DR.ÖĞR.ÜYESİ VEHBİ UMUT ERKAN    
Adı : VEHBİ UMUT
Soyadı : ERKAN
E-posta : erkan@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2187
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : MEDENİ HUKUK ANABİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenci Görüşme Gün ve Saatleri: Pazartesi 13.30-15.30

EĞİTİM

 

2006-2013    

Doktora; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı

Doktora Tezi-“Türk Medeni Kanunu’nda Kendi Malzemesini Kullanarak Başkasının Arazisinde Haksız Yapı Meydana Getirilmesi (TMK md. 722-723-724)”- Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem KIRCA

Eylül 2010-Mart 2011

Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Erasmus Hayat Boyu Öğrenme Programı (Doktora Tez Araştırması), Freiburg/Almanya

2003-2006

Yüksek Lisans; Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk  (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Tezi-“Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Önalım Hakkı”-Tez Danışmanı: Prof. Dr. Çiğdem KIRCA

1999-2003

Lisans; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1992-1999

Lise; Manisa Turgutlu Anadolu Lisesi

YAYINLAR

MONOGRAFİ

ve

KİTAPLAR

1) Türk Medeni Kanunu’nda Kendi Malzemesini Kullanarak Başkasının Arazisinde Haksız Yapı Meydana Getirmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2013 (ISBN: 978-975-464-764-8 Doktora Tezi).

2) Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Mevzuat, Savaş Yayınevi, Ankara Ekim 2015 (ISBN: 978-605-4974-94-8)

3) Türk Medeni Kanunu ve İlgili Mevzuat, Savaş Yayınevi, Ankara Temmuz 2015 (ISBN: 978-605-4974-87-0)

 

 

MAKALELER

1) “Türk Medeni Kanununda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Sosyal ve Ekonomik Hakları”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2108 (134), s. 431 vd.

2) “Eser (İnşaat) Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönülmesi Durumunda Türk Medeni Kanunu’nda Yer Alan Haksız Yapıya İlişkin Hükümlerin Uygulanabilirliği”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı, Ankara 2017, s. 473 vd.

3) “Tüketici Satış Sözleşmelerinde Kararlaştırılan Sürede Malın Teslim Edilmemesi Durumunda 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Ayıplı Mallara İlişkin Hükümlerinin Uygulanması”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Nisan 2017, S. 30, Y. 7, s. 293 vd.

4) “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve KDV Bakımından “İki Ayrı Teslim Olduğu” Görüşü Üzerine”, Vergi Sorunları Dergisi, S. 344, Mayıs 2017, Y. 40, s. 17 vd.

5) “Anayasa Mahkemesi’nin 12.12.2007 tarihli E.2003/34 ve K. 2007/94 sayılı Kararı Üzerine: Türk Medeni Kanunu’nda Yasal Önalım Hakkının Hukuki Niteliği ve Kullanılması”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, Y. 2014, s. 269 vd.

6) “Kendi Malzemesini Kullanarak Başkasının Arazisinde Haksız Yapı Meydana Getirilmesi Durumunda Malzeme Sahibinin Arazinin Mülkiyetinin Kendisine Verilmesi Talebi (TMK m. 724)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 63, S. 3, Y. 2014, s. 449 vd. (Doktora Tezinden Üretilmiş Makale)

7) “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre Vekâlet Sözleşmesinde Vekâlet Verenin Ücret Ödeme Borcu Dışındaki Diğer Borçları, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi”, C. 62, S. 2, Y. 2013, s. 441 vd.

8) “Ayırt Etme Gücü”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 60, S. 3, Y. 2011, s. 485 vd.

 

ÇEVİRİLER

1) 8 Aralık 2011 tarihli Adalet Divanı Kararı (İkinci Daire), Dava C 125/10, Merck Sharp & Dohme Corp., formerly Mecrk & Co. Inc. v. Deutches Patent und Markenamt, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Sayı 9, Yıl. 3, Nisan 2013, s.25 vd.

2) 15 Nisan 2010 tarihli Adalet Divanı Kararı (Üçüncü Daire), Dava C 518/2008, Fundación Gala-Salvador Dalí, Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP) v. Société des Auteurs Dans Les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) ve Diğerleri Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt 9, Sayı 33, 2013, s. 89 vd.

 

 

YAYIMLANMIŞ KİTAP BÖLÜMLERİ

1) “Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu Bildiri Kitabı”, Ankara 2014 ISBN: 978-605-64804-0-9, “Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Hukukun Kaynağı Olarak Örf-Adet Kuralları ve Toplumsal Değerlerin Örf-Adet Kuralları İçerisindeki Yeri” isimli bölüm s. 131- 142 (Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI’yla birlikte)

2) “Uluslararası Katılımlı Çocuk ihtiyaçları Sempozyumu Bildiri Kitabı”, Ankara 2012 ISBN: 978-605-5307-04-2, “Bölüm 5: Çocuk Hakları- Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Serbest Malları Üzerindeki Hakları ve Tasarruf Yetkisi”, isimli bölüm, s. 410- 422.

ULUSLARARASI ve ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

1) “Consumer Rights in Relation to Defective Goods in Consumer Sales Contracts Under EU Law and Turkish Law”, 2. International Congress of Eurasian Social Sciences, 4-7 Nisan 2018, Antalya.

2) “Konut ve Çatılı İşyeri kiralarında Yenilenen Kira Dönemlerinde Uygulanacak Kira Bedelinin Tespiti”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukukun Güncel Sorunları Sempozyumu, 5-6 Haziran 2018, Ankara.

3) “Organ Transplatasyonunun Özel Hukuk Boyutu ve Hekimin Özel Hukuktan Doğan Sorumluluğu”, Transplatasyon: Solid Organ Nakli Konulu 6. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi, Nisan 2018, Ankara.

4) “Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Patent Hakkının İhlali Halinde Tazminat Yükümlülüğü ve Özellikle İtibar Kaybı Tazminatı (Obligation of Compensation and Especially Compensation for Reputation Loss in Case of Patent Infringement According to tje Law on Industrial Property)”, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi III. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu, 25 Mayıs 2017, Ankara.

5) “Türk Medeni Kanunu’nda Evlilik Birliği İçerisinde Kadının Ekonomik ve Sosyal Hakları”, Türkiye Barolar Birliği Ve T.C. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Kadın ve Hukuk Sempozyumu, 10-11 Mart 2017, Ankara.

6) “Hukuki Boyut”, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Boşluğu Sen Doldur Organ Bağışla Hayat Ver” Farkındalık Sempozyumu, 3 Kasım 2017, Ankara.

7) “Eser (İnşaat) Sözleşmelerinde Sözleşmeden Dönülmesi Durumunda Haksız Yapı Hükümlerinin Uygulanabilirliği (The Applicability of Provisions on Unlawful Constructions in Case of Rescission of Contruction Contract)”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Hukuk Kurultayı, 2-3-4-5 Kasım 2015, Ankara.

8) “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Sözleşme Konusu Malın Kararlaştırılan Süre İçerisinde Teslim Edilmemesi Durumunda Ayıptan Doğan Sorumluluğa İlişkin Hükümlerin Uygulanması”, Ankara Barosu “Tüketici İşleminin Temel Özellikleri ve Temel İlkeleri- 6502 Sayılı TKHK’a Göre Görev Alanı” Paneli, 18 Mart 2015, Ankara.

9) “Organ Bağışının Özel Hukuk Boyutu”, T.C. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Kadın Platformu Koordinatörlüğü “Organ Bağışından Farkındalık Yaratma Projesi”, 12 Ekim 2015, Ankara.

10) Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Hukukun Kaynağı Olarak Örf-Adet Kuralları ve Toplumsal Değerlerin Örf-Adet Kuralları İçerisindeki Yeri, Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu, 25 Nisan 2014, Ankara (Yrd. Doç. Dr. Selin ÖZDEN MERHACI’yla birlikte).

11) Türk Medeni Kanunu’nda Çocuğun Serbest Malları Üzerindeki Hakları ve Tasarruf Yetkisi, Uluslararası Katılımlı Çocuk İhtiyaçları Sempozyumu, 18-19 Mayıs 2012, Ankara.

İŞ DENEYİMİ ve KURSLAR

 

2003-2005

Ankara Barosu, Stajyerlik ve Serbest Avukatlık

 

Aralık 2005-Ocak 2015

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Eylül 2009

Summer School in Law, Freie Universitat Berlin, Berlin/Almanya

Ağustos 2007

International Summer Course – 2007, Ankara University Faculty of Law, Ankara-Manavgat/Türkiye

Eylül 2010-Mart 2011

Freiburg Albert Ludwigs Üniversität, Sprachlerinstitut der Philologischen Fakültät, Almanca Kursu

Ocak 2015-

Yardımcı Doçent, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Ağustos 2015- Ocak 2016

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı

Mayıs 2015-

T.C. Ankara Üniversitesi Madde Bağımlılığını Önleme Çalışmaları AUM Yönetim Kurulu Üyeliği

Temmuz 2015-

ASYM Yönetim Kurulu Üyeliği

Aralık 2016-

Temmuz 2018-

Ankara Barosu AVSA Meslek Öncesi Eğitim Dairesi Üyeliği

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı

YABANCI DİLLER

 

İngilizce

YDS 85/100

Almanca

İyi

ARAŞTIRMA ALANLARI

 

 

Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, Medeni Hukuk, Miras Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku