PROF.DR. EMİNE SÜMER ARAS    
Adı : EMİNE SÜMER
Soyadı : ARAS
E-posta : sumeraras@gmail.com
Tel : 11111111111
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

TC Kimlik No / Pasaport No:


Doğum Yılı:

1966

Yazışma Adresi :

A.Ü.F.F. Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji ABD Tandoğan- ANKARA 06100

Telefon :

Faks :

312-2232395

e-posta :

aras@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fen-Edebiyat

Biyoloji

Lisans (BS)

1988

ABD

Cleveland State University

Graduate School

Biyoloji

Yüksek Lisans (MSc.)

1994

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Doktora

1998

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Araştırma Görevlisi

1989-2001

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Yardımcı Doçent

2001-2006

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doçent

2006-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Profesör

2011-UZMANLIK ALANLARI

Bitki Biyoteknolojisi, Moleküler Biyoloji


VERİLEN DERSLER

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

Moleküler Biyoloji

Moleküler Biyolojide Son Gelişmeler

Hayvan Fizyolojisi

Polimeraz Zincir Reaksiyonu ve Kullanım Alanları

Ökaryot Genetiği

1

!!

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

5

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

586

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

8

4

Doktora

4

5

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

1. A.Ü Biyteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı (Mayıs/2010-Ağustos/2012)

!!

!! !

ÖDÜLLER

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

Bilim Teşvik Ödülü

Ankara Üniversitesi

2006

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1.‘Trifolium pratense L.’nin Doğal Tetraploid ve Diploid çeşitlerinin RAPD Analizi ile İncelenmesi’
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü
Proje Numarası:97–05–03–05

Başlangıç tarihi: 1997 Bitiş tarihi: 1999 Yardımcı Araştırmacı

2.‘GAP Bölgesi Bağcılığında Kuraklık ve Tuz Stresine Dayanıklılığın Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanımlanması Üzerinde Araştırmalar’
Destekleyen Kurulu
ş: TÜBİTAK-TARP
Proje Numarası: 2059

Araştırmacı Başlangıç tarihi:1998 Bitiş tarihi: 2001 Yardımcı Araştırmacı

3.‘GSTM1 geninin Normal Bireylerde ve Akciğer Kanserli Hastalarda RFLP Analizi ile İncelenmesi’
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi, Araştırma Fon Müdürlüğü.

2

Proje Numarası: 2000-07-05-018 Başlangıç tarihi: 2000
Biti
ş tarihi: 2002
Proje Yürütücüsü

4.‘Türkiye’de Bulunan Hesperis breviscapa Boiss. ve Hesperis kotschyi Boiss. Türlerinin Evrimsel İlişkilerinin Araştırılması’
Destekleyen Kurulu
ş: TÜBİTAK-TBAG
Proje Numarası: 2211-102T109

Proje Yürütücüsü. Başlangıç tarihi: 2001 Bitiş tarihi:2002 Proje Yürütücüsü

5.‘Türkiye’de Bulunan Hesperis L. Cinsinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Filogeni Analizi’
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Proje Numarası: 8

Proje Yürütücüsü.
Ba
şlangıç tarihi: 27.02. 2002 Bitiş tarihi: 27.02. 2004 Proje Yürütücüsü

6.‘Trabzon hurması (Diospyros kaki L) Bitkisinin AFLP (AMPLIFIED FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM) ile Moleküler Karakterizasyonu’
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Proje Numarası: 61

Proje Yürütücüsü. Başlangıç tarihi: 18.10.2002 Bitiş tarihi: 18.10.2005 Proje Yürütücüsü

7.‘Çeşitli Kaynaklardan Proteinaz K (serin proteaz) İzolasyonu ve Karakterizasyonu’ Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Proje Numarası: 55
Ara
ştırmacı

Başlangıç tarihi: 18.10.2002

3

Bitiş tarihi: 18.10.2005

8.‘Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Aspicilia (Massal.) Liken Türlerinin Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanımlanması’
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Dairesi Proje Numarası: 2004-07-05-093

Proje Yürütücüsü. Başlangıç tarihi: 2004 Bitiş tarihi: 2007 Proje Yürütücüsü

9.‘Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Aspicilia (Massal.) Liken Türlerinin rDNA ITS Bölgesinin Dizi Analizi Yöntemi ile Tanımlanması’
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
Proje Numarası: 171

Proje Yürütücüsü. Başlangıç tarihi: 13.06.2005 Bitiş tarihi: 13.06.2007 Proje Yürütücüsü

