PROF.DR. IŞIL BAYAR BRAVO    
Adı : IŞIL
Soyadı : BAYAR BRAVO
E-posta : bravo@ankara.edu.tr
Tel : (312) 310 32 80 - 1234
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof.Dr. Işıl BAYAR BRAVO


Kurum: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Felsefe Bölümü
E-mail: bravo@ankara.edu.tr
Tel: 312–310–3280 / 1234

 

Öğrenim:


Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Felsefe

Hacettepe Üniversitesi

1995

Y. Lisans

Felsefe

Hacettepe Üniversitesi

1999

Doktora

Felsefe

Hacettepe Üniversitesi

2005

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:
“Viyana Çevresi'nin Bilimsellik Ölçütü Üstüne Bir İnceleme”
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD, 1999


Doktora Tez Başlığı:
" ‘Tarihin Sonu’ Fikri İle ‘Küreselleşme’ Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme”
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD, 2005


Akademik Görevler:


Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Hacettepe Üniversitesi – Felsefe Bölümü

1997 - 2005

Yrd.Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi - Felsefe Bölümü  

2005 - 2008

Doç.Dr.

Süleyman Demirel Üniversitesi - Felsefe Bölümü  

2008 - 2012

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi - Felsefe Bölümü  

        2012 -  2014

Prof.Dr.

Ankara Üniversitesi - Felsefe Bölümü  

        2014 -


YAYIN LİSTESİAa. Kitap

Aa1. Tarihin Sonu Fikri ve Küreselleşme: Fukuyama'nın Hegel ve Marx Yorumu'nun Değerlendirilmesi, Türkiye Alim Kitapları Yayınevi, Mart 2015.

 

Ab. Kitap Editörlüğü

Ab1. Modern Mantık, Lisans Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2017.

Ab2. Çağdaş Fransız Felsefesi, (Hamdi BRAVO ve Banu ALAN SÜMER ile birlikte), Phoenix Yayınevi, Şubat 2019, Ankara.

 

B. Kitapta Bölüm ve Ünite Yazarlığı
B1. "Tarihin Sonuna İlişkin Fikirler: Hegel, Marx, Fukuyama" başlıklı bölüm, s. 126-43; Uluğ Nutku'ya Armağan; Inkilap Kitabevi, İstanbul, 2006.

B2. “Fizikalizm” başlıklı madde, s. 607-609; Felsefe Ansiklopedisi, cilt: 6, ed. Ahmet Cevizci, Ebabil Yayınları, Ankara, 2009.

B3. “Fukuyama, Francis”, başlıklı madde, s. 887-94; Felsefe Ansiklopedisi, cilt: 6, ed. Ahmet Cevizci, Ebabil Yayınları, Ankara, 2009.

B4. "Francis Fukuyama", Büyük Düşünürler (ikinci cilt), s. 325-378. (ed. Çetin Veysal) Etik Yayınları, 2010.

B5. "Niceleme Mantığı" başlıklı bölüm, Modern Mantık, Lisans Yayıncılık, İstanbul, Ocak 2017

B6. "Giriş: Felsefede Mitolojinin Yeri Üzerine", Doğu ve Batı Mitolojileri, ed. Esra Kökdemir-Ayşe Gül Fidan, Delta Kültür Yayınevi, 2018.


C. Bilimsel Dergilerde Makale
C1. 
"Ockhamlı William'ın Epistemolojisi", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 18, Sayı 1, Ankara, 2001. s. 165-86.

C2. "Tarih Anlayışları Bakımından G.W.F. Hegel, F. Nietzsche ve M. Foucault", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2, Ankara, 2005. s. 245-52.

C3. "Fukuyama'da 'Kabul Görme Mücadelesi' ve Hegel'de 'Efendi-Köle Diyalektiği'", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:12, Aralık 2005, s. 145-160.

C4. "Tarihin Sonu, İlerleme ve Küreselleşme Üzerine Bir Deneme", Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2005, Cilt:29, No:2, s.125.-138.

C5. "Viyana Çevresi'nin Bilim Tasarımı", Kaygı (Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi), s. 41-50, sayı: 8, Bahar 2007.

C6. "Edmund Husserl'in Fenomenolojisi", Felsefelogos Dergisi, sayı 33-34, Ağustos 2007. s.163-182.

C7. "Bilginin Olanağı Sorunu", FLSF (Süleyman Demirel Üniveristesi Felsefe Bölümü Dergisi), sayı: 3 2007 Bahar, s. 43-55.

C8. "Antikçağda Varlık ve Bilgi Problemleri Üstüne", FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi), sayı:4, 2007 Güz. s.43-58.

C9. “İbni Rüşd’ün Epistemolojisi”, SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 18, Aralık 2008, s. 151-160.

C10. (Hamdi BRAVO ile birlikte) Karşılıklı-Şiddetin Postmodern Gerekçesi: Kimlik Farklılıkları, Felsefelogos Dergisi, sayı: 37, Yıl: 13, 2009/1, s. 77-84.

C11. "Küreselleşme ve Görünümleri Üzerine", FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), sayı:10 2010/Güz, s. 1-23.

C12. “Fukuyama’da Liberal Devlet ve Din”, Felsefelogos Dergisi, sayı: 43, 2011/4, s. 131-144.

C13. "Thomas Hobbes' and John Locke's Account on Natural Rights", Ethos: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, sayı:4(1), Ocak 

C14. "Tarihin Sonu'nun Hegelci Yorumu", Historia 1923 Kültür ve Tarih Dergisi, s.362-367, s. 3, Yaz 2017.

C15. "Marx'ta Tarihin Dönemlenmesi ve 'Tarihin Sonu' Fikri", Historia 1923 Kültür ve Tarih Dergisi, Kış 2018

 

D. Ulusal Toplantıda Yayımlanan Bildiri

D1. "Hegel'de Meşruiyet", Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi'nin 7-11 Eylül 2004 tarihinde İstanbul'da düzenlediği Sempozyum'da bildiri sunumu. HFSA Dergisi, sayı:12, 2005. s. 32-37.
D2. "Hegel ve Liberalizm", SDÜ Felsefe Bölümü Ulusal Felsefe Sempozyumu; FLSF Dergisi, sayı:2, Güz 2006, s.111-121.
D3. "Aristoteles’te Adalet: Mesotes Öğretisi", Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Arkivinin Eylül 2006 tarihinde İstanbul'da düzenlediği Sempozyumda bildiri sunumu; HFSA Dergisi, sayı 16, s. 308-315.
D4. "Bilginin Olanağı Sorunu", Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Gönüllüleri Derneği işbirliği ile "Felsefeye Yolculuk 2006: 'Bilgi' Sempozyumu", http://www.felsefeyeyolculuk.com/2006-bilgi/bildiriler
D5. "Ahlak mı Hukuku Önceler, Hukuk mu Ahlakı?", HFSA Sempozyumu, Ağustos 2008, HFSA Dergisi, sayı 19, s. 169-172.

D6. "Kamu Yönetimi Alanında Karşılaşılan Etik Sorunlara Felsefi Çözüm Önerisi", TODAİE Kamu Etiği Sempozyumu, Mayıs 2009. s. 142-48.

D7. "Hobbes ve Locke'ta Doğal Hak", HFSA Sempozyumu, Eylül 2010.

D8. “Wittgenstein’da Dilin Sınırları”, İstanbul Kültür Üniversitesi IX. Ulusal Sempozyumu, Düşüncenin İletişim Aracı Olarak Edebiyat, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: Dil, 6-9 Eylül 2011, s. 43-53.

D9. "Hegel'in Gözünden Tarihin Hareketi", 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Kasım 2015, ODTÜ, Ankara.

 

E. Uluslararası Toplantıda Yayımlanan Bildiri
E1. (Hamdi Bravo’yla ortak bildiri) “Ulus-Devlet Kimliği Sorunu”, Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, 22-24 Ekim 2008, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sempozyum Kitabı. s. 171-76.
E2. "Müzakereci Demokrasinin Felsefi Temelleri", İstanbul Aydın Üniversitesi, Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, Nisan 2009. s. 179-91.
E3. "Küreselleşme Olgusuna Bir Başkaldırı Örneği Olarak J. Baudrillard", Kocaeli Üniversitesi VII. Uluslararası Felsefe Sempozyumu: "Başkaldırı", Mayıs 2009. s. 31-41.
E4.  "Rousseau'nun Uygarlık Anlayışı", Süleyman Demirel Üniversitesi II. Uluslararası Davraz Kongresi, 29-31 Mayıs 2014, Isparta.

 

F. Uluslararası Toplantıda Sunularak Özet Metin Olarak Yayımlanan Bildiri
F1. "Küreselleşmeyle Birlikte Yeniden Sorun Olan 'Kimlik'ler". Türk-Alman Psikiyatri Derneği tarafından 12-15 Eylül 2007'de İstanbul'da düzenlenen uluslararası toplantıda sunulan bildiri.

F2. "Nietzsche'de Sanat ve Sanatçının Kimliği Sorunu", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Uluslararası Sanatta Kimlik ve Etkileşim Sempozyumu, 2010.

 

G. Kitap bölümü çevirisi
G1. A. Giddens'ın Sosyoloji kitabının "Toplumsal Hareketler ve Devrimler" bölümünün çevirisi, Ayraç Yayınevi, 1. Basım, Ankara, 2000. 
G2. A. Giddens'ın Sosyoloji kitabının "Değişen Bir Dünya" başlıklı bölümü, 2005 
G3. A. Giddens'ın Sosyoloji kitabının "Sınıf, Tabakalaşma ve Eşitsizlik" bölümü.

 

Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelist olarak görev yapmak
1. 1999 yılında H.Ü. Felsefe Bölümü'nün düzenlediği "Felsefe Nereye Gidiyor? (Qua Vadis) seminer dizisinde yapılan bir konuşma. 
2. Uludağ Üniversitesi Felsefe Kulübü'nün Bursa'da 24 Mart 2004 tarihinde düzenlediği "Felsefe Günleri" etkinliğinde bildiri sunumu: "Foucault'nun Hegel ve Nietzsche'nin Tarih Anlayışlarını Değerlendirişi" 
3. "Felsefi Bakışın Bilime Sağladıkları", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Dünya Felsefe Günü kutlaması dolayısıyla, Kasım 2008, Burdur. 
4. "Çevre Etiği ve Bu Alanın Temel Problemleri", ÇYDD Isparta Şubesi, Mart 2010.

5. "İnsan Olmada Eğitimin İşlevi Üzerine Bir Eleştiri", Felsefeciler Derneği tarafından düzenlenen Dünya Felsefe Günü etkinliği çerçevesinde, 20 Kasım 2014, Ankara. https://www.youtube.com/watch?v=NPuxClkFlaE

6. "Fukuyama'nın Hegel Yorumunun Haklı ve Haksız Yanları", Düşünbil Akademisi Siyaset Felsefesi Seminerleri, Ocak 2015, Ankara.

7. "İnsan Hakları Fikrinin Felsefi Temellendirmesi", Çankaya Anadolu Lisesi İnsan Hakları ve Felsefe Kulübü, Dünya İnsan Hakları Günü Konferansı, 11.12.2017, Ankara. https://www.youtube.com/watch?v=AfJ5pVbCbdE

8. "Felsefenin Bir Ürünü Olarak Eğitim: Eğitimin Dili", Felsefe Kültür Sanat Derneği, 21 Nisan 2018, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara. https://www.youtube.com/watch?v=lL2IdSSTUU8

9. "Anahatlarıyla Sosyal Ontoloji", Hacı Bayram Üniversitesi Felsefe Bölümü, Eylül 2018, Ankara.

 

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

 

Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük

FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi)

 

SCI, SSCI ve AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde hakemlik

1.     Kaygı (Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi)

2.     FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

3.     Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, cilt 52, sayı 1, yıl 2012

4.     SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 2012/1, sayı 28

5.     İstanbul Üniversitesi Felsefe Arkivi

6.    Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sayı: 182

7.    SOBİDER (Sosyal Bilimler Dergisi), sayı: 5

8.    Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

9.    Üniversite Araştırmaları Dergisi, 2018

10.   Posseible Düşünme Dergisi

11.   Dört Öge

12.   Kilikya Dergisi

13.   Beytül Hikme Dergisi

14.   Vira Verita

 

Diğer bilimsel veya mesleki hakemli dergilerde hakemlik

1.     FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi) 

2.     Özne Dergisi

 

İdari Sorumluluklar

1.     SDÜ Felsefe Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2005-2008)

2.     SDÜ Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık ABD Başkanlığı (2006-2008)

3.     SDÜ Felsefe Bölümü Bilim Tarihi ABD Başkanlığı (2008-2012) 

4.     SDÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı (2005-2006)

      5.   Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fakülte Kurulu üyeliği (2016-....)

 

ETKİNLİKLER

 

H. Bilimsel Araştırma ve Çalışmalar İçin Burs Almak
H.1. Yunan Hükümeti tarafından verilen Yunanca Dil Bursu (2000)

 

I. Toplumsal Hizmet
I.1. Türkiye Felsefe Kurumu ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol çerçevesinde korunmaya muhtaç çocuklara yönelik “Felsefe ve İnsan Hakları” konulu eğitim çalışması (1997)

 

J. Tamamlanmış Yüksek Lisans Tezleri

J1. “Küreselleşme Eleştirisi Örneği: A. Negri”, Hasan SANLI, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 

J2. “J. Locke ve G. Berkeley’in Bilgi Anlayışı”, Gülümser DURHAN, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011

J3. "W.V. Quine'ın Ontolojik Bağlanma Kuramı ve Epistemolojik İçerimleri", Tuğba Yavuz, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013

J4. "Siyaset Felsefesinde Hak, Adalet ve Özgürlük Üzerine: Locke ve Hayek Örnekleri" Gülsevin YİĞİT, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014

J5. "Etkileşim Sorunu ve Kartezyen Paradigma Zemininde Töz Düalizminin Bir Eleştirisi", Berk DERİNÖZ, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016

 

K. Tamamlanmış Doktora Tezleri

K1. “Carl Schmitt ve Derrida'da Yasallık-Meşruluk İlişkisi", Mehmet Cafer ŞAKAR, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

K2. "Olumlama Problemi Üzerine İki Girişim: Spinoza ve Deleuze", Hasan Ali BAŞARAN, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

 

M. Verilmiş Dersler
2012-….         Felsefe          Ankara Ünv. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 

                         Fel 104      Modern Mantık
                         Fel 416      Çağdaş Etik Kuramları
                         Fel 406     Dil Felsefesi

2005-2012    Felsefe            Süleyman Demirel Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi

                         Fel 107     Eskiçağ Filozofları
                         Fel 207     17. Yüzyıl Filozofları
                         Fel 301     Tarih Felsefesi
                         Fel 411      20. Yüzyıl Filozofları
                         Fel 102     Mantık I
                         Fel 502     Sembolik Mantık
                         Fel 302     Mantık
                         Fel 202     Bilim Felsefesi
                         Fel 105     Varlık Felsefesi
                         Fel 557     Descartes
                         Fel 535     Toplum Felsefesi
                         Fel 549     Siyaset felsefesi
                         Fel 203     17. Yüzyılda Felsefe
                         Fel 106     Bilgi Felsefesi

1997-2005     Felsefe          Hacettepe Ünv. Edebiyat Fakültesi
                         Phil 131    Bilgi Felsefesi
                         Phil 122    Mantık I