PROF.DR. HAYRETTİN EKİZ    
Adı : HAYRETTİN
Soyadı : EKİZ
E-posta : ekiz@ankara.edu.tr
Tel : 0312 596 12 80
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hayrettin-ekiz
Kişisel Akademik Bilgiler
Doğum Tarihi ve Yeri : 20/09/1954 - Gelendost/ISPARTA
Bilimdalı :Tarla Bitkileri
Yabancı Dil :İngilizce
Uzmanlık Alanları :Yem Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Çim Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Çayır Mera Yönetimi ve Islahı

Eğitim ve Akademik Deneyim
Prof. Dr.
1995

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Doç. Dr.
1989

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Dr.
1983

Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
"Türkiye'de Yetiştirilen Bazı Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Çeşitlerinin Önemli Mortolojik, Biyolojik ve Tarımsal Karakterleri Üzerinde Araştırmalar" 


Aras. Gör.
1978

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü

Lisans
1977

Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Bölüm Birincisi

 Verdiği Lisans Dersleri
Çayır ve Mera Yönetimi
Tarla Bitkileri 
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Vejetasyon Etüd ve Ölçmeleri
Yem Bitkileri Tohumculuğu ve Teknolojisi

Danışmanlığında Tamamlanan Doktora Çalışmaları


1. Cahit BALABANLI “Değişik  Ekim  Sıklığı   ve Ekim  Zamanının  Macar  Fiği (Vicia pannonica  Crantz.)‘nin Verim ve Verim Öğelerine Etkileri üzerinde Araştırmalar” (10 Nisan 1992)

2. Hayrettin KENDİR     “Bazı Mer’a Vejetasyon Ölçme Metotlarında Optimum Örnek Sayısının Saptanması” (17 Şubat 1995)

3. Erol KARAKURT       “Bazı Buğdaygil Yem Bitklierinde Azotlu Gübre Dozlarının Önemli Tarımsal Karakterler Üzerine Etkileri” (31 Mart 2000)

4. Sebahattin ALBAYRAK  “Ankara Ekolojik Şartlarında Yapay Mera Kurulması Üzerine Bir Araştırma” (8 Mayıs 2003)

5. Altıngül ÖZARSLAN  “Bazı Yapay Mera Karışımlarında Ekim Yöntemleri ve Azot Dozlarının  Yem Verimi ve Kalitesine Etkileri”( 10 Şubat  2005)

6. Can Devin İÇEL        “Avrupa Birliği ve Türkiye’de Yem Bitkileri Tarımı ve   Politikalarının Karşılıklı Analizi “( 6 Şubat  2017)

7.Ziya MUTLU  “Bazı Yonca Çeşitlerinde Farklı Biçim Zamanı Uygulamalarının Ot Verimi ve Kalitesi Üzerine   Etkileri”(23.10.2019)


Danışmanlığında Tamamlanan Tezli Yüksek Lisans Çalışmaları


1. Ergun AYHAN  “Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.)’ta Bazı Tarımsal Özellikler Üzerinde  Araştırmalar” (25 Ekim 1989)

2. B.Kemal EV “Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.)’ta Ekim Sıklığının Verim ve Verim Öğeleri üzerine Etkisi” (26 Nisan 1991)

3. Özdal GÜNCAN “Ankara Koşullarında İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.Çeşitlerinin Tohum Verimi” (2 Ekim 1992)

4. Erol KARAKURT “İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) Karışım Oranlarının Ot Verimine Etkisi” (6 Kasım 1992)

5. Orhan SÖNMEZ “Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Bitkisinde Azotlu ve Fosforlu
 Gübrelerin Verim ve Verim Öğeleri üzerine Etkisi” (6 Kasım 1992)

6. Filiz DEMİROK  “Ankara Koşullarında İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.Çeşitlerinin Ot Verimleri” (10 Ocak 1993)

7. Ayşegül AKSOY “Ankara Koşullarında Kırmız Üçgül (Trifolium incarnatum L.Çeşitlerinin Ot Verimleri” (29 Nisan 1994)

8. Halil KELEŞ “Bazı Fiğ Türlerinde Çiçek Tozu Özelliklerinin Tohum ve Meyve Karakterleriyle İlişkisi” (31 Ekim 1994)

9. Ender PEKŞEN “Samsun Koşullarında Bazı İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) Çeşitlerinin Ot Verimleri” (31 Ağustos 1995)

10. Şakire ÜNAL “Çeşitli Mutagen Uygulamalarının Korunga (Onobrychis arenaria (Kit.) DC.)’nın Bazı Özelliklerine Etkileri” (26 Ekim 1995)

11. Veysel ERTUĞRUL “Seçilmiş Korunga Bitkilerinde Çiçek Tozu, Meyve ve Tohum Özellikleri” (27 Nisan 1998)

12. Murat ALAN “Bâlâ, Küredağı Orman İçi Merasında Bir Vejetasyon Etüdü” (1 Ekim 1998)

13. Melek AKÇA “İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.)’de Ekim Sıklığının Ot Verimine Etkisi” (18 Mayıs 1999)

14. Demet  ERGEL “Ankara Koşullarında Kırmızı Üçgül (Trifolium incarnatum L.)  Çeşitlerinin Tohum Verimleri” (05 Kasım 2001)

15. Abdullah ÖZKÖSE  “Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.)’ta Ekim Zamanının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi” (22 Aralık 2003)

16. Derya ÇAKIR “Farklı Fenolojik Devrelerde Biçmenin Nitrojen Gübreli Otlak Ayrığı (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.)’nın Ot Verimine Etkisi”(09 Şubat 2004)

17. Suzan T.   MOHAMMED A.  “Farklı Lokasyonlarda Bazı Yonca Çeşitlerinin Yem Verimleri ve Bitkisel Özellikleri” (18 Ocak 2008)

18. Ayşegül GÖKSU GÜLEŞ   “ Bazı Hayvan Pancarı (Beta vulgaris L.ssp. crassa Mansf.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Karşılaştırılması” (23 Ekim  2009)

19.Hakan CEBECİ “Farklı Kökenli Korunga (Onobrychis viciifolia Scop. Ve Onobrychis altissima Graossh) Popupasyonlarının Tarımsal Özelliklerinin  Belirlenmesi “ (20 Haziran 2011)

20. Ziya MUTLU “Bazı Kışlık Fiğ Türlerinde Biçim Zamanının Ot Verimine Etkisi”(10.10.2012)

21. Merve KILIÇ    “Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd)’ta  Bor Dozlarının Tohum Verimine Etkisi(20.05.2019)


Danışmanlığında Tamamlanan Tezsiz Yüksek Lisans Çalışmaları 


1. Burcu     KARATOPRAK      “Türkiye’de    Islah    Edilen  Yem Bitkileri Çeşitleri ve  Çeşit Özellikleri” (21.05.2007)

2. Serbay Umut KABA “Yem Bitkilerinin Ekim Nöbetindeki Yeri ve Önemi”(11.01.2008) 

3. Durali  TINAZ   “Yurdumuzdaki    Yem Bitkileri  ve   Yeşilalan    Bitkilerinin  Son Yıllardaki Gelişimi” (8.06.2009) 

4. Hüseyin  DİKMEN   “Marmara  ve  Batıkaradeniz Bölgesinde  Yem Bitkileri  Tarımının Gelişimi ve Mera Islah Çalışmaları” (8.06.2009) 

5. Esra Fatma AKSOY  ”Mersin   İlimizde     Yembitkileri     ve    Çayır-Meraların   Bölge Hayvancılığındaki Yeri ve Önemi” (11.01.2011)

6. Ahmet BUDAK “Hatay Bölgesi Yembitkileri Tarımının Bugünkü Durumu” (30.05.2011)

7. Emel TEKBAŞ  “Orta Anadolu Bölgesinde  Yem Bitkileri Tarımının  Gelişimi  ve Mera Islah Çalışmaları”(28.05.2012)

8. Emre UÇAR “Ülkemizde Yeşil Alan Bitkilerinin Kullanımındaki Gelişmeler” (7.01.2014)

9.Bahadır GÜR “Sertifikalı Yem Bitkileri Tohumculuğundaki Son Gelişmeler” (23.06.2016)

10.Şeyma KOYUNCU “Aksaray İli Mera Islah Çalışmalarının Son Durumu”(09.01.2017)

11. Semih BÜLBÜL” Adana İli Mera Islah Projelerinin Son Durumu”(19.06.2017)

12.Mircan GÜNDEĞER ” Orta Anadolu Bölgemizde Mera Islah Projelerinin Son Durumu ”(19.06.2017)        


Yayınlarım
1.   EKİZ, H. ve İ.ÖZKAYNAK, 1984. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Burçak (Vicia       ervilia (L.) Willd.) Çeşitlerinin Önemli Morfolojik, Biyolojik ve Tarımsal Karekterleri Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv. Fen Bil.Enst. Yayın No: TB.5, Ankara 20 s.
2.   EKİZ, H., 1985.  Adi  Fiğin  Önemi ve  Kültürü. Karınca Kooperatif Postası, Sayı: 586, 42- 43.
3.   EKİZ, H., 1986. Önemli Bir Yem Bitkimiz Burçak. Ziraat Mühendisliği, Sayı: 181. s. 36.
4.   EKİZ, H., 1986. Yem Bitkileri Islahında Kalite. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 25, Sayı: 292, Ankara, 17-22.
5.   ERAÇ, A. ve H. EKİZ, 1986. Çayır-Mer’a Amenajmanı Uygulama Klavuzu. Ankara    Üniv.Ziraat Fak.Yayınları: 990, Uygulama Klavuzu: 221, Ankara, 21 s.
6.   AÇIKGÖZ, E., H.EKİZ ve A.KARAGÖZ, 1987. Ankara Kıraç Koşullarında Bazı Yonca Çeşitlerinin Verim ve Önemli Tarımsal Özellikleri. Uludağ Üniv.Ziraat Fak.Dergisi  Cilt:3, Yıl:1984, Bursa, 39 s.
7.   EKİZ, H., 1988.  Önemli Bazı Baklagil Yem Bitkilerinin Yetiştirilmesi. Kooperatifçilik,  Sayı: 82, Ankara, 16-25.
8.   EKİZ, H., 1988. Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Hatlarında Bazı Tarımsal Özelliklerin  Karşılaştırılması. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Yayınları: 1098, Bilimsel Araştırma ve  İncelemeler: 596, Ankara, 13 s.
9.   EKİZ, H. ve E. AYHAN, 1989. Baklagil Yem Bitkilerinin Hayvan Beslemedeki Yeri ve  Önemi. Ziraat Mühendisliği Sayı: 213, Ankara, 9-16.
10. AÇIKGÖZ, E., İ. TURGUT and H. EKİZ, 1989. Variation of  Seed Yield and Its          Components  in Common Vetch (Vicia sativa L.) Under Different Conditions.                    XVI.İnternational  Grassland Congress. 04-11 October, 1989, Nice, France, p.641-642.
11. ELÇİ, Ş., A.ERAÇ ve H. EKİZ, 1990. Yem Bitkileri Tarımı ve Ülkemizdeki Durumu.   TOK, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 51,6-7.
12. ERAÇ, A. ve H. EKİZ, 1990. Yem  Bitkileri  Yetiştirme  ( II. Baskı ). Ankara Üniv.Ziraat Fak. Yayınları: 1164, Ders Kitabı: 330, Ankara, 68 s.
13. BÜYÜKBURÇ, U., E. AÇIKGÖZ, H. EKİZ ve N.KARAGÜLLÜ, 1991. Değişik Kökenli  Kültür ve Yabani Korunga Türlerinin Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar.   Doğa-Tr.J.of Agriculture and Forestry 15:35-45.
14. EKİZ, H., 1991. Burçak Bitkisinde Seleksiyon Islahıyla Elde Edilen Hatların Bazı Tarımsal Özellikleri. Türkiye 2.Çayır-Mer’a ve Yembitkileri Kongresi, 28-31.05.1991, İzmir, 564-573.
15. EKİZ, H., 1991. Meralarımız İlgi Bekliyor. Pankobirlik Dergisi. Yıl:3, Sayı: 12, 5-6.
16. SÖNMEZ, N.,  S. KODAL,  M.A. TOKGÖZ ,  B. AYAN, E. EKİZ, H. EKİZ, M. ÇELİK ve S.M.YENER, 1992. Isparta İli Tarımı. Isparta’nın Dünü, Bugünü ve Yarını     Sempozyumu.09-10 Mayıs 1992, Ankara, 255-292.
17. YAZGAN, M.E., H. EKİZ, N. KARADENİZ ve H. KENDİR, 1992. Ankara Koşullarında  Yeşil Saha Tesisinde Kullanılabilecek Önemli Çim Türlerinin Belirlenmesinde Bazı    Morfolojik ve Fenolojik Karakterler Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniv.Ziraat Fak. Yayınları: 1277. Bilisel Araştırma ve İncelemeler: 710, Ankara, 38 s.
18. AYHAN, E. ve H. EKİZ, 1993. Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.)’ta Bazı Tarımsal       Özellikler Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Yıllığı: 43(1-2):37-44.
19. EKİZ, H., 1993. Ülkemiz Gen Kaynaklarından Yararlanılarak Islah Edilen Çayır-Mer’a, Yem Bitkileri ve Geliştirilen Yeni Diğer Çeşitlerin Türk Tarımına Katkısı. Tarım ve   Köy, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 92, 26-27.
