PROF.DR. ARZU OĞUZ    
Adı : ARZU
Soyadı : OĞUZ
E-posta : aoguz@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2168-2232
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Karşılaştırmalı Hukuk Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Özel Hukuk

Karşılaştırmalı Hukuk ABD / FİSAUM Müdürü

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı     

 

EĞİTİM:
1986- Lisans, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1989- Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
1997-
Doktora, Ludwig–Maximilians Üniversitesi, Münih/Almanya

 

MESLEKÎ KARİYER:
1988- Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1997- Doktor, Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
1999-Doçent, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi  
2005-Profesör, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

İDARİ GÖREVLER:

2000- FİSAUM Müdürlüğü

2013-A.Ü. Hukuk Fakültesi Dekanı

 

YAYINLAR:

Monografi:

1. Probleme der Simulation in rechtshistorischer und rechtsvergleichender Sicht (Doktora Tezi), Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No:535, 1998, s.202, ISBN: 975 482 457 6.

2. Karşılaştırmalı Hukuk (Ders Notları), Gazimağusa, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 2001, s. 140.

3. Karşılaştırmalı Hukuk: Kavram, Amaç ve İşlevler, Metot, Tarihçe, Büyük Hukuk Çevreleri, Ankara, Yetkin Yayınları, 2003, s.317, ISBN: 975-464-269-9

4. Lex Mercatoria, Tarihçe, Kaynaklar, Teori ve Uygulama, Ankara 2004.

5. KOBİ’ler için Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları (Prof. Dr. Bilgin TİRYAKİOĞLU, Yrd. Dr. Feyzan H. ŞEHİRALİ, Uğur YALÇINER ve Hasibe ÇINAR IŞIKLI ile ortak yayın), Ankara, TOBB Yayınları, 2005, s.105

Makaleler:

1. Roma ve Türk Hukuku’nda İnançlı İşlem ve Vekalet Sözleşmelerinin Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 41, S. 1-4, 1991, sh. 225-284.

2. Pay Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması ve İntifa Hakkının Kapsamı, Ankara Barosu Dergisi, C. 48, S. 1, 1991, sh. 23-44.

3. Sınırlarötesi Çevre Kirlenmelerinden Doğan Kanunlar İhtilafı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 1, 1991, sh. 23-46.

4. Muvazaa Kuramı’nın Iustinianus’tan Günümüz Modern Kanunlaştırma Hareketlerine Kadar Gelişim Çizgisi, A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 45, S. 1-4, 1998, sh. 453-481.

5. Roma Hukuku’nda Mülkiyetin Devir İşlemlerinden Biri Olan Traditio’nun Sebebe Bağlılığı (Iusta Causa Traditionis), A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 47, S. 1-4, 1998, sh. 49-83.

6. Sözleşmeler Hukuku Alanında Hukukun Birleştirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk  Fakültesi Dergisi, C. 49, S. 1-4, 2000, sh. 31-65.

7. Zur Behandlung von Formmängeln bei der Grundstücksveräußerung nach türkischem Recht (Türk Hukuku'nda Taşınmazların Devrinde Şekil Eksikliği), Rechtspflegerstudienhefte 1 (2000), sh. 1-7.

8. Hukuk Tarihi ve Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Uluslararası Ticaret Hukuku (Lex Mercatoria), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, C. 50, S. 3, sh. 11-52.

9. Hukukun Bağımsız Bir Alanı Olarak Karşılaştırmalı Hukukun Konusu ve Metodu, Milletlerarası Hukuk Araştırma Bülteni, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, İstanbul 2003, sh. 451-507.

10. Hukuk Eğitimindeki Son Gelişmeler ve Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, S. 4, sh. 1-38.

11. Zur gemischten Schenkung, insbesondere unter Ehegatten, Annales de la Facultè de Droit D’Istanbul 2004, Vol. XXXVI, No.: 53, sh. 493-500.

12. Die Entwicklung des Zivilgesetzbuches in der Türkei (Vom islamischen zum modernen Recht in der Türkei), JURA 2005, sh. 384-387

13. Das reformierte türkische Scheidungsrecht - Prinzipien, Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen - (mit Ausnahme des nachehelichen Unterhalts), Familienrechtszeitschrift (FamRZ) 2005, sh. 776-777

14. The Role of Comparative Law in Development of Turkish Civil Law, Pace International Law Review, Vol. XVII, No. II, 2005, sh.373-386.

15. Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu, Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi, TRT Yayınları, Ankara 2005, 63-77.

16. Genel Hatlarıyla Telif Hakları ve Korunması, Bilişim ve Fikri Mülkiyet Semineri, TOBB Yayınları, Ankara 2005, sh.23-39.

