Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler, (Dr. Öğretim Üyesi Zehra ÖZKAN ile), Terazi Hukuk Dergisi, C. 13, S. 141, s. 39-50.

30.  Yargı Kararları Işığında Tanınmış Marka İtirazında Haklı Sebep Kavramı, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 9, S. 1, 2018, 419-444. 

31. Transfer of Property in Turkish Law, Übertragung von Immobilienrechten im internationalen Vergleich, Schriften zum Notarrecht, Mathias Schmöckel (Hrsg.), 2018, s. 133-156.

32.  Fikri Mülkiyet Haklarından Doğan İhtilafların Arabuluculuk Yolu ile Çözümlenmesi Konusunda Değerlendirme, Terazi Hukuk Dergisi, C. 14, S. 152, s. 813-822.

33.  Gewerblicher Rechtsschutz in der Türkei – Ein Überblick, Deutsch-Türkische Juristenvereinigung, Informationsbrief Nr. 28 (2019), 27-36.

34.  COVID 19, Mücbir Sebep ve Sözleşmelere Etkisi, Terazi Hukuk Dergisi, C. 15; S. 166, s. 1275-1285.

35.  Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali, Türkiye Adalet Akademisi, Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Ankara 2020, 197-221.

 

3. ÇEVİRİLER

Makale Çevirisi

1.     Prof. Dr. Jürgen Basedow: Die Entstehung des europäischen Privatrecht (Avrupa Özel Hukuku’nun Doğuşu) [almancadan çeviri], Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, S. 3, sh. 1-18.

 

KONFERANSLAR

Ulusal Konferanslar:

1.     1 Aralık 2004 tarihinde TRT tarafından düzenlenen “Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi”nde “Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu” konulu konferans

2.     1 Temmuz 2005 tarihinde Antalya Barosu’nda “Fikri haklar” konulu konferans

3.     24 Kasım 2006 tarihinde Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen Panel’de “Mimarın Telif Hakları” adlı sunum,

4.     14 Aralık 2007 tarihinde Türkiye Farmakoloji Derneği Genel Kurul toplantısında “Bilimsel Eserlerde Yolsuz İktibas ve İntihal” konulu konferans

5.     9 Mayıs 2008 tarihinde Barolar Birliği tarafından Edirne’de düzenlenen “Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş” Sempozyumunda “Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü” adlı konferans

6.     22 Temmuz 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknopark Müdürü Av. Alp Aslan ile birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nde Türkiye’nin çeşitli illerinin Ticaret Odası temsilcilerine hitaben “Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaret Koruması” adlı panelde sunum

7.     6 Şubat 2009 tarihinde Hollanda Mezunları Derneği’nde “Telif Hakları” konulu konferans

8.     17 Nisan 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ankara Hukuk Toplantıları’nın “Norm Koyma ve Hüküm Verme” konulu toplantısında “Karşılaştırmalı Hukukun Kanun Yapmadaki Rolü ve İşlevi, Tarihsel ve Günümüzdeki Örnekler” konulu konferans

9.     5 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Atölye Çalışmaları kapsamında “Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemine Göre Geleneksel Bilgilerin ve Folklorun Korunması” konulu konferans.

10.  21 Ekim 2011'de Ankara'da YASED tarafından düzenlenen "Yatırımların Odağında Fikri ve Sınaî Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi" Adlı Seminerde Fikri Mülkiyet Hakları ve Üniversite Sanayi İşbirliği konulu sunum.

11.  23 Ekim 2013 tarihinde Antalya’da HSYK tarafından düzenlenen Etkin ve Verimli Bir Yargı İçin Yargı Mensuplarının Eğitimi Sempozyumu’nda “Hukuk Fakültesi Eğitim Programlarının İçeriği ve Eğitim Kalitesi ile Bunun Hâkim ve Savcı Mesleğine Yansıması” konulu tebliğ

12.  22 Kasım 2013 tarihinde Antalya Barosu’nda “Evrensel Bir Hukuk Bilimine Doğru, Karşılaştırmalı Hukuk” konulu konferans

13.  17 Ocak 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen Türk Hukukunda Arabuluculuk Sempozyumunda “Fikri Mülkiyet Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları” konulu tebliğ

14.  10 Nisan 2015 tarihinde Ankara Barosu tarafından düzenlenen Ülkemizde Patent Sisteminin İşleyişi ve Patent Davaları Sempozyumu’nda Patentin Hükümsüzlüğü konulu konferans.

