PROF.DR. NAHİDE BOZKURT    
Adı : NAHİDE
Soyadı : BOZKURT
E-posta : bozkurt@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0090(312)2126800/1270
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Nahide Bozkurt, 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.Müteakiben Ankara Cebeci Kız Meslek Lisesi’nde 1985-1987 yılları arasında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği yaptı.

1987’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu.

1991’de “Halife Me’mun Dönemi ve İslam Kültür Tarihindeki Yeri  başlıklı tezi ile Doktor unvanını aldı.

1992’de, alanında araştırma yapmak ve İngilizcesini geliştirmek üzere İngiltere’de bulundu.

1996 yılında Doçent unvanını aldı.

2001 yılında Ürdün Üniversitesinde alanı ile ilgili araştırmalar yaptı.

2003’de Profesörlük kadrosuna atandı.

2005 ve 2007 yıllarında Roma’da Pontifical Gregoriana Üniversitesinde “The Image of the Prophet Muhammad in Islamic Culture” (İslam Kültüründe Hz. Muhammed İmajı) adlı dersler verdi.

2007 yılında Fulbright  Scholar olarak Kaliforniya, Santa Barbara Üniversitesinde (UCSB) ” (Interfaith Community Action Program’ına katıldı.

2008’de CEJI tarafından İstanbul ve Berlin’de düzenlenen “Religious Diversity and Anti-Discrimination, Training Course for Adult Educators"  programına katılarak sertifika aldı.

Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve bir kız çocuğu sahibidir.


Kitaplar:

1. Oluşum Sürecinde Abbasi İhtilali,  Ankara Okulu, Ankara 2000. İkinci baskı:2016.

2. Siyer (Hz. Muhammed’in Hayatı),  İmam Hatip Liseleri için Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınevi, Ankara 2002.

3. Mutezile’nin Altın Çağı – Me’mun Dönemi, Ankara Okulu, Ankara 2002.İkinci baskı:2016.

4. Peygamberim, Remziye Yılmaz ile birlikte,Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara 2007.

5. Kur’an ve Birey, Mualla Selçuk ve Halis Albayrak ile birlikte, Turhan Kitabevi, Ankara 2010.

6. Abbasiler, İSAM Yayınları, İstanbul 2014. İkinci baskı:2016.

Kitaplarda Bölümler:

1.“Kurumlar”, “İslam Tarihi ve Medeniyeti”, Ankuzem Yayınları, ss.217-243, Ankara 2005.

2.“Ein methodischer Ansatz zur Frauenproblematik im Islam”, Der Koran neu feministische Interpretationen, Islam und Gesellschaft Nr.6”,   Friedrich Ebert Stiftung, ss.11-15, Berlin 2008.

 3.“The Caliph Ma’mun and the Doctrine of Createdness of the Qur’an”,   Christliche Gotteslehre im Orient seit dem Aufkommen des Islams biszur Gegenwart, herausgegeben von Martin Tamcke,Beiruter Texte und Studien 126”, Ergon- Verl., ss.101-111,Würzburg, 2008.

4.“L’atteggiamento islamico al dialogo interreligioso ed il dialogo interreligioso in un’universita turca”, don Andrea Santoro ponte di dialogo con la Turchia e il Medio Oriente, Urbaniana University Press, ss.127-136, Roma 2009.

5. “Putperestlikten Tevhide Geçiş”, “Übergang von der Idolatrie zur Einheit Gottes”, Hıristiyanlık ve İslamiyette Monoteizm-Monotheismus in Christentum und Islam, ed.Richard Heinzmann/Mualla Selçuk, ss. 29-42, Kohlhammer, Stuttgart, 2011.

6. “Abbasîler Dönemi”, İslam Tarihi I, Ankuzem Yayınları, ss.80-119, Ankara, 2012.

7. “Abbasîler’de Kültür ve Medeniyet”, İslam Tarihi I, Ankuzem Yayınları, ss.120-160, Ankara, 2012.

