PROF.DR. SACİT ARSLANTEKİN    
Name : SACİT
Surname : ARSLANTEKİN
E-Mail : arslantekin@ankara.edu.tr, sacit.arslantekin@gmail.com
Phone Number : +90 (312) 310 32 80/1686
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : Department of Information and Record Management
Personal Information

1.     Family name:   ARSLANTEKİN        

2.     First names:     Sacit

3.     Date of birth:   1962 

4.     Nationality:      Turkish 

5.     Civil status:      Married       

6.     Education:         

 Institution                                Degree(s) or Diploma(s) obtained:

University of Ankara (1987-1991)   Ph.D. in Librarianship 

University of Ankara  (1983-1986)  M.Sc. in Librarianship 

University of Ankara (1979-1983)   B.Sc. in Librarianship 

 

7.     Membership of professional bodies: Turkish Librarians Associationş UNAK

8.     Other skills: Indexing, library automation software, records managements software

9.      Present position: Associate Professor

10.   Years within the firm: 28 years

11.   Key qualifications: 

 • Over 30 years of general working experience in the field of librarianship, setting up and managing documentation centres and libraries and supplying research & documentation information support
 • More than 26 years of academic career with indexing, library automation, open archives, archives automation, subject Headings and Communication and Information Technologies as the main areas of interest
 • Extensive experience as consultant of MILAS Automation Program in developing several modules such as formation MARC data structure, data transmission structure, developing user services, lending services and administration
 • Deep knowledge of library management oriented computer literacy on the main subjects such as indexing techniques, library automation, introduction to web, E-Government and content management, library buildings and library standards
 • Extensive consultancy experience in librarianship and automation programs; transforming the collection of Turkish National Library to automation program, the process of preparation of data for books in Turkish and other languages, cataloguing and data entry according to MARC (Machine Readable Cataloguing) format
 • Proven experience in improving awareness about public libraries, archives and museums in Turkey and develop cooperation among stakeholders
 • Deep knowledge in library and archive building including procurement and subscription of the documents
 • Considerable knowledge of librarianship as being the referee for the Journals; “Journal of Turkish Librarianship”, “Information World”, “Doğuş University Journal“


PUBLICATIONS

Articles and published papers

 • (2013)“Kütüphane Binaları için İhtiyaç Programları ve Fonksiyon Şemaları” 3.Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu: Kütüphanelerde Mekan Tasarımı içinde. 47-52.
 • (2008)“An evaluation of the second survey on electronic databases usage at Ankara University  Digital Library” Cemal Atakan, Özlem Bayram ve Doğan Atılgan ile birlikte. The Electronic Library,26:2, 2008,249-259.
 • (2006)“An Instutional Repository Inıtiative and Issues Concerning Metada” Özlem Bayram ve Doğan Atılgan ile birlikte. Current Research n Information Sciences    and Technologies: Multidisciplianary Apporoaches to Global Information Systems Volume I içinde 328-332.
 • (2006)“Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veri Tabanlarının Kullanım Analizi”. (Usage analysis of databases at Ankara University Digital Library) Özlem Bayram, Doğan Atılgan ve Cemal Atakan ile birlikte. Türk Kütüphaneciliği 20:4 373-389.
 • (2005) “Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Yazılımlar ve Bilgi Merkezlerine Etkisi”, (Free and Open sources softwares and their effects on information centers) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 44:2, 231-246.
 • (2004) “Türkiye’de kütüphanecilik eğitiminde eğitim teknolojileri ve kullanımı” (Educational technologies usage in library education at Turkey) Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler içinde Ankara, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 140-148.
 • (2003)“Veri madenciliği ve bilgi merkezleri” (Data mining and information centers) Türk Kütüphaneciliği 17:4
 • (2002)“Teknokent ve Üniversitelerimiz” (Our universities and Tech Parks) Elektronik Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüphaneleri 24-26 Ekim 2002-Bolu Bildiriler içinde Ankara: Ankara Üniversitesi, 2002.
 • (2001)“Elektronik Kaynakların Dizinlenmesi” (Indexing of e-resources) Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler, Kavramlar, Olgular... 37. Kütüphane Haftası Bildirileri 26 Mart – 01 Nisan 2001 içinde Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2002. 63- 67.
 • (2001)“Web sayfalarının düzenlenmesi ve Bilgi Merkezleri” (Design of web pages and information centers) Türk Kütüphaneciliği, XV, (1: Mart 2001) 31-39.
 • (2001)“VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı Bilişim Teknolojileri ve Politikaları Özel İhtisas Komisyonu (81) Bilgi Hizmetleri ve İçerik Alt Komisyonu Raporu” (VIIIth  Five-Year Development Plan: Information Technologies and Policies of the Private Specialization Commission, Report of Information services and content sub-commission) Başkan: Prof.Dr.Bengü Çapar, Raportör: Yard.Doç.Dr. Sacit Arslantekin ve Yard.Doç.Dr. Fahrettin Özdemirci. Türk Kütüphaneciliği, 15: 2 (2001), 158-165.
 • (2000)“Kütüphanecilikte web tabanlı uzaktan eğitim” (Web-based distance education for librarianship) Türkiye’de Kütüphane ve Enformasyon Biliminin Kurumsal Gelişimi içinde İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği. 65-73.
 • (1998)“Kütüphane otomasyonunda yazılım sorunu” (Software problems in library automation)Türk Kütüphaneciliği, XII, (3 : Eylül 1998) 231-240.
 • (1998)“Kütüphanelerde Bilgisayar kullanımı: Veri tabanlarına bilgi depolama ve erişimde dikkat edilecek temel noktalar” (Computer usage in libraries: Basic points to concern in information storage and access for databases) Türk kütüphaneciliği, XII, (4 : Aralık 1998) 313-322.
 • (1998)“Bilgi merkezlerindeki tarihsel hazinelerimiz ve teknoloji” (Our historical treasures in information centers and technology) Aktif İnsan: Aylık Liderlik ve Yönetim Dergisi. IV, (4 Nisan 1998) 42.
 • (1992)“DOBIS/LIBIS: gerçek zamanlı çevrimiçi kütüphane otomasyonuna idari bir bakış (2)” (DOBIS/LIBIS: an administrative view of real time  and online library automation system - 2)  Türk Kütüphaneciliği, VI, (1: Kış 1992) 52-56.(çeviri)
 • (1991)“DOBIS/LIBIS: gerçek zamanlı çevrimiçi kütüphane otomasyonuna idari bir bakış (1)” (DOBIS/LIBIS: an administrative view of real time  and online library automation system - 1) Türk Kütüphaneciliği, V, (4: sonbahar 1991) 197-208.(çeviri)
 • (1991)“Bilgisayara dayalı indeksleme” (Computer based indexing) Kütüphane-Enformasyon, Arşiv Alanında Yeni Teknolojiler ve TURKMARC sempozyum Bildirileri 1-4 Ekim 1991 içinde. Haz. Hasan S. Keseroğlu. İstanbul: Türk Kütüphaneciler Derneği. 194-199.
 • (1988)“Karşılaştırmalı Kütüphanecilik” (Comperative librarianship)Türk Kütüphaneciliği, II, (2 : İlkbahar 1988) 74-83. 

Editorial publications

 • (2013) 3. Halk Kütüphaneciliği Sempozyumu, Kütüphanelerde Mekan Tasarımı 8-10 Mayıs 2013, Bodrum : Bildiriler, Kütüphane Sunumları, Posterler. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Kütüphaneciliğin Destanı Uluslararası Sempozyumu. (International symposium of Saga of Librarianship, proceedings) Hazl. Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Ankara, 2004
 • Dünya Türk İşadamları III.Kurultayı. (3rd Council meeting of Turkish Businessmen in the World)  Ed.Sacit Arslantekin. Türk Dışticaret Vakfı, Ankara, 2000.
 • Türkiye’de bilgi merkezlerinin yönetimi ve sorunları sempozyumu, 7 Mart 1996 Perşembe Bildiriler (Proceedings of Symposium on problems of management and information centers in Turkey) Hazl. Doğan Atılgan ve Sacit Arslantekin Ankara Üniversitesi, Ankara, 1996.

 

Chapters in a book

 • (2003)“Bütünleşik Kütüphane Otomasyon Sistemlerinde Gelişmeler” (Trends of entegrated library automation systems) Bilgi Toplumuna Doğru Halk Kütüphaneleri içinde. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, ANKOS, 2003. 93-96ss., 116 s.
 • (1994)“İndekslemeye giriş” (Introduction to indexing) Prof.Dr.Berin U. Yurdadoğ’a Armağan içinde  Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 23-31.
 • (1994)Masaüstü yayıncılık ve bilgi merkezlerinde kullanımı” (Desktop publishing and usage in information centers) Prof.Dr.İlhan Kum’a Armağan içinde Fatoş Subaşıoğlu ile birlikte.Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği. 1-6.
 • (1990)“Osman Ersoy’un yayınları” (Publications of Osman Ersoy) Prof.Dr.Osman Ersoy’a Armağan içinde Hazl.Fatoş Arslantekin,  Sacit Arslantekin, Doğan Atılgan, Tülay Fenerci ve Oya Gürdal. Ankara Türk Kütüphaneciler Derneği.

Unpublished conference proceedings

 • (2006)“Ankara Üniversitesi Açık Arşiv Uygulaması” (Ankara University Open Access practises) Akademik Bilişim 2006 9 – 11 Şubat 2006 Doğan Atılgan ve Özlem Bayram ile birlikte. Denizli, Pamukkale Üniversitesi
 • (2005) )“Kütüphaneler ve Özgür Yazılım Paneli” (Panel of libraries and free softwares, panelist) 4.Linux ve Özgür Yazılım Şenliği19 – 22 Mayıs 2005, Ankara, Milli Kütüphane.
 • (2004) “Bilgi Merkezlerinde Veri Madenciliği ve Ankara Üniversitesi” (Data mining in information centers and Ankara University)Akademik Bilişim 2004(AB04) 11-13 Şubat 2004. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi.
 • (2002)“Bilgi uçurumu (Digital Divide) ve E-Kütüphaneler” (Digital divide and e-libraries) Yayınlanmamış bildiri 38.Kütüphane Haftası Bildirileri 25-31 Mart 2002.
 • (2000)“Internet Arama Motorlarında İndeks Terimlerinin Oluşturulmasında Kütüphanecilerin Rolü” (Generating index terms in internet search engines and role of librarians) Akademik Bilişim 2000(AB00) 10-11 Şubat 2000 Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • (1999)“Kütüphane otomasyonu” (Library Automation) Üniversite Yönetimi için Bilişim Sistemleri ve Örgütlenme çalıştayı içinde. Akademik Bilişim 1999(AB99) 18- 20 Mart 1999. Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
 • (1998)“Ankara Üniversitesi Kütüphanelerinde Otomasyon Çalışmaları” (Library Automation at Ankara University) İnet-tr ’98 13-15 Kasım 1998.İstanbul: Lütfi Kırdar Uluslararası Kültür ve Kongre Sarayı.