ARŞ.GÖR. KORHAN ESAT    
Adı : KORHAN
Soyadı : ESAT
E-posta : esat@ankara.edu.tr
Tel : +90 312 203 34 00
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Kişisel websitesi
Çalışma Alanları
Yapısal Jeoloji, Tektonik, Jeolojide CBS/UA uygulamaları, Jeolojik modelleme

Eğitim
Lisans (2001), Y. Lisans (2004), Doktora (2011) Ankara Üniversitesi
Doktora sonrası araştırma (2015-2016) University of California, Los Angeles (UCLA)

Yayınlar
Makaleler
Seyitoğlu, G., Cahill, N.D., Işık, V., Esat, K., 2019. Morphotectonics of the Alaşehir graben with a special emphasis on the landscape of the ancient city of Sardis, western Turkey. In: Landscapes and Landforms of Turkey (Eds. C. Kuzucuoğlu, N.Kazancı, A. Çiner) World Geomorphology Series, Springer Verlag, Berlin.

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., Toori, M., Aktuğ, B., 2018. Internal deformation of the Turkish-Iranian Plateau in the hinterland of Bitlis-Zagros Suture Zone. In: Tectonic and Structural Framework of the Zagros Fold-Thrust Belt (Ed. Farzipour Saein, A.) Elsevier.

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., 2017. The neotectonics of southeast Turkey, northern Syria and Iraq: the internal structure of the South East Anatolian Wedge and its relationship with the recent earthquakes. Turkish Journal of Earth Sciences, 26, 105-126.

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., 2017. One of the main neotectonic structures in the NW central Anatolia: Beypazarı Blind Thrust Zone and related fault-propagation folds. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 154, 1-14.

Esat, K.,  Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., 2017. Abdüsselam Kıstırılmış Tektonik Kaması: KB Orta Anadolu’da daralma rejimiyle ilişkili bir Geç Senozoyik yapısı [Abdüsselam Pinched Crustal Wedge: a Late Cenozoic structure related to the contractional regime in the NW Central Anatolia]. Yerbilimleri-Bulletin for Earth Sciences, 38(1), 33-56.

Esat, K., Kaypak, B., Işık, V., Ecevitoğlu, B., Seyitoğlu, G., 2016. The Ilıca branch of the southeastern Eskişehir Fault Zone: an active right-lateral strike-slip structure in central Anatolia, Turkey. Bulletin of the Mineral Research and Exploration, 152, 25-37.

Seyitoğlu, G., Kaypak, B., Aktuğ, B., Gürbüz, E., Esat, K., Gürbüz, A., 2016. A hypothesis for the alternative southern branch of the North Anatolian Fault Zone, Northwest Turkey. Geological Bulletin of Turkey, 59(2), 115-130.

Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., Esat, K., Çağlayan, A., Gündoğdu, O., Güney, Y., Işık, V., Pekkan, E., Tün, M., Avdan, U., 2015. A missing-link in the tectonic configuration of the Almacık Block along the North Anatolian Fault Zone (NW Turkey): active faulting in the Bolu plain based on seismic reflection studies. Geophysical Journal International, 201(3), 1814-1833.

Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., Güney, Y., Tün, M., Esat, K., Avdan, U., Temel, A., Çabuk, A., Telsiz, S., Uyar Aldaş, G., 2015. Determining the main strand of the Eskişehir strike-slip fault zone using subsidiary structures and seismicity: a hypothesis tested by seismic reflection studies. Turkish Journal of Earth Sciences, 24(1), 1-20.

Seyitoğlu, G., Işık, V., Esat, K., 2014. A 3D model for the formation of Turtleback surfaces: the Horzum Turtleback of Western Turkey as a case study. Turkish Journal of Earth Sciences, 23(5), 479-494.