8. "Mihne'nin Tarihsel Arka Planı ve Analizi", Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi,  Ankara Okulu Yayınları, ss.11-25, Ankara, 2012.

9. “Frauen im Koran und der historische Kontext”, Islam, Frauen und Europa-Islamischer Feminismus und Gender Jihad-neue Wege für Musliminnen in Europa?, ed. Ina Wunn, Mualla Selçuk, Kohlhammer, Stuttgart, 2013.

10. "Geschlecht und Gerechtigkeit im Koran und in der frühislamischen Tradition in neuer Sicht", Geschlechtergerechtigkeit: Herausforderung der Religionen, EBVERLAG, ed.Christoph Elsas, Edith Franke, Angela Standhartinger (Hg.), Germany, 2014.

11. "Şâfiî'nin Yaşadığı Dönem", Gelenekselci ve Modernist Paradigmalar Işığında İmam Şâfiî, editör, M. Mahfuz Söylemez, Araştırma Yayınları, ss.11-24, Ankara, 2014.

12. “Geschlechet, Mann, Frau, Familie”/ “Cinsiyet, Kadın, Aile”, Der Mensch in Christentum und Islam/ Müslümanlık ve Hıristiyanlık’ta İnsan, Ed. Mualla Selçuk-Martin Thurner, Kohlhammer, ss.133-140, Stuttgart, 2019 . 

13. “Schuld und Vergebung”/ “Suç ve Bağışlama”, Der Mensch in Christentum und Islam/ Müslümanlık ve Hıristiyanlık’ta İnsan, Ed. Mualla Selçuk-Martin Thurner, Kohlhammer,ss.271-281, Stuttgart, 2019.

14. “Der Ertrag der Begegnung und Offene Fragen aus Muslimicher Perspekt/ Karşılaştırmanın Getirileri ve Müslüman Perspektifinden Arda Kalan Sorular”, Der Mensch in Christentum und Islam/ Müslümanlık ve Hıristiyanlık’ta İnsan, Ed. Mualla Selçuk-Martin Thurner, Kohlhammer,ss.377-406, Stuttgart, 2019.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.“Abbasilerde İktidarın Meşruiyeti Üzerine Bir Analiz” Islamiyat, cilt:3, no: 3, ss. 147-158, 2000.

2.“Hz. Muhammed’in Biyografisi Üzerine”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 1, Sayı:1, ss.160-167, 2002.

3.“Ali oğullarının Siyasal İktidar İstencinde-Abbasiler Dönemi-İlk Mücadelesi:Muhammed en-Nefsü’z-Zekiyye’nin İsyanı, Dini Araştırmalar, cilt:5, no:13, ss.107-118, 2002.

4.“Terör ve Şiddet Bağlamında Kullanılan Rivayetlerin Yorumlanması Üzerine”, Dini Arastirmalar, cilt: 7. no: 20, ss. 131-139, 2004.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

1.  "On Ibn Khaldun's Historical Method" , Al-Qasemi Journal of Islamic Studies, Volume, 2, Issue 2 (2017), pp.37-44.

Yurt İçi Bildiriler ve Katıldığı Toplantılar:

1.“Hz. Peygamber’in Üstün Vasıfları”, Kadın Gözüyle Hz. Peygamber III, TDV Kadın Faaliyetleri Merkezi, 18 Nisan 2007, Kocatepe Kültür Merkezi, Ankara.

2.“Interface between Science and Religion”, The Archbishop of Canterbury’s Building Bridges Seminar, organized by The Archbishop of Canterbury 16-18 June 2009, İstanbul,Turkey.

3."Dinlerde Kadın ve Kadın Algısı", HÜKSAM, Hacettepe Üniversitesi, 26 Kasım 2010, Ankara.

4. "Women and Islam", Organized by Austrian Embassy, 14 December 2010, Ankara.

5. "Dinlerde Kadın", FABAD, 3 Kasım 2011,  Ankara.