10.‘Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı Lecidea Liken Türlerinin rDNA ITS Bölgesinin Dizi Analizi Yöntemi ile Tanımlanması’
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Dairesi
Proje Numarası: 2006-0705-116

Başlangıç tarihi: 2007 Bitiş tarihi: 2010 Proje Yürütücüsü

11. ‘Süperoksit Radikallerinin Tayini İçin Jelatin-karboksimetilseluloz-süperoksit Dismutaz Biyosensörünün Geliştirilmesi ‘
Destekleyen Kurulu
ş: TÜBİTAK-TBAG
Proje No: 108T131

Araştırmacı
Ba
şlangıç tarihi: 01.07.2008 Bitiş tarihi: 1.07.2010 Yardımcı Araştırmacı

12. ‘Kayseri İli Yöresinde Kirliliğe Maruz Bırakılmış Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf

4

Liken Türünde Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi ile Ağır Metal Analizi ve Hava Kirliliğinin Genotoksisitesinin Moleküler Markörlerle Değerlendirilmesi’ Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK-TBAG
Proje Numarası: 109T046

Başlangıç tarihi: 01.06. 2009 Bitiş tarihi: 01.06.2010 Proje Yürütücüsü

13.‘Dünya Nigella L. (Ranunculaceae) Türleri Üzerinde Moleküler Biyolojik Araştırmalar Destekleyen Kuruluş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Dairesi Başlangıç tarihi: Nisan 2011
Biti
ş tarihi: Nisan 2014

Proje Yürütücüsü

14. ‘UV radyasyonlarına ve bazı ağır metallere karşı Ramalina farinaceae ve Hypogymnia physodes liken türlerinde genotoksik etkinin ve DNA metilasyon modeli değişimlerinin moleküler markörler ile değerlendirilmesi’
Destekleyen Kurulu
ş: TÜBİTAK.

Başlangıç tarihi: Haziran 2011 Bitiş tarihi: Haziran 2012 Proje Yürütücüsü

15. Pb+2 ağır metal stresi altındaki Pseudovernia furfuraceae liken türünde lakkaz enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi.
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi,
Proje no: 13H4143001

Başlangıç tarihi: 2013 Bitiş tarihi: 2014 Yardımcı Araştırmacı Tamamlandı

16. Türkiye Salix L. (Salicaceae) taksonlari üzerinde palinolojik, moleküler ve mikromorfolojik araştirmalar
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Yardımcı Araştırmacı

Başlangıç tarihi: 2014 Devam ediyor

5

17. Cu+2 ve Zn+2 gibi ağır metal stresi altındaki patlıcan (Solanum melongena L.) bitkisinin katalaz (CAT) antioksidant enzimini kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi Destekleyen Kuruluş: Niğde Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi
Yardımcı Araştırmacı

Başlangıç tarihi: 2011 Bitiş tarihi: 2012

18. Farklı Fasulye Çeşitlerinde LEA-3 Geninin Tuz ve Kuraklık Stresine Karşı İfade Seviyelerinin Kantitatif Real-Time PCR Yöntemleriyle İncelenmesi.
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi
Proje Yürütücüsü

Başlangıç tarihi: 2012 Bitiş tarihi: 2015

19. Yerli ve yabancı aspir (Carthamus tinctorius L) çeşitlerinde oleik asidin (Omega 9) linoleik aside (Omega 6) çevriminden sorumlu olan ve kaliteli yağ üretiminde rol sahibi olduğu düşünülen FAD2 genlerinin Real-Time PCR aracılığıyla analizi.
Destekleyen Kurulu
ş: Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi

Proje Yürütücüsü Başlangıç tarihi: 2014 Devam ediyor.

20. Ağır metal ve UV stresine maruz kalmış ayçiçeği (Helianthus annuus L.) bitkisinde ısı şoku proteini (Heat Shock Protein, HSP 17.7) kodlayan genin anlatım seviyelerinin belirlenmesi
Yardımcı Ara
ştırmacı

Destekleyen Kuruluş: Tübitak Başlangıç tarihi: 2014
Devam ediyor.

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. Kılıç Z, Atakol O, Aras S, Cansaran-Duman D, Emregul E. 2014. Biosorption properties of Zinc (II) from aqueous solutions by Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.

6

Journal of the Air & Waste Management Association. 64(10): 1112-1121.

