PROF.DR. SEYFETTİN ERŞAHİN    
Adı : SEYFETTİN
Soyadı : ERŞAHİN
E-posta : ersahins@ankara.edu.tr, seyfettinersahin@gmail.com
Tel : 03122126800-1312
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İslam Tarihi
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Adı Soyadı: Seyfettin ERŞAHİN

Üniversitesi: Ankara Üniversitesi

Fakültesi: İlâhiyat Fakültesi

Bölümü: İslam Tarihi ve Sanatları

Anabilim Dalı: İslam Tarihi

 

*          1960’da Kızılcahamam-Taşlıca’da doğdum.

*          İlk öğrenimimi doğum yerimde, orta öğrenimimi Kızılcahamam-Pazar Orta Okulu (1971-1974) ve Ankara İmam-Hatip Lisesi’nde (1974-1978) bitirdim.

*          1979-1984’de Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimimi tamamladım.

*          1978-1985’de T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında çalıştım.

*          1988-1990’de devlet memuru olarak gittiğim İngiltere’de Manchester Üniversitesi, Department of Middle Eastern Studies’de “The Approach of the Ottoman Ulema to the Reforms of Mahmud II” adlı yüksek lisans çalışmamı yaptım.

*          1991’de Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı İslam Tarihi Bilim Dalında doktora eğitimime başladım.

*          1992’de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümüne İslam Tarihi Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandım.

*          1994 Ocak-Temmuz arasında, Orta Asya cumhuriyetlerinde doktora konumla ilgili bilgi, belge ve kaynak toplayıp gözlemlerde bulundum.

*          1996-Ekim’de “SSCB Dönemi Türkistan Cumhuriyetlerinde Dini Yapılanma” adındaki tezimi savunarak İslam Tarihi Bilim Dalında doktor oldum. 

*          1996 yılında, TRT Türkiye’nin Sesi Radyosu’nda Çocuklar İçin adı altında 37 hafta dini sohbet programı yaptım. 

*          1996-1997 eğitim-öğretim yılında Kırgızistan’da Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde alanımla ilgili lisans dersleri verdim. 1997’den beri söz konusu fakültenin Türkiye’de okutulmakta olan öğrencilerinin İslam Tarihi derslerine girmekteyim. 

*          1999 Kasım’da İslam tarihi doçenti oldum.

*          2004-2005 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim dalında (İslam Tarihi) iki dönem yüksek lisans dersleri verdim.

*         2004 yılında Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde bulunan elyazmalarını kataloglama çalışmalarına katıldım.

*          TÜBİTAK tarafından desteklenen “İngiliz ve Alman Oryantalizminde Siyer Çalışmaları ve Bu Çalışmaların Türk ve Avrupa Birliği Haklarına Etkileri” adlı üç yıllık proje çerçevesinde 1 Eylül-4 Aralık 2005 tarihleri arasında İngiltere’de araştırma yaptım.

*          1999-2006 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak; başta Türk Cumhuriyetleri Tarihi ve Türk Tarihi ve Kültürü olmak üzere sahamla ilgili dersler verdim.

*         2008-2012 yıllarında T. C. Londra Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri olarak diplomatik görevde bulundum. 

*          Arapça, İngilizce ve Türk lehçelerini bilmekteyim.


 

A. YAYINLAR

 

Kendi Bilim Alanında Yazılan Türkçe Kitaplar

 

*        Türkistan’da İslam ve Müslümanlar (Sovyet Dönemi), Ankara, 1999, 342 s, 2007                                                                                                       

*        Kırgızlar ve İslamiyet, Göçebe Bir Türk Boyunun İslamlaşma Tarihi Üzerine Bir Deneme, Ankara, 1999, 160 s, SEK yay.                                                                                            

*        Buhara’da Cedidcilik-Eğitim Reformu Münazara ve Hind Seyyahının Kıssası, Ankara, 2000, X+182 s, Kültür Bakanlığı yay.                                                                                  

*        Akkoyunlular, Siyasal, Kültürel, Ekonomik ve Sosyal Tarih, Ankara, 2002, Bizim Büro yay. 317 s. (Baş Eser)

*        İslâm Tarihi (MEB Yayını, M. Özdemir, İ. Sarıçam ile birlikte), Ankara 2004.

