PROF.DR. BİRGÜL AYMAN GÜLER    
Adı : BİRGÜL
Soyadı : AYMAN GÜLER
E-posta : baguler@ankara.edu.tr
Tel : 0(312) 595 1202
Ünvan : PROF.DR.
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ ve KAMU YÖNETİMİ
Kişisel Akademik Bilgiler

Akademik Unvan:

2002 – Profesör, Ankara Üniversitesi SBF

1996 – Doçent, Ankara Üniversitesi

1992 - Doktora, AÜ SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

1987 - Yüksek Lisans, AÜ SBF Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü

1983 - Lisans, Marmara Üniversitesi, İİBF Siyaset ve İdare Bölümü

1978 – Bergama Lisesi

Çalışma:  

2019 – AÜ SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı

2011 – 2015 - TBMM, İzmir Milletvekili

2002 – 2011 – AÜ SBF Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Prof. Dr. olarak.

1986 – 2002 – TODAİE Öğretim Üyesi; 1986-1992 Asistan; 1992-1996 Öğr.Mütehh; 1996-2002 Doç. Dr. olarak.

1985 – 1986 - İçişleri Bakanlığı, Araştırma Planlama Koordinasyon (APK) Uzman Yardımcısı

Dersler: 

Devlet Bilimi Metodolojisi, Doktora, AÜ SBE

Yönetim Düşünü Semineri, Doktora, AÜ SBE

Kamu Politikası Analizi, Dr/Yüksek Lisans, AÜ SBE

Kamu Yönetimi ve Reform, Dr/YL, AÜ SBE

Kamu Yönetimi Disiplini Sorunları, Yüksek Lisans, AÜ SBE, Van Yüzüncü Yıl

Yerel Yönetimler, Yüksek Lisans, TODAİE

Karşılaştırmalı Yönetim, Lisans, AÜ SBF ve TODAİE

Personel Yönetimi, Lisans, AÜ SBF

Türk Kamu Yönetimi [Türkiye’nin İdari Yapısı], Lisans, AÜ SBF ve İLEF

Yönetim Bilimi, Lisans, AÜ SBF

Proje Yöneticiliği:

DPT –Yerel Yönetimleri Güçlendirme Projesi –Yönetici, 1997 - 2002

DPT –YerelNet Projesi, Yönetici, 1998 – 2002

AÜ BAP, Türkiye İdare Tarihi Açıklamalı Zamandizin 1920, 1930, 1940'lı Yıllar (TİDATA) Projesi, Yönetici, 2006-2010

Sosyal Amaçlı ÇAlışmalar:

KİGEM (Kamu İşletmeciliğini Geliştirme) Vakfı kuruculuğu ve yönetim Kurulu üyeliği, 1996 – 2006

Yerel Yönetim Araştırma ve Yardım Derneği (YAYED) kuruculuğu ve genel başkanlığı, 2004 – 2011

Memleket Mevzuat Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği 2005 - 2011

Memleket Siyaset-Yönetim Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği, 2005 – 2011

KİTAPLAR

Akıl Tutulması, İmge Yayını, Ankara 2013

Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, İmge Yayınları, Ankara İkinci Baskı 2015 (İlk basım İmge, Kasım 2005) –Ders kitabı

Türkiye’nin Yönetimi -Yapı, İmge, Ankara, Beşinci Baskı 2015 (Birinci Baskı 2009) –Ders kitabı

Yeni Sağ ve Devletin Değişimi -Yapısal Uyarlama Politikaları, İmge Yayınevi, Ankara, Üçüncü Baskı 2016. (Birinci Basım: TODAİE, 1996) –Doçentlik Tezi

Yerel Yönetimler -Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım, Dördüncü Baskı 2013 (Birinci Basım TODAİE, 1992.) –Doktora Tezi

Yerel Maliye Sistemi, Tayfun ÇINAR ile, TODAIE-YYAEM Yayını, Şubat 2004, 288 sf.