2. Soydam S., Büyük İ., Aras S. 2014. Expression of SOD gene and evaluating its role in stress tolerance in NaCl and PEGstressed Lycopersicum esculentum. Turkish

Journal of Botany, 38: 89-98. (SCI-Expanded)

3. Cansaran D., Altunkaynak E., Aslan A., Büyük İ., Aras S. 2014. Application of Molecular Market to Detect DNA Damage in Lichen Species Caused by Environmental Pollutants in the Province of Erzurum, Turkey. Genetics and Molecular Research. Accepted for publication. (SCI-Expanded)

4. Vardar Ç, Başaran E, Cansaran-Duman D, Aras S. 2014. Assessment of air pollution genotoxicity in the Province of Kayseri (Central Anatolia) by using Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf and AFLP markers. Mutation Research- Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. Accepted for publication. (SCI-Core)

5. Kılıç Z, Atakol O, Aras S, Cansaran-Duman D, Çelikkol P, Emregul E. 2014. Evaluation of different isotherm models, kinetic, thermodynamic and copper biosorption efficiency of Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. Journal of the Air & Waste Management Association. Accepted for publication.

6. Cansaran-Duman D, Altunkaynak E, Aras S. 2014. Heavy metal accumulation and genotoxicity indicator capacity of the lichen species, Ramalina pollinaria collected from around the iron-steel factory in Karabük, Turkey. Turkish Journal of Botany. Accepted for publication. (SCI-Expanded)

7. Soydam-Aydın S, Başaran E, Cansaran-Duman D, Aras S. 2013. Genotoxic effect of cadmium in okra (Abelmoschus esculantus L.) seedlings: comperative inverstigation with population parameters and molecular markers. Journal of Environmental Biology. Vol 34, Accepted for publication.

8. Soydam-Aydın S., Büyük İ., Aras S. 2013. Relationships Among Lipid Peroxidation, Enzyme Activity and Gene Expression Profiles of Superoxide Dismutase (SOD) In Lycopersicum esculentum L. Exposed To Cold Stress. Genetics and Molecular Research. 12 (3): 3220-3229. (SCI-Expanded)

9. Soydam-Aydın S, Başaran E, Cansaran-Duman D, Aras S. 2013. Genotoxic effect of

7

cadmium in okra (Abelmoschus esculantus L.) seedlings: comperative investigation with population parameters and molecular markers. Journal of Environmental Biology. Accepted for publication.

10. Cansaran-Duman D., Atakol O, Aras S., Atasoy İ. 2012. Accumulation of trace elements in Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. transplanted to a polluted site in Ankara and assesment of air pollution genotoxicity by molecular markers. Ekoloji. 21, 85, 1-14.

11. Kocabay, O., Emregul, E., Soydam Aydın S., Aras, S. 2012. Detection of superoxide radicals in tomato plants exposed to salinity, drought, cold and heavy metal stress using CMC-G-SOD biosensor. Artificial Cells, Blood Substitutes, and Biotechnology. Early Online: 1–7. DOI: 10.3109/10731199.2012.717944. (SCI-core)

12. Cansaran-Duman D, Altunkaynak E, Aras S. 2012. Heavy metal accumulation and genotoxicity indicator capacity of the lichen species, Ramalina pollinaria collected from around the iron steel factory in Karabük, Turkey. Turkish Journal of Botany. In press. (SCI-Expanded)

13. Cansaran-Duman D, Aras S, Atakol O, Atasoy İ. 2012. Accumulation of trace elements and assessment of genotoxicity in the lichen Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf. transplanted to polluted site in Ankara. Ekoloji. 21, 85, 1-14 (2012). (SCI-Expanded)

14. Kocabay, O., Emregul E., Aras, S. Emregul, K.C. 2012. Carboxymethylcellulose– gelatin–superoxidase dismutase electrode for amperometric superoxide radical sensing. Bioprocess and Biosystems Engineering. 35:923–930. (SCI-core)

15. Aras, S., Beyaztaş, T., Cansaran-Duman, D., Gündüzer E. 2012. Evaluation of Genotoxicity of Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf.by RAPD analysis. Genetics and Molecular Research. 10 (4): 3760 – 3770. (SCI-Expanded)

16. Soydam Aydin, S.,. Gökce, E., Büyük, İ., Aras, S. 2012. Characterization of stress induced by copper and zinc on cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings by means of molecular and population parameters. Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 746 (2012) 49– 55. (SCI-core)

17. Cansaran-Duman D., Beyaztaş T., Atakol O., Aras S. 2011. Assesment of the Air Pollution Genotoxicity by RAPD in Evernia prunastri L. Ach. Province of Iron-Steel Factory in Karabük, Turkey. Journal of Environmental Sciences. 23(7) 1171–1178. (SCI-Expanded)

