DOÇ.DR. MEHMET CEM ŞAHİN    
Adı : MEHMET CEM
Soyadı : ŞAHİN
E-posta : m.cem.sahin@ankara.edu.tr, mcemsahin@gmail.com
Tel : +90(312) 212 68 00/1331
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ (DİN SOSYOLOJİSİ)
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ


Adı Soyadı: Mehmet Cem ŞAHİN

Unvanı: Doç. Dr.


Öğrenim Durumu:

Derece

      Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1999

Y. Lisans

Eğitim Sosyolojisi

Gazi Üniversitesi

2002

Doktora

Din Sosyolojisi

Ankara Üniversitesi

2008

 

Yüksek Lisans Tezi:

“Laik Eğitim Uygulamaları Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitimi (1923-1960)”.

Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri Bilim Dalı (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara, 2002.

Doktora Tezi:

“İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Popüler Kültür Unsurlarına İlişkin Yaklaşımları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma”

Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı (Basılmamış Doktora Tezi). Ankara, 2008.  

 

Akademik ve Mesleki Deneyim

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2000-2008

Arş. Gör. Dr.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

2008-2010

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2010-2012

Yrd. Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2012-2013

Doç. Dr.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-

Misafir Araştırmacı

Tübingen Üniversitesi İslam Teolojisi Merkezi, Almanya

2014

 

Projelerde Üstlendiği Görevler:

ŞAHİN, Mehmet Cem, Proje Yürütme Grubu Üyesi, Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili Araştırması, (2003 yılında tamamlandı)

 

İdari Görevler:


Ankara Üniversitesi Sosyal Politika Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyesi, Eylül 2018-

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı, Haziran 2017-

Ankara Üniversitesi Okul Sosyal Hizmet Birimi Yönetim Kurulu Üyesi, Eylül 2014-

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Başkanı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 06.11.2012-

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyesi, 06.11.2012-

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkan Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 05.02.2010-06.11.2012

Ders Denklik Komisyonu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 15.02.2010-13 Eylül 2012

Erasmus Koordinatörü, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü, Şubat 2010-13 Eylül 2012

Hoşgörü ve Ahlaki Yaklaşım Topluluğu (HAYAT) Öğrenci Topluluğu Akademik Danışmanı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Mart 2010-13 Eylül 2012

Program Yeterlikleri Komisyonu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 11 Mart 2011- 13 Eylül 2012

Oyuncak Müzesi Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 01.Ağustos 2011-13 Eylül 2012

Üniversite Yaşamına Uyum Komisyonu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

Eylül 2011-13 Eylül 2012


Dergi Editörler Kurulu Üyesi: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Ankara, Türkiye

Dergi Editörler Kurulu Üyesi: Toplum Bilimleri Dergisi, Ankara, Türkiye

Dergi Yayın Kurulu Üyesi: İslami Araştırmalar Dergisi, Ankara, Türkiye

Dergi Editörler Kurulu Üyesi: Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, Nevşehir, Türkiye

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Sosyoloji Derneği (Sociological Association of Turkey)

Uluslararası Bilim Derneği (International Science Association)


Kazandığı Burslar

YÖK Yurt Dışı Araştırma Bursu, Haziran 2014-Eylül 2014


Yürütülen Lisans ve Lisansüstü Düzeydeki Dersler:

Lisans Dersleri

Lisansüstü dersler

Sosyolojiye Giriş

Türk Düşünürlerinde Sosyal Değişme ve Din (Y.L.)

Din Sosyolojisi

Tüketim Kültürü ve Din (Y.L.)

Antropoloji

Din Antropolojisi (Y.L.)

Din ve Kültür

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye’de Din Tartışmaları (Dr.)

Küreselleşme, Kültür ve Din

Türkiye’de Din Sosyolojisi Araştırmaları (Dr.)

Dini Gruplar Sosyolojisi

Türk Sosyoloji Tarihi (Dr.)

Bilgi Toplumu ve Din

Çağdaş Sosyoloji Teorileri (Dr.)


