DOÇ.DR. MELAHAT DEMİRBİLEK    
Adı : MELAHAT
Soyadı : DEMİRBİLEK
E-posta : demirbilek@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler


ÖZGEÇMİŞ  VE ESERLER LİSTESİ

          

ÖZGEÇMİŞ

 

 Adı Soyadı: Doç. Dr. Melahat DEMİRBİLEK 

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyal Hizmet Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

1986

Y. Lisans

Sosyoloji Anabilim Dalı              

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

1998

Doktora

Sosyal Hizmet Anabilim Dalı               

Hacettepe Üniversitesi

2005

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: The Social Control in the Government-Ran (Yurtkur) Dormitories in Ankara. Middle East Technical University The Graduate School of Social Sciences. Ankara. Decembre, 1998.

Tez Danışmanı/Supervisor: Assoc. Prof. Yusuf Ziya Özcan.

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı: Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle Bağlantılı Sorunları ve Çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Ana Bilim Dalı. Ankara, 2005.

Danışman: Prof. Dr. Gönül Erkan.

 

İdari Görevler

 

İdari Görev

Görev Yeri

Yıl

Bölüm Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

16.02.2015-

Okul Sosyal Hizmet Birimi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sorumlu Yardımcısı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

11.05.2015-

  

ESERLER

A.Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

A.1. Demirbilek, M. (2013) Zihinsel Engelli Bireylerin ve Ailelerinin Gereksinimleri (The Needs of Mentally Disabled Individuals and Their Families). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 7 (3):58-64. Doi: 10.5455/tjfmpc.45355 (İndeks:Tubitak Ulakbim, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Scope Med, Google Schoolar).

A.2. Demirbilek, M. (2016). Çevre, Çevre Mültecileri ve Çevreci Sosyal Hizmet (Environment, Environmental refugees and Green Social Work). International Journal of Social Sciences and Education Research. 2(3):1118-1130. ISSN: 2149-5939 (İndeks: OAJI, Google Schoolar, RAS, tei, ESJI, ISI, DRJI).

A.3. Demirbilek, M.; Özdemirhan, S.; Yiğit, M.; Özdemir, L.; Yüksel, H.; Özdemir, Ö. (2016). Sosyal Hizmet Son Sınıf Öğrencilerinin Eğitimleriyle İlgili Görüşleri ve Mesleki Beklentileri (Opinions of Social Work Students on Their Education and Professional Expectations). International Journal of Social Sciences and Education Research. 2(3):1044-1058. ISSN: 2149-5939 (İndeks: OAJI, Google Schoolar, RAS, tei, ESJI, ISI, DRJI).

A.4. Demirbilek M. (2008). Alevi Kültüründe Çocuk, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi. 18 (2): 65-76 (İndeks: EBSCHO).

A.5. Demirbilek, M. (2016). Aile Danışmanlığı: Bir Uygulama Örneği (Family Counseling: A Pattern of Practice). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 10 (2):109-120. DOI:10.5455/tjfmpc.205930 (İndeks:Tubitak Ulakbim, Türkiye Atıf Dizini, Index Copernicus, Scope Med, Google Schoolar).

A.6. Serpen, A.S.; Demirbilek, M.; Duyan, V.; Megahead, H.A. (2016). Using Movies to Change Homophobic Attitudes of Social Work Students: Turkish Example. Research on Social Work Practice. p.1-6.DOI: 10.1177/10497331516681850. (Index: SSCI, SCOPUS,EBSCO, CINAHL, ASSIA)

A.7. Demirbilek M (2017). Sosyal Politika ve Aile Politikaları Bağlamında Aile Danışmanlığı ve Sosyal Hizmet (Family counseling and social work in the context of social policy and family policies). Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care. 11(4):278-287. Doi: 10.21763/tjfmpc.359850.

A.8. Demirbilek M., Purutçuoğlu E.; Sökmen Y., Turgut E., Yaramış H., Ünen İ.E., Yıldız İ. (2017). Student and academician views on the use of smart phones during courses by the students studying in the department of social work: Ankara University sample. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences. Volume 4, Issue 4 (2017) 92-99.

A.9. Demirbilek M., Serpen A.S., Turgut A.N., yaylı E., Yeşilfidan B. (2017).  The Vıews Of Soiıal Work Students On Volunteerıng: The Ankara Unıversıty Sample. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences (EPESS). Volume 7:103-114.

  

B.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

B.1. Demirbilek, M. (2013). Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Arkadaşlık İlişkileri, Arkadaşlık İlişkileriyle Bağlantılı Sorunları ve Çözümüne Yönelik Bir Model Denemesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi. 1 (3): 1-24. Doktora tezinden üretilmiştir.

