PROF.DR. NADİR ENGİN UZUN    
Adı : NADİR ENGİN
Soyadı : UZUN
E-posta : euzun@ankara.edu.tr, uzunnadirengin@gmail.com
Tel : 0 312 310 32 80 - 1609
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DİLBİLİM BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı-Soyadı                            Nadir Engin Uzun

Doğum Yeri ve Yılı               Ankara 1961

Medeni Durumu                     Evli ve 2 çocuk sahibi

Yabancı Dil                            İngilizce, Fransızca

 

AKADEMİK VE MESLEKİ KARİYER

Lisans                                     Ankara Üniversitesi DTCF Türk Dili 1980-84

Araştırma Görevliliği            AÜ DTCF Dilbilim Bölümü1987 

Yüksek Lisans                        AÜ DTCF Dilbilim Bölümü 1987-1989

Doktora                                  AÜ DTCF Dilbilim Bölümü 1989-1994

Yardımcı Doçentlik                AÜ DTCF Dilbilim Bölümü 1994-1999

Anabilim Başkanlığı               AÜ DTCF Genel Dilbilim ABD. 1999-

Misafir Öğretim Üyeliği         TAYVAN Ulusal Chengchi Üni. Türkçe Bölümü

                                               1997-1998

Doçentlik                                AÜ DTCF Dilbilim Bölümü 1999-2006

Merkez Müdürlüğü                 2003-2012     AÜ TÖMER

Doktora-Sonrası                     ABD Harvard Üniversitesi 2001 (6 ay)

Profesörlük                             AÜ DTCF Dilbilim Bölümü 2006-

 

YAYINLAR

 

Kitaplar

2006, Biçimbilim: Temel Kavramlar, Papatya Yayıncılık; Türk Dili, İstanbul, 126s.

2004, Dünya Dillerinden Örnekleriyle Dilbilgisinin Temel Kavamları: Türkçe Üzerine Tartışmalar, Türk Dilleri Araştırma Dizisi:39, Pandora Kitabevi, Genişletilmiş 2. Baskı (1. Baskı: Ankara 1988), İstanbul, 216s.

2001 (Özgür Aydın ile birlikte), Lise Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili 1 Ders Kitabı, Doğan Yayıncılık, Ankara, 228s.

2000, Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe, Multilingual Yayıncılık, İstanbul, 396s.

1996, Türkçe Dilbilgisinde İngilizce Yazılmış Çalışmalar Kılavuzu, Ankara, 1996, 74s.

 1992 (L.S. Uzun, Y. Aksan ve M. Aksan ile birlikte), Türkiye Türkçesinin Türetim Ekleri, Bir Döküm Denemesi, Şirin Kırtasiye, Ankara, 135s.

 

Kitap Editörlüğü

2010 (Ertan Gökmen ve Cemil Kurt ile birlikte), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Yeni Çalışmalar, 8. Dünyada Türkçe Öğretimi Bildirileri, 6-7 Mart 2009, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara.

2006, Yeni Hitit I-II-III Yabancılara Türkçe Ders Kitabı, Çalışma Kitabı, Öğretmen Kitabı, Ankara Üniversitesi Basımevi.

1997 (Kamile İmer ile birlikte), VIII. Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri, 7-9 Ağustos 1996, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 379s.

1993 (Kamile İmer ile birlikte), VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 13-14 Mayıs 1993, Ankara Üniversitesi DTCF Yayını: 371, Ankara, 209s.

 

Makaleler

2012, Yabancılara Türkçe Öğretiminde Yeni gelişmeler Üzerine”: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (YDTÖ), Yay.: Kılınç, Aziz ve A. Şahin, Pegem AkademiAnkara, s.341-345.

2006, “A hierarchical explanation against the distinction of nominal copular sentences in Turkish”: Turkic Languages, Yay. Johanson, L., 10 (2006)1, Harrossowitz Verlag – Wiesbaden, 109-128.

2004, “On the Nominal Copular Sentences”: Inquiries into Korean Linguistics I, yay.: Lee, Sang-Oak ve diğ., The International Circle of Korean Linguistics, Thaehaksa Publishing Company, s.49-65.

2003, “Levin 1993'ün Sözlüksel Üye Değiştirimleri: Türkçe Üzerine Bir Deneme”: Günümüz Dilbilim Çalışmaları, Yay.: Ayşe (Eziler) Kıran, Ece Korkut ve Suna Ağıldere, Multilingual, İstanbul, s.98-120.

