PROF.DR. ABDULKADİR DÜNDAR    
Adı : ABDULKADİR
Soyadı : DÜNDAR
E-posta : dundar@divinity.ankara.edu.tr, abdulkadirdundar@yahoo.com
Tel : 2126800/1279
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/abdulkadir-dundar
Kişisel Akademik Bilgiler
ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. Abdulkadir Dündar 1962 yılında Yozgat-Sorgun Babalı Köyü’nde doğdu. 1973’de köyündeki ilkokulu tamamladıktan sonra 1982 yılında Sorgun İmam-Hatip Lisesi’ni bitirdi. 1983 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne girdi. Buradan 1988’de mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Başbakanlık Osmanlı Arşivi Genel Müdürlüğü’nde arşiv elemanı olarak göreve başladı. Osmanlı Arşivi’nde bir buçuk yıl çalıştıktan sonra 1990’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. Yüksek lisans çalışmaları devam ederken 1992 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’nın bursuyla 9 ay süreli olarak Mısır’a gitti ve burada İslam mimarisiyle ilgili araştırmalarda bulunarak, Kahire Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde yarım dönem bazı dersleri takip etti. 1993 yılında Mısır’dan dönerek “Kilis’teki Osmanlı Devri Mimari Eserleri” konulu yüksek lisans tezini tamamladı. 1994 yılında aynı üniversitenin aynı ana bilim dalında doktora programına başlayarak, “Arşivlerdeki Plan ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi” adlı doktora tezini 1999 yılında bitirdi. 2002 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında yardımcı doçentlik kadrosuna atandı. 10 Nisan 2006 tarihinde doçent ve 25 Nisan 2012’de profesör oldu. Hâlâ Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’nde ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde de dersler vermiştir. 10 Ekim 2019 tarihinde Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığına atanmış olup hâlâ dekanlık görevini sürdürmektedir.  Arapça, İngilizce ve Osmanlı Türkçesi bilen Abdulkadir Dündar evli ve iki çocuk babasıdır.


YAYIN LİSTESİ

A.    MAKALELER

A.1. Türkiye’deki Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlı Mimarisinde Hassa Mimarları”. Dini Araştırmalar (Osmanlı Özel Sayısı) 2, sy 5 (Aralık 1999): 159-76.

2. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlı Mimarisinde Yapıların İnşa Süreci Üzerine Bir Araştırma”. Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi (Osmanlı Özel Sayısı), 2000, 155-84.

3. Yazar, Turgay ve Abdulkadir Dündar. “Türk-İslâm Sanatında ‘Horoz İkonografisi”. Kök Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Dergisi 2, sy 1 (Bahar 2000): 213-35.

4. Dündar, Abdulkadir. “XVI. Yüzyıl Bazı Osmanlı Mimarları”. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi XLIII, sy 1 (2002): 231-62.

5. Dündar, Abdulkadir. “Bir Belgeye Göre Amasya II. Bayezid Külliyesi”. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi XLIV, sy 2 (2003): 131-72.

6. Dündar, Abdulkadir. “Son Dönem Osmanlı Mimarisinde Uygulanmayan Bir İnşa Projesi: Edirne Kadri Paşa Türbesi”. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi XLV, sy 1 (2004): 133-65.

7. Dündar, Abdulkadir. “Çorum Şehri ve Mimari Yapıları (XIX. Yüzyılın Sonlarındaki Bir Haritaya Göre”. Dini Araştırmalar 9, sy 27 (Nisan 2007): 185-221.

8. Dündar, Abdulkadir. “Edirne Şehri ve Tarihi Eserleri (1918 Yılına Ait Bir Haritaya Göre)”. Dini Araştırmalar 10, sy 28 (Ağustos 2007): 119-40.

A.2. Hakemsiz Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Dündar, Abdulkadir. “İslam Sanatında Cami Mimarisinin Doğuşu ve Gelişimine Kısa Bir Bakış”. Din ve Toplum 4, sy 2 (Aralık 2013): 42-51.

2. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlı Vakıflarında Vakıf Mimarları ve Meremmetçiler”. Din ve Toplum (Vakıf ve İktisat), sy 2 (Mayıs 2014): 50-57.

3. Dündar, Abdulkadir. “Mimari ve Vakıflar Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış”. Vakıf ve Toplum (Vakıf ve Sanat Özel Sayısı), sy 3 (Mayıs 2015): 46-51.