20. ELÇİ, Ş.,A.ERAÇ and H. EKİZ, 1993. Forage Crop Production in the Turkish Highlands Dryland  Pasture & Forage  Legume  Network News. Special Issue No: 7, p.35-37.
21. ELÇİ, Ş., H. EKİZ, H. KENDİR ve C. SANCAK, 1993. Orman İçi Meralar ve Yararları. Orman, Orman Bakanlığı Dergisi, Sayı: 19, 32-36.
22. AKSOY, A. ve H. EKİZ,1994. Ankara Koşullarında Kırmızı Üçgül (Trifolium incarnatum L.) Çeşitlerinin Ot Verimleri. Tarla Bitkileri  Merkez Araş. Enst. Dergisi: 3(3-4) : 109-116.
23. EKİZ, H. ve H. KENDİR, 1994. Bakım İmkanlarının Kısıtlı Olduğu Çim Alanlarda    Önerilebilecek Bazı Çim Bitkileri. Çağdaş Yaşamda Çim Alanlar Sempozyumu III, 10      Haziran 1993. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları  No: 2, Ankara, 89-98.
24. EV ve EKİZ 1994. Burçak(Vicia ervilia (L.) Willd.)’ta Ekim Sıklığının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. Tarla Bitkileri  Merkez Araş. Enst. Dergisi: 3(1-2) : 35-43.
25. GÜNCAN, Ö. ve H. EKİZ, 1994. Ankara Koşullarında İskenderiye Üçgülü (Trifolium   alexandrinum L.) Çeşitlerinin Tohum Verimleri. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Yıllığı: 44 (1-   2): 81-86.
26. KARAKURT, E. ve H. EKİZ, 1994. İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) Karışım Oranlarının Ot Verimine Etkisi.             Ankara Üniv.Ziraat Fak.Yıllığı: 44(1-2): 97-104.
27. KELEŞ, H. ve H. EKİZ, 1994. Bazı Fiğ Türlerinde Çiçek Tozu Özelliklerinin Tohum ve Meyve Karakterleriyle İlişkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araş. Enst.Dergisi: 3(3-4) : 117-128.
28. YAZGAN, M.E., H. EKİZ, N. KARADENİZ ve H. KENDİR, 1994. Ankara Koşullarında  Yeşil Saha Tesisinde Kullanılabilecek Önemli Çim Türlerinin Belirlenmesinde Bazı  Morfoloji ve Fenolojik Karakterler Üzerinde Bir Araştırma. Çağdaş Yaşamda Çim Alanlar Sempozyumu II, 21 Mayıs 1992. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No: 2, Ankara, 79-88.
29.   EKİZ,H., 1995. Seçilmiş Burçak (Vicia ervilia (L.) Willd.) Hatlarının Kışa Dayanıklılığı    ile  Tohum Verimi ve Bazı Bitkisel Özellikleri. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No: 1405, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 783, Ankara, 46 s.
30. EKİZ, H., M. YAZGAN, H. KENDİR ve N. KARADENİZ, 1995. Danimarka Kökenli  Bazı İthal Çim Tohumlarından Ankara Koşullarında Yeşil Saha Tesislerinde                   Kullanılabilecek Türlerin Belirlenmesinde Bazı Morfolojik ve Fenolojik Karakterler         Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniv.Ziraat Fak.Yayın No:1401, Bilimsel Araştırma       ve İncelemeler: 781, Ankara, 26 s.
31. ELÇİ, Ş.,H. EKİZ, M.O. GÜRKAN,  S.P.S. BENIWAL, C. SANCAK  and  H. KENDİR 1995.  Sainfoin  (Onobrychis  spp.)  Forage   Crop   For   Anatolia.   Deutch-türkisches   Symposium,  12-17 Eylül 1995, Ankara. Redaktion : Prof.Dr.Ulrich Planck. Verlag  Ulrich E. Grauer. Stuttgart, 117-122.
32. ER, C. ve H. EKİZ, 1995. Tarla Bitkileri Üretiminde Arıların Rolü. Türkiye II. Teknik  Arıcılık Kongresi, 8-9 Şubat 1994. T.C. Ziraat Bank. Kültür Yayınları No:28, Ankara.
33. ERAÇ, A. H. EKİZ, C.S.SEVİMAY, S.ALTINOK, N. ANDİÇ, H. AKDENİZ,                 M.DEVECİ, 1995. Çayır ve Mer’aların Koruma ve Kullanımı. IV.Türkiye Ziraat               Mühendisliği Teknik Kongresi, 09-13 Ocak 1995, Ankara, 253-266.
34. TURGUT, İ.,  E. AÇIKGÖZ, Z.M. TURAN ve  H. EKİZ,  1995.  Adi Fiğde (Vicia sativa L.) Verim ve Bazı Morfolojik Karakterler Arası İlişkiler ile Kalıtım Dereceleri Üzerinde Araştırmalar. Tr.J. of Agriculture and Forestry. 19(1995) 367-372. TÜBİTAK, Ankara.