2002, Türkçenin uyumsuz uyumları: Dil Dergisi, 115 (Temmuz-Ağustos 2002), s.20-36.

2002, Türkçenin öğretimi için soru tümcesi türleri üzerine bir sınıflama denemesi, Dil Dergisi

2000, “Türkçenin Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlükleri”, Kebikeç Dergisi 1, Ankara, s. 21-33.

1998, “Türkçede görünüş/kip/zaman üçlüsü”: Dil Dergisi, 68 (Haziran 1998), s. 5-22.

1998, “Türkçede Olası Eylemcil Bileşikler”: Doğan Aksan Armağanı, Yay.: Kamile İmer ve Leyla Subaşı Uzun, Ankara Üniversitesi Yayını, s.183-206.

1997, “Türkçe eylemlerde çokanlamlılık ve Rol Kuramı”: Dil Dergisi, 51(Ocak 1997), s.5-20.

1994, “Türkçede Bileşiğin Biçimlenişi: Varsayımsal Taban Yaklaşımıyla Yeni Bir Sınıflama”:  Dilbilim Araştırmaları 1994, Hitit Yayınevi, Ankara, s. 128-140.

1990, “Atasözlerinin Kısalığı ya da Eksilti Sorunu”: AÜ DTCF Dergisi, XXXIII, 1-2 (1990), s. 141-150.

 

Basılmış Bildiriler

2012, (Arzu Ateş ile birlikte) “İkinci dilde ders izlencelerinin okunabilirliğe etkisi”: 5. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 5-6 Temmuz 2012, Mersin Üniversitesi, Mersin.

2008, “Türetim Eklerinin Türetkenliğini Ölçme Önerileri Üzerine”: 20. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

2005, “Ortak Avrupa Çerçevesi'nin Dilbilimsel Dayanakları Üzerine Gözlemler”: XIX. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Harran Üniversitesi, Tübitak Yayınları, Şanlıurfa, s.

2004, “Türkçe Dilbilgisinin Sorunlu Yönleri”: Uluslar arası 6. Dünyada Türkçe Sempozyumu, Ankara Üniversitesi TÖMER, Mayıs 2004.

2003, “Modern Dilbilim Bulguları Işığında Türkçe Sözlüğe Bir Bakış”: Dil ve Edebiyat Sempozyumu Mustafa Canpolat Armağanı, Yay.: Aysu Ata ve Mehmet Ölmez, Ankara, 281-293.

1990, “Türkçe Dilbilgisinde ‘Tamlama’ ve ‘Bileşik’ Sorunu”: IV. Dilbilim Sempozyumu Bildirileri, 17-18 Mayıs 1990, yay.: A.S. Özsoy ve H. Sebüktekin, Boğaziçi Üniversitesi yayını.

 

Basılmamış Bildiriler

2012, “WALS Özellik Değeri Yaygınlığına Göre Dillerin Sıralanması Dayalı Bir Sınıflama Önerisi”, Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı, ODTÜ.

2012, “WALS yapabilir miyiz?”: 26. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 24-26 Mayıs 2012, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta

2011, Türkçe Öğretenlere Destek Programı, 4. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 8-9 Eylül 2011, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

2010, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretmeni Eğitimi: Bir Uzaktan Eğitim Programı Üzerine”: 3. Uluslar arası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 1-3 Temmuz 2011, 9 Eylül Üniversitesi, İzmir.

2006, “TÖMER as a language center of Ankara University”: Asian-Pacific Summit Forum on Foreign Language Education, Beijing Foreign Studies University, Pekin, Çin

2005, “European Language Portfolio and TOMER’s method”: in the Third International Conference: Century 21 Middle Eastern and İslamic Civilization: North Africa and Turkey, Seoul, South Korea, s. 97-113.

2003, “Türkçenin Koşaç Tümceleri Üzerine”: 17. Ulusal Türk Dilbilimi Kurultayı, Anadolu Universitesi, Eskişehir, 2003.

1991, “Chomsky Dilbilgisinde Sözlükçe Modelleri”: 5. Ulusal Dilbilim Kurultayı, 9 Eylül Universitesi, İzmir, 1991.

 

Konferanslar

2012, “Türkçe Öğretiminde Yeni Gelişmeler”, Mersin Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Etkinliği.

2011, “TÖMER Uygulamaları” Gaziantep Üniversitesi.

2011, “Avrupa Birliği Sürecinde Türkçe”, Mehmet Akif Üniversitesi MAKÜ Öğrenci Topluluğu Etkinliği.