Kaya, S., Esat, K., Ecevitoğlu, B., Işık, V., Kaypak, B., Aldaş, G.U., Can, A.Z., Baksi, E.E., Akkaya, İ., Seyitoğlu, G., 2014. Afyon-Akşehir grabeni batı kenarının tektonik özellikleri üzerine jeolojik ve jeofizik gözlemler: iki evreli genişleme modeli hakkındaki tartışmalara bir katkı [Geological and geophysical observations on the tectonic features of western part of the Afyon-Akşehir graben: a contribution to the arguments on the two-stage extension model]. Yerbilimleri-Bulletin for Earth Sciences, 35(1), 1-16. (in Turkish with English abstract)

Esat, K., Çıvgın, B., Kaypak, B., Işık, V., Ecevitoğlu, B., Seyitoğlu, G., 2014. The 2005-2007 Bala (Ankara, Central Turkey) earthquakes: a case study for strike-slip fault terminations. Geologica Acta, 12(1), 71-85.

Seyitoğlu, G., Aktuğ, B., Karadenizli, L., Kaypak, B., Şen, Ş., Kazancı, N., Işık, V., Esat, K., Parlak, O., Varol, B., Saraç, G., İleri, İ., 2009. A Late Pliocene-Quaternary pinched crustal wedge in NW central Anatolia, Turkey: a neotectonic structure accommodating the internal deformation of the Anatolian plate. Geological Bulletin of Turkey, 52(1), 121-154.

Seyitoğlu, G., Alçiçek, M. C., Işık, V., Alçiçek, H., Mayda, S., Varol, B., Yılmaz, İ., Esat, K., 2009. The stratigraphical position of Kemiklitepe fossil locality (Eşme-Uşak) revised: implications for the Late Cenozoic sedimentary basin development and extensional tectonics in western Turkey. Neues Jahrbuch für Geologie und Palaontologie, Abhandlungen, 251(1), 1-15.

​Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Işık, V., Esat, K., Akkaya, İ., Sağol, Ö., 2006. Yuvaköy (Ankara) kuzeyinde Üst Kretase ofiyolitik melanj ile Neojen birimler arasındaki tektonik sınırın niteliği hakkında jeolojik ve jeofizik veriler [Geological and geophysical data related to the character of the tectonic contact between Upper Cretaceous ophiolitic mélange and Neogene units in the north of Yuvaköy (Ankara)]. Yerbilimleri-Bulletin for Earth Sciences, 27(3), 163-171. (in Turkish with English abstract)

Diğer
Esat, K., 2009. Madeni uzaktan algılamak. Madencilik Türkiye, 3, 20-22.

Esat, K., 2005. Uydu görüntüleri ve jeolojideki kullanımına genel bir bakış. Mavi Gezegen-Popüler Yerbilim Dergisi, 11, 36-42.

Bildiriler
Kılıç, R., Ulamış, K., Esat, K., Seyitoğlu, G., Karakaş, Z., 2018. Kaya Düşme Riskli Afet Bölgelerinde Alınabilecek Önlemler: Selçuklu Caddesi Örneği, Keçiören, Ankara. 2. Ulusal Heyelan Sempozyumu, Ankara, Bildiri Özleri Kitabı, 49-50.

Esat, K.
, Yin, A., 2018. Analogue Modeling of the Cenozoic Tectonic Development of the V-Shaped North Anatolian and East Anatolian Fault Zones in the Eastern Mediterranean Region. 9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Antalya, Abstracts, p225. Poster

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., Toori, M., Aktuğ, B., 2018. Doğu Türkiye, Kuzeybatı İran, Ermenistan, Nahçıvan ve Güney Azerbaycan’ın Neotektoniği: Türk - İran Platosunun İç Deformasyonunda Eşkenardörtgen-Benzeri Hücre Modeli [The Neotectonics of Eastern Türkiye, Northwest Iran, Armenia, Nahçıvan and Southern Azerbaycan: the Rhomboidal Cell Model in the Internal Deformation of Turkish-Iranian Plateau]. 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 661-664. Sözlü