4. Dündar, Abdulkadir. “Kubbetü’s-Sahra”. Vakıf ve Toplum (Vakıf Medeniyeti Kudüs), sy 5 (Mayıs 2017): 54-59.

A.3. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.     Dündar, Abdulkadir. “Some Castle Drawings in The Ottoman Archives and an Evaluation”. Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, sy 1 (2007): 61-83.

2.     Dündar, Abdulkadir. “An Introduction to The Birth And Development of Mosque Architecture in Islamic Art”. Euro Agenda: Avrupa Günlüğü 6, sy 10/2 (2007): 301-11.

3. Dündar, Abdulkadir. “Mimar İlyas’ın Mimarbaşı Davud Ağa’ya Medine’den Gönderdiği Mektup”. Turkish Studies 9, sy 10 (2014): 531-40.

4. Ak, Fatma Küçük ve Abdulkadir Dündar. “Evliya Çelebi’nin Diliyle Yaşadığı Dönemdeki Padişahların Tasvirleri”. Turkish Studies 15, sy 8 (2020): 3629-53.

5. Küçüktepe, Şener ve Abdulkadir Dündar. “Milli Kütüphane Yazma Eserler Koleksiyonu Osmanlı Dönemi Çiçek Bezemeli Cilt Kapakları”. Turkish Studies - Social 15, sy 3 (2020): 1319-36.

6. Yakut, Selahattin ve Abdulkadir Dündar. “Mekânın Ruhu: Dinî Mekânların Psikolojik Dili”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 3, sy 73 (Ekim 2020): 1113-19.

B.  KİTAPLAR

1. Dündar, Abdulkadir. Kilis’teki Osmanlı Devri Mimarî Eserleri. Birinci Baskı. Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 1999.

2. Dündar, Abdulkadir. Arşivlerdeki Plân ve Çizimler Işığı Altında Osmanlı İmar Sistemi (XVIII. ve XIX. Yüzyıl). Ankara: T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, 2000.

3. Dündar, Abdulkadir. Çorum Cami ve Mescitleri. Ankara: Çorum Belediyesi Kültür Yayınları, 2004.

4. Dündar, Abdulkadir. Osmanlı Devleti’nde Mimarlık ve Mimarlar. Birinci Baskı. Ankara: Yayınevi, 2011.

5. Acun, Hakkı ve Abdulkadir Dündar. Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmud Celâleddin (Celâl) Bey’in Hâtıraları. Editör Ahmet Yaşar Ocak. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2013.

C. TEBLİĞLER


C.1. Uluslararası Organizasyonlardaki Tebliğler

1. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlı Mimarisinde Vilayet (Eyalet) Mimarları”. Electronic Journal of Oriantal Art, EJOS, IV (2001) (=M. Kiel, N. Landman& H. Theunissen (eds.), Proceedings of the 11th International Congress of Turkish Art, Utrecht-The Netherlands, August 23-28, 1999), No.49, 1-9.

2. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlılarda Tamir Süreci, Çeşitleri ve Bazı Selçuklu Yapılarındaki Uygulamalar”. I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi Bildiriler, 11-13 Ekim 2000, 1:269-80. Konya: Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi, 2001.

3. Dündar, Abdulkadir. “XVI. Yüzyılda Suriye, Mısır ve Suudi Arabistan’daki İmar ve İnşa Faaliyetlerine Katkıda Bulunan Bazı Osmanlı Mimarları”. Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri, Hatay, 25-27 Ekim 2000, 1:219-28. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, 2001.

4. Dündar, Abdulkadir. “Abdal Ata Zaviyesi”. Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, 23-25 Kasım 2007, 2:961-91. Çorum: Çorum Belediyesi Yayınları, 2008.

5. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlı Döneminde Şehir Mimarı Bulunan Bazı Avrupa Şehirleri”. Thirteenth International Congress of Turkish Art Proceedings, 3-7 September 2007, editör David Geza ve Ibolya Gerelyes, 231-42. Budapest: Hungarian National Museum, 2009.

6. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlı Mimarisinde Mimar Ağalar ve Defterleri”. 14th International Congress of Turkish Art (Paris, College de France, 19-21 September 2011), editör Frederic Hitzel, 291-97. College de France Paris, 2013.

7. Dündar, Abdulkadir. “Özkent Türbeleri ve Minaresinin Türk İslam Sanatları ve Mimarisindeki Yeri ve Önemi”. Uluslararası Ali b. Osman el-Ûşî Sempozyumu Bildirileri, 10-11 Mayıs 2018, editör Ferhat Gökçe, 581-613. Bişkek: Türkiye Diyanet Vakfı Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2018.

8. Dündar, Abdulkadir. “Fonksiyonu ve Mimari Unsurlarıyla Mescid-i Nebevî’nin İslam Sanatı ve Kültüründeki Yeri ve Önemi”. Uluslararası Cami Sempozyumu (Sosyo-Kültürel ve Mimari Açıdan) Bildiriler Kitabı, 08-09 Ekim 2018, editör Fikret Karaman, Emine Güzel, Fethullah Zengin ve Ömer Topal, 1:232-49. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları, 2018.

9. Dündar, Abdulkadir. “Beş Hurufât Defteri’ndeki Kayıtlara Göre Mudurnu”. Uluslararası Mudurnu Araştırmaları Ahilik ve Halk Kültürü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 21-22 Eylül 2018, editör Azize Aktaş Yasa, Faruk Öztürk ve Ayşe Ege Yıldırım, 73-93. Ankara: BAİBÜ Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınlar, 2018.

10. Dündar, Abdulkadir. “Kayseri İncesu Şeyh Turesan Velî Zaviyesi”. IV. Uluslararası Alevîlik ve Bektaşilik Sempozyumu, (18-20 Ekim 2018 Ankara) Bildiriler Kitabı, editör Orhan Kurtoğlu ve Ayşe Çamkara Erginer, 1:449-79. Ankara, 2018.

C.2. Ulusal Organizasyonlardaki Tebliğler

1. Dündar, Abdulkadir. “Geçmişten Günümüze Kilis Mevlevihanesi”. Günümüzde Yurtiçi Mevlevihanelerinin Durum ve Konumları, Bildiriler-Sunumlar, 9-10 Aralık 2013. Konya: Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü Yayınları, 2017.

2. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlıların Mekke’deki İmâr ve İnşâ ve Tamir Faaliyetlerine Genel Bir Bakış”. İslâm ve Sanat, Tartışmalı İlmî Toplantı, 07-09 Kasım 2014, Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs Antalya, 377-413. İstanbul: Ensar Neşriyat, 2015.

3. Dündar, Abdulkadir. “Çankırı’daki Türk İslam Yapıları”. Geçmişten Geleceğe Çankırı, 28-29 Eylül 2005, III. Çankırı Kültürü Bilgi Şöleni Bildirileri, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi, 245-71. Çankırı: Çankırı Valiliği, 2007.

4. Dündar, Abdulkadir. “Karapınar Sultan Selim Câmii’nin Mimarı Hakkında Yeni Bir Kayıt ve Bazı Mülahazalar”. Karapınar Sempozyumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 80. Yıldönümü, (Karapınar, 26-27 Ekim 2000), editör Yusuf Küçükdağ, 165-74. Konya: Karapınar Belediyesi, 2001.

D. KİTAPTA BÖLÜM

1. Dündar, Abdulkadir. “Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarisinden Osmanlı Klasik Dönemine Geçiş”. Tarihte Müslümanlar 5, Birinci Baskı., 380-83. Ankara: OTTO Yayınevi, 2020.

2. Dündar, Abdulkadir. “Ayas Ağa (ö.892/1487)”. Tarihte Müslümanlar 5, Birinci Baskı., 312-13. Ankara: OTTO Yayınevi, 2020.

3. Dündar, Abdulkadir. “Davud Ağa”. Tarihte Müslümanlar 6, Birinci Baskı., 223-26. Ankara: OTTO Yayınevi, 2020.

4. Dündar, Abdulkadir. “Hacı İvaz Paşa (ö.831/1428)”. Tarihte Müslümanlar 5, Birinci Baskı., 300-302. Ankara: OTTO Yayınevi, 2020.

5. Dündar, Abdulkadir. “Hasan et-Tuluni (Ö.923/1517)”. Tarihte Müslümanlar 5, Birinci Baskı., 344-46. Ankara: OTTO Yayınevi, 2020.

6. Dündar, Abdulkadir. “Rıza-yı Abbasî (Ö. 1044/1635?)”. Tarihte Müslümanlar 6, Birinci Baskı., 237-40. Ankara: OTTO Yayınevi, 2020.

7. Dündar, Abdulkadir. “Sedefkar Mehmed Ağa (Ö.1027/1618?)”. Tarihte Müslümanlar 6, Birinci Baskı., 230-33. Ankara: OTTO Yayınevi, 2020.

8. Dündar, Abdulkadir. “Sinan (ö.996/1588)”. Tarihte Müslümanlar 5, Birinci Baskı., 355-58. Ankara: OTTO Yayınevi, 2020.

9. Dündar, Abdulkadir. “Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş”. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Üçüncü Baskı., 15-40. Ankara: Grafiker Yayınları, 2020.

10. Dündar, Abdulkadir. “Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar”. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Üçüncü Baskı., 563-90. Ankara: Grafiker Yayınları, 2020.

11. Dündar, Abdulkadir. “Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin Mekân Tarihi”. Türkiye’nin İlahiyat Birikimi Ankara İlahiyat’ın 70 Yılı (1949-2019), editör Eyüp Baş, Halide Aslan ve Rabiye Çetin, Birinci Baskı., 175-230. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 2019.

12. Dündar, Abdulkadir. “Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş”. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, İkinci Baskı., 15-40. Ankara: Grafiker Yayınları, 2019.

13. Dündar, Abdulkadir. “Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar”. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, İkinci Baskı., 557-81. Ankara: Grafiker Yayınları, 2019.

14. Dündar, Abdulkadir. “Türk İslam Sanatları Tarihine Giriş”. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Birinci Baskı., 13-40. Ankara: Grafiker Yayınları, 2019.

15. Dündar, Abdulkadir. “Hassa Mimarlar Teşkilatı ve Mimarlar”. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı, Birinci Baskı., 543-72. Ankara: Grafiker Yayınları, 2019.

16. Dündar, Abdulkadir. “Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesi Arşivi’nde Bulunan Bursa İl Merkezindeki Camilerle İlgili Belgeler ve Değerlendirilmesi”. Osmanlı Dönemi Bursa ve Sanat Tarihi Yazıları, 4-56. Konya: Palet Yayınları, 2019.

17. Dündar, Abdulkadir. “Bulunduğu Şehir İnşa Edildiği Alan, Mimarisi ve Süslemeleri Bakımından Kubbetü’s-Sahra”. Dinî, Târihî ve Edebî Açıdan Kudüs, editör İbrahim Çelik, Mehmet Dursun Erdem, Özcan Güngör ve Necip Fazıl Kurt, Birinci Baskı., 260-97. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2018.

18. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlı Mimarisinde Vakıf Mimarları”. Prof. Dr. Halûk Karamağaralı Armağanı, 113-22. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2002.

19. Dündar, Abdulkadir. “City Architects in Ottoman Architecture”. The Great Ottoman, Turkish Civilisation, 4, Culture and Arts, editör Kemal Çiçek, 471-79. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 2000.

20. Dündar, Abdulkadir. “Osmanlı Mimarisinde Şehir Mimarları”. Osmanlı (Kültür ve Sanat), editör Güler Eren, Kemal Çiçek ve Cem Oğuz, 10:227-35. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999.

E. ANSİKLOPEDİ MADDESİ

Dündar, Abdulkadir. “Bild(isl.)”. Lexikon des Dialogs Grundbegriffe aus Christentum und Islam, editör Richard Heinzmann, Peter Antes, Martin Thurner, Mualla Selçuk, ve Halis Albayrak, 1 (Abendmahl-Kult):106-7. Germany: Eugen-Biser-Stiftung, 2013.

Dündar, Abdulkadir. “Resim”. İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramlar Sözlüğü, editör Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Richard Heinzmann, Peter Antes, ve Martin Thurner, 2 (Kudüs-Zühd):629-30. Ankara: Eugen-Biser Vakfı & Ankara Üniversitesi Yayınevi, Eylül 2013.

F.  KİTAP TANITIMI

Dündar, Abdulkadir. “Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Bildirileri Kitabı Hakkında”. Bilge Yayın Tanıtım Tahlil Eleştiri Dergisi, sy 32 Bahar (2002): 76-85.

G. EDİTÖRLÜK

Dündar, Abdulkadir, ed. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı. Üçüncü Baskı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2020.

Dündar, Abdulkadir, ed. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı. İkinci Baskı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2019.

Dündar, Abdulkadir, ed. Türk İslam Sanatları Tarihi El Kitabı. Birinci Baskı. Ankara: Grafiker Yayınları, 2019.