18. Aksoy, D., Aras S. 2011. Evaluation of copper-induced stress on eggplant (Solanum melongena L.) seedlings at the molecular and population level by use of various

8

biomarkers. Mutation Research - Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis. 719: 29–34. (SCI-core)

19. Ergül A., Aras S., Söylemezoğlu, G. 2010. AFLP analysis of different grapevine rootstock genotypes. Genetics and Molecular Research. 9 (2): 811-819. (SCI- Expanded)

20. Aras S, Kanlıtepe Ç, Cansaran Duman D, Halıcı MG, Beyaztaş T. 2010. Assessment of air pollution genotoxicity by molecular markers in the exposed samples of Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf in the Province of Kayseri (Central Anatolia). Journal of Environmental Monitoring. 12:536-543. (SCI-core)

21. Cansaran-Duman D, Atakol O, Atasoy I, Kahya D, Aras S, Beyaztaş T. 2009. Heavy metal accumulation in Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf from the Karabük Iron-Steel Factory in Karabük, Turkey. Zeitschrift für Naturforschung C. 64 c, 717 – 723. (SCI- core)

22. Aras S, Duran A, Yenılmez G, Duman Cansaran D. 2009. Genetic Relationships Among Some Hesperis L. (Brassicaceae) Species From Turkey Assessed By RAPD Analysis: African Journal of Biotechnology. 8(14): 3128-3134. (SCI-Expanded)

23. Yıldız, M., Bayazıt, S., Cebesoy, S., Aras, S. 2007. Molecular Diversity in Persimmon (Diospyros kaki L.) cultivars growing around Hatay province in Turkey. African Journal of Biotechnology. 6 (20): 2393-2399. (SCI-Expanded)

24. Aras, S., Cansaran, D., Özdemir-Türk, A., Kandemir, İ., Candan, M. 2007. Resolving genetic relationships in manna group of lichens from genus Aspicilia. African Journal of Biotechnology. 6: 1154-1160. (SCI-Expanded)

25. Cansaran, D. Aras, S., Kandemir, İ., Halıcı, M.G. 2006. Phylogenetic Relations of Rhizoplaca Zopf. From Anatolia Inferred from ITS Sequence Data. Zeitschrift für Naturforschung, 61c: 405-412. (SCI-core)

26. Ergül, A., Kazan, K., Aras, S., Çevik, V., Çelik, H., Söylemezoğlu, G. 2006. AFLP Analysis of Genetic Variation within the two economically important Anotolian Grapevine (Vitis vinifera L.) varietal groups. Genome. 49; 467-475. (SCI-core)

27. Aras, S., Polat, J.B., Cansaran, D., Söylemezoğlu, G. 2005. Genetic Identification of Büzgülü Grape Cultivars (Vitis vinifera L.) grown in different parts of Turkey by Using RAPD Analysis, Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica. 47:77-82. (SCI-core)

28. Yıldırım, Ö, Aras, S. Ergül, A. 2004. Response of Antioxidant Systems to Short –Term NaCl Stress in Grapevine Rootstock-1616C and Vitis vinifera L. cv. Razakı, Acta

9

Biologica Cracoviensia Series Botanica. 46:151-158. (SCI-core)

29. Ağaoğlu Y. S., Ergül A., Aras S. 2004. Molecular characterization of salt stres in grapevine cultivars (Vitis vinifera L.) and rootstocks. Vitis. 43(2): 107-110. (SCI-core)

30. Aras. S., Duran, A., Yenilmez, G. 2003. Isolation of DNA for RAPD Analysis From Dry Leaf Material of Some Hesperis L. Specimens. Plant Molecular Biology Reporter, 21: 461a-461f. (SCI-Expanded)

31. Aras, S., Yılmaz, G., Alpas, İ., Baltacı, V., Tayanç, E., Aydın, P. 2001. Association of Retinal Vein Occlusion with Factor V Leiden and Prothrombin 20210 G:A Mutations. European Journal of Opthalmology, 11(4): 351-355. (SCI-core)

32. Aras, S., Baltacı, V., Yıldırım, Ö., Savaş, İ., Alpas, I., Sen, E. 2001. Glutathione S- Transferase M1 and T1 Gene Polymorphism in Patients with Lung Cancer Among Turkish Population. Biotechnology and Biotechnological Equipment. 15 (2): 54-61. (SCI-Expanded)