Editörlük Yayınları:

Türkiye İdare Tarihi -Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1940-1949, AÜ SBF KAYAUM, Ankara 2009. [AÜ BAP çalışmasıdır]

Türkiye İdare Tarihi -Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, AÜ SBF KAYAUM, Ankara 2007. [AÜ BAP çalışmasıdır]

Çöp Hizmetlerinin Yönetimi, TODAIE 302, YYAEM 11, Ankara Nisan 2001, 246 sf. [DPT Yerel Yönetimleri Güçlendirme Araştırma Projesi çıktısıdır]

Su Hizmetlerinin Yönetimi -Genel Yapı, TODAIE 298, YYAEM 9, Ankara Aralık 1999, 245 sf. [DPT Yerel Yönetimleri Güçlendirme Araştırma Projesi çıktısıdır]

Belediye Personel Sistemi, TODAIE 294, YYAEM 7, Ankara Haziran 1999, 268 sf. [DPT Yerel Yönetimleri Güçlendirme Araştırma Projesi çıktısıdır]

MAKALELER

Yönetim Bilimi ya da Kamu Yönetimi: Yöntembilimsel Özellikler Üzerine, Türkiye’de Kamu Yönetimi ve Kamu Politikaları, (ed. Filiz Kartal) TODAİE, İkinci Basım, Ankara 2015 [İlk basım 2011], s. 9 - 44

Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Nedir? Kamu Yönetimi Ülke İncelemeleri, (Yay.Haz. Koray Karasu) İmge, Güncellenmiş Üçüncü Basım 2013 (İlk baskı: AÜ SBF KAYAUM Yayını, Ankara 2004), s. 13 - 38

Sosyal Devlet ve Yerelleşme, Memleket Siyaset Yönetim, Mayıs 2006/2, s. 29-43

Değişme ve Disiplin, Kamu Yönetimi Forumu – II Bildirisi, Hacettepe Üniversitesi 7-8 Ekim 2004 Ankara

Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye, Praksis, 9 Kış-Bahar 2003, s. 93-116.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine, Hukuk ve Adalet -Eleştirel Hukuk Dergisi Yıl: 1 Sayı: 2 (Nisan-Haziran 2004), s. 26-61.

Kamu Personel Sisteminde Reform Zorlamaları, Amme İdaresi Dergisi C. 36 S. 4 (Aralık 2003)

Kamu Yönetimi Temel Kanunu, İzmir Barosu 15 Aralık 2003 Konferansı, İzmir Barosu Bülteni Eki Ayrı Bası, Şubat 2004.

İkinci Dalga: Siyasal ve İdari Liberalizasyon –Kamu Yönetimi Temel Kanunu, Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler Sempozyumu, Ankara 10-11 Ekim 2003 Bildirisi. (Aynı başlıkla broşür olarak basılmıştır: Türkiye Yol-İş Sendikası, Eğitim Yayınları Ankara 2003/5.).

Devlette Reform, Mimarlık Dergisi, Mart 2003 eki ayrı bası, Ankara 2003.

Türkiye’de Kamu Personel Rejimi Esasları, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve TÜHIS, Türkiye’de Kamu Personel Rejiminin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Hilton Oteli, Ankara 22-23 Şubat 2003. (Aynı başlıklı kitapta yayımlanmıştır.)

Dünya Bankası ve Tarım Sektörü Kredileri”, Ziraat Mühendisleri Odası, Küreselleşme ve Tarım Sempozyumu, 7-8 Ocak 2002, Ankara.)

Yerel Yönetimlerde Reform Sorunu, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 10/3 (Temmuz 2001), s.7-12

Restructuring the State, Turkish Public Administration Annual, Vol. 24-26, 1998-2000, s. 3-16. (Türkçesi: Devletin Yeniden Yapılandırılması, Düşün Dergisi, S. 7 Eylül 2000, s.7-13.)

Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi? Adem-i Merkeziyetçilik mi? Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 9/2, Nisan 2000, s. 14-29.

Yerel Yönetimler: Nereye? Toplum ve Hekim Dergisi, 14/3, Mayıs-Haziran 1999, s. 191-195. (Yazının yeniden basımı, Dergi’nin ve yazarın izniyle Kuvayi Milliye Dergisi; Emek Araştırmaları Dergisi’nde yapılmıştır.)

Yerelin Ulusaşırı Anlamı, İktisat Dergisi, Sayı: 388 Nisan 1999, s. 56-59.

Yerel-Küresel: Dış Kredilerin Yürütme Gücü, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, S.215. (Yazının yeniden basımı Dergi’nin izniyle Yerel Gündem Dergisi, 39’da yapılmıştır.)

1998 Reform Tasarısı Üzerine İnceleme, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 7/4 Ekim 1998, s. 3 - 25.

Küreselleşme ve Yerelleşme, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6/3 Temmuz 1997 s. 62-77.

Yerel Yönetimler ve Dış Borçlanma, Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, 6/2 Nisan 1997, s. 20-30.

Yerel Altyapı Yatırımı ve Finansmanı: İller Bankası: 1945-1995, Amme İdaresi Dergisi, 30/1 Mart 1997, s. 43-67.

Yapısal Uyarlanma Reformları ve Devlet, Türk-İş Yıllığı, C.2., 1997

Kentsel Altyapı Finansmanı: Belediyeler Bankası 1933-1945 Amme İdaresi Dergisi, 29/1 Mart 1996, s. 87-105.

Kamu Yönetimi ve Dünya Bankası, Amme İdaresi Dergisi,28/3 Eylül 1995, s. 19-29.

Çek ve Slovak Cumhuriyetleri, Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/5, Eylül 1995, s. 61-68.

İl Özel İdaresi Harcamaları: 1925-1990, Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/3 Mayıs 1995, s.11-25.

Macaristan, Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/3 Mayıs 1995, s.73-79.

Bulgaristan’da Yerel Yönetimler; Çağdaş Yerel Yönetimler, 4/1 Ocak 1995, s.13-28.

Nesnesini Arayan Disiplin: Kamu Yönetimi, Amme İdaresi Dergisi, 27/ 4 Aralık 1994, s.3-19.

Türkiye’nin Belediyeleşme Politikası Nedir?, Belediye Dergisi, 1/1 Temmuz 1994, s.44-47.

İl Özel İdaresi Gelirleri: 1925-1990, Çağdaş Yerel Yönetimler, 3/3 Mayıs 1994, s.13-28.

Belediye Gelirlerinin Yapısı: 1925-1989, Çağdaş Yerel Yönetimler, 3/1 Ocak 1994, s.19-37.

Belediyeleşmede Siyaset ya da Yerel Hile, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2/6 Kasim 1993, s.27-38.

Belediye Başkanları Profili, Çağdaş Yerel Yönetimler, 2/3 Mayıs 1993, s. 25-43.

Yerel Yönetimler Tarihine Yaklaşım Sorunu, Amme İdaresi Dergisi 26/1 Mart 1993, s. 87-96.

Belediyeleşme Sürecinin Sayısal Özellikleri, Çağdaş Yerel Yönetimler, 1/6 Mart 1992, s.19-29.

Belediyeleşme Süreci Hakkında, Amme İdaresi Dergisi 25/3 Eylül 1992, s. 71-92.

Doğu Avrupa’da Yerel Yönetimler, Çağdaş Yerel Yönetimler, 1/2 Mart 1992, s. 35-44.

Belediyelerimizde Personel Sistemi, (M.K. Öktem ile birlikte) Amme İdaresi Dergisi 22/2, Haziran 1989, s.25-39.

Devlet Personel Başkanlığı Üzerine Bir İnceleme 2 –Türkiye’de Temel Personel Politikalarının Evrimi, Amme İdaresi Dergisi, 21/2 Haziran 1988, s.68-83.

Devlet Personel Başkanlığı Üzerine Bir İnceleme -1, Amme İdaresi Dergisi, 21/1, Mart 1988 s.79-99.