2011, “Küreselleşen Dünyada Türkçe Öğretimi”, Abant izzet Baysal Üniversitesi.

2010, “TÖMER ADP Uygulamaları”, MEB Avrupa Dil Portfolyosu Eğiticilerin Eğitimi Semineri, 3-4 Kasım 2010, Antalya

2009, “Türkçenin Zenginliği (mi?)” Yenişehir Rotary Kulübü’nde, Ankara, Türkiye.

2009, “Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Konumu ve Yabancılara Öğretimi”, Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü.

2005, “Avrupa Dil Portfolyosu ve TÖMER Projeleri”, Essen Üniversitesi (Almanya) Türkçe Bölümü, Ocak 2005.

2005, “Türkçe Uygulamaları İçin Potansiyel Betimleme Sorunları”, Bilgisayar Destekli Bil Bilimi Çalıştay, TDK-TBD, 14 Mayıs 2005.

2004, “Türkçe Dilbilgisinde Yeni Bulgular, Essen West-Falia Eyaleti Öğretmen Birliği (Almanya), 27 Mayıs 2004.

2004, “Türkçenin Geleneksel Dilbilgisinde Sorunlu Yönler ve Bunlarla İlgili Dil Öğretimine Yönelik Öneriler”: İsveç Eğitim Bakanlığı Anadilleri Bölümü (Stokholm, İsveç), 13 Mart 2004.

2004, “Türkçede Sözcük Dizilişi ve Oynaklık”, Essen Üniversitesi (Almanya) Türkçe Bölümü’nde, 26 Mayıs 2004.

2003, “Türkçe Dilbiligisi Kitapları Üzerine”, Mersin Üniversitesi, 17 Aralık 2003

1998, “Çağdaş Türkiye”: 8 Nisan 1998’te Hankuk Yabancı Araştırmalar Üniversitesi Türkçe Bölümü’nde, Seul, Kore.

1997, “Atatürk ve Türkçe”: 10 Kasım 1997’de Ulusal Chengchi Üniversitesi Türkçe Bölümü’nde, Taype, Tayvan.

 

YÖNETTİĞİ TEZLER

 

DOKTORA TEZLERİ

Filiz Çetintaş, (2009) Zarflar ve Zarf Yantümcelerinde Anlambilimsel Yapı, Ankara Üniversitesi Dilbilim ABD.

Pınar İbe, (2009) Rol Kuramı ve Sözdizimsel Yapı, Ankara Üniversitesi Dilbilim ABD.

Yasemin Aydemir, (2006) Türkçe Eylemlerde Görünüş, Ankara Üniversitesi Dilbilim ABD.

Sinan Atay, (2005) Türk Dillerinde Durum belirleme, Ankara Üniversitesi Dilbilim ABD.

Haluk Okan Akbay. (2003). Japonca ve Türkçede eylemlerin üye yapısı, dil öğretimi amaçlı bir karşılaştırma. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Özgür Aydın. (2001). Evrensel dilbilgisi çerçevesinde Türkçe öğretimi üzerine bazı uygulama ve öneriler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış

 

YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Kadri Kuram. (2006). Türkçede yer öbeklerinin bazı sözdizimsel özellikleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Hsun Chien Chen. (2006). Koşaç tümceleri: Evrensel dilbilgisi çerçevesinde Türkçe ve Çincenin karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Esra Selvikavak, (2006) Yazma Stratejileri ve Öğretimi, Ankara Üniversitesi Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi ABD.

Miloje Despic. (2005). Bilgi yapısı açısından Türkçe ile Sırpçanın dil öğretimi amaçlı karşılaştırması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Zhiyu Li. (2004). Türkçede ve Çincede üye değiştirimi yapan eylem üzerine bir çalışma. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Fahrettin Şirin, (1998) Türkçe Bileşiklerde Anlambilimsel Yapı, Ankara Üniversitesi Dilbilim ABD, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

İljoo Ha. (1998). Türkçe ve Korecede biçim-sözdizimsel görünümler üzerine bir karşılaştırma. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

 

PROJELER

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

“Yabancılara Türkçe Öğretmenliği Uzaktan Sertifika Programı geliştirme”, Ankara Üniversitesi BAP 10A6050001 18/03/2010 – 18/03/2012

 

AB Projeleri

 

At Every Home: New Language Tools

(Kurum adına yürütücü ve koordinatör olarak)

Program: Socrates – Lingua 1

Proje Numarası: 230206-CP-1-2006-1-TR-LINGUA-L1

Web – sitesi: http://www.tomer.com.tr/ateveryhome 

Proje Süresi: 01/10/2006 – 30/09/2008

A.Ü. TÖMER; Koordinatör Kurum / Tamamlanmış Proje

 

