PROF.DR. EROL DEMİR    
Adı : EROL
Soyadı : DEMİR
E-posta : edemir@humanity.ankara.edu.tr
Tel : 0- 312- 3103280/ 1720
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/erol-demir
Kişisel Akademik Bilgiler

Eğitimi:

Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü; Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü; Doktora: Ankara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.
 
İlgi Alanları:
Kent sosyolojisi; sanayi ve emek sosyolojisi; mekân ve kültür. 

Seçilmiş Yayınları:
 

E. Demir (2015), "Yoksulluk Kültürüne Ne Oldu?: Bir Kavramın Gözden Düşüşü ve Günümüz Açısından Anlamı", iç: Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji (der. A. Çoban), s.299-316, Ankara: İmge Kitabevi Yay. 


E. Demir (2006), “Toplumsal Değişme Süreci İçinde Gençlik Parkı: Sosyolojik Bir Değerlendirme”, Planlama, no.38, 2006/4, s.69-77.


C. Engin Demir, E. Demir ve S. Uygur (2006), “The Relationship Between Work, School Performance and School Attendance of Primary School Children in Turkey”, Education-Line.
http://www.leeds.ac.uk/educol/BEID.html


E. Demir (2005), “Park Kullanım Kalıpları: Gençlik Parkı Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma”, Çağdaş Yerel Yönetimler, c.14, no.3, s.19-42.
http://ankara.academia.edu/ErolDemir

T. Nichols, N. Sugur ve E. Demir (2002), “Globalised Management and Local Labour: The Case of the Whitegoods Industry in Turkey”, Industrial Relations Journal, c.33, no.1, s.68-85. [Ayrıca: Huw Beynon ve Theo Nichols (eds) The Fordism of Ford and Modern Management: Fordism and Postfordism (vol.1) içinde, s.286-303, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, (2006)]


T. Nichols, N. Sugur ve E. Demir (2002), “Beyond Cheap Labour: Trade Unions and Development in the Turkish Metal Industry”, The Sociological Review, c.50, no.1, s.23-47.


Erol Demir (2002), “Kamusal Mekân ve İmge: Gençlik Parkı’nın Değişen Anlamı”, Toplum ve Bilim, no.94, s.109-142.
http://ankara.academia.edu/ErolDemir


E. Demir (2002), “Yeni Kentli Ailelerde Geçimlik Üretim ve Yoksulluk", iç: Y. Özgün (der.) Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları, Ankara: TODAİE, s.291-302. 

 


T. Nichols, N. Sugur ve E. Demir (2001), Labour in a Global World: Management Strategy and Worker Response in the Turkish Whitegoods Industry. Cardiff University, School of Social Sciences, Working Paper Series, Paper 9.
http://www.cf.ac.uk/socsi/research/publications/workingpapers/paper-9.html
 

T. Nichols, N. Sugur ve E. Demir (2001), The Production and Reproduction of Trade Union Autocracy in the Turkish Metalworking Industry. Cardiff University, School of Social Sciences, Working Paper Series, Paper 10.
http://www.cf.ac.uk/socsi/research/publications/workingpapers/paper-10.html

 
N. Suğur, E. Demir, A. Kasapoğlu ve T. Nichols (1999), “Özelleştirme ve Çalışanlar: Türkiye'de Çimento Sektörü Çalışanlarının Tutumları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, c.2, no.1/2, s.1-32.


E. Demir (1999), “Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Algısı”, Çağdaş Yerel Yönetimler, c.8, no.1, s.54-70.

 
E. Demir ve N. Suğur (1999), “Özelleştirme Sonrası Çimento Sanayiinde Taşeron İşgücü Kullanımı ve Esnek İstihdam”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, c.23, no.215, s.162-181.
 

Erol Demir (1998), “Kentsel Farklılaşma, Aile ve Akrabalık”, Mürekkep, no.10-11, s.134-159.


T. Nichols, N. Sugur, E. Demir ve A. Kasapoglu (1998), “Privatisation in Turkey: Employees' Views on Privatisation in the Turkish Cement Industry, and Some Comparisons with Britain”, Work, Employment and Society, c.12, no.1, s.1-23.

 

Yayınlanacak Çalışmaları:

"Diyarbakır’da Kentsel Gelişme, Göç ve Kültürel Miras"

"Makinalaşmak İstiyorum!: Beden ve Teknoloji İlişkisi Üzerine Sosyolojik Açılımlar" (Dördüncü Ulusal Osteoporoz Kongresi'nde sunuldu)