PROF.DR. ABDULKADİR DÜNDAR    
Adı : ABDULKADİR
Soyadı : DÜNDAR
E-posta : dundar@divinity.ankara.edu.tr, abdulkadirdundar@yahoo.com
Tel : 2126800/1279
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

              ÖZGEÇMİŞ

         Prof. Dr. Abdulkadir Dündar 1962 yılında Yozgat-Sorgun Babalı Köyü’nde doğdu. 1973’de köyündeki ilkokulu tamamladıktan sonra 1982 yılında Sorgun İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Buradan 1988’de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğü’nde “Arşiv Elemanı” olarak göreve başladı. Osmanlı Arşivi’nde bir buçuk yıl çalıştıktan sonra 1990’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans’a başladı. Yüksek Lisans çalışmaları devam ederken 1992 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla 9 ay süreli olarak Mısır’a gitti ve burada İslam mimarisiyle ilgili araştırmalarda bulunarak, Kahire Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde yarım dönem bazı dersleri takip etti. 1993 yılında Mısır’dan dönerek “Kilis’teki Osmanlı Devri Mimari Eserleri” konulu Yüksek Lisans tezini tamamladı. 1994 yılında aynı üniversitenin aynı ana bilim dalında Doktora programına başlayarak, “Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi” adlı Doktora tezini 1999 yılında bitirdi. 2002 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilin Dalı’nda Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. 10 Nisan 2006 tarihinde doçent ve 25 Nisan 2012'de profesör oldu. Hâlen Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi Prof. Dr. olarak çalışmakta olup, kendi fakültesi dışında Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde de ders vermektedir.  Arapça, İngilizce ve Osmanlıca bilen Abdulkadir Dündar evli ve iki çocuk babasıdır.YAYIN LİSTESİ

 

  A-KİTAPLAR

 

1. Kilis’teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri, Kültür Bakanlığı Yayınları / 2255, Osmanlı Eserleri Dizisi / 7, Ankara 1999.

2. Arşivlerdeki Plân ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (XVIII. ve XIX. Yüzyıl), Kültür Bakanlığı Yayınları / 2480, Osmanlı Eserleri Dizisi /21, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara 2000.

3. Çorum Cami ve Mescitleri, Motif Yayınları, Baskı ve Cilt Aydan Web Ofset, Ankara 2004.

4. Osmanlı Devletinde Mimarlık ve Mimarlar, Yayınevi Yayınları, Ankara 2011.

5. Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmud Celaleddin (Celal) Bey'in Hatıraları (Ed. Ahmet YAŞAR OCAK), (Hakkı ACUN ile birlikte), Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Ankara 2013.

 

B-MAKALELER

     Uluslar Arası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


1. “Some Castle Drawings In The Ottoman Archives And An Evaluation”, Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı:2007/I, Oş 2007, p. 61-83.

2. “An Introduction to The Birth And Development of Mosque Architecture in  Islamic Art”, Euro Agenda(Avrupa Günlüğü), Yıl/Jahr: 6, Sayı/Heft: 10, Nr: 2/2007, p. 301-311.


3. "Mimar İlyas’ın Mimarbaşı Davud Ağa’ya Medine’den Gönderdiği Mektup”, Turkish Studies, Sanat Tarihi Araştırmaları Kültürel Kimlikte Gelenek, Çeşitlilik ve Değişim, Prof. Dr. Hakkı Acun Armağanı, (Editörler: Murat Çerkez, Muhammed Görür, Bülent İşler), Volume 9, Issue 10, 10 Fall 2014, ss. 531-540.         Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler


1. “Osmanlı Mimarisinde Hassa Mimarları”, Dinî Araştırmalar, Osmanlı Özel Sayısı, Cilt:2, Sayı: 5, Eylül-Aralık 1999, s.159-176. 

2. “Osmanlı Mimarisinde Şehir Mimarları”, Osmanlı, Kültür ve Sanat, Cilt:10, (Editörler:Güler Eren, Kemal Çiçek ve Cem Oğuz), Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, s.227-235.

3. “Cıty Archıtects ın Ottoman Archıtecture”, The Great Ottoman, Turkish Civilisation, 4, Culture and Arts, (Editor-in-chief: Kemal Çiçek), Yeni Türkiye, Ankara 2000, ss.471-479.

4. “Osmanlı Mimarisinde Yapıların İnşa Süreci Üzerine Bir Araştırma”,  Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, 2000, KÖKSAV Basın-Yayın ve Ticaret, Ankara 2000, s.155-184.

5. “Osmanlı Mimarisinde Vakıf Mimarları”, Prof. Dr. Halûk Karamağaralı Armağanı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 2002, ss.113-122.

6. “Türk-İslâm Sanatında ‘Horoz İkonografisi”, (Turgay Yazar’la birlikte), Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 1(Bahar 2000), Ankara 2000, ss.213-235.

7. “XVI. Yüzyıl Bazı Osmanlı Mimarları”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIII, Sayı: 1, Ankara 2002, ss.231-262.

8. “Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XLIV, Sayı: 2, Ankara 2003, ss.131-172.