33. Zhou, Z-H., Han, Y., Wei, T., Aras, S., Chaturvedi, P., Tyler, S., Rani, M., Ransohoff, R. 2001. Regulation of monocyte chemoattractant protein-1 expression by interferon- gamma in human astrocytoma cells: post-induction ferractory state of the gene, governed by its upstream elements. FASEB Journal, 15(2): 383-392. (SCI-core)

34. Majumder, S., Zhou, L.Z.H., Chaturvedi, P., Babcock, G., Aras, S., Ransohoff, R.M. 1998. Regulation of human IP-10 gene expression in astrocytoma cells by inflammatory cytokines. Journal of Neuroscience Research, 54(2): 169-180. (SCI-core)

35. Majumder, S., Zhou, L.Z.H., Chaturvedi, P., Babcock, G., Aras, S., Ransohoff, R.M. 1998. P48/STAT-1 alpha containing complexes play a predominant role in induction of IFN-gamma –inducible protein,10 kDa (IP-10) by IFN-gamma alone or in synergy with TNF-alpha. Journal of Immunology, 161 (9): 4736-4744. (SCI-core)

36. Zhou, Z.H., Chaturvedi, P., Han, Y.L., Aras S., Li, Y.S., Kollattukudy,P.E., Ping, D.,Boss, J.M., Ransohoff, R.M. 1998. IFN-gamma induction of human monocyte chemoattractant protein (hMCP)-1 gene in astrocytoma cells: functional interaction between an IFN-gamma activated site and GC-rich element. Journal of Immunology, 160 (8): 3908-3916. (SCI-core)

37. Glabinski, A.R., Tani, M., Aras, S., Stoler, M.H., Tuohy V.K., Ransohoff, R.M. 1995. Regulation and Function of Central Nervous System Chemokines. International Journal of Developmantal Neuroscience, 13(3/4): 153-165. (SCI-core)

10

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1. Begüm DEMİRALP, İlker BÜYÜK, Sümer ARAS, Demet CANSARAN-DUMAN. 2015. Lakkaz enziminin endüstriyel ve biyoteknoloji alanında kullanımı. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. Yayınlanması için kabul edildi.

2. Esin BAŞARAN, Demet CANSARAN-DUMAN, İlker BÜYÜK, Sümer ARAS. 2015. Identification of some Lecidea, Porpidia and Lecidella species (lichen-forming ascomycetes) distributed in Turkey by sequence analysis of rDNA ITS region. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. Yayınlanması için kabul edildi.

3. Sümer Aras, Semra Soydam Aydın, Aslı Fazlıoğlu, Demet Cansaran-Duman, İlker Büyük, Kürşat Derici. 2015. Bitkilerde RNA interferans. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. Yayınlanması için kabul edildi.

4. Büyük İ., Sodam-Aydın S., Aras, S. 2012. Bitkilerin stres koşullarına verdiği moleküler cevaplar. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 69(2): 97-110.

5. Cansaran-Duman D, Aras S. 2012. Heavy metal accumulation of five biomonitor lichen species in the vicinity of iron-steel plant in Karabük, Turkey and their comparative analysis. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi. 69:4, baskıda.

6. Başaran E., Aras S., Cansaran DUMAN D. 2010. Genomik, Proteomik, Metobolomik Kavramlarına Genel Bakış ve Uygulama Alanları. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 67: 85-96.

7. Vardar Kanlıtepe Ç, Aras S, Cansaran Duman D. 2010. Bitki Islahında Moleküler Belirteçlerin Kullanımı ve Gen Aktarımı. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 67 (1): 36-45.

8. Güneri M, Aras S, Cansaran Duman D. 2010 Telomerlerin Yaşlanma ve Kanser İlişkisindeki Rolü.. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi; 66:187-196.

9. Duman Cansaran D., Aras S, Atakol O. 2008. Determination of Usnic Acid Content in some Lichen Species Found In Anatolia. Journal of Applied Biological Sciences (Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi), 2(3): 41-44.

10. Beyaztaş T., Aras S., Duman Cansaran D. 2008. Likenlerde Ağir Metal Birikiminin DNA Üzerindeki Etkileri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 1(2): 37-43.

11. Aras, S., Cansaran, D. 2007. Isolation of DNA for sequence analysis from Herbarium material of some lichen specimens. Turkish Journal of Botany, 30:449-453.

12. Savaş, İ., Baltacı, V, Şen, E. Aras, S., Gürkan, Ö. U. Alpas, I., Yılmaz Z. 2003. The

11

frequeency of Factor V Leiden Mutation in Patients with Lung Cancer. Turkish Respiratory Journal, 4 (3): 113-115.