35. EKİZ, H., 1996. Tarımda  Lisansüstü  Eğitim. 150. Yılında  Türkiye’de  Tarımsal   Öğretim Sempozyumu, 30-31 Mayıs 1996, Ankara.
36. EKİZ, H., 1996. Seçilmiş Burçak (Vicia ervilia  (L.)  Willd.)  Hatlarının Kışa Dayanıklılığı ile Tohum  Verimi   ve  Bazı  Bitkisel  Özellikleri.  Türkiye  3.  Çayır  Mer’a   Yembitkileri Kongresi, 17-19 Haziran 1996, Erzurum.
37. ELÇİ, Ş., H. EKİZ ve C. SANCAK, 1996. Türkiye’de Korunga (Onobrychis sp.)        Üretiminin Sorunları. Türkiye  3.  Çayır  Mer’a   Yembitkileri   Kongresi, 16-18               Haziran 1996, Erzurum.
38. BALABANLI, C. ve H. EKİZ, 1996. Değişik Ekim Sıklığı ve Ekim Zamanının Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.)’nin Verim ve Verim Öğelerine Etkileri Üzerinde      Araştırmaları. Tarla Bitkileri Merkez Araş. Enst.Dergisi: 5(1) :23-28.
39. ERAÇ, A., BÜYÜKBURÇ, U., KARAGÜLLÜ, N., GÜLCAN, H., EKİZ, H., ALARSLAN , Ö.F., ÇERÇİ, İ.H., MUNZUR, M., TAN, A., KARAGÖZ, A., SEVİMAY, C.S., ALTINOK, S. ve R. KALYONCU, 1996. Çayır Mer’a ve Yem Bitkileri. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Özel İhtisas Komisyon Raporu, Hayvancılık. Yayın No:DPT:2444-ÖİK:501,235 s. 171-174.
40. ERAÇ, A., EKİZ, H., ÖZBAY, O., FIRINCIOĞLU, H.K., SEVİMAY, C.S., KENDİR, H., ALTINOK, S. ve S. ÜNAL, 1997. Yem Bitkiler ve Çayır-Mera Kültürünün Geliştirilmesi. Türk Ziraat Yüksek Müh. Bir. ve Vakfı. Çalışma Kom. Rap. Diz. No:3, 3-27. Ankara. 
41. ERAÇ, A. ve H. EKİZ, 1998. Mera Kanunu Hakkında Röportaj. Türk-Koop, Ekin Dergisi. Yıl: 2, Sayı:3.10-13, Ankara.
42. EKİZ, H., 1999. Yeni Mera Yasası ve Türkiye Açısından Önemi. Ormancılık Bilimleri Konferansları. 27 Mayıs 1999. Ankara Üniversitesi Orman Fakültesi.Çankırı.  
43. EKİZ, H., 1999. Çayır-Mera Amenajmanı ve Islahı(Mera Amenajmanı Teknikleri Bölümü). T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Çayır-Mera Yem Bitkileri Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Mera Kanunu Eğitim ve Uygulama El Kitabı, 173-179, Ankara.
44. ALBAYRAK, S. ve  H. EKİZ, 2000. Yapay  Meraların  Kurulması ve Önemi. Türk-Koop. Ekin Dergisi. Yıl: 4, Sayı: 13. 95-99, Ankara.
45. ELÇİ, Ş., EKİZ, H., ERAÇ, A., SANCAK, C., KENDİR, H. ve S. ÇÖÇÜ, 2000. TİGEM’e  Bağlı  İşletmelerde Korunga Islah Çalışmaları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı TİGEM Dergisi. Yıl:15, Sayı:77. 14-21, Ankara.
46. KARAKURT, E. ve H. EKİZ, 2000. Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinde Azotlu Gübre Dozlarının Önemli Tarımsal Karakterler Üzerine Etkileri. Tarla Bitkileri Merkez Araş. Enst.Dergisi: 9(1-2) :1-11.
47. KARAKURT, E. ve H. EKİZ, 2000. Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinde Kuru Ot Verimi İle Bazı Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi İle Değerlendirilmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araş. Enst.Dergisi: 9(1-2) :12-23.                                                    
48. EKİZ,   H. ,  YILDIZ,   G.,   SANCAK,  C.,  YILMAZ,   A.,   ERAÇ,   A.,  ÇOLPAN, İ., FIRINCIOĞLU  H.K., SEVİMAY, C.S., ALTINOK, S., KENDİR, H., ŞEHU, A., HAKYEMEZ, B.H., GÜRSOY, Ü., GÖK, F.M., ÜNAL, S., ULUÇ, F. ve N.  ÇİMEN, 2001. Çayır-Mera ve Yem Bitkileri Kültürünü Geliştirme. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hayvancılık Özel İhtisas Komisyonu Raporu.8. Bölüm. 123-133, Ankara.
49. ÖZASLAN, A. ve H. EKİZ, 2001. Ekim Nöbeti Meraları. Türk-Koop, Ekin Dergisi. Yıl: 5, Sayı: 17. 55-61, Ankara.
50. ALAN, M. ve H. EKİZ, 2001. Bala-Küredağı Orman İçi Merasında Bir Vejetasyon Etüdü. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt :7, Sayı :4. 62-69, Ankara.