9. “Son Dönem Osmanlı Mimarisinde Uygulanmayan Bir İnşa Projesi: Edirne Kadri Paşa Türbesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:XLV, Sayı:1, Ankara 2004, ss. 133-165.

10. “Çorum Şehri ve Mimari Yapıları(XIX. Yüzyılın Sonlarındaki Bir Haritaya Göre”, Dini Araştırmalar, Cilt: 9, Sayı: 27, Ocak-Nisan 2007, s. 185-221.

11. “Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri(1918 Yılına  Ait Bir Haritaya Göre)”, Dini Araştırmalar, Cilt: 10, Sayı: 28, Mayıs-Ağustos 2007, Ankara 2007, s. 119-140.Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler


1. "Osmanlı Vakıflarında Vakıf Mimarları ve Meremmetçiler", Vakıf ve Toplum, Sayı 2, s. 50-57, Mayıs 2014.

2. "Mimari ve Vakıflar Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış", Vakıf ve Toplum, Sayı 3, s. 46-51, Mayıs 2015.

 

C-TEBLİĞLER

ULUSLARARASI TEBLİĞLER


1. “Osmanlı Mimarisinde Vilayet(Eyalet) Mimarları”, Electronic Journal of   Oriantal Art, EJOS,IV (2001) (=M. Kiel, N. Landman& H. Theunissen (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999), No. 49, 1-9.

2. “Osmanlılarda Tamir Süreci, Çeşitleri ve Bazı Selçuklu Yapılarındaki Uygulamalar”, I. Uluslar Arası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, I. Cilt,11-13 Ekim 2000, Konya 2001  s.269-280.

3. “XVI. Yüzyılda Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’daki İmar ve İnşa  Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Bazı Osmanlı Mimarları”, Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri, Cilt:I, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2001, s. 219-228.

4. “Osmanlı Arşivi’ndeki Bazı Kale Çizimleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 5-9 Ekim 2003 tarihinde Ürdün-Amman Üniversitesi’nde düzenlenmiş olan, XII. Milletler Arası Türk Sanatları Kongresi’nde tebliğ olarak sundum. Uluslar arası hakemli dergide, “Some Castle Drawings In The Ottoman Archives And An Evaluation”, adıyla İngilizce makale olarak yayınlandı.

5. “1918’in Edirne’si”, T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından 21-26 Kasım 2005 tarihinde Ankara’da yapılmış olan,  6.Uluslar Arası Türk Kültürü Kongresi’nde tebliğ olarak sundum. Ulusal hakemli dergide, “Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri(1918 Yılına  Ait Bir Haritaya Göre)”, adıyla makale olarak yayınlandı.

6. "Abdal Ata Zaviyesi", Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007 Çorum, (Yayına Hazırlayanlar: M. Mahfuz Söylemez, Mesut Okumuş, İrfan Yiğit), Çorum Belediyesi Yayınları No: 5 (II. Cilt), Çorum, 2008, s 961-991

7.  “Osmanlı Döneminde Şehir Mimarı Bulunan Bazı Avrupa Şehirleri”, Thirteenth International Congress of Turkish Art Proceedings, (Editors: Geza David and Ibolya Gerelyes), Hungarıan Natıonal Museum, Budapest 2009,  p. 231-242.

8. "Osmanlı Mimarisinde Mimar Ağalar ve Defterleri", 14th International Congress of Turkish Art, Paris, s. 291-297, 2013.

ULUSAL TEBLİĞLER


1. “Karapınar Sultan Selim Câmii’nin Mimarı Hakkında Yeni Bir Kayıt ve Bazı Mülahazalar”,Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 80. Yıldönümü Karapınar Sempozyumu, (Karapınar, 26-27 Ekim 2000), (Editör:Yusuf Küçükdağ), Konya 2001, s. 165-174.

2. “Çorum Şehri ve Mimarî Yapıları(XIX. Yüzyılın Sonlarındaki Bir Haritaya Göre”, Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu (Tebliğler-Müzakereler) Çorum 01-03 Ekim 2004, Çorum 2006, s. 227-250.

3. “Çankırı’daki Türk İslam Yapıları”, Çankırı Valiliği III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri Geçmişten Geleceğe Çankırı, 28-29 Eylül 2005 Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, Çankırı 2007, s. 245-271.

 

D-KİTAP TANITIMI

  1. “Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslar Arası Bilgi Şöleni Bildirileri Kitabı Hakkında”, Bilge, Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri Dergisi, Sayı:32, Bahar (Nevruz), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2002, s.76-85.

         E. ANSİKLOPEDİ MADDELERİ


        1. Lexion des Dialogs Grundbegriffe aus Christentum und Islam Band 1 Bölüm adı: (Bild (İsl.)), Herder Herder , Ed. Abendmahl-Kult Im Auftrag der, 2013.

        2. İslamiyet-Hristiyanlık Kavramlar Sözlüğü Bölüm adı: (Resim), Ankara Üniversitesi Yayınları, Ed. Mualla Selçuk- Halis Albayrak, 2013.