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Sociopolitical and Cultural Forms of World Religions in The Process of Globalization”, World Applied Sciences Journal. 4 Supplement (1): 76-80. 2008

A2. DANIŞ, Mehmet Zafer, KARATAŞ, Kasım, ŞAHİN, Mehmet Cem, “Reflections of Neo-liberal Policies on Health-Care Field and Social Work Practices Directed Towards the Empowerment of Person with Chronic Illness and His/Her Family in the Globalization Process”, World Applied Sciences Journal. 5 (2):224-235. 2008

A3. ŞAHİN, Mehmet Cem, "Türk Sosyolojisinin Kısa Tarihi: Dönemler, Şahıslar ve Ana Yönelimler”, Journal of Islamic Sciences. 12 (1): 7-43. 2017

A4. ŞAHİN, Mehmet Cem, "Ziya Gökalp Üzerine Biyografik Bir Çalışma”, Social Sciences  Research Journal. 15 (29): 91-105. 2017
A5. AYDEMİR, Salih, ŞAHİN, Mehmet Cem, “Tek Tanrılı Dinlerde Göç Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım: Göç Teorileri Açısından Bir Analiz”, İslami Araştırmalar Dergisi, 2017:28(3) s. 359-371.

A6. DEMİR, Zafer, ŞAHİN, Mehmet Cem, “Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Romanlarında Toplumsal Değişme”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi. 22 (2):459-486. 2018

A7. AYDEMİR, Salih, ŞAHİN, Mehmet Cem, “Zorunlu Kitlesel Göç Olgusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım: Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar Örneği”, Dini Araştırmalar Dergisi. 21 (53):121-148. 2018

A8. ŞAHİN, Mehmet Cem, DEMİRDAĞ, Fatih Muhammet, AYDEMİR, Salih "A Sociological Assesment On The Examples Of Veiling As An Indıcator Of Gender At The Ancient  Anatolian Societies”, Journal of History Culture and Art Research. 7 (3): 402-420. 2018

A9. ALPAY, Ahmet Hamza & ŞAHİN, Mehmet Cem, "Emile Durkheim: Sistematik Din Sosyolojisine Katkıları Açısından Bir Değerlendirme" Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10 (1): 43-65. 2019

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Sociology Training in Higher Education in the Context of Epistemological and Ontological Problems in Turkish Sociology”, Shtip: Interculturality in the Educational Process, The Third International Balkan Scientific Congress, Macedonia. 22-24 September 2005.

B2. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Demokrat Parti Dönemi Din Eğitimi Politikaları”, Sinop: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Sinop Üniversitesi, Türkiye. 1-3 Ekim 2012.

B3. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Chaos and Cosmos in Postmodern Social Theory”, Ankara: Chaos, Complexity and Leadership, International Science Association (ICCLS), 20-22 December 2012, Turkey.

B4. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Ziya Gökalp'in Biyografisi Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Nizip: II. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim Bilimleri Araştırmaları Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, Türkiye. 5-7 Mayıs 2016.

B5. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Göç ve Toplumsal Değişme: Sığınmacılıktan Vatandaşlığa, Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler”, Ankara: 5th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership (ICCLS), 11-12 December 2017, Turkey.

B6. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Ahi Birliklerinin Sosyo-Kültürel İşlevleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Üsküp: III. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Fon Üniversitesi, Makedonya. 6-9 Temmuz 2017.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:

C1. Çapcıoğlu, İhsan, ŞAHİN, Mehmet Cem, Korkmaz, Erdoğruca Nuran, "Charismatic Authority and Religious Leadership in the Sociology of Max Weber", ss. 73-99, Discussions About Leadership in Different Fields, Şefika Şule Erçetin (ed.), Bloomington, IN: iUniverse Inc., 2012.

C2. Çapcıoğlu, İhsan, Şahin, Mehmet Cem, Gümüş, Emine, "New Leadership Approaches", ss. 41-72, Discussions About Leadership in Different Fields, Şefika Şule Erçetin (ed.), Bloomington, IN: iUniverse Inc., 2012.

C3. Çapcıoğlu, İhsan, Gümüş, Emine, Şahin, Mehmet Cem, "Leadership and Traditional Leadership Approaches", ss. 248-285, Discussions About Leadership in Different Fields, Şefika Şule Erçetin (ed.), Bloomington, IN: iUniverse Inc., 2012.

C4. Menteşe, Mehmet, Şahin, Mehmet Cem, "Hazrat Aisha: In Terms Of Religious, Authentic and Didactic Leadership Characteristics", ss. 49-61, Woman Leaders In Chaotic Environments, Şefika Şule Erçetin (ed.), Springer, 2016.

C5. Çapcıoğlu, İhsan, Şahin, Mehmet Cem, "The Commodification of Religion From Modern Society to Postmodern Consumption Culture", ss. 695-704, Chaos, Complexity and Leadership, Şefika Şule Erçetin, Nihan Potas (ed.), Springer, 2019.

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Osmanlı Reform Çağında Gelenekçilikle Karşı Gelenekçiliğin Düşünsel Boyutu ve Eğitim Düşüncesindeki Paradigma Değişimi”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Nisan-Ağustos, Cilt 9, Sayı, 1-2, s. 101-119. 2005

D2. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Türkiye’de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı, 2, s. 157-181. 2005

D3. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Sanayi Toplumundan Sanayi Sonrası Topluma Farklılaşan Gençlik Hallerinin Sosyolojik Görünümü”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Cilt 2, s. 157-177, Sayı 2007/2.   

D4. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Postmodern Dönemde Tüketim Olgusunun Sosyo-Kültürel Analizi ve Yabancılaşma”, Dini Araştırmalar, Cilt 11, Sayı:31, s. 173-194. 2008

D5. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Popüler Kültürün İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Yaşam Stilleri Üzerindeki Etkisi”, Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt:1-3, Sayı:1-6, s. 167-200. 2009

D6. ÇAPÇIOĞLU, İhsan, ŞAHİN, Mehmet Cem, Gümüş, Emine, “Karizmatik Otoriteden Yeni Liderlik Vizyonuna: Günümüz Liderlik Yaklaşımları”, BİDDER, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:1 Sayı:1 s. 27-48. 2010

D7. ÇAPÇIOĞLU, İhsan, ŞAHİN, Mehmet Cem, ERDOĞRUCA, Nuran, “Max Weber Sosyolojisinde Karizmatik Otorite ve Dini Liderlik”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ağustos, Yıl: 14, Sayı:2, s. 51-76. 2010

D8. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Ziya Gökalp’in Düşünce Sisteminde Din, Eğitim ve Kültür”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl:15, Sayı:48, s. 363-378. 2011

D9. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Ziya Gökalp’in Fıkıh Teorisi Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme”, şünen Siyaset Dergisi, Sayı:28, s. 181-199. 2012

D10. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Demokrat Parti Dönemi Türkiye’sinde Din, Siyaset ve Eğitim İlişkileri”, Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt:6, Sayı:12, s. 31-54. 2012

D11. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Antropoloji ve Din:Tarihsel ve Kuramsal Temeller”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ağustos, Yıl: 20, Sayı:2, s. 451-473. 2016

D12. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Türkiye'de Din Sosyolojisi Disiplini Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, İslami Araştırmalar Dergisi, 2016:27(2) s. 148-163.

E. Yazılan Türkçe Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler:

E1. ŞAHİN, Mehmet Cem ve diğerleri, “Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Profili”, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2003.

E2. ŞAHİN, Mehmet Cem ve diğerleri, “Gazi Üniversitesinin Kuruluşunun 80. Yılında Çağdaş Eğitimde Öncü Gazi Üniversitesi –Belgeler-“, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2006.

E3. ÇAPÇIOĞLU, İhsan ve ŞAHİN, Mehmet Cem, “Modern Toplumdan Postmodern Tüketim Kültürüne: Dinin Metalaşması”, Modernleşen Türkiye’de Din ve Toplum. s. 45-59.  Otto Yayınları, Ankara, 2017.

E4. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Türkiye’de Din Sosyolojisi Eğitimi”, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2012.

E5. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Antropolojinin Alanı ve Tarihi Gelişimi”, Sosyal Antropoloji, Edt: Mustafa Macit, Ünite 1, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2012.

E6. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Kültür”, Sosyal Antropoloji, (Edt: Mustafa Macit), Ünite 3, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2012.

E7. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Din”, Sosyal Antropoloji, (Edt: Mustafa Macit), Ünite 11. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2012. 

E8. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Sosyal ve Kültürel Değişim”, Sosyal Antropoloji, (Edt: Mustafa Macit), Ünite 13, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, 2012.

E9. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Türkiye’de Sosyoloji”, Sosyolojiye Giriş, (Edt: İhsan Çapcıoğlu & Hayati Beşirli), s. 387-422. 15. Bölüm, Grafiker Yayınları, Ankara, 2013.

E10. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Sosyal Bilgiler ve Sosyoloji”, Sosyal Bilgiler Eğitimi, (Edt: Dursun Dilek), s. 223-242. 10. Bölüm, Pegem Akademi Yayınları, Ankara, 2016.

E11. ŞAHİN, Mehmet Cem, “Kadirilik”, Dini Gruplar Sosyolojisi, (Edt: Niyazi Akyüz), s. 215-240. Ünite 7, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara, 2016.

F. Diğer Yayınlar:

F1. FURSETH, Inger, “Habermas, Bourdieu ve Foucault’un Çalışmalarında Din” (Çev: Mehmet Cem ŞAHİN), Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem, (Der: Peter B. Clarke), s. 171-196, İmge Kitabevi, Ankara, 2012.