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., Toori, M., 2017. Doğu Akdeniz'in Sismotektoniği içinde Türkiye'nin Yeri: Yeni Bulgular ve Test Edilmesi Gereken Hipotezler. 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir. Sözlü

Kaypak, B., Çıvgın, B., Esat, K., Ecevitoğlu, G.B., Seyitoğlu, G., 2017. Biga Yarımadası ve Dolayının 3-Boyutlu Kabuk Hız Yapısının Belirlenmesi ve Sismotektonik Yorumu. 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir. Sözlü

Esat, K., Kaypak, B., Aktuğ, B., Ecevitoğlu, B., Seyitoğlu, G., 2017. KB Orta Anadolu Daralma Bölgesi’nin Sismotektoniği. 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Eskişehir. Sözlü

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B., 2017. Beypazarı Kör Bindirme Zonu'nun Anadolu levhasının iç deformasyonundaki yeri [The role of Beypazarı Blind Thrust Zone on the internal deformation of Anatolian plate]. 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 590-591. Sözlü

Esat, K., Seyitoglu, G., Ecevitoglu, B., Kaypak, B., Aktug, B., Isik, V. 2016. The NW Central Anatolian Contractional Area: A Major Strike-Slip Fault Zones Induced Neotectonic Region in the Anatolian Plate, Turkey. Geological Society of America Abstracts with Programs. Vol. 48, No. 7, Paper no. 347-20. Poster

Seyitoğlu, G., Kaypak, B., Aktuğ, B., Gürbüz, E., Esat, K., Gürbüz, A. 2016. Kuzey Anadolu Fay Zonu Güney Kolu'nun KB Anadolu'daki güzergahı üzerine alternatif bir hipotez. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 466-467. Sözlü

Seyitoğlu, G., Esat, K., Kaypak, B. 2016. Güneydoğu Türkiye, Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ın Neotektoniği ve depremselliği. 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, 464-465. Sözlü

Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., Esat, K., Güney, Y., Tün, M., Avdan, U., Temel, A., Çabuk, A., Telsiz, S., Uyar Aldaş, G. 2015. Why morphology dependent studies alone are not enough to determine active fault branches: Lessons from the Çukurhisar-Sultandere segment, the possible source of the 20 February 1956 Eskişehir earthquake. 5th International Earthquake Symposium, Kocaeli Turkey. Abstracts, 244-245. Sözlü

Seyitoğlu, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., Esat, K., Çağlayan, A., Işık, V., Gündoğdu, O., Güney, Y., Pekkan, E., Tün, M., Avdan, U. 2015. Un-ruptured part of the Almacık block and its implications on the future earthquake predictions in the Bolu plain. 5th International Earthquake Symposium, Kocaeli Turkey. Abstracts, 246-247. Sözlü

Esat, K., Kaypak, B., Çalışkan, C., Ardahanlıoğlu, A., 2014. Türkiye’deki depremlerin odak mekanizması çözümleri ve fay veritabanı için web tabanlı harita uygulaması. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.824-825. Poster

Kılıç, R., Seyitoğlu, G., Karakaş, Z., Ulamış, K., Esat, K., Dikmen, Ü., Şeren, İ., İleri, N., Dumanlılar, M., Kuriş, S., Koç, A., Sakarya, T., Türel, C., Kart, S., Arslan, R., Engün, B., 2014. Kaya düşmesine duyarlı afet bölgelerinde jeoteknik çalışmalar: Keçiören, Selçuklu caddesi örneği. 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.578-579. Sözlü

Matur, F., Sözen, M., Patzenhaureova, H., Esat, K., Zima, J. Jr, Çolak, F., Sevindik, M., Zima, J., 2012. The congruence of phylogeny and genetic structure in Turkish mole rats. 13th International Conference on Rodent Biology Rodens et Spatium, Finland, p.150. Sözlü

Kaypak, B., Aldaş, G.G.U., Tezel, T., Seyitoğlu, G., Esat, K., Ecevitoğlu, B., Güney, Y., Pekkan, E., Tün, M., Avdan, U., 2011. Microearthquake activity in geothermal fields and its importance for geothermal. International Geothermal Energy Workshop, Ankara, Turkey, September 14-16. Sözlü

Tün, M., Avdan, U., Kaplan, O., Güney, Y., Çabuk, A., Kaypak, B., Uyar Aldaş, G., Ecevitoğlu, B., Esat, K., Seyitoğlu, G., 2010. A new look to the Eskişehir Fault. Seismic Interpretation Session 2, No:43. The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey. Sözlü

Esat, K., Işık, V., Seyitoğlu, G., 2010. The Ilıca Fault, eastern sector of the Eskişehir Fault Zone, central Anatolia, Turkey: its structural characteristics and seismicity. 7th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology Abstracts, p.32, University of Çukurova, Adana. Sözlü

Işık, V., Seyitoğlu, G., Çağlayan, A., Uysal, T., Zhao, J., Esat, K., Sözeri, K., 2010. Cataclastic zones within the Savcılı fault zone, central Turkey. AGU Fall Meeting, 15-19 December, San Francisco, USA, T51A-2011. Poster

Esat, K., Seyitoğlu, G., 2010. Neotectonics of North Central Anatolia: a strike-slip induced compressional regime. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Abstracts with Programs (14-6, p.38), GSA Special Meeting, Middle East Technical University, Ankara. Sözlü

Işık, V., Çağlayan, A., Seyitoğlu, G., Uysal, T., Zhao, J., Sözeri, K., Esat, K., 2010. Geology of the Savcılı Fault Zone, Central Turkey. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Abstracts with Programs (8-2, p.32), GSA Special Meeting, Middle East Technical University, Ankara. Poster

Seyitoğlu, G., Esat, K., Temel, A., Telsiz, S., 2010. Determination of main strand of a strike-slip fault by using subsidiary structures: Eskişehir Fault Zone as a case study. Tectonic Crossroads: Evolving Orogens of Eurasia-Africa-Arabia, Abstracts with Programs (8-1, p.32), GSA Special Meeting, Middle East Technical University, Ankara. Poster

Çağlayan, A., Işık, V., Seyitoğlu, G., Uysal, T., Zhao, J., Esat, K., Sözeri, K., 2010. Savcılı fay zonunun gevrek deformasyon özellikleri (Kırşehir, Orta Anadolu). 63. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.348-349. Poster

Seyitoğlu, G., Kaypak, B., Işık, V., Esat, K., Çıvgın, B., 2009. Ankara Deprem İzleme Ağı (ANKNET). Uluslararası Deprem Sempozyumu Bildiri Özleri, s.102, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. Poster

Çıvgın, B., Esat, K., Kaypak, B., Işık, V., Seyitoğlu, G., 2009. Bala (Ankara) yakın çevresinde deprem üreten fayların yerel istasyon kayıtları ile incelenmesi. Uluslararası Deprem Sempozyumu Bildiri Özleri, s.6-7, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli. Sözlü

Esat, K., Çıvgın, B., Kaypak, B., Işık, V., Seyitoğlu, G., 2009. Jeolojik ve sismolojik veriler ışığında Bala (Ankara) depremlerine neden olan fayların nitelikleri ve bunların genel neotektonik çerçevedeki anlamı. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.800-801. Sözlü

Kaya, S., Can, A. Z., Esat, K., Ekincioğlu, E.E., Akkaya, İ., Işık, V., Kaypak, B., Aldaş, G.U., Ecevitoğlu, B., Seyitoğlu, G., 2009. Afyon-Akşehir grabeninde Yakasenek ters fayı olarak tanımlanan yapı üzerinde jeolojik ve jeofiziksel gözlemler: İki evreli graben modeli için bir test. 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.206-207. Poster

Seyitoğlu, G., Işık, V., Yılmaz, İ., Alçiçek, M.C., Alçiçek, H., Varol, B., Esat, K., 2007. Kemiklitepe fosil lokalitesinin (Uşak-Eşme) stratigrafik konumunun yeniden değerlendirilmesi ve bunun Batı Anadolu'daki Neojen havzaların tektono-sedimanter gelişimi üzerine etkileri. 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.457-459. Sözlü

Esat, K., Seyitoğlu, G., 2006. Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının doğusunda (Çankırı-Eldivan arasında) yer alan küçük tektonik kama yapıları. 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.410-411. Poster

Seyitoğlu, G., Karadenizli, L., Şen, Ş., Kazancı, N., Varol, B., Saraç, G., Işık, V., Esat, K., Özcan, F., Savasçı, D. İleri, İ., 2006. Anadolu levhası itiliyor mu yoksa çekiliyor mu? Yanıt yeni tanımlanan neotektonik bir yapı olan Eldivan-Elmadağ tektonik kamasının jeolojisinde mi saklı? 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, s.87-88. Sözlü

Lüle, Ç., Kadirioğlu, T., Atakay, E., Esat, K., Çiler, E.B., 1999. Gemoloji (Süstaşı Bilimi). 1. Batı Anadolu Hammadde Kaynakları Sempozyumu (BAKSEM 99) Bildiri Özleri, s. 524-525, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Poster

Projeler
Araştırma Projeleri
Projenin Adı: Datça-Kale Ana Ayrılma Fayının Kuzeydoğu Uzanımının Tektono-sedimanter Evrimi, GB Anadolu
Proje No: 13L4343006
Projedeki Konum: Araştırıcı
Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP
Yılı: 2013-2015

Projenin Adı: Ankara Çevresindeki Aktif Fayların Jeolojik ve Jeofizik Yöntemlerle İncelenmesi
Proje No: TUJJB-UDP-01-10
Projedeki Konum: Araştırıcı
Destekleyen: Türkiye Ulusal Jeodezi Jeofizik Birliği (TUJJB)
Yılı: 2010-2013

Projenin Adı: Eskişehir Yöresindeki Volkanik Kayaçların Kökeni ve Tektonikle İlişkisi
Proje No: 108Y211
Projedeki Konum: Bursiyer
Destekleyen: TÜBİTAK
Yılı: 2008-2010

Projenin Adı: Ankara Civarında Anadolu Levhasının İç Deformasyonunun Jeolojik ve Sismolojik Yöntemlerle Araştırılması
Proje No: 20060745052
Projedeki Konum: Araştırıcı
Destekleyen: Ankara Üniversitesi BAP
Yılı: 2007-2010

Projenin Adı: Çankırı-Çorum Havzasının Batı ve Güney Kesiminin Fosillere Dayalı Oligo-Miyosen Biyostratigrafisi ve Dolgulanma Evrimi
Rapor No: 10706
Projedeki Konum: Araştırıcı
Destekleyen: MTA, Ankara Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Paris Doğa Tarihi Müzesi
Rapor Yılı: 2004

Projenin Adı: Türkiye'nin Kıymetli ve Yarı Kıymetli Taşlarının Araştırılması
Rapor No: 10434
Projedeki Konum: Araştırıcı
Destekleyen: MTA, Ankara Üniversitesi
Rapor Yılı: 2000

Burslar
TÜBİTAK - Doktora Sonrası Araştırma Bursu (12/2015-09/2016)
TÜBİTAK - Proje Bursiyerliği (2008-2010)

Üyelikler
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası (2001'den beri)
Geological Society of America (2016'dan beri)

Verdiği Dersler
Topoğrafya ve Harita Bilgisi
Yapısal Jeoloji
Teknik Çizim
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Jeolojik Harita Alımı
Jeomorfoloji
Strength of Materials

Uygulamalarını Yürüttüğü Dersler
Genel Jeoloji Uyg.
Topoğrafya ve Harita Bilgisi Uyg.
Yapısal Jeoloji Uyg.
Jeo. Müh. Bilgisayar Uyg.
Fotojeoloji Uyg.