PROF.DR. ABDULKADİR DÜNDAR    
Adı : ABDULKADİR
Soyadı : DÜNDAR
E-posta : dundar@divinity.ankara.edu.tr, abdulkadirdundar@yahoo.com
Tel : 2126800/1279
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

              ÖZGEÇMİŞ

         Prof. Dr. Abdulkadir Dündar 1962 yılında Yozgat-Sorgun Babalı Köyü’nde doğdu. 1973’de köyündeki ilkokulu tamamladıktan sonra 1982 yılında Sorgun İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Buradan 1988’de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğü’nde “Arşiv Elemanı” olarak göreve başladı. Osmanlı Arşivi’nde bir buçuk yıl çalıştıktan sonra 1990’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. Yüksek Lisans çalışmaları devam ederken 1992 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla 9 ay süreli olarak Mısır’a gitti ve burada İslam mimarisiyle ilgili araştırmalarda bulunarak, Kahire Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yarım dönem bazı dersleri takip etti. 1993 yılında Mısır’dan dönerek “Kilis’teki Osmanlı Devri Mimari Eserleri” konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 1994 yılında aynı üniversitenin aynı ana bilim dalında Doktora programına başlayarak, “Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi” adlı Doktora tezini 1999 yılında bitirdi. 2002 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilin Dalı’nda Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 10 Nisan 2006 tarihinde doçent ve 25 Nisan 2012'de profesör oldu. Hâlen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi Prof. Dr. olarak çalışmakta olup, kendi fakültesi dışında Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde de ders vermektedir.  Arapça, İngilizce ve Osmanlıca bilen Abdulkadir Dündar evli ve iki çocuk babasıdır.     YAYIN LİSTESİ

A.    Makaleler

 

a.   Türkiye’deki Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. “Osmanlı Mimarisinde Hassa Mimarları”, Dinî Araştırmalar, Osmanlı Özel Sayısı, Cilt:2, Sayı: 5, Eylül-Aralık 1999, s.159-176. 

2. “Osmanlı Mimarisinde Yapıların İnşa Süreci Üzerine Bir Araştırma”,  Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, 2000, KÖKSAV Basın-Yayın ve Ticaret, Ankara 2000, s.155-184.

3. “Türk-İslâm Sanatında ‘Horoz İkonografisi”, (Turgay Yazar’la birlikte), Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 1(Bahar 2000), Ankara 2000, s.213-235.

4. “XVI. Yüzyıl Bazı Osmanlı Mimarları”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIII, Sayı: 1, Ankara 2002, s.231-262.

5. “Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XLIV, Sayı: 2, Ankara 2003, s.131-172.

6. “Son Dönem Osmanlı Mimarisinde Uygulanmayan Bir İnşa Projesi: Edirne Kadri Paşa Türbesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XLV, Sayı:1, Ankara 2004, ss. 133-165.

7. “Çorum Şehri ve Mimari Yapıları(XIX. Yüzyılın Sonlarındaki Bir Haritaya Göre”, Dini Araştırmalar, Cilt: 9, Sayı: 27, Ocak-Nisan 2007, s. 185-221.

8. “Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri(1918 Yılına Ait Bir Haritaya Göre)”, Dini Araştırmalar, Cilt: 10, Sayı: 28, Mayıs-Ağustos 2007, Ankara 2007, s.119-140.

b. Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. “İslam Sanatında Cami Mimarisinin Doğuşu ve Gelişimine Kısa Bir Bakış”, Din ve Toplum 4 Aylık İlmi Dergi, Cilt/Vol: 4-Sayı / No: 2, Aralık’13, 15 Aralık 2013, Ankara, s. 42-51.

2. “Osmanlı Vakıflarında Vakıf Mimarları ve Meremmetçiler”, Din ve Toplum, Vakıf ve İktisat, Sayı: 2, Mayıs 2014, Ankara, s. 50-57.

3. “Mimari ve Vakıflar Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış”, Vakıf ve Toplum, Vakıf ve Sanat Özel Sayısı, Sayı: 3, 9 Mayıs 2015, Ankara, s.46-51.