17. Türk Medenî Hukuku’nun Gelişim Çizgisi ve Karşılaştırmalı Hukukun Rolü, AÜHFD, 2005, C.55, S.1, sh.195-205.

18. The Ankara University Research Center on Intellectual Property Rights. FISAUM, (with Prof. Dr. Gülin Güngör), Evropski Pravnik, Serbia 4/2006, sh. 161-166.

19. 21. Yüzyılda Küreselleşme (Globalleşme) olgusunun Özel Hukuka Etkisi, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara 2009, sh. 528-543.

20. Fikri Mülkiyet Hakları ve Geleneksel (Yerel) Bilgi ve Folklorun Hukuki Korunması, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (2009), C. 9, S. 3, sh. 9-5.

21. Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaretlerin Korunması, Legal Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi (2009), Yıl: 5, Sayı: 19, sh. 565-580.

22. Karşılaştırmalı Hukukun Norm Koyma Faaliyetindeki İşlevi, Norm Koyma ve Hüküm Verme, 17-18 Nisan 2009, Ankara Hukuk Toplantıları, sh.107-125.

Çeviriler

Prof. Dr. Jürgen Basedow: Die Entstehung des europäischen Privatrecht (Avrupa Özel Hukuku’nun Doğuşu) [almancadan çeviri], Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2003, C. 52, S. 3, sh. 1-18.

 

KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANSLAR:

Ulusal Konferanslar:

1. 1 Aralık 2004 tarihinde TRT tarafından düzenlenenRadyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi”nde “Amerika Birleşik Devletleri Hukukunda Müzik Eserlerinin Kamuya Sunumu” konulu konferans

2. 1 Temmuz 2005 tarihinde Antalya Barosu’nda “Fikri haklar” konulu konferans

3. 24 Kasım 2006 tarihinde Serbest Mimarlar Derneği tarafından düzenlenen Panel’de “Mimarın Telif Hakları” adlı sunum,

4. 14 Aralık 2007 tarihinde Türkiye Farmakoloji Derneği Genel Kurul toplantısında “Bilimsel Eserlerde Yolsuz İktibas ve İntihal” konulu konferans

5. 9 Mayıs 2008 tarihinde Barolar Birliği tarafından Edirne’de düzenlenen “Uluslararası Boyutuyla Hukuk Eğitimi ve Avukatlık Mesleğine Giriş” sempozyumunda “Karşılaştırmalı Hukukun Hukuk Eğitimindeki Rolü” adlı konferans

6. 22 Temmuz 2008 tarihinde Ankara Üniversitesi Teknopark Müdürü Av. Alp Aslan ile birlikte Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nde Türkiye’nin çeşitli illerinin Ticaret Odası temsilcilerine hitaben “Bir Sınaî Hak Türü Olarak Coğrafi İşaret Koruması” adlı panelde sunum

7. 9-10 Ocak 2009 tarihlerinde Barolar Birliği tarafından düzenlenen Uluslararası Tahkim Sempozyumu’nda “Lex Mercatoria’nın Tahkim Kararlarındaki Rolü” konulu konferans

8. 6 Şubat 2009 tarihinde Hollanda Mezunları Derneği’nde “Telif Hakları” konulu konferans

9. 17 Nisan 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen Ankara Hukuk Toplantıları’nın “Norm Koyma ve Hüküm Verme” konulu toplantısında “Karşılaştırmalı Hukukun Kanun Yapmadaki Rolü ve İşlevi, Tarihsel ve Günümüzdeki Örnekler” konulu konferans

10. 5 Ocak 2010 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen Atölye Çalışmaları kapsamında “Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemine Göre Geleneksel Bilgilerin ve Folklorun Korunması” konulu konferans.

11. 21 Ekim 2011'de Ankara'da YASED tarafından düzenlenen "Yatırımların Odağında Fikri ve Sınai Mülkiyetin Yatırıma Dönüştürülmesi" Adlı Seminerde Fikri Mülkiyet Hakları ve Üniversite Sanayi İşbirliği konulu sunum.