13. Aras, S. 2003. Molecular Discrimination of Some Dogrose (Rosa sp.) Growing Around Tokat Region In Turkey Using RAPD markers. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 17 (2): 27-33.

14. Yıldırım, Ö., Denli, Y., Aras, S., Söylemezoğlu, G. 2003. Active oxygen scavenging enzyme activities and glutathione, ascorbic acid and lipid peroxidation levels in developing Vitis vinifera L. leaves and berries. Biotechnology and Biotechnological Equipment, 17 (2): 114-122.

15. Akar, N., Çağlayan, S., Dalgın, G., Aras, S., Akar E., Ezer, Ü., Cin, Ş. 1999. Poly (ADP-ribose) Polymerase polymorphism in Turkish Population. Turkish Journal of Haematology,; 16(3): 135-137.

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

1. N. Münevver Pınar, Derya Şimşek, Sümer Aras, İlker Büyük, Kamil Çoşkunçelebi, Talip Çeter, Bedri Serdar, Demet Cansaran Duman, Aydan Acar. The pollen morphology and genetic analysis of some Turkish Salix L. based on SSR markers.International Conference on Advances in Plant Sciences. Plants 2014. November 18-22, 2014, Four Points by Sheraton, Kuching, Sarawak, Malaysia

2. Büyük İ, Aydın S, Cansaran-Duman D., Aras S. 2014. Expression analysis of APX and CAT genes in eggplants subjected to Cu+2 and Zn+2 heavy metals. The European Congress on Biotechnology.15-18 May 2014, Lecce, Italy.

3. Hasanbaglo M., Süt İ., Cansaran-Duman D., Aras S., Büyük İ. Investigation of stress response of FAD2 gene to salt and drought stress in safflower at mRNA level with qRT-PCR. III. International Congress of the Molecular Biology Association. İzmir, 10-12 September 2014.

4. Büyük İ., Soydam-Aydın S., Cansaran-Duman D., Aras S. Expression analysis of APX and CAT genes in eggplants subjected to Cu+ 2 and Zn+ 2 heavy metals. New Biotechnology, 31, sayfa 138, 16th European Congress on Biotechnology, Edinburg, Scotland, 2014.

5. Onlu H., Sakyp Z., Kıran F., Onlu H., Büyük İ., Aras S., Osmanağaoğlu Ö. The Effect of Oral Administration of Pediococcus pentosaceus OZF. New Biotechnology, 31,


sayfa 151-152, 16th European Congress on Biotechnology, Edinburg, Scotland, 2014.

6. Büyük, İ., Soydam, Aydin, S., Altunkaynak, E., Aras, S. Expression analysis of catalase and superoxide dismutase genes in Lycopersicum esculentum L. Under zinc stress. 2012. J. Biotech. 161: pp31. Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium.

7. Büyük, İ. Behnejad Kazancik, A., Aras, S. Reactive oxygen species and antioxidant response of catalase in Helianthus annuus L. subjected to Cd+2 stress. 2012. J. Biotech. 161: pp31. Eurobiotech 2012 Agriculture Symposium.

8. Soydam Aydin, S., Büyük, İ. Aras, S. Heavy metal contaminated gene expression profiles of catalase in Lycopersicum esculentum L. Semra. European Biotechnology Congress 2011, İstanbul. Curr. Opin. Biotechnol. 22: pp S74-S74.

9. Gökçe, E. Soydam Aydın, S., Aras S. Catalase Gene Expression Profiles of Lycopersicum esculentum L. Under Salinity and Drought Stress". European Biotechnology Congress 2011, İstanbul. Curr. Opin Biotechnol. 22: pp S74-S74.

10. Kılıç Z., Atakol O., Emregül E. Cansaran D., Aras S. DNA changes in lichen species Lobaria pulmonoria induced by copper pollution. 6th International Conference of Chemical Societies of South Eastern European Countries. 10-14 September 2008, Sofia BULGARIA.

11. Kılıç Z., Çelikkol P., Atakol o., Emregül E., Cansaran D., Aras, S. DNA damage assesment in lichen species Pseudevernia furfuracea exposed to zinc (II). 6th International Conference of Chemical Societies of South Eastern European Countries. 10-14 September 2008, Sofia BULGARIA.