*        İslâm Medeniyeti Tarihi, (İ. Sarıçam ile), Diyanet Vakfı Yayınları; Ankara 2007.

*        İngiliz ve Alman Oryantalistlerin Hz. Muhammed Tasavvuru; (İ. Sarıçam ve M. Özdemir ile birlikte) Nobel             Yayın; Ankara 2011.     

*        İngiltere’de Din ve Diyanet Hizmetleri Hakkında; İngiltere Diyanet Vakfı Yay.; 2012.

 

Kendi Bilim Alanında Yazılan Türkçe Kitap Bölümleri

 

*        Ankara, Mescidler, Camiler, Mezarlıklar, Kitabeler, Ankara, 1996. Altındağ Belediyesi yay. (Mübarek Galib’in, Ankara, Mescidler, Camiler, Mezarlıklar  I (İstanbul, 1341/1925), Ankara, Kitabeler II (İstanbul, 1928) adlı eseri yeni Türk harflerine aktarılmış giriş, sadeleştirme ve notlarla Hüseyin Çınar ile birlikte yayınlanmıştır.)                                   

*         İslam Tarihi (İHL için, Prof.Dr. Mehmet Özdemir ve Prof.Dr. İbrahim Sarıçam ile birlikte) MEB yay. Ankara 2003.                                                                                                       

*        İslam Tarihi ve Medeniyeti (İLİTAM’a Türk-İslam Devletleri Tarihi III-IV. Üniteler 75 s), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Ankara 2005                                             

                          

       SSCI, SCI, AHI ve Ekli Listede Yer Alan Dergilerdeki Yayınlar

 

*        “The Ottoman Ulama and the Reforms of Mahmud II”, Hamdard Islamicus, XXII/2, 1999, ss. 19-40.                                                                                                                            

*        “The Official Interpretation of Islam under the Soviet Regime: A Base for Understanding of Contemporary Central Asian Islam”, Hamdard Islamicus XXVIII/4, October-December 2005, ss. 7-25.                                                                                                    

*        “Westernization, Mahmud II and the Virtue Tradition”, American Journal of Islamic Social Sceiences, XXIII/2, Spring 2006, ss. 37-62 (Vesternizacija, Mahmud II. I Tradicija Islamskıh Vrijednosti Vladara adıyla Boşnakçaya tercüme edilmiş; Novi Muallim; 38/2009’da yayınlanmıştır.).

*        “The Ottoman Foundation of the Turkish Respublic’s Diyaney: Ziya Göalp’s Diyanet Ishlari Nazaratı”, The Muslim World, v. 98/2, April 2008.

 

     

 

                                                                                             

Türkçe Yayınlanan Tam Metinli Makaleler

 

*        “Sovyetler Birliği’nde Kur’an’a Yaklaşımlar”, İslami Araştırmalar (Kur’an’ın Anlaşılmasında Yöntem Sorunu Özel Sayısı), IX/1-4, 1996, 231-239.                                          

*        “Rusya’da Müslümanlar: Tatar Kavimlerinin Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXV, 1996, 561-602.                                                                     

*        “Türkistan Cumhuriyetlerinde Kadınların Din Eğitimi Sorunu”, Diyanet İlmi Dergi, XXXII/1, 1996, 77-96.                                                                                                    

*        “Sovyetlerin Orta Asya Türk Aile Yapısını Değiştirme Çabaları Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, Diyanet İlmi Dergi, XXXIV/3, 1998, ss. 27-52.                                              

*        “Sovyet Türkistanında İslam ve Dindarlık”, İslami Araştırmalar, XI/1-2,1998, ss.127-137.

*        “Meşihat-ı İslamiye’den Diyanet Riyasetine: Ziya Gökalp’in Şeyhulislamlık Tasarısı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXVIII, 1998, ss. 333-359. (Makalenin muhtasarı “Ziya Gökalp’in Şeyhulislamlık Projesi” adıyla Osmanlı VII, ed. Güler Eren, Ankara 1999, 448-456)                                                                                                   

*        “Osmanlı Devleti ve Türkistan Müslümanlarının Hac Seferleri (Çarlık Döneminden Günümüze)”, Diyanet İlmi Dergi, (Osmanlı Özel Sayısı), XXXV/1, 1999,  231-248.            

*        “Osmanlı Uleması ve Yenileşme: II. Mahmud’un Bazı Islahatı Karşısında Ulemanın Tutumu Üzerine Tespitler”, Diyanet İlmi Dergi, (Osmanlı Özel Sayısı), XXXX/1, 1999, 249-270.                                                                                                                                 

*        “Türk Hâkimiyet Geleneğinde Bilge Kişi: Osmanlı Hakimiyetinde Şeyh Edebali Örneği”, İslami Araştırmalar, XII/3-4, 1999, ss. 303-308.                                                                  

*        “Kırgızların İslamlaşması Üzerine Bazı Mülahazalar”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXIX, 1999, 393-437.                                                                           

*        “Türklerin Hz. Muhammed Hakkındaki Bilgi Kaynaklarından Kısas-ı Enbiyalar: Kısas-ı Rabguzi Örneği”, Diyanet İlmi Dergi, Hz. Peygamber Özel Sayısı, 2000, 197-224.        

*        “Sovyetlerin Vakıf Politikası ve Türkistan’da Vakıflarının Kamulaştırılması”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLII, 2001, 131-143.                                         

*        “Türk Hakimiyet Tecrübesine XV. Yüzyıldan Bir Örnek: Akkoyunlu Hakimiyet Anlayışı ve Yönetim Yapısı”, Türkler VII, editörler, H. C. Güzel, K. Çiçek, S. Koca, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, 200-221.                                                                                   

*        “Yusuf Has Hacib’in Hz.Muhammed Tasavvuru”, Diyanet Avrasya, S.7, 2002, .56-64.

*        Türkistan’ın "Verilen Bağımsızlıktan“, “Alınan Bağımsızlığa“ Yürüyüşü Üzerine Bazı Değerlendirmeler“, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XLIV/1, 2003, ss. 313-343.                                                                                                                                          

*        Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Ulusal Güvenlik ve Din“, Dini Araştırmalar, 2004/4, ss. 179-194.                                                                                                              

*        “Türk Ailesi ve Sovyet Rejimi”, Diyanet İlmi Dergi, 40/2, 2004,  101-130.                  

*        Osmanlı’da Vakıf-Esnaf İlişkisi Üzerine”, Diyanet İlmi Dergi, c. 43/4, 2007,ss.115-132.

*        “Yeni Türk Cumhuriyetlerinde Dine Dönüş Sürecinde İslamiyete Dair Bilgi Kaynakları: Özbekistan Örneği”, İslami Araştırmalar, c. 20/1, 2007, 17-22.                            

*        “Günümüz Türkistan’ında Sovyet Dini Mirası: Resmi İslam İrşadı”; Yeni Türkiye Türk Dünyası Özel Sayısı; Temmuz-Ağustos 2013; Sayı 53; 543-558.

*        “Türkistan’da İslamiyet Çalışmalarında Bakış Açısı Sorunu”;  Orta Asya’da İslam: Temsilden Fobiye; I. Cilt; Ed. M. Savaş Kafkasyalı; Ahmet Yesevi Üniversitesi Yay.; Ankara-Türkistan; 2012; 437-454

*        İslam ve Türk Kimliği Üzerine“, Diyanet Avrupa, S. 53, Eylül 2003, 30-33.                