B.2. Demirbilek M. (2005). Aile Politikaları Çerçevesinde Özürlüler ve Aile Tedavisi. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 5 (2): 13-29.

B.3. Demirbilek M. (2005). Zihinsel Engelli Bireylerde Ebeveynlik Becerileri. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. 5 (2): 59.73.

 

C. Kitap

C.1. Derin, M. ve Demirbilek M. (2017). Madde Bağımlısı Bireylerin Sosyal Dışlanma Algıları. Türkçe Özel Seri. 1. Basım. Mairitus: Lambert Academic Publising.

 

D. Yazılan Ulusal/ Uluslararası Kitaplar veya kitaplardaki Bölümler

D.1. Yazılan Uluslar arası Kitaplardaki Bölümler

D.1.1. Demirbilek, M. (2015). Refugees in Turkey. Turkey at the Beginning of 21st Century: Past and Present. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. Bulgaria, ss.567-481.

D.1.2. Demirbilek, M. (2015) Environment and Migration. Environment and Ecology at the Beginning of 21st Century. St. Kliment Ohridski University Press, Sofia. Bulgaria, ss.424-435.

D.1.3. Demirbilek, M.; Keskin, E. (2016). Yoksulluk, Suriyeliler, Bulaşıcı Hastalıklar ve Sosyal Hizmet. Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler-1. Yayına Hazırlayanlar: Pınar Yazgan ve Fethiye Tilbe. First Published, Transnational Press London, United Kingdom. S..57-65.

D.1.4. Demirbilek M (2017). Visually impaired students in social work education: Case of Ankara University. Development in helath sciences içinde (managing Editör: Recep Efe). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press. ss.675-683.

 D.1.5. Demirbilek M. ve Keskin E. (2016). Yoksulluk, Suriyeliler, Bulaşıcı Hastalıklar ve Sosyal Hizmet. Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler-1. (Yay. Haz.) Pınar Yazgan ve Fethiye Tilbe. 1. Basım.  Türkçe Kitap. Londra: Transnational Press London. ss. 57-65.

D.2. Yazılan Ulusal Kitaplardaki Bölümler

D.2.1. Demirbilek M. (2001). Psikiyatri Kliniklerinde Ekip Çatışmasına Bir Örnek. İnsani Gelişme ve Sosyal Hizmet Prof. Dr. Nesrin Koşar’a Armağan. Yayına Hazırlayanlar: Kasım Karataş, Çiğdem Arıkan. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayın No:9, Ankara.

D.3.. Yazılan Ders Kitabı Bölümleri

D.3.1. Demirbilek, M. (2016). Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Uygulama. 5. Ünite. Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet içinde. (Editörler: Doç. Dr. İshak Aydemir, Yrd. Doç. Dr. Semra Saruç). Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3290, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2153. Birinci Baskı. 95-110.

D.3.2.  Demirbilek, M. (2016). Ergenlik Dönemi. 5. Ünite. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I içinde. (Editörler: Prof. Dr. Enver Özkalp, Yrd. Doç. Dr. Emin Cihan Duyan).Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2153. 95-110. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3237, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2102. Birinci Baskı. 94-127.

D.3.3. Demirbilek, M. (2016). Gençlik Dönemi. 6. Ünite. İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre I. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2153. 95-110. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3237, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2102. Birinci Baskı. 128-160.

D.4. Uygulama Kılavuzu

 

D.4.1. Duyan, V.; Demirbilek M.; Kalaycı, E.; Kuddaş, N.B. (2016). SHB 307 Bireylerle Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara.

 D.4.2. Duyan, V.; Demirbilek M.; Arslan, E.; Gök, F.A.; Kuddaş, N.B. (2016). SHB 310 Gruplarla Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara.

 D.4.3. Duyan, V.; Demirbilek M.; Arslan, E.; Gök, F.A.; Kuddaş, N.B. (2016). SHB 312 Ailelerle Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara.

 D.4.4. Duyan, V.; Demirbilek M.; Sütçü, S.; Yüksel, D.; Kuddaş, N.B. (2016). SHB 402  Sosyal Hizmette Blok Uygulama Yönergesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara.

 D.5.5. Duyan, V.; Çifci, E.G.; Demirbilek M.;Kardeş, T.Y.; Kuddaş, N.B. (2016). SHB 407 Toplumla Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Ankara.

  

D.6. Çalışma Grubu Raporları

 D.6.1. Demirbilek, M.; Kars, Ö.; Şahindokuyucu, S.; Yıldız, L.; Çengelci, A.; Elbistanlıoğlu, N.; Aygör, B.; Yüksekkalaycı, J.; Açıkyol, G.D.; Coşansoy, İ.; Özdemir A.; Çelebi, O.; Öztürk, N.; Çağlayan, İ. (1995). Gençlik ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu Raporu. 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi. 4. Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, Sayı:1, Ankara, 131-136.

D.6.2.  Coşansu, İ.; Demirbilek, M.; Şahindokuyucu, Yıldız, L.; Yüksekkalaycı, J. (1994). Gençlik ve Sosyal Hizmetler Çalışma Grubu Ön Raporu. Çocuklar ve Sosyal Hizmetler Türkiye’de Çocuğun Durumu. Hazırlayanlar: E. Akyol, A. Çengelci, T. Kuşgözoğlu. 4. Sosyal Hizmetler Konferansı. 26-28 Mayıs 1994. Ankara.

 E. Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

E.1. Demirbilek M.; Özdemirhan S.; Yiğit M.; Özdemir L.; Yüksel H.; Özdemir Ö. (2015). Opinions of Senior Social Work Students on Their Education and Professional Expectiations. International Conference on Social Sciences and Education Research. 29-31 October 2015, Antalya, Turkey.

E.2. Demirbilek M. (2015). Environment, Environmental Refugees and Social Work. International Conference on Social Sciences and Education Research. 29-31 October 2015, Antalya, Turkey.

E.3. Demirbilek, M. (2016). Distance Education in Social Work: Pattern of Ankara University. International Conference on Research Education and Science (ICRES) Abstract Book. 19-22 May, Bodrum, Turkey. S. 74.

E.4. Demirbilek, M. (2016). School Social Worker and Assigned Positions of Other Memebers of Professions. International Conference on Research Education and Science (ICRES) Abstract Book. 19-22 May, Bodrum, Turkey. S. 149.

E.5. Demirbilek, M.; Keskin, E. (2016). Syrians in Turkey, Poverty, Contagious Diseases and Socail Work. Turkish Migration Conference 2016 Programme and Abstracts Book. 12-15 July 2016. University of Vienna, Austria. p.48-49.

E.6. Demirbilek M., Purutçuoğlu E., Sökmen Y., Turgut E., Yaramış H., Ünen İ.E., Yıldız İ. (2017). Student and academician views on the use of smart phones during courses by the students studying in the department of social work: Ankara University Sample. 6th International Conference on Educational Research (CYICER 2017), 04-06 May, North Cyprus (Tam metin bildiri).

 E.7.Demirbilek M., Şahin B., Tanman G., Varan H.H., Üstünsoy M., Yıldırım Ö., Bozdemir R., Uysal S. (2017). The ıdeas and expectations of the senior social work students on  ınternship/practice: The Ankara Example. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi. 29-31 Mayıs Ankara (Sözlü bildiri).

 E.8. Demirbilek M., şahin S., Tınkılıç E.C., Uyanık E., Turan K. (2017). Devlet ortaokullarında çalışanların okul sosyal hizmetine bakış açısı: Ankara Örneği. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi. 29-31 Mayıs Ankara (Sözlü bildiri).

 E.9. Demirbilek M., Şenol T., Tutak M., Hoşca E., Yıldırım A., Şahin Ö. (2017). Views of the senior high school students on the department of social work. International Conference on research in Education and Science (ICRES). 18-21 May Kuşadası/Tukey (Sözlü bildiri).

 E.10. Demirbilek M., Serpen A.S., Turgut A.N., Yaylı E., Yeşilfidan B. (2017). The ideas and behaviours of the social work students on the volunteering: The Ankara University Example. International Conference on research in Education and Science (ICRES). 18-21 May Kuşadası/Turkey (Sözlü bildiri).

  

F. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

F.1. Demirbilek M. ve Keskin E. (2016). Yoksulluk, Suriyeliler, Bulaşıcı Hastalıklar ve Sosyal Hizmet. Türk Göçü 2016 Seçilmiş Bildiriler-1. (Yay. Haz.) Pınar Yazgan ve Fethiye Tilbe. 1. Basım.  Türkçe Kitap. Londra: Transnational Press London. ss. 57-65.

 

 G. Hakemli Dergi Yayın/Danışma Kurulu Üyeliği

 G.1.. Ergoterapi ve Rehabilitasyon Dergisi

G.2. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care

 

H. Çalıştay, Seminer, Kurs, Eğitim Faaliyetleri

Eğitimci ve Konuşmacı Olarak Katıldığı Eğitim Faaliyetleri

H.1. Demirbilek, M.; Kalaycı, E. (26.04.2016). Meslek Tanıtım Günü. Ahmet Alper Dinçer Anadolu Lisesi, Gölbaşı, Ankara.

H.2. Demirbilek, M. (2016).Çocuk İhmal ve İstismarı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Sosyal Hizmette Blok Uygulama, 11 Nisan 2016, Ankara.

H.3. Demirbilek, M. (2016). Görevde 20 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı. Ankara Üniversitesi Manavgat ÖRSEM Tesisleri. 02-05 Ekim, 2016. Manavgat/Antalya.

H.4. Demirbilek, M. (2015). Görevde 20 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı. Ankara Üniversitesi Ilgaz ÖRSEM Tesisleri. 21-23 Aralık 2015.  Ilgaz/Çankırı.

H.5. Demirbilek, M. (2015).Görevde 25 Yılını Tamamlamış Personele Güdüleme (Motivasyon) Eğitim Programı. Ankara Üniversitesi Manavgat ÖRSEM Tesisleri. 25-27 Mayıs 2015. Manavgat/Antalya.

H.6. Demirbilek, M. (2015). Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Psikolojisi. Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs 2015. Ankara.

H.7. Demirbilek, M. (2014).Yetişkin Eğitimi ve Yetişkin Psikolojisi. Türk Silahlı Kuvvetleri Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü, 30 Mayıs 2014. Ankara.

H.8. Demirbilek, M. (2016). Gençlik Psikolojisi, Stres ve Öfke Yönetimi, Haberleşme-İletişim. Aday Memurların Eğitimi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 20 Haziran- 10 Ağustos 2016, Ankara.

H.9. Demirbilek, M. (2012). Gençlik Psikolojisi. Aday Memurların Eğitimi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 03-4 Temmuz, 2012, Ankara.

H.10. Demirbilek, M. (2009). Oryantasyon. Psikolog ve Sosyal Çalışmacılar ile Sosyal Kültürel Faaliyetleri Yürüten Yurt Yönetim memurları İçin Eğitim. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, 26-29 Haziran 2009, Taşucu/Mersin.

 

Katılımcı Olduğu  Sertifikalı Eğitim Programı

H.11. Demirbilek, M. (2007). “Aile Danışmanlığı”. Başkent Üniversitesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Merkezi. 06 Mart- 28 haziran 2007, Ankara.

 

Katılımcı OlduğuEğitim Faaliyetleri

H.12. Demirbilek, M. (2015). “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Programı”. Ankara Üniversitesi, 20-21 Nisan 2015. Ankara.

H.13. Demirbilek, M. (2012). “Stratejik Yönetim”. Tubitak Tüsside, 11-14 Haziran 2012. Gebze/Kocaeli.

H.14. Demirbilek, M. (2007). “Stratejik Yönetim”. Tubitak Tüsside, 20-23 Mayıs 2007. Gebze/Kocaeli.

H.15. Demirbilek, M. (2011). Yurt Tahsilatları Yazılımını Kullanma Eğitimi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 11-15 Nisan 2011, İzmir.

H.16. Demirbilek, M. (2011). Stres Yönetimi, Örgütsel ve Duygusal Zeka, Kurumsal Kimlik Geliştirme, İnsan Kaynağının Yönetilmesi ve Denetimi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 07-12 Şubat 2011, Antalya.

H.17. Demirbilek, M. (2010). Yurt Müdürleri Eğitimi. T.C. Başbakanlık Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 22-27 Mart 2010, Manavgat/Antalya.

H.18. Demirbilek, M. (2009). “Kişisel Gelişim Eğitimi”. Arge Star, 10-12 Mart 2009, Antalya.

H.19. Demirbilek, M. (2008). Yurt Müdürleri Eğitimi.  Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 10-14 Mart 2008, Antalya.

H.20. Demirbilek, M. (2008). Performans Esaslı Bütçeleme. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 05-09 Mayıs 2008.

H.21. Demirbilek, M. (2005). Toplu Beslenme Sistemleri Eğitimi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 18-22 Nisan 2005.

H.22. Demirbilek, M. (2003). “Toplam Kalite Yönetimi Semineri”. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 16-24 Haziran 2003.

H.23. Demirbilek, M. (2001). Psikolog ve Sosyal Çalışmacıların Eğitimi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 09-20 Temmuz 2001.

H.24. Demirbilek, M. (2001). Görevde Yükselme Eğitimi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 22 Ekim-09 Kasım 2001.

H.25. Demirbilek, M. (2005). Liderlik Akademisi. Genç Müteşebbisler Jaycees Ankara Derneği. 3-4 Aralık 2005.