4. “Kubbetü’s-Sahra”, Vakıf ve Toplum, Vakıf Medeniyeti Kudüs, Sayı: 5, Mayıs 2017, s. 54-59.

c. Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. “Some Castle Drawings In The Ottoman Archives And An Evaluation”, Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı:2007/I, Oş 2007, p. 61-83.

2. “An Introduction to The Birth And Development of Mosque Architecture in  Islamic Art”, Euro Agenda(Avrupa Günlüğü), Yıl/Jahr: 6, Sayı/Heft: 10, Nr: 2/2007, p. 301-311.

3. "Mimar İlyas’ın Mimarbaşı Davud Ağa’ya Medine’den Gönderdiği Mektup”, Turkish Studies, Sanat Tarihi Araştırmaları Kültürel Kimlikte Gelenek, Çeşitlilik ve Değişim, Prof. Dr. Hakkı Acun Armağanı, (Editörler: Murat Çerkez, Muhammed Görür, Bülent İşler), Volume 9, Issue 10, 10 Fall 2014, ss. 531-540.

 

B.  KİTAPLAR

1. Kilis’teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları / 2255, Osmanlı Eserleri Dizisi / 7, Ankara 1999.

2. Arşivlerdeki Plân ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (XVIII. ve XIX. Yüzyıl), Kültür Bakanlığı Yayınları / 2480, Osmanlı Eserleri Dizisi /21, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara 2000.

3. Çorum Cami ve Mescitleri, Motif Yayınları, Baskı ve Cilt Aydan Web Ofset, Ankara 2004.

4. Osmanlı Devleti’nde Mimarlık ve Mimarlar, Yayınevi Yayınları, Ankara 2011.

5. Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmud Celâleddin (Celâl) Bey’in Hâtıraları, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Hakkı Acun, Prof. Dr. Abdulkadir Dündar, Editör. Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu Yayınları III-4. Dizi-Sayı: 15, Ankara- 2013.

6. Anonim, Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı, Editör: Abdulkadir Dündar, Grafiker Yayınları Yayın No: 301, Ankara 2019.

C. Tebliğler

 

a.      Uluslar Arası Organizasyonlardaki Tebliğler

 1. “Osmanlı Mimarisinde Vilayet(Eyalet) Mimarları”, Electronic Journal of Oriantal Art, EJOS,IV (2001) (=M. Kiel, N. Landman& H. Theunissen (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 49, 1-9.

2.  “Osmanlılarda Tamir Süreci, Çeşitleri ve Bazı Selçuklu Yapılarındaki Uygulamalar”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, I. Cilt,11-13 Ekim 2000, Konya 2001  s.269-280.

3. “XVI. Yüzyılda Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’daki İmar ve İnşa Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Bazı Osmanlı Mimarları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Cilt:I, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 219-228.

4. "Abdal Ata Zaviyesi", Uluslar arası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007 Çorum, (Yayına Hazırlayanlar: M. Mahfuz Söylemez, Mesut Okumuş, İrfan Yiğit), Çorum Belediyesi Yayınları No: 5 (II. Cilt), Çorum, 2008, s 961-991.

5.  “Osmanlı Döneminde Şehir Mimarı Bulunan Bazı Avrupa Şehirleri”, Thirteenth International Congress of Turkish Art Proceedings, (Editors: Geza David and Ibolya Gerelyes), Hungarıan Natıonal Museum, Budapest 2009,  pp. 231-242.

6. “Osmanlı Mimarisinde Mimar Ağalar ve Defterleri”, Fourteenth International Congress of Turkish Art, Paris, College de France, 19-21 September 2011, College de France Paris 2013, pp. 291-297.

7. “Özkent Türbeleri ve Minaresinin Türk İslam Sanatları ve Mimarisindeki Yeri ve Önemi” , Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Bildirileri, Editör: Ferhat Gökçe,  Türkiye Diyanet Vakfı Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bişkek 2018, s. 581-613.

8. “Fonksiyonu ve Mimari Unsurlarıyla Mescid-i Nebevî’nin İslam Sanatı ve Kültüründeki Yeri ve Önemi”, Uluslararası Cami Sempozyumu(Sosyo-Kültürel ve Mimari Açıdan),  Bildiriler Kitabı, I. Cilt, 08-09 Ekim 2018,  Malatya, Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Fikret Karaman, Editörler: Fikret Karaman, Emine Güzel, Fethullah Zengin, Ömer Topal, İnönü Üniversitesi Yayınları No: 39, Malatya 2018, s. 232-249.

