PROF.DR. ALİ YILMAZ    
Adı : ALİ
Soyadı : YILMAZ
E-posta : ayilmaz@divinity.ankara.edu.tr
Tel : (0312)2126800/1237
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

AKDEMİK UNVANLARI (Üniversitesi ve Tarihi)

Lisans : Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1978)

Yüksek Lisans : -

Doçentlik : Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1989)

Profesörlük : Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1996)


AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ-TARİHLERİ

1. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’inde Fakülte Kurulu üyeliği (1992-1995) (2004-2012)

2. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği (1992-1995) (2004-2012)

3. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’inde dekan yardımcılığı (Aralık 1993-Şubat 1995) (Kasım 2008-Mart 2012)

4. Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı (Nisan 1997-Nisan 2003)

5. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’inde Türk-İslâm Edebiyatı Arabilim Dalı Başkanlığı (1989-1995)

6. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’inde İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanlığı (Nisan 2012-Haziran 2012)

7. Pamukkale Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı (5 Haziran 2012-20 Temmuz 2016)

Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcılığı (17 Temmuz 2014-05 Haziran 2015) (21 Mart 2016-20 Temmuz 2016)


BİLİMSEL YAYINLARI

Makaleler

1. “Tanınmayan Bir Evliya Tezkiresi: Bahrü’l-Velâye”, İlim ve Sanat, sayı: 13, Mayıs-Haziran, 1987, İstanbul, s. 70-73.

2. “Edebiyatımızda ‘Kırk Hadis’ler”, İlim ve Sanat, Sayı: 15, Eylül-Ekim 1987, İstanbul, s. 85-88.

3. “Hacı Bektaş-ı Velî’nin, Makâlât’ında İnsanlar İçin Kullandığı Sıfatlar ve Hitap Şekilleri”, Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 18, Mart 1989, Ankara, s. 81-85.

4. “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Türkçesi”, Din Öğretimi Dergisi, S. 32, Ocak-Şubat 1992, Ankara, s. 72-83.

5. “Müslümanın Vakit Bilinci ve Ramazan”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 15, Mart 1992, Ankara, s. 36-41.

6. “Kültürümüzde Bayram”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 16, Nisan 1992, Ankara, s. 42-43.

7. “Dîvan-ı Hikmet”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 33, Eylül 1993, Ankara, s. 42-43.

8. “Ahmet Yesevi’nin Hikmetleri ile Yunus Emre’nin Şiirlerinde Tasavvufî Muhteva Benzerlikleri”, Diyanet İlmi Dergi, c. 29, sayı: 4, Ekim-Kasım-Aralık 1993, Ankara, s. 17-33.

9. “Esmâ-i Hüsnâ Şârihi İbn-i Îsâ-yı Saruhânî”, Diyanet İlmi Dergi, c. 30, sayı: 2, Nisan-Mayıs-Haziran 1994, Ankara, s. 19-29.

10. “Hacı Bektaş-ı Velî Gerçekten Kalenderî mi İdi? Makâlât Hacı Bektaş-ı Velî’nin Değil mi?”, Türkiye Günlüğü, Sayı: 36, Eylül-Ekim 1995, Ankara, s. 161-175.

11. “Ahmed-i Yesevî, Yunus Emre ve Hacı Bektaş-ı Velî’nin İslâm Çizgisindeki Bütünlük”, Bilig-9, Bahar 1999.


Bildiriler

1. “Eski Harfli Türkçe Kaynaklara Dayalı Araştırmaların Önemi ve Problemleri”, Günümüz Din Bilimleri Araştırmaları ve Problemleri Sempozyumu, 27-30 Haziran 1989, Samsun 1989, s. 385-396.

2. “Elmalılı Hamdi Yazır’ın Türkçesi”, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu, 4-6 Eylül 1991, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1993, s. 33-44.

3. “Ahmet Yesevî’nin Hikmetleri ile Yunus Emre’nin Şiirlerinde Tasavvufi Muhteva Benzerlikleri”, Milletlerarası Hoca Ahmet Yesevî Sempozyumu, 26-29 Mayıs 1993, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Baskı: Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri 1993, s. 389-413.

4. “Türk Atasözleri, Deyimler ve Manilerde Gül”, I. Ulusal Isparta Gül Sempozyumu, 2-3 Haziran 2005, Isparta.

5. “Şiirimizde Sevgi Teması/ Sevginin Poetikası”, Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Sempozyumu (20-21 Nisan 2007 / Kahramanmaraş).

6. “İbrahim Hakkı Divanında Âyet ve Hadis İktibasları Çerçevesinde İşlenmiş Konular”, (II. Uluslararası İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu 7-9 Eylül 2007/Siirt).

7. “Erzurumlu İbrahim Hakkı Dîvânı’nda Âyet ve Hadîs İktibasları”, 2. Uluslararası Siirt Sempozyumu İbrahim Hakkı ve Siirt Uleması Sempozyumu Bildirileri, İstanbul 2008, s. 137-162.

8. Bir Arada Yaşama Tecrübesi, “Bektaşilikte Canlar İmgesi”, Kutlu Doğum Sempozyumu, 15-17 Nisan 2008.

9. “Ümmi Sinan Divanı’nda İrfan ve Ârif Kavramları”, Elmalı’nın Canları Sevgi ve İrfan Sempozyumu (17-18 Mayıs 2008), Antalya.

10. “Hulûsî-i Dârendevî Dîvânı’nda İhramcızâde”, İhramcızâde İsmail Hakkı Toprak Sempozyumu (04.10.2009), Sivas.

11. “Nâbî Dîvânı’nda Nefs”, Şâir Nâbî Sempozyumu (13-15.10. 2009), Şanlıurfa.


Basılmış Kitapları

1. Abdi-zâde Hüseyin Hüsâmeddîn, Amasya Tarihi I, (Dr. Mehmet Akkuş ile birlikte), Amasya Belediyesi Kültür Yayınları, Ankara 1986.

2. Köstendilli Süleyman Şeyhî, Kültür Bakanlığı Yayınları: 1014, Kaynak Eserler Dizisi, Ankara, 1989.

3. Kanunî Sultan Süleyman’a Yazılan Kasîdeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1996.

4. Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evlîyâ (I-V), (Prof. Dr. Mehmet Akkuş ile birlikte), Kitabevi, İstanbul, 2006.

5. Dîvân-ı Hulûsî-i Dârendevî, (Prof. Dr. Mehmet Akkuş ile birlikte), İstanbul, 2006.

6. Mektûbât-ı Hulusî-i Dârendevî, (Prof. Dr. Mehmet Akkuş ile birlikte), İstanbul, 2006.

7. Türk Dili ve Edebiyatı Tarihi, Ankara Üniversitesi İLİTAM Ders Kitabı, (Yrd. Doç. Dr. Zülfikar Güngör ile birlikte), Ankara, 2006.

8. Hacı Bektâş-ı Velî, Makâlât, (Prof. Dr. Mehmet Akkuş ve Dr. Ali Öztürk ile birlikte), T.D.V. Yayınları, Ankara 2007.

9. Osmanlı Türkçesi, (M. Akkuş, Z. Güngör, A. İslâmoğlu ile birlikte), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2011.

10. Türk-İslâm Edebiyatı El Kitabı, (Prof. Dr. Alim Yıldız, Prof. Dr, Bilal Kemikli, Doç. Dr. Zülfikar Güngör, Yrd. Doç. Dr. Ali Öztürk, Yrd. Doç. Dr. Necdet Şengün, Dr. Ali İhsan Akçay, Arş. Gör. Mehmet Şamil Baş ve Arş. Gör. Kenan Özçelikle birlikte), Grafiker Yayınevi, Ankara 2012. (Aynı zamanda editör)


Ansiklopedi Maddeleri

1. “İbn-i Kemâl (Kemâlpaşa-zâde)”, Sahâbeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, c. VIII, s. 54-58.

2. “İbn-i Îsâ-yı Saruhânî”, Sahâbeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, c. VIII, s. 103-106.

3. “Hacı Bektâş-ı Velî”, Sahâbeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, c. VIII, s. 106-111.

4. “Şeyh Şa’bân-ı Velî”, Sahâbeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, c. VIII, s. 122-128.

5. “Müstakîm-zâde Süleymân Sa’deddîn”, Sahâbeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, c. VIII, s. 430-435.

6. “Köstendilli Süleymân Şeyhî”, Sahâbeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, c. IX, s. 21-24.

7. “Elmalılı Hamdi Yazır”, Sahâbeden Günümüze Allah Dostları, İstanbul 1995, c. IX, s. 402-406.


Hakemlik

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Cumhuriyet Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi

Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi

İSTEM (İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Musiki) Dergisi


Editörlük

Türk-İslâm Edebiyatı El Kitabı


EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Verdiği Lisans Dersleri

Türk-İslâm Edebiyat

Osmanlı Türkçesi

Verdiği yüksek lisans dersleri:

Türk-İslâm Edebiyatı I

Türk-İslâm edebiyatı II

Edebî Sanatlar I

Edebî Sanatlar II

Genel Edebiyat İçinde Dini Muhteva I

Genel Edebiyat İçinde Dini Muhteva II

Verdiği doktora dersleri

Dinî-Edebî Mazmunlar I

Dinî-Edebî Mazmunlar II

Klasik Dinî-Edebî Metinler I

Klasik Dinî-Edebî Metinler II

Danışmanlığında biten yüksek lisans tezi sayısı: 16.

Danışmanlığında biten doktora tezi sayısı: 6.

Danışmanlığında devam eden yüksek lisans tezi sayısı: 1.

Danışmanlığında devam eden doktora tezi sayısı: 3.


ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KURULUŞLAR

1. Türkiye Diyanet Vakfı İlim Kültür Sanat Yayın Kurulu Üyeliği (Nisan 2005-Temmuz 2011)

2. Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2014-Devam ediyor)