 

Türkçe Yayınlanan Vaka Takdimi, Özet, Makale/Kitap Eleştirisi/Yorumu vb.

 

*        “Türkistan Meselesine Mehmed Akif’in Bakışı”, Bizim Dergah, S.60, Nisan 1993,ss.7-10.

*        “Türkistan Yahudileri”, Alperen, S. 6, Mart 1995, ss. 22-24.                                                   

*        Kitap Tanıtma: “İslam Tarihçiliği Üzerine”, Hizmetli, Prof. Dr. Sabri, Ankara, 1991, XIV-208, DİB Yay.”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, XXXVII, 1998, ss. 461-466.                                                                                                                                        

*        Kitap Tanıtma: “Ahmed Hamdi Akseki”, Ertan, Veli, Ankara, 1988, Kültür Bakanlığı Yayınları, Kitap Haber, Kasım-Aralık 1998, S. 7, ss. 46-48.                                                  

*        “Mevlana’nın İnsana Yaklaşım Tarzı”, YOYAV Haber Bülteni, yıl 8, S. 77, Mart 1999, s. 11-13.                                                                                                                                      

*        Kitap Tanıtma: “Özbek Alim M.S. Muhammed Yusuf’un İslamda İnsan Hakları Adlı Eseri Üzerine“, İslami Araştırmalar, XIV/2, 2001, ss. 343-348.                                                   

*        “Mevlana’nın Anadolu İnsanını İslâma Kazanma Metodu”, Diyanet Aylık Dergi, Aralık 2002, S. 144, s. 31-35.                                                                                                            

 

Uluslararası Kongrelerde Sunulan Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

 

*        “K Voprosu ob Istari Reform Tuyurskoy Grafiki”, Vnedrenie Novikh Teknologiy v Uçebniy Prosses kak Sredstvo Povişeniya Kaçestvo Obuçeniya, Sbornik Nauçnik Turudov, vpusk 5, Oşski Gasudarstvenniy Universitet, Fakultet Mirovih Yazıkov, Oş, 1996, ss. 97-103.       

*        “The Ulema of Turkey and Turkistan in the Reform Age (XIX-XXth Century)”, Problemi Gumanizatsii Obşestva Teoriya i Praktika Prepodavaniya Mirovikh Yazıkov, Sbornik Nuçnikh Turdov, vıpusk 6, çast 1, Oşski Gasudarstvenniy Universitet, Fakultet Mirovikh Yazıkov, Oş, 1997, ss. 1-12. (Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Dünya Dilleri Fakültesi tarafından 25-27 Mayıs 1997’de Oş-’ta düzenlenen Toplumun İnsani Problemleri, Dünya Dilleri Öğretiminin Teori- ve Pratiği adlı uluslararası konferansa tebliğ.)                            

*        “Bağımsızlık Sonrasında Türkistan Cumhuriyetlerinde Dini Yapılanma”, Türk Dünyasının Dini Meseleleri, (Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu, 1997), yay. Ömer Turan, Ankara, 1998, ss. 25-58.                                                                                                                  

*        “Türkistan’da Misyonerlik Faaliyetleri (Kırgızistan Örneği)”, Diyanet İlmi Dergi, XXXIV/3, 1998, ss. 95-114. (25-29 Mayıs 1998 tarihinde Ankara’da toplanan III. Avrasya İslam Şurası’na tebliğ olarak sunulmuş ve ilgili kurum tarafından metin olarak yayınlanmıştır)                                                                                                                                   

*        “Musa Carullah Bigiyevning Sovetler Rusiyası Moselmanları Uçun Eşlegen Diyanet Proyekti”, Musa Bigiyev: Mıras hem Hazırge Zaman, Kazan-Tataristan 2000,ss. 64-85.  