9. “ Beş Hurufât Defteri’ndeki Kayıtlara Göre Mudurnu”, Uluslararası Mudurnu Araştırmaları Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu,  21-22 Eylül 2018,  Mudurnu Bolu, Bildiri Kitabı, Editörler: Dr. Öğretim Üyesi Azize Aktaş Yasa-Doç. Dr. Faruk Öztürk, İngilizce Editör: Dr. Ayşe Ege Yıldırım, Ankara 2018, s. 73-93.

10. “Kayseri İncesu Şeyh Turesan Velî Zaviyesi”, IV. Uluslararası Alevîlik ve Bektaşilik Sempozyumu, (18-20 Ekim 2018 Ankara) Bildiriler Kitabı, 1. Cilt, Editörler: Doç. Dr. Orhan Kurtoğlu-Dr. Ayşe Çamkara Erginer, Ankara-2018, s. 449-479.

b.       Ulusal  Organizasyonlardaki Tebliğler

1. “Karapınar Sultan Selim Câmii’nin Mimarı Hakkında Yeni Bir Kayıt ve Bazı Mülahazalar”,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, (Karapınar, 26-27 Ekim 2000), (Editör:Yusuf Küçükdağ), Konya 2001, s. 165-174.

2. “Çankırı’daki Türk İslam Yapıları”, Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri Geçmişten Geleceğe Çankırı, 28-29 Eylül 2005 Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Çankırı 2007, s. 245-271.

3. “Osmanlıların Mekke’deki İmâr ve İnşâ ve Tamir Faaliyetlerine Genel Bir Bakış”, İslâm ve Sanat Tartışmalı İlmî Toplantı 07-09 Kasım 2014, Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs Antalya, İstanbul 2015, s. 377-413.

D. KİTAPTA BÖLÜM

1. “Osmanlı Mimarisinde Şehir Mimarları”, Osmanlı, Kültür ve Sanat, Cilt:10, (Editörler:Güler Eren, Kemal Çiçek ve Cem Oğuz), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.227-235.

2. “Cıty Archıtects ın Ottoman Archıtecture”, The Great Ottoman, Turkish Civilisation, 4, Culture and Arts, (Editor-in-chief: Kemal Çiçek), Yeni Türkiye, Ankara 2000, ss.471-479.

3. “Osmanlı Mimarisinde Vakıf Mimarları”, Prof. Dr. Halûk Karamağaralı Armağanı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2002, s.113-122.

4. “Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’s-Sahra”, Dinî, Târihî ve Edebî Açıdan Kudüs, Editörler: İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör, Necip Fazıl Kurt, Dün Bugün Yarın Yayınları, İstanbul 2018, s. 260-297.

5. “Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş”, Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınları Yayın No: 301, Ankara 2019, s. 13-40.

6. “Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar”, Türk İslâm Sanatları Tarihi El Kitabı, Grafiker Yayınları Yayın No: 301, Ankara 2019, s. 543-572.

 

E. ANSİKLOPEDİ MADDESİ

1. “Bild(isl.)”, Lexikon des Dialogs Grundbegriffe aus Christentum und Islam, Band 1 Abendmahl-Kult, Im Auftrag der Eugen-Biser-Stiftung hereasgegeben von Richard Heinzmann in Zusammenarbeit Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk und Halis Albayrak,Germany 2013, p. 106-107.

2. “Resim”, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramlar Sözlüğü, Cilt: 2 Kudüs-Zühd, Eugen-Biser Vakfı İşbirliğiyle, Editörler: Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Peter Antes, Richard Heinzmann, Martin Thurner, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Birinci Basım: Eylül 2013, s. 629-630. 

F.  KİTAP TANITIMI

1. “Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri Kitabı Hakkında”, Bilge, Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri Dergisi, Sayı:32, Bahar (Nevruz), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.76-85.

 

G. EDİTÖRLÜK

Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Editör: Prof. Dr. Abdulkadir DÜNDAR, Grafiker Yayınları, Ankara 2019