PROF.DR. EYUP BAŞ    
Name : EYUP
Surname : BAŞ
E-Mail : bas@divinity.ankara.edu.tr
Phone Number : 03122126800/1384
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF DIVINITY
Department : Islamic History and Arts
Personal Information

PERSONAL INFORMATION

 

 

Name/Surname

:

 

      Prof. Dr. Eyüp BAŞ

 

 

Adress

:

   Ankara University, Faculty of Divinity

   Islamic History and Art

   Islamic History

   Beşevler/ANKARA

 

   Kırıkkale University

   Faculty of Islamic Sciences

   Campus 71450 KIRIKKALE

 

 

Phone/Fax

:

   Mobile: +90.530.921 30 03

   OfficePhone: +90.312.212 68 00   -  1384

   Fax: +90.312.213 00 03

 

 

E-mail

:

·   bas@divinity.ankara.edu.tr

 

 

 

Date of Birth and Place

:

·   1969-AMASYA

 

 

 

EDUCATION / ACADEMIC CAREER INFORMATION

 

 

 

Degree

Department

University

Year

 

 

 

B.A

Faculty of Divinity

Ankara University

1992

 

 

 

M.A

Islamic History and Art

Ankara University

1996

 

 

 

Ph.D

Islamic History and Art

Ankara University

2002

 

 

 

Associate Professor

Islamic History and Art

Ankara University

2006

 

 

 

Professor

Islamic History and Art

Ankara University

2012

 

 

 

WORK EXPERIENCE 

 

 

 

1992 – 1997

 

Religious Teacher

 

 

 

1997 – 2006

Research Assistan in Ankara University

 

 

 

2003-2004

Visiting lecturer in the Faculty of Divinity of Osh State University

 

 

 

2005-2006

Vice-dean of the Faculty of Divinity of Osh State University

 

 

 

2006-2012

An academic member of the Faculty of Divinity of Osh State University, Islamıc History Department of Divinity Faculty

 

 

 

2014-2016 ve 20.07.2017- ....

Dean of the Kırıkkale University Faculty of Islamic Sciences

 

 

 COLLATERAL DUTIES IN UNIVERSITY AND FACULTY

 

 

 

Board Memberships of the Foundation of Divinity ( 3 Years)

 

 

Member of the exemption-orientation Commission (3 Years)

 

 

Coordinator of Dinity Distance Leaning Center (ILITAM)

(January 2012-July 2012)

 

 

Ankara University, Faculty Coordinator of Human Resources Management and Career Consultant and, Research and Application Center (2009-2015)

 

 

Board Membership of Ankara University of Divinity Faculty (2012-2015)

 

 

 

 Board Membership of Ankara University of Institute of Social Sciences (2009-2015)

 

 

Senator of Kırıkkale University (2014-2016)

 

 

Board membership of Kırıkkale University (2014-2016)

 

 

Board membership of Kırıkkale University, Faculty of Education (2014-2016)

 

 

Head of Social and Human Sciences Ethics committee of Kırıkkale University (2015-2016 ve 01.08.2017-....)

 

 

 

LANGUAGES

 

 

Arabic

 

 

English

 

 

Kyrgyz

 

 

 

SCHOLARSHIPS

 

 

 

Jordan Language scholarship of Ministry of National Education  (1999-2000)

 

 

 

 

MEMBER OF SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL INSTITUTIONS

 

 

 

Association of Historians of Islam

 

 

 

 

SOME OF THE ACADEMIC PUBLICATIONS AND ACTIVITIES

 

 

 

Books:    

 

1.     İslâm’ın İlk Döneminde Müslüman Yahudi İlişkileri (Muslim Jewish Relations During the First Period of Islam), Gökkubbe Pub., Istanbul, 2004.

2.     Osmanlı Tarih Yazarlarında Toplumsal Sorumluluk Bilinci (Social Responsibility Consciousness in Authors of Ottoman History), Theology Pub., Ankara, 2006.

3.     Osmanlı Türklerinde Arapça Tarih Yazıcılığı (Arabic Historiography Among Ottoman Turks), Turkish Religious Foundation Publications, Ankara 2006.

4.    İslâm Tarihi El Kitabı (Handbook on the History of Islam), Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2012.

5.   İslâm Kurumları Tarihi El Kitab (Handbook on the History of Islamic Foundations), Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2013. 

 

Book Chapters:

1.    “Kâtip Çelebi (1609-1657)”, Türkler (Turks), edt. H.C. Güzel - K. Çiçek - S. Koca, Yeni Türkiye Pub., Ankara 2002, C. XI, pp. 80-89.

2.    “Endülüs Müslümanlarında Kurumlar” (Foundations Among Andalus Muslims), İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi (Islamic Foundations and History of Civilization), Atatürk University Faculty of Open Education, Erzurum 2012 (e-publication)

3.    “Karahanlılar” (Karakhanids), İslam Tarihi II (History of Islam II), Ankuzem Publications. (In press)

4.    “Hârizmşahlar” (Kharizmshahs), İslam Tarihi II (History of Islam II), Ankuzem Publications. (In press)

5.   "İslâm Tarihi'ne Giriş" (Introduction to Islamic History), İslâm Tarihi El Kitabı (Handbook on Islamic History), Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2012, pp. 15-42.

6.  "İslâm Kurumları Tarihi'ne Giriş" (Introduction to the History of Islamic Foundations), İslâm Kurumları Tarihi El Kitabı (Handbook on the History of Islamic Foundations), Edt. Eyüp Baş, Ankara, 2013, pp. 9-54.

 

 Articles:

1.    “İbn Asâkir ve Târîhu Dımeşk’i Üzerine” (On Ibn ‘Asakir and the History of Dimashq), Ankara University Faculty of Theology Journal, C. XXXIX, Ankara 1999, pp. 691-706.

2.    “Millenarianism and Some Datums On Hegira Millennium Doomsday Expectations in the Ottoman Society”, Euro Agenda, Year 6, p. 10, 2/2007, pp. 251-264.

3.    “Effects of the Arabic Historiography on the Ottoman Historiography”, The Islamic Quarterly, Vol. 50/4 (2006), pp.278-310.

4.    “Aşûre Günü, Tarihsel Boyutu ve Osmanlı Dinî Hayatındaki Yeri Üzerine Düşünceler” (The Day of Ashura, Thoughts on its Historical Dimension and its Role Within Ottoman Religious Life), Ankara University Faculty of Theology Journal, C. XLV/1, Ankara 2004, pp.167-190.

5.    “Dil-Tarih İlişkisi Bağlamında Osmanlı Türklerinde Arapça Tarihyazıcılığı (XVI. ve XVII. Yüzyıl Örnekleriyle)” (Arabic Historiography Among Ottoman Turks Within the Context of Language-History Relationship (With Examples from XVI and XVII Centuries)) , Ankara University Faculty of Theology Journal, C. 46, No: 1, Ankara 2006, pp. 103-132.

6.    “Târîh-i Osmânî Encümeni Kurucularından Efdaleddin (Tekiner) Bey’in Hayatı, Eserleri ve Tarihçiliği Üzerine” (The Life, Works and Historical Views of Efdaleddin (Tekiner) Bey, One of the Founders of the Council of Ottoman History) , Ankara University Faculty of Theology Journal, C. XLVI/2, Ankara 2006.

7.    “AhmedYesevî’ninBektaşîlik, Alevîlik Üzerindeki Etkileri ve Osmanlı Dini Hayatındaki İzleri” (The Influence of Ahmad Yassawi on Bektashi Order and Alavism and His Traces in Ottoman Religious Life), Ankara University Faculty of Theology Journal, C. 52, No: 2, Ankara 2011, pp. 21-53

8.    “Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Din Kültürü ve Hayatı (Tarih Yazarı Neşrî’nin Anlatılarına Göre)” (“Religious Culture and Life During the Ottoman State’s Establishment Period” (Based on Historian Neshri’s Accounts), Ankara University Faculty of Theology Journal, C. 52, No: 2, Ankara 2011, pp. 55-84.

9.     “Bir Akademik Disiplin Olarak İslâm Tarihi” (The History of Islam as an Academic Discipline), Dinî Araştırmalar (Religious Research), C. 14, P. 39 (July-December 2011), pp.21-52.

 

International or National Congress and Scientific Meetings:

 

1.    “Adabiyat Tarih Baylanışı: Kırgız Adabiyatı Kırgız TarıhınınBulagı Katarı (Literature-History Relationship: A Trial on the Effect of Kirgiz Literature on Kirgiz History)”, IslamvıİstoriiKırgızskoyGosudarstvennosti, MejdunarodnayaNauçnopraktiçeskayaKonferentsiya (International Conference Proceedings on Islam in the History of Kirgiz Statism (11 December 2003)), Bishkek 2003, pp. 88-91.

2. “XIX. Kılımda Dindi Reformalaştırma Kıymılının İndiya Musulmandarına Tiygizgen Taasiri (The Effects of XIX. Century Reform Activities in Religion on the Muslims of India)”, İndiya i Kırgızstan, Vzaimodeystvie Sivilizatsyii Materiyalı Çetvertoy Mejdunarodnoy Nauçnoy Kenferentsii (Gift for the 135th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi-Indian Cultural Center IV International Conference Proceedings (22 May 2004)), Osh 2004, pp. 5-8.

3. “Orta Asya İslâm Kültür ve Medeniyet Tarihinde Hokand Hanlığı”, “Orta Asya’da İslâm” (“Kokand Khanate in the History of Central Asia Islamic Culture and Civilization”, “Islam in Central Asia”) International Symposium (20-21 May 2004, Osh),  VestnikOşskogoGasudarstvennogoUnıversitetaSpetsialniyVıpusk (Osh State University Vestnik Journal Special Edition), Osh 2004, pp. 189-200.

4.    “Bağımsızlık Sonrası Kırgızistan’ında Siyer Çalışmaları”, Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyet’e Katkıları (“Prophetic Works in Kirghizstan after Independence”, The Contributions of the Turkish World on Islam) International Symposium (31 May- 1 June 2007- Isparta) Proceedings, Isparta, 2007, pp. 409-419.

5.    “Son Vakanüvis Abdurrahman Şeref Efendi’nin II. Meşrutiyet’i Hazırlayan Sebepleri Tahlili”, Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet Milletlerarası Kongre (“The Analysis of Last Historiographer Abdurrahman Sheref Efendi on the Reasons Preparing the 2’nd Constitutional Era”, Second Constitutional Era International Congress in its Hundredth Year), 7-10 May 2008, Istanbul. (In press)

6.    “Çağdaş Arap Tarihçilere Göre Bağdat’ta Osmanlı Yönetimi”, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medinetü’s-Selam) (“Ottoman Administration in Baghdad According to Contemporary Arab Historians”, Baghdad within Islam Civilization) International Symposium, 7-9 November 2008, Istanbul 2011, C. I, pp. 709-728.

7.     “Doğu-Batı İlişkisinin Entelektüel Boyutu” (The Intellectual Dimension of East-West Relations), International Averroes Symposium (9-10 October 2008, Sivas) Proceedings Book, Sivas 2009, C. I, p. 111.

8.    “İslâm Tarihinde Matem/Yas Kültürü ve Kerbel┠(Mourning/Sorrow Culture in Islamic History and Karbala), International Karbala Symposium (Sivas, 20-22 May 2010). [The symposium proceedings have been published in the book entitled Çeşitli Yönleriyle Kerbela (Karbala with its Various Aspects). Edt. Alim Yıldız, Sivas 2010, c. II, pp. 379-386.]

9.    “Osmanlı İstanbulunda İstanbulluluk Bilincinin Oluşum Süreci”, “Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul” (“The Formation Process of the Consciousness of being from Istanbul in Ottoman Istanbul”, “Istanbul in Turkish and World Culture”) 7th International Turkish Culture Congress, 5-10 October 2009, Ankara. (In press)

10.   "Türkiye'deki Cemaat ve Fikir Akımlarının Siyer Yazılığındaki Rolü Üzerine Bir Değerlendirme" (An Evaluation on the Role of Prophetic Writing on Community and Stream of Thoughts in Turkey), Türkiye’de Tüm Yönleri ile Siyer Çalışmaları (Prophetic Works in Turkey in all Its Aspects), 9-12 April 2015, Istanbul.

 

Translation Article:

1.  Hâlid Ziyâde, “Osmanlı Devleti’nin Laikleşmesinde Bürokratların Rolü” (The Role of Bureaucrats in the Secularization of the Ottoman State), trans. Eyup Baş, Ankara University Faculty of Theology Journal,, C. XLIV/2, Ankara 2003, pp. 301-323.

 

Book Introductions:

1.   Thomas Walker Arnold, İntişâr-ı İslâm Tarihi (The Preaching of Islam), Ankara University Faculty of Theology Journal,, C. XXXIX, Ankara 1999, 715-724.

2.  Mehmet Şeker, Ali b. Hüseyin el-Amâsî and Tarîku’l-Edeb’i, Ankara University Faculty of Theology Journal, C. XLIV/1, Ankara 2003, pp. 509-512.

3.   Nesimi Yazıcı, İlk Türk İslâm Devletleri Tarihi (History of the First Turkish Islamic States), BİLİG, p. 29, Spring 2004, pp. 226-227.

 

In addition to the publications;

 

·         Many activities such as being present as spokesman in local-foreign conference and panels;

·         Editorship, Editor Assistance, membership of editorial and arbitration board in refereed journals;

·         Book editorship and chapter writing;

·         Symposium and colloquium regulatory board chairmanship and membership;

·         Giving lessons and providing thesis counseling in undergraduate and graduate programs;

·         Engaging in printed/visual/auditory activities in community oriented media organs;

·         Authorship in popular science/art/education journals.

 

Lessons Given:

 

Postgraduate: 

Historiography in the Ottomans, I-II

Ottoman Period Religious Life, I-II

 

Graduate:  

Ottoman History Writers and their Works, I-II

History of Islam in Republican Turkey, I-II

 

Undergraduate:

History of Islam, I-II

History of Islamic Foundations

Ottoman History

History of Turkish Republics