12. Kılıç Z., Atakol O. , Emregül E. , Çelikkol P., Aras S., Cansaran D. Biosorption characteristics of Zinc(II) from aqueous solutions by Pseudevernia furfuracea. 6th International Conference of Chemical Societies of South Eastern European Countries. 10-14 September 2008, Sofia BULGARIA.

13. Kılıç Z., Atakol O. , Emregül E., Çelikkol P., Aras S., Cansaran D. Biosorption of copper(II) from aqueous solutions by Lobaria pulmonaria. 6th International Conference of Chemical Societies of South Eastern European Countries. 10-14 September 2008, Sofia BULGARIA.

14. Aras, S., Cansaran D. Resolving Genetic Relationships in Manna Group of Lichen from Genus Aspicillia Massal. And Related Allies (Leconoraceae and Hymenyleceae). XV FESBP Congress 17-21 Temmuz 2006. Lyon-FRANCE

15. Cansaran, D., Aras, S. Phylogenetic Relations of Rhizoplaca Zopf. From Anatolia

13

Inferred from ITS Sequence Data. XV FESBP Congress 17-21 Temmuz 2006. Lyon- FRANCE.

16. Garcia, R. A,. Bolling, L,. Garcia, L.R,. Oceta, R, Söylemezoğlu, G.,. Aras, S, Uzun, I., Ergül, A., Zapater, J.M.M. Chloroplast Haplotype Distribution in Vitis vinifera L. Along the Meditteranean Basin and Pattern of Domestication of Wine Grapevine Cultivars. Plant and Animal Genome XII The International Conferance on the Status of Plant and Animal Genome Reseach. January 10-14, 2004. SAN DIEGO, CA, USA. Poster No: P-740.

17. Aras, S., Savaş, İ., Alpas, İ., Baltacı V. Glutathione S-Transferase T1 (GSTT1) Polymorphism and Lung Cancer Risk Among Turkish Population., V. 4th Xenobiotic Metabolism and Toxicity Workshop of Balkan Countries, ANTALYA, TURKEY. April 12-16 2000, p:49.

18. Aras S., Alpas, I., Baltacı, V., Yılmaz, G., Aydın, P. Association of retinal vein thrombosis with factor V 1691 G:A (Leiden) and prothrombin 20210 G.A mutation, P. 31st Annual Meeting of European Society of Human Genetics. GENEVA, SWITZERLAND. 29 May-1 June 1999, p: 415.

19. Alpas I.N., Aras S., Baltacı, V., Batıoglu, S., Kuscu, E., Haberal, A. Which is the most advantaged for prenatal non-invasive fetal diagnosis? Maternal plasma, serum or extracted DNA? 31st Annual Meeting of European Society of Human Genetics. GENEVA, SWITZERLAND. 29 May-1 June 1999, p: 241.

20. Atalay, F., Baltacı V., Alpas, I., Aras S., Atıkcan, S., Balcı, S. Sister chromatid exchange (SCE) rate from pleural fluid cells in patients with malign mesotelioma 31st Annual Meeting of European Society of Human Genetics. GENEVA, SWITZERLAND. 29 May-1 June 1999, p: 262.

21. Baltacı, V., Tokel, K., Gürakan, B., Ozbek, N. ,Alpas İ., Aras S. Unbalanced t(3:11) (p23; q24) in two sisters with Jacobsen syndrome. 31st Annual Meeting of European Society of Human Genetics. GENEVA, SWITZERLAND. 29 May-1 June 1999, p:207.

22. PARP psödogeninde Baz Substitüsyon Oranları., II.Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, KIRIKKALE, TURKEY, 1998 s: 549-554.

23. Bakteriyofaj λ ve M13 de Kodon kullanımı. II. Uluslararası Kızılırmak Fen Bilimleri Kongresi, KIRIKKALE, TURKEY, 1998 s: 540-547.

24. Akar N., Dalgın G., Aras S., Akar E, Ezer Ü., Cin Ş. Poly (ADP-ribose) Polymerase

14

Polymorphism in Turkish Population. XIVth Meeting of the International Society of Haemotology, Stockholm, Sweden,1997, p:125, Poster No: P-261.