6.Mihne Sürecine İslam Tarihi Penceresinden Genel Bir Bakış”, İlk Dönem İslam Tarihinde Mihne Süreci ve İslami İlimlere Etkisi (Çalıştay), 12-13 Mayıs 2012, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul.

7. “İslam’da Kadın Hakları”, Ankara Elazığ Kültür Derneği, 9 Mart 2013, Ankara.

8. “Kur’an ve Kadın”, AK PARTİ,  Düzce Kadınlar Kolu, 10 Mart 2013, Düzce.

9. “ Kadına Yönelik Suçların Metodolojik Açıdan İncelenmesi”,  Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Sempozyumu-11-12 Mart 2013, Ankara Barosu, 12 Mart 2013, Ankara.

10.  “Şâfiî’nin Yaşadığı Dönem”, Uluslararası  İmâm Şafiî Sempozyumu, 30-31 Mart 2013, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul.

11. “Dinsel Perspektiften Yaşamın Sonu”, Klinik, Etik, Kültürel ve Hukuki Yönleriyle Yaşamın Sonuna İlişkin Kararlar Toplantısı, 8 Mayıs 2013, Hacettepe Üniversitesi Biyoetik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUBAM), Ankara.

12. "Dinlerde Kadın Algısı", Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 2016-2017 Akademik Yılı Aylık Konferanslar Serisi(TETKON) 2016-2017, 21 Nisan 2017, Ankara.

13.Darbelerin Yapısal ve Özsel Analizi: Abbasiler Dönemi Örneğinde", XI. İslam Tarihçileri Koordinasyon Toplantısı ve İslam  Tarihinde Darbeler Paneli, 5-7 Temmuz 2018, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 6 Temmuz 2018, Samsun.

Yurt Dışında Verdiği  Bildiriler ve Katıldığı Toplantılar:

1. “A Methodical Approach in Understanding Status of Women in Islam”, Women in Islam- Between Oppression and (Self-) Empowerment, organized by Friedrich Ebert Stiftung,7-9 March 2007, Cologne, Germany.

2.“İslam’da Kadın”(Women in Islam), Uzmanlar Konferansı ‘Almanya’da ve Türkiye’de Zorla Evlendirilme ve Aile Arası Şiddete Karşı Tedbirler ve Hedefler, organized by the Federal State Government North-Rhine/Westphalia (NRW) 10 March 2007, Cologne, Germany.

3.“The Caliph Ma’mun and the Doctrine of Createdness of the Qur’an”, Die Gotteslehre im Orientalischen Chirstentum in Koexistenz mit dem Islam im Bereich des Mashrıq, 25-26 May 2007, organized by University of Gottingen, Faculty of Theology, Gottingen, Germany.

4.“Theological and Educational Basis for Interfaith Dialogue in the Turkish Experience”, 24 October  2007, organized by University Religious Center, Santa Barbara, CA, USA.

5. “Çağdaşlık ve İslam’da Kadın” (Modernity and Women in Islam), İslam ve Çağdaşlık, 7 May 2008, organized by Türkische Gemeinde in Deutschland, Berlin, Germany.

6.“Different Ways of Interpretation of  the Qur’an”, Interreligious and Intercultural Dialogue from Gender Perspective, organized by Federal Ministry for European and International Affairs and Karl Franzens Universitat Graz,  23-25 June 2008, Vienna, Austria.

7. “Interfaith Dialogue in Islam and Interfaith Dialogue in a Turkish University”,Interfaith Dialogue in Modernity and Post-Modernity, organized by University of Winchester, 9-11 September 2008, Winchester, UK.

 8.”Future Prospects for Dialogue Between Jews, Christians and Muslims”, organized by Revd Canon Dr. Alan Race at  St. Philip’s Church, 11 September 2008, Leicester, UK.

9. “Putperestlikten Monoteizme” (From Polytheism to Monotheism), Monotheismus in Christentum und Islam” IV. Deutsch-Türkisches interkulturelles und interreligiöses Symposion, organized  by der  Eugen-Bisser-Stiftung und der Islamisch-Theologischen Fakültat der Universitat Ankara, , 24-25 October 2008, München, Germany.