51. KARAKURT, E. ve H. EKİZ, 2003. Bazı Çok Yıllık Buğdaygil Yem Bitkilerinde Farklı Ahır Gübresi Dozlarının Tarımsal Karakterlere Etkisi. Türk-Koop, Ekin Dergisi. Yıl: 7, Sayı: 25. 52-57, Ankara.
52. ALBAYRAK, S. ve H. EKİZ, 2004. Bazı çok yıllık yem Bitkilerinde Kuru Ot Verimi ile İlişkili Karakterlerin Korelasyon ve Path Analizi ile Saptanması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt :10, Sayı :3. 250-257, Ankara.
53. ALBAYRAK, S. ve H. EKİZ, 2005. An Investigation on the Establishment of Artificial Pasture under Ankara's Ecological Conditions. TUBITAK. Turk. J. Agric. For.,29,(2005),69-74.
54. ÖZKÖSE, A.  ve H. EKİZ, 2005. Burçak(Vicia ervilia  (L.)  Willd.)ta Ekim Zamanının Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkisi. S.Ü.Ziraat Fakültesi Dergisi 19(37)(2005) 13-20.
55. ÖZCAN, S., PARMAKSIZ, İ.,MİRİCİ, S.,ÇÖÇÜ, S., SANCAK, C., URANBEY, S., GÜRBÜZ, B., İPEK,A., DOĞAN-KALYONCU, D., KARAOĞLU, C., SEVİMAY, C.S., EKIZ H. and N.ARSLAN, 2007. Application of  In Vitro Techniques for Micropropagation and Protection of Endemic and Endangered Flowerbulbs of Turkey. 2007 In Vitro Biology Meeting. Indianapolis, IN. June 9-13. In Vıtro Cellular&Developmental Biology Abstract. Volume 43,. Issue Abstract. Spring 2007.
56. ÇİL, A., ÇİL, N., YÜCEL, C. ve H. EKİZ, 2007. GAP Koşullarında Bazı Burçak (Vicia ervilia L. Willd.) Hatlarının Ot ve Tane Verimlerinin Saptanması. Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi. 25-27 Haziran 2007. Erzurum.
57.  PARLAK, A.Ö. ve H. EKİZ, 2008. Ankara Koşullarında Bazı Yemlik Pancar (Beta vulgaris L. ssp. crassa Mansf.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Bakımından Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt :14, Sayı :2. 95-100, Ankara.
58. GEÇİT, H.H., KOLSARICI, Ö., EKİZ, H.,  ÇIFTÇİ, C.Y., ALTINOK S., EMEKLİER, H.Y., SANCAK, C., İKİNCİKARAKAYA, S., SEVİMAY C.S., ADAK, M.S. ve H. KENDİR, 2009. Tarla Bitkileri. Ankara Üniv.Ziraat Fak. Yayınları: 1569, Ders Kitabı: 521, Ankara, 540 s.
59.  GÜLBİTTİ-ONARICI, S., KENDİR, H., SANCAK, C., SEVİMAY C.S., EKİZ, H. and S. ÖZCAN, 2009. Genetic Relationships Among Medicago sativa L. Clones Commonly Grown in Central Anatolia. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi. Cilt :15, Sayı :2. 142-147, Ankara.
60. EKİZ, H., KENDİR,H.ve N. ŞAHİN DEMİRBAĞ, 2009. Nadas Alanlarında Yembitkileri Tarımı. R. AVCIOĞLU, R. HATIPOĞLU ve Y. KARADAĞ (Ed.) Yembitkileri. Genel Bölüm, Cilt I. Bölüm 3. s. 113-120. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
61. EKİZ, H., 2009. Burçak(Vicia ervilia  (L.)  Willd.). R. AVCIOĞLU, R. HATIPOĞLU ve Y. KARADAĞ (Ed.) Yembitkileri. Genel Bölüm, Cilt II. Bölüm 13. s. 426-429. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
62. EKİZ, H. ve C.SANCAK, , 2011. Yem Bitkileri Tarımı.C.ER(Ed.).Tarla Bitkileri II. T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2254, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1251, ISBN : 978-975-06-0928-2, 6. Ünite, 126-148,  Eskişehir.
63. EKİZ, H. ve C.SANCAK, , 2011. Baklagil Yem Bitkileri C.ER(Ed.).Tarla Bitkileri II. T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2254, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1251, ISBN : 978-975-06-0928-2, 7. Ünite, 150-172,  Eskişehir.
64. EKİZ, H. ve C.SANCAK, , 2011. Buğdaygil Yem .C.ER(Ed.).Tarla Bitkileri II. T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2254, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1251, ISBN : 978-975-06-0928-2, 8. Ünite, 174-191,  Eskişehir.