15.  27 Aralık 2016 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen “Ulusal ve Uluslararası Tahkim ve Ticari Arabuluculuk Uygulamaları” Konferansında “Türk Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda Tahkim Düzenlemesi” konulu tebliğ

16.  12 Mayıs 2017 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen “Yargı Perspektifinden Yeni Sınai Mülkiyet Kanununun Getirdikleri Paneli”nde "Markanın Kullanmama Nedeniyle İptali Konusunun Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi" konulu tebliğ

17.  8 Ocak 2019 tarihinde FİSAUM ve TÜSİAV ile düzenlenen “İş Dünyasının Geleceği, Marka, Patent, İnovasyon” konulu panele katılım.

18.  16 Ocak 2019 tarihinde Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent ve Marka Vekilleri Derneği ve Bağımsız Arabulucular Derneği ile ortaklaşa düzenlenen “Arabuluculuk Sisteminde Marka ve Patent Vekillerinin Rolü” konulu panelde “Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk Çerçevesinde Fikri Mülkiyet Haklarında Alternatif Çözüm Yollarının, Özellikle Arabuluculuğun Değerlendirilmesi” konulu sunum.

19.  19-22 Aralık 2019 Adalet Akademisi tarafından ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi’nde düzenlenen Fikri Mülkiyet Hukuku Çalıştayı’nda “Marka İptal ve Hükümsüzlük Davaları” konulu sunum

 

Uluslararası Konferanslar:

1.     Eylül 2000 tarihinde “Antik Çağda Kadının Hukuki, Sosyal ve Politik Hayatı” Antalya’da düzenlenen uluslararası SIHDA Kongresi’nde “Evlilik İlişkisinde Karma Bağışlamalar” adlı konferans

2.     Temmuz 2004 tarihinde Almanya Tübingen Eberhardt Karls Üniversitesi’nde “Türk Aile Hukuku Reformu” konulu konferans

3.     Haziran 2006 tarihinde Almanya Dresden’de bulunan Forschungszentrum Rossendorf’da „Türk Fikri Mülkiyet Hukuku“ konulu konferans

4.     Ekim 2006 tarihinde Deutsch-Türkisch-Juristenvereinigung tarafından Almanya Augsburg’da düzenlenen konferansta „Türk Marka Hukuku“ konulu konferans

5.     Temmuz 2007 tarihinde Almanya Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde “Türk Aile Hukukunda Boşanma” konulu konferans

6.     30 Haziran 2008 tarihinde İngiltere’nin Newcastle kentinde “Fikri Mülkiyet Eğitmenleri” derneği tarafından düzenlenen konferansta “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi” konulu konferans

7.     9-10 Ocak 2009 tarihlerinde Barolar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Tahkim Sempozyumu’nda “Lex Mercatoria’nın Tahkim Kararlarındaki Rolü” konulu konferans

8.     16-17 Ekim 2009 tarihlerinde İtalyan Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası ve FİSAUM işbirliğiyle “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri" konulu uluslararası seminerde “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk” konulu tebliğ

9.     25 Temmuz 2009 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Bilgi Ekonomisine Katkısı (TEPEK) Projesi” çerçevesinde, Hollanda Rotterdam’da Inholland Üniversitesi’nde “Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemi” konulu konferans

10.  23 Eylül 2009 tarihinde 14-26 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Themis Summer School in Law” çerçevesinde Berlin Hür Üniversitesi’nde “The Legal Protection of Foreign Trademarks in Turkey” konulu ders.

11.  8 Ekim 2009 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Bilgi Ekonomisine Katkısı (TEPEK) Projesi” çerçevesinde Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen ulusal konferansta “Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemi ve Entelektüel Sermaye Arasındaki İlişki” konulu konferans.

12.  16 Ekim 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İtalyan Konsolosluğu Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası işbirliği ile düzenlenen “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri” Seminerinde “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları” adlı konferans.

13.  4 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Alman Konsolosluğu’nda düzenlenen Konsoloslar Toplantısı’nda “Türk Hukukuna Göre Markanın Korunması” konulu konferans.