10.“Progressive Qur’an Exegesis and Feminine Interpretation”, Islamfraueneuropa, organized by University of Hannover, 14-16 November 2008, Hannover, Germany.

11.“Islamic Approach to Interfaith Dialogue and Interfaith Dialogue in a Turkish University”,  Don Andrea Santoro “ Ponte Di Dialogo” con il Medio Oriente e la Turchia, organized by Pontificia Universita Lateranense, 18-20 March 2009, Rome, Italy.

12. “A Historical Approach to Understanding Women in Islam”, The First International Conference on Islam and Multiculturalism, organized by the Al-Qasemi Academy (R.A)-Academic College of Education-Graduate Studies, 22-23 April 2009, Baqa al-Gharbiyye, Israel.

13.“Islamic Theology and Gender”, Islamische Theologie im Dialog, Grundlagen, Herausforderungen, Perspektiven, organized by University of Hamburg, 14-15 January 2010, Hamburg, Germany.

14. “The Second World Conference on Interreligious and Intercivilisation Dialogue”, organized by Republic of Macedonia, May 7-9 2010, Ohrid, Macedonia.

15.“Promoting Female Leadership in Intercultural and Inter-religious Dialogue”, organized by Federal Ministry for European and International Affairs and Vienna  University, 24-26 June 2010, Vienna, Austria.

16."Berlin Forum for Progressive Muslims, Construction of Islamic History Between "Sacralization" and Scientific Research", organized by Friedrich Ebert Stiftung, 21-23 October 2010, Berlin, Germany. 

17."Rethinking Gender and Justice in Quran and other Early Islamic Tradition", VII. International Rudolf-Otto-Symposium,
"Gender Mainstreaming: Challenge for the World Religions" organized by Philipps Universitat Marburg, 12th - 14th May 2011, Marburg, Germany.

18. Berlin Forum for Progressive Muslims, "Political Islam","Islamism", organized by Friedrich Ebert Stiftung, 20-22 October 2011, Berlin, Germany.

19. Berlin Forum for Progressive Muslims, “The Awakening of the Political Islam after the “Arab Spring”: Developments-Challenges-Perspectives, 19.-20.04.2013, Berlin, Germany.

20. "Impacts of Historical Context of the Revelation on the Commentary of the Qur'an (The Case of the Chapter of the Cow/al-Baqara", " International Conference: Exegetical Crossroads-Understanding Scripture in Judaism, Christianity and Islam in the Medieval Orient" organized by University of Erlangen-Nuremberg, February 20-22, 2014, Erlangen, Germany.

21.  "Din Özgürlüğü/Religious Freedom", "Christian-Islamic events at Tubingen University(5-7 February 2015), Tubingen, Germany.  

22. "Din Özgürlüğü/Religious Freedom", "Christian-Islamic events at Erlangen University (3rd June- 2015 ), Erlangen, Germany.

23. Seminars on "The Current Situation of Women in Turkey", "Women's Emancipation in Islam-Current Concept" and "The Qur'anic Perspective on Interfaith Dialogue" organized by Katholisch-Theologische Fakultat, Universitat Wien, 1-2 June 2016, Wien, Austria.

24. Vienna International Christian-Islamic Summer University (VICISU),     1-4 /08/2016, "Introduction to Islam (İslam'a Giriş)" konulu dersler/ seminerler, Stift Altenburg, Avusturya.

25. "World Muslim Women Summit and Exhibition", 23-25 Eylül 2016, Kuala Lumpur, Malezya.

26. " Antropology of Islam and Christianity" (İslamiyet ve Hıristiyanlık Antropolojisi), Çalıştay, 21-23 Ekim 2016, Münih, Almanya.

27.  "On Ibn Khaldun's Historical Method and Philosophy of History", "International the Second Annual Islamic Studies Conference: Readings in Islamic Fiqh and Philosophy", organized by the Al-Qasemi Academy (R.A)-Academic College of Education-Graduate Studies, 8 April 2017, Baqa al-Gharbiyye, Israel.

28. Courses on 'Philosophy of History) (20 hours), (Master Education Program), at  the Al-Qasemi Academy (R.A)-Academic College of Education-Graduate Studies, 9-15 April 2017,  Baqa al-Gharbiyye, Israel.

29. "REA Annual Meeting 2017, Learning in Encounter: Crossroads, Connections, Collaborations", 3-5 November 2017, St. Louis, Missouri, USA.

30. "Tarihsel Süreçte Mu'tezile ve Mihne",  Akademisyenler Sohbeti, 16 Aralık 2017, Köln, Almanya.

31. Vienna International Christian-Islamic Summer University (VICISU), 30 Temmuz-2 Ağustos 2018, "Introduction to Islam (İslam'a Giriş)" konulu dersler/ seminerler, Stift Altenburg, Avusturya.

Verdiği Dersler:

Lisans:

The Life of the Prophet Muhammad (İngilizce İlahiyat )

Philosophy of History (İngilizce İlahiyat)

İslam Tarihi II

Tarih Felsefesi

History of Islam (ODTÜ) (2015-2018)

 Lisans Üstü:

Abbasiler Siyasi Tarihi I- II (Yüksek Lisans)

Tarih Felsefesine Giriş I- II (Yüksek lisans)

Tarih Felsefesi I- II   (Doktora)

Dinlerde Kadın (Yüksek Lisans)  (A.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı)

Ansiklopedi Maddeleri:

1.“Hâdî-İlelhak”, TDV İslam Ansiklopedisi,C.15 (1997),ss.16-17.

2.“Hârûnurreşîd”, TDV İslam Ansiklopedisi,C.16 (1997),ss.258-261.

3.“Hasan b. Sehl”, TDV İslam Ansiklopedisi,C.16 (1997),s.351.

4.“Herseme b.A’yen”,TDV İslam Ansiklopedisi,C.17 (1998),ss.239-240.

5.“İbnü’l-Cerrâh”,TDV İslam Ansiklopedisi,C.20 (1999),ss.539-540.

6.“İbn Hübeyre.Ebu Halid”,TDV İslam Ansiklopedisi,C.20 (1999),ss.81-82.

7.“İbn Hübeyre. Ömer”, TDV İslam Ansiklopedisi,C.20 (1999),ss.83-84.

8.“İbn Mahan”,TDV İslam Ansiklopedisi,C.20 (1999),ss.164-165.

9.“Mansur”,TDV İslam Ansiklopedisi,C.28 (2003),ss. 5-6.

10.“Mehdi billah”, TDV İslam Ansiklopedisi,C.29 (2003),ss.377-379.

11.“Me’mun”, TDV İslam Ansiklopedisi,C.29 (2004),ss.101-104.

 12.“Nasr b. Seyyar”, TDV İslam Ansiklopedisi,C.32   (2006),ss.415-416.

Yurt Dışı Görevler:

Görev Ünvanı                                    Görev Yeri                           Yıl

Dr.                                         İngiltere                                            1992

Prof.                                       İtalya                                                2005

Prof.                                       Amerika Birleşik Devletleri             2007

Prof.                                        İtalya                                               2007

Prof.                                        Avusturya                                       2008

Prof.                                        İngiltere                                           2009

Projeler:

Din Öğretimi Program Geliştirme Çalışmaları, 2000-2002, M.E.B. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü.

 İdari Görevler:  

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2000-2003.

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2003. 

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2011.

Ankara Üniversitesi, Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AÇAUM) Müdürlüğü,  Mayıs, 2013-

Ödüller:

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği, 2008.

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği, 2011.

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Yayınları Özendirme Desteği, 2017.

Burslar:  

DİTİB:  İngiltere, 1992.

Fulbright Scholar: USA, (Fulbright Interfaith Community Action Program), 2007.