 

Uluslararası Konferanslar:

1. Eylül 2000 tarihinde “Antik Çağda Kadının Hukuki, Sosyal ve Politik Hayatı” Antalya’da düzenlenen uluslararası SIHDA Kongresi’nde “Evlilik İlişkisinde Karma Bağışlamalar” adlı konferans

2. Temmuz 2004 tarihinde Almanya Tübingen Eberhardt Karls Üniversitesi’nde “Türk Aile Hukuku Reformu” konulu konferans

3. Haziran 2006 tarihinde Almanya Dresden’de bulunan Forschungszentrum Rossendorf’da Türk Fikri Mülkiyet Hukuku“ konulu konferans

4. Ekim 2006 tarihinde Deutsch-Türkisch-Juristenvereinigung tarafından Almanya Augsburg’da düzenlenen konferansta „Türk Marka Hukuku“ konulu konferans

5. 07 Aralık 2006: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Twinnigs Projesi çerçevesinde Adalet Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen hakim ve savcılara yönelik seminerde "Fikrî Haklar Yasası ve Genel Hükümler" konulu bir tebliğ

6. Temmuz 2007 tarihinde Almanya Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde “Türk Aile Hukukunda Boşanma” konulu konferans

7. 30 Haziran 2008 tarihinde İngiltere’nin Newcastle kentinde “Fikri Mülkiyet Eğitmenleri” derneği tarafından düzenlenen konferansta “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi” konulu konferans

8. 25 Temmuz 2009 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Bilgi Ekonomisine Katkısı (TEPEK) Projesi” çerçevesinde, Hollanda Rotterdam’da Inholland Üniversitesi’nde “Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemi” konulu konferans

9. 23 Eylül 2009 tarihinde 14-26 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen “Themis Summer School in Law” çerçevesinde Berlin Hür Üniversitesi’nde “The Legal Protection of Foreign Trademarks in Turkey” konulu ders.

10. 8 Ekim 2009 tarihinde “Türkiye ve Avrupa Bilgi Ekonomisine Katkısı (TEPEK) Projesi” çerçevesinde Bilkent Üniversitesi’nde düzenlenen ulusal konferansta “Türk Fikri Mülkiyet Hukuku Sistemi ve Entelektüel Sermaye Arasındaki İlişki” konulu konferans

11. 16 Ekim 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınaî Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi ile İtalyan Konsolosluğu Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Masası işbirliği ile düzenlenen “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri” Seminerinde “Fikri Mülkiyet Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolları” adlı konferans

12. 4 Aralık 2009 tarihinde İstanbul Alman Konsolosluğu’nda düzenlenen Konsoloslar Toplantısı’nda “Türk Hukukuna Göre Markanın Korunması” konulu konferans.

13. 1 Eylül 2010 Tarihinde "Batı Balkan Ülkelerinde ve Türkiye'de Fikri Mülkiyet Hakları Konusunda Bölgesel Program (Regional Programme on Industrial and Intellectual Property Rights in the Western Balkans and Turkey)" Projesi Çerçevesinde Belgrad'da düzenlenen "Yüksek Öğrenim Gelişiminde Fikri Mülkiyet Hakları Eğitimi Hakkında Bölgesel Konferans (Regional Conference on Teaching Intellectual Property in Higher Education Establishments) 'ta “Türkiye’de Fikri Mülkiyet Eğitimi ve FİSAUM’un Rolü” başlıklı tebliğ

14. 4 Kasım 2010 tarihinde İspanya Ticaret Ateşeliği tarafından düzenlenen "Türkiye-İspanya Hukuki HizmetlerToplantısında Sunulan "Türkiye'de Fikri Mülkiyet Hakları" adlı tebliğ.

15. 30 Nisan 2010 tarihinde Avrio Uluslararası Avukatlar Birliği
tarafından düzenlenen Genel Kurul toplantısında “The Protection of Trademarks according to Turkish Law” adlı tebliğ

16. 24 Mart 2011 tarihinde İsviçre Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Enerji Konulu toplantıda sunulan “Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yenilenebilir Enerji Hukuku” adlı konferans

17. 8 Nisan 2011 tarihinde AIPPI tarafından İstanbul’da düzenlenen Türkiye ve uluslararası açıdan fikri mülkiyet hakları konulu konferansta “Fikri Mülkiyet Hukukunda Tazminat” konulu konferans

18. 4 Mayıs 2011 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nde düzenlenen “Hukuk ve Ekonomi” etkinliğinde sunulan “Yeni Türk Ticaret Kanunu” adlı konferans

19. 4 Ekim 2011 tarihinde ICC International Chamber of Commerce'de "Türk Hukuku, İhracat, İthalat ve Taşıma Konularında Sözleşme Hazırlanması" konulu seminer

20. 14 Kasım 2011 tarihinde WKO tarafından Linz’de düzenlenmiş olan Yabancı yatırımcılar için Türk Ticaret Hukukukonulu seminer.

 

VERDİĞİ DERSLER:
Karşılaştırmalı Hukuk (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

Avrupa Özel Hukuku (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi-Lisans/Yüksek Lisans/Doktora)

Lex Mercatoria-Uluslararası Ticaret Hukuku-Seminer (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi- Yüksek Lisans/Doktora)