14.  1 Eylül 2010 Tarihinde "Batı Balkan Ülkelerinde ve Türkiye'de Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Bölgesel Program (Regional Programme on Industrial and Intellectual Property Rights in the Western Balkans and Turkey)" Projesi Çerçevesinde Belgrad'da düzenlenen "Yüksek Öğrenim Gelişiminde Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi Hakkında Bölgesel Konferans (Regional Conference on Teaching Intellectual Property in Higher Education Establishments) 'ta “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi ve FİSAUM’un Rolü” başlıklı tebliğ

15.  4 Kasım 2010 tarihinde İspanya Ticaret Ataşeliği tarafından düzenlenen "Türkiye-İspanya Hukuki Hizmetler Toplantısında Sunulan "Türkiye'de Fikri Mülkiyet Hakları" adlı tebliğ.

16.  30 Nisan 2010 tarihinde Avrio Uluslararası Avukatlar Birliği
tarafından düzenlenen Genel Kurul toplantısında “The Protection of Trademarks according to Turkish Law” adlı tebliğ

17.  24 Mart 2011 tarihinde İsviçre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Enerji Konulu toplantıda sunulan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yenilenebilir Enerji Hukuku” adlı konferans

18.  8 Nisan 2011 tarihinde AIPPI tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye ve uluslararası açıdan fikri mülkiyet hakları konulu konferansta “Fikri Mülkiyet Hukukunda Tazminat” konulu konferans

19.  4 Mayıs 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen “Hukuk ve Ekonomi” etkinliğinde sunulan “Yeni Türk Ticaret Kanunu” adlı konferans

20.  4 Ekim 2011 tarihinde ICC International Chamber of Commerce'de "Türk Hukuku, İhracat, İthalat ve Taşıma Konularında Sözleşme Hazırlanması" konulu seminer

21.  14 Kasım 2011 tarihinde WKO tarafından Linz’de düzenlenmiş olan “Yabancı yatırımcılar için Türk Ticaret Hukuku” konulu seminer.

22.  20 Nisan 2013 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi tarafında düzenlenen “Uluslararası Tahkim ve Lex Mercatoria” adlı sempozyumda “Lex Mercatoria’da İyi Niyetin Rolü” konulu tebliğ

23.  10-11 Mayıs 2013 tarihlerinde Almanya Augsburg Üniversitesi’nde düzenlenen Türkiye, Almanya ve Avrupa Sempozyumunda, “Karşılaştırmalı Hukukta Evlat Edinme” konulu tebliğ

24.  16 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da Alman Avukatlar Derneği tarafından düzenlenen “Uluslararası Tahkim” konulu Panelde “İstanbul Tahkim Odası” konulu sunum

25.  22-26 Mayıs 2013 tarihlerinde Almanya Saarbrücken’de Saarlandes Üniversitesi’nde düzenlenen Türk-Alman Aile Hukuku Kongresi’nde “Türk ve Alman Hukuklarında Evlat Edinme” konulu tebliğ

26.  6 Mart 2014 tarihinde Türk-Alman Bilim Yılı Açılış Toplantısı’nda “Modern Türk Hukukunu İnşa Eden Alman Hukukçular” adlı sunum

27.  15-20 Ağustos 2017 tarihleri arasında Queen Mary Üniversitesi ile ortaklaşa olarak İzmir’de düzenlenen “International Workshop on Intellectual Property Law in Perspective of Economic Growth and Wealth Creation” konulu Çalıştay’da “Ankara University Intellectual and Industrial Rights Research and Application Center, and the new Turkish Law on Industrial Property” konulu tebliğ 

28.  18-19 Eylül 2017 tarihlerinde Rheinisches Institut für Notarrecht Bonn’da düzenlenen Taşınmaz Satımları Konferansında “Türk Hukukunda Taşınmaz Mülkiyetinin Devri, Tapu Sicili, Şekli Koşullar” başlıklı sunum

29.  16-17 Kasım 2018 tarihinde Türk-Alman Hukukçular Derneği tarafından Halle-Wittenberg Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen sonbahar sempozyumunda “Türkiye’de Sınai Mülkiyet Hakları” konulu sunum.

 

 

VERDİĞİ DERSLER:

Karşılaştırmalı Hukuk (Ankara Üniversitesi - Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

Avrupa Sözleşmeler Hukuku (Ankara Üniversitesi - Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

Lex Mercatoria-Uluslararası Ticaret Hukuku-Seminer (Ankara Üniversitesi - Yüksek Lisans/Doktora)

Marka Hukuku (Ankara Üniversitesi - Yüksek Lisans/Doktora)

Coğrafi İşaretler (Ankara Üniversitesi - Yüksek Lisans/Doktora)

Telif Hakları (Ankara Üniversitesi - Yüksek Lisans/Doktora)