65. EKİZ, H. ve C.SANCAK, , 2011. Çayır ve Meralar.C.ER(Ed.).Tarla Bitkileri II. T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2254, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1251, ISBN : 978-975-06-0928-2, 9. Ünite, 192-207,  Eskişehir.
66. EKİZ, H. ve C.SANCAK, , 2011. Çayır Mera Yönetimi(Amenajmanı).C.Er(Ed.).Tarla Bitkileri II. T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2254, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1251, ISBN : 978-975-06-0928-2, 10. Ünite, 208-227,  Eskişehir.
67. GEÇİT, H.H., KOLSARICI, Ö., EKİZ, H.,  ÇIFTÇİ, C.Y., ALTINOK S., EMEKLİER,H.Y., SANCAK, C., İKİNCİKARAKAYA, S., SEVİMAY C.S., ADAK, M.S. ve H. KENDİR, 2011. Tarla Bitkileri(Düzeltilmiş İkinci Baskı). Ankara Üniv.Ziraat Fak. Yayınları: 1588, Ders Kitabı: 540,ISBN: 978-605-136-004-01. Ankara, 540 s.
68. İÇEL,C.D. ve H. EKİZ, 2011.Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türkiye’de Yem Bitkileri Desteklemeleri. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, Yıl: 50, Sayı: 595, ISSN:1300-8366. Ankara, 96-103.
69. PARLAK, A.Ö. ve H. EKİZ, 2011. Kılçıksız Bromda (Bromus inermis Leyss) Yırtma ve Azotlu Gübre Uygulamalarının Keçeleşmenin Giderilmesi Üzerine Etkileri. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi. 12-15 Eylül 2011. Bursa.
70. TELCİ KAHRAMANOĞULLARI, C., YILDIZ, M. ve EKİZ, H. 2013. Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinin Korunga (Onobrychis viciifolia Scop.)’da İn Vitro Fide Gelişimi Ve Hipokotil Eksplantlarından Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Etkisi. Türkiye 10. Tarla Bitkileri Kongresi, 10-13 Eylül, Konya.
71. ALTINOK, S., EKIZ, H., KENDIR, H., SANCAK, C., ALBAYRAK, S., 2013. The Adaptation Of Some Perennial Ryegrass Cultivars Used As Turfgrass Under Ankara and Isparta Conditions. IV International Symposium„Agrosym 2013. Book of Proceedings. P. 430-434.
72.  DEMIRBAG, N.S., EKİZ, H., ÖZKAN, U. 2014. Effects of Different Harvest Time of Crested Wheatgrass Which is in Artificial Range Mixture on Forage Yield and Hay Quality Under Central Anatolia Conditions. Journal of Applied Biological Sciences 8 (1): 14-21, 2014 ISSN: 1307-1130, E-ISSN: 2146-0108. Ankara. TURKEY
73. YILDIZ,M. and H.EKİZ, 2014. The Effect of Sodium Hypochlorite Solutions on In Vitro Seedling Growth and Regeneration Capacity of Sainfoin (Onobrychis viciifolia Scop.) Hypocotyl Explants. Canadian Journal of Plant Science, 2014, 94(7): 1161-1164, 10.4141/cjps2013-250
774.   AYCAN M., TAHER  M., JAVANİ M., H. EKİZ ve YILDIZ, M. 2015. Kışlık Burçakta (Vicia ervilia (L.) Willd.) Soğuğa Dayanıklılığın Morfolojik Belirteçleri. 11. Tarla Bitkileri Kongresi. 7-10 Eylül 2015,Çanakkale.
75. SAHIN DEMIRBAG, N.S., EKİZ, H., ÖZKAN, U. 2015.  Effects of Different Harvest Time of Crested Wheatgrass Which is in Artificial Range Mixture on Forage Yield and Hay Quality under Central Anatolia Conditions. JABS  Journal of Applied Biological Sciences 8 (1): 14-21, 2014 ISSN: 1307-1130, E-ISSN: 2146-0108.
76. SAHIN DEMIRBAG, N.S., ÖZKAN, U. EKİZ, H.,  2015.  Determining of Some Cell Wall Compenents on Alfalfa’s Cultivars in Central Anatolian Conditions. JABS  Journal of Applied Biological Sciences   9 (2): 68-76, 2015 ISSN: 1307-1130, E-ISSN: 2146-0108. 
77. GEÇİT, H.H., KOLSARICI, Ö., EKİZ, H.,  ÇIFTÇİ, C.Y., ALTINOK S., EMEKLİER,H.Y., SANCAK, C., İKİNCİKARAKAYA, S., SEVİMAY C.S., ADAK, M.S. ve H. KENDİR, 2018. Tarla Bitkileri (Düzeltilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniv.Ziraat Fak. Yayınları: 1643, Ders Kitabı: 594,ISBN: 978-605-136-365-03. Ankara, 558 s.