25. Ransohoff, R. M., Aras, S., Chaturvedi, P. Regulation of Chemokine Genes in Human Astrocytoma Cells by IFN-g and TNF-a., The FASEB Journal, Experimental Biology 94, Anheim, California, USA, 8(4):1147, 1994. (SCI
core)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

26. Büyük İ. Cansaran-Duman D., Aras S. Sözlü Sunum 'Obezite ve Aspir Kullanımı'. 2. Ulusal Çocuk ve Ergen Obezitesi Sempozyumu. 13-16 Kasım 2014, Kemer Antalya

27. İlker Büyük, Begüm Demiralp, Sinem Özenoğlu, Sümer Aras, Demet Cansaran- Duman. Expression levels of the laccase gene in lichen Pseudevernia furfuraceae subjected to Pb+2 heavy metal stress. 10-12 Eylül 2014. Moleküler Biyoloji Kongresi. İzmir

28. Ali Aslan, İlker Büyük, Sinem Özenoğlu, Begüm Demiralp, Sümer Aras, Demet Cansaran-Duman.. Erzurum İlinde Dört Farklı Liken Türü Kullanılarak Genotoksik Etkinin Değerlendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran 2014. Eskişehir.

29.Rasim Hamutoğlu, Kürşat Derici, Sümer Aras, Demet Cansaran-Duman. Hypogymnia physodes liken türünde UVB rasyosyonu uygulanması sonucunda klorofil, protein içeriği ve DNA metilasyon modelindeki olası değişimlerin moleküler markörler ile değerlendirilmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi. 23-27 Haziran 2014. Eskişehir.

30. Aksoy D., Aras S. Patlıcan (Solanum melongena) Tohumlarında Ağır Metal Stresine Karşı Olası Değişiklerin Belirlenmesi. PB118. 23-27 Haziran 2008, KTÜ Trabzon

31. Kılıç Z., Aras S. Domates ( Lycopersicon lyopersicum L.) Tohumlarına Uygulanan Kurşun (Pb) Ağır Metalinin Çimlenmeye Etkileri. PB 117. 23-27 Haziran 2008, KTÜ Trabzon.

32. Ergül A., Aras, S., Söylemezoğlu, G., Ağaoğlu, Y.S. Kalecik Karası Üzüm Çeşidi Klonlarında AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism) Tekniği ile Polimorfizimin Belirlenmesi. Türkiye V. Bağcılık ve Şarapcılık Sempozyumu. KAPADOKYA, NEVŞEHİR, TÜRKİYE. 5-9 Ekim, 2002, s:31-37.

33. Aras S., Büyükkartal, N. Randomly Amplified Polymorphic DNA Markers In

15

Trifolium pratense L. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi, Ankara. 5-9 Eylül 2000, s:24.

34. Baltacı V., Zeyneloğlu H., Alpas İ., Kuşcu E., Aras S., Haberal A., Batıoğlu S., Anne Kanında Fetal DNA’nın Belirlenmesinde En Etkili Materyal: Maternal Serum, Maternal Plazma, Maternal DNA. Ulusal Perinatoloji Kongresi, Journal of Perinatology, Cilt 7, Sayı 2, 1999, s:39.

Kitaplar

Uluslararası Kitaplarda Bölümler

1. Cansaran-Duman D, Aras S. 2014. Alternative biosorbent for Biosorption; Lichens- A Review. Phytoremediation: Management of Environmental Contaminants. Springer. in press.

2. Sumer Aras, Demet Cansaran, Çiğdem Kanlıtepe Vardar and Esin Başaran. 2011. ‘Comparative analysis of bioindicator and genotoxicity indicator capacity of lichens exposed to air pollution’ in Air Pollution, Ed. Anca Moldoveanu. InTech - Open Access Publisher, Croatia.

3. Sumer Aras, Semra Soydam Aydin, Didem Aksoy Körpe and Çiğdem Dönmez. 2011. ‘Comparative Genotoxicity Analysis of Heavy Metal Contamination in Higher Plants’ in Ecotoxicology. InTech- Open Access Publisher, Croatia.

Ulusal kitaplarda bölümler

4. Sümer ARAS. 2014. Temel Biyolojik Psikoloji Kitabı, Çeviri, Bölüm 3. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.

5. Sümer Aras. 2013. ‘DNA metabolizması’. ‘Biyokimyanın İlkeleri’ Bölüm 25. D.L. Nelson, M.M. Cox. Çeviri Ed. Murat Elçin. S. 975-1020.

6. A. Ergül, S. Aras, M. Eryaman, S. Özcan. 2001. Virüslere Dayanıklı Transgenik Bitkilerin Geliştirilmesi. Bitki Biyoteknolojisi II. Genetik Mühensisliği ve Uygulamaları. Editörler, Sebahattin Özcan, Ekrem Gürel, Mehmet Babaoğlu. S.Ü. Vakfı Yayınları, Konya, Türkiye.