*        “Ahmet Yesevi’nin Hz. Muhammed Tasavvuru”, Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, Ankara 2002, ss. 331-359. (Kültür Bakanlığı, TİKA ve TÜKSEV’in 23-28 Ekim 2001’de Ankara’da ortaklaşa düzenlemiş olduğu Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi’ne tebliğ)                                                                                     

*        The Jaditist Political Parties of Turkistan on the Secular State 1917-1920”, International Symposium Islam and the Secular State, ed.Z. Munavvarov, Taşkent 2003, ss.224-230.  

*        “Orta Aziya İlimpozdorunun Negizgi İslamî İlimderdin Önügüüsünö Koşgan Salımdarı”, (Orta Asya Ulemasının Temel İslamî İlimlere Katkısı), Uluslararası Orta Asya’da İslam Sempozyumu, Oş Mayıs 2004, Oş Devlet Üniversitesi-Türkiye Diyanet Vakfı, Mejduna-rodnoya Nauçnaya Konferentsiya, “İslam v Sentralnoy Azii”, Oş 2004, ss. 103-117.

*        “Sovyet Sonrasında İpek Yolunda Hanefilik ve Selefiliğin Hâkimiyet Mücadelesi”; Uluslararası İpek Yolunda Türk Dünyası Ortak Kültür Mirası Bilgi Şöleni; (3-4 Ekim 2013; Ankara); 212-223.

*        “Akkoyunlular ve Kürtler” ; Tarihte Türkler ve Kürtler Uluslararası Sempozyumu; (9-10 Ocak 2014- Ankara); baskıda.

Ulusal Kongrelerde Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

 

*        “Rusya Türklerinin Mecelle Hazırlama Girişimleri”, Ahmet Cevdet Paşa (1823-1895) Sempozyumu, Ankara, 1997, ss. 361-369.                                                                             

*        “İslamın Sosyal Dayanışma İlkeleri ve Tarihimizdeki Uygulamaları”, Fakirlik Problemi ve Çağdaş Çözüm Yolları Semineri, yay. İbrahim Ateş, Ankara, 1998, ss. 83-107.                 

*        “Türk-İslam Tarihinde Yoksulluğu Önlemede Vakıfların Rolü”, 2000 yılında Yoksulluk Sorununu Ulaştığı Boyutlar Semineri, yay. İbrahim Ateş, Ankara 2001, ss. 133-150.        

*        “Musa Carullah Bigiyev’in Sovyet Rusya Müslümanları İçin Diyanet Projesi”, Ölümünün 50. Yıldönümünde Musa Carullah Bigiyef, Ankara 2002, ss. 205-221.                                

*        Vakıf Düşüncesini Doğuran Temel Dinamikler“, Vakıf Medeniyeti Sempozyumu 12-13 Mayıs 2003, Vakıflar Genel Müdürlüğü yay. ss. 27-45.                                                       

*        “Aşık Veysel’in Dini Dünyası Üzerine / İslama Kalp Gözü ile Bakmak” , Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslam Sempozyumu, (20-21 Aralık 2003, Ankara), Diyanet İşleri Başkanlığı yay. Ankara 2005, ss.156-170.                                                                            

*        “İnsanın Güvenlik İhtiyacı ve Vakıf Kurumu”, Vakıflar ve Dayanışma Kültürü Semineri, (18 Aralık 2003, YOYAV.  Ankara), Ankara 2004, ss. 61-70.                                             

*        “SSCB’de İslami İnancın Korunmasında Hz. Ali Kültünün Rolü”, Hayatı, Kişiliği ve Düşünceleriyle Hz. Ali Sempozyumu, (8-10 Ekim 2004 Bursa), Bursa 2005, ss. 257-283.  

*        “Türkiye’de Modern İslam Tarihçiliğine Doğru: Milli Devlette Ümmeti Çalışmak”, İSAV İslam İlimlerinde Metodoloji Problemi Seminerleri, 21-22 Şubat 2004, İstanbul, İslamî İlimlerde Metodoloji Meselesi 2, İstanbul 2005, ss. 945-980.