Tamamlanmış Araştırma Projeleri

PROJELER (BAP)

Burçak Bitkisinde Azotlu ve Fosforlu Gübrelerin Verim ve Verim Ögeleri Üzerine Etkisi. 90-25-00-31 (Sona Erdi)

İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ile İtalyan Çimi (Lolium multiflorum Lam.) Karışım Oranlarının Ot Verimine Etkisi. 91-25-00-92 (Sona Erdi)

Danimarka Kökenli Bazı İthal Çim Tohumlarından Ankara Koşullarında Yeşil Saha Tesislerinde Kullanılabilecek Türlerin Belirlenmesinde Bazı Morfolojik ve Fenolojik Karakterler Üzerinde Bir Araştırma. 91-11-04-01 (Sona Erdi)

 

PROJELER (TÜBİTAK)

Değişik Kökenli Kültür ve Yabani Korunga Türlerinin Tarımsal Özellikleri Üzerinde Araştırmalar. TOAG-KBTBAÜ-22 (Sona Erdi)

 

PROJELER (DPT)

Yonca (Medicago sativa L.) ve Korunga (Onobrycis sativa Lam.) Islahında Kullanılacak Tek Bitkilerin Seçimi ve Değerlendirilmesi.Devlet Planlama Teşkilatı DPT(Sona Erdi)

 

Project for Insect Control in Sainfoin (Onobrychis sp.) ICARDA-TIGEM(Sona Erdi)