Europodians

(Kurum adına yürütücü olarak)

Program: Socrates – Lingua 2

Proje Numarası: 227048-CP-1-2006-ES-LINGUA-L2

Web – sitesi: http://europodians.com

Proje Süresi: 01/10/2006 – 30/09/2009

A.Ü. TÖMER; Proje Ortağı / Tamamlanmış proje

 

First Steps to DE, IT, GR

(Kurum adına yürütücü olarak)

Program: Socrates – Grundtvig 1

Proje Numarası: 229517-CP-1-2006-1-GR-GRUNDTVIG-G1PP

Web – sitesi: www.firststeps-project.eu

Proje Süresi: 01/10/2006 – 30/09/2008

A.Ü. TÖMER; Proje Ortağı / Tamamlanmış Proje

 

SoccerLingua Reloaded (Kurum adına yürütücü olarak)

Program: Socrates – Lingua 1

Proje Numarası: 230302-CP-1-2006-1-UK-LINGUA-L1

Web – sitesi:www.soccerlingua.net

Proje Süresi: 01/10/2006 – 30/09/2008

A.Ü. TÖMER; Proje Ortağı / Tamamlanmış Proje

 

From Migrant to European Citizen

(Kurum adına yürütücü olarak)

Program: Socrates – Grundtvig 2

Proje Numarası: 2006/218-2GR2LP

Web – sitesi: www.albeda.nl/sites/evc/

Proje Süresi: 01/08/2005 – 31/07/2007

A.Ü. TÖMER; Proje Ortağı / Tamamlanmış Proje

   

Euro Languages Net Plus (ELN-Plus)

(Kurum adına yürütücü olarak)

Program: Socrates – Lingua 1

Proje Numarası: 225711-CP-1-2005-1-LT-LINGUA-L1

Web – sitesi: www.euro-languages.net

Proje Süresi: 01/10/2005 – 31/09/2007

A.Ü. TÖMER; Proje Ortağı / Tamamlanmış Proje

 

Newap

(Kurum adına yürütücü ve koordinatör olarak)

Program: Socrates – Lingua 2

Proje Numarası: 224926-CP-1-2005-1-DE-LINGUA-L2

Web – sitesi: http://www.newap.esta-bw.de/

Proje Süresi: 01/10/2005 – 31/09/2007

A.Ü. TÖMER; Proje Ortağı / Tamamlanmış Proje

 

 Lancelot

(Kurum adına yürütücü ve koordinatör olarak)

Program: Leonardo da Vinci – B Tipi, Dil Yeterlilikleri

Proje Numarası: AT-05-B-F-LA-158239

Web – sitesi: http://www.lerndorf.at/~lancelot/LANCELOT_Project_Outcomes.htm

Proje Süresi: 01/09/2005 – 31/08/2007

A.Ü. TÖMER; Proje Ortağı / Tamamlanmış Proje

 

e-Lancom

(Kurum adına dış değerlendirici olarak)

Program: Leonardo da Vinci – Yenilik Transferi

Proje Numarası: LLP-LdV-TOI-2007-TR-071

Web – sitesi: http://www.elancom.eu

Proje Süresi: 01/12/2007 – 30/11/2009

A.Ü. TÖMER; Proje Dış Değerlendirme Ortağı  / Tamamlanmış Proje

 

First Steps of Hermes

(Kurum adına yürütücü olarak)

Program: LLP – KA2, Multilateral Proje
Proje Numarası: 143696-LLP-1-2008-1-GR-KA2-KA2MP
Web – sitesi:
http://www.hermes-world.com/
Proje Süresi: 01/01/2009 – 31/12/2010

A.Ü. TÖMER; Proje Ortağı / Tamamlanmış Proje

Glottodrama

(Kurum adına yürütücü olarak)

Program: LLP – KA2, Multilateral Proje
Proje Numarası: 135556-LLP-1-2007-1-IT-KA2-KA2MP
Web – sitesi:
http://www.glottodrama.eu
Proje Süresi: 2007 – 2009

A.Ü. TÖMER; Yaygınlaştırma Ortağı/ Tamamlanmış Proje

 

UZMANLIK ALANLARI

Sözdizim

Biçimbilim

Dil Tipolojisi

Yabancı Dil Öğretimi

Sözlükçülük

 

VERDİĞİ DERSLER

Ders kodu       Ders Adı

DBB203         Biçimbