DOÇ.DR. KAYA BURAK ÖZTÜRK    
Adı : KAYA BURAK
Soyadı : ÖZTÜRK
E-posta : bozturk@law.ankara.edu.tr
Tel : 5955000
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Kamu Hukuku Bölümü İdare Hukuku Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler


GÖRÜŞME GÜN VE SAATİ:  Çarşamba 14.00-16.00                                                              

--------------------------------


AKADEMİK ÇALIŞMA VE YAYINLAR

 

I. Tezler

- Yüksek Lisans Tezi: Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmeleri (Danışman: Prof. Dr. Metin GÜNDAY), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2000.

- Doktora Teziİdarenin Düzenleme Yetkisi – Fransız ve Türk Hukukunda Düzenleme Yetkisinin Kapsamı Yönünden Karşılaştırmalı Bir İnceleme – (Danışman: Prof. Dr. Metin GÜNDAY), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2006. 


II. Monografiler

- Fransız ve Türk Hukukunda İdarenin Düzenleme Yetkisinin Kapsamı, Yetkin Yayınları, Ankara 2009.

- Hak Arama Özgürlüğü Çerçevesinde Zorunlu İdari İtiraz, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

 

III. Makaleler

"Elektronik Haberleşme Hizmetlerinde Yetkilendirmenin Hukuki Niteliği", Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 1, Kış 2009, s. 26-42.

“İdari Yargılama Hukuku Yönünden Vergi Davası Kavramına İlişkin Kısa Bir Değerlendirme”, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2009, Cilt II, s. 1111-1124.

"İdarenin Denetlenmesinde Zorunlu Tahkim Yolu", Zabunoğlu Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara 2011, s. 603-631.

- "İdari İşlem ve Eylemlerden Doğan Zararların Giderilmesinde İlâmsız İcra Yolu" (Emel HANAĞASI ile birlikte), BATİDER, C. XXIX, S. 1, Mart 2013, s. 81-113. 

- "Fransız Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi", Prof. Dr. Erdal Onar'a Armağan, Ankara Üniversitesi Yayınları, Ankara 2013, Cilt II, s. 1189-1226.

- "Türk Yükseköğretim Düzeninde Öğretim Üyesi Yetiştirilmesinin Hukuki Çerçevesi", İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 2, 2014, s. 173-194.

 

IV. Yayınlanmış Bildiriler

“Hak Arama Özgürlüğü ve Bilgi Edinme Hakkı”, Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2012 (10 Ocak-14 Ocak 2012), 2. Cilt, s. 288-298.

- "Baro İşlemlerinin Denetimi", Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2016 (13 Ocak-16 Ocak 2016), 2. Cilt, s. 362-370. 

- "Zorunlu İdari İtiraz, İdari Merci Tecavüzü", İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Kabul Edilişinin 35. Yıl Dönümü Sempozyumu (26 Nisan 2017) (Editörler: Ahmet Kürşat ERSÖZ / Oğuzhan GÜZEL), Onikilevha, 2017, s. 6-15. 

 

V. Karar İncelemeleri

“Kamu Kurumlarının Birlikte Oluşturdukları ya da Kendi Başvuru veya İtirazları Sonucu Oluşan İşlemlere Karşı Dava Açma Ehliyetleri”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 66, Sayı: 3, Yaz 2008, s. 164-167.

“Anayasa Mahkemesi’nin Kararı Işığında Üniversiteler ile Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan Hekimlerin Çalışma Düzeni” (Mustafa AKKAYA ile birlikte), Yaklaşım, Y. 19, S. 221, Mayıs 2011, s. 258-264; YaklaşımY. 19, S. 222, Haziran 2011, s. 247-251. 

  

VI. Çeviriler

- Jean MARCOU, “Türkiye’de Anayasacılık ve Anayasa Kültürü”, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı (9-13 Ocak 2001), Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2001, s. 61-75.

- Silvio MARCUS-HELMONS, “İnsan Hakları Alanında Yeni Gelişmeler”, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı (9-13 Ocak 2001), Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2001, s. 155-164.

- Jean DUFFAR, “Küreselleşme – Evrensel Değerler ve Ulusal Egemenlik”, Uluslararası Anayasa Hukuku Kurultayı (9-13 Ocak 2001), Türkiye Barolar Birliği, Ankara 2001, s. 538-549.

- Michel TROPER, “Sınırlı İktidar, Hukuk Devleti ve Demokrasi”, in Demokrasi ve Yargı (Editör: Ozan ERGÜL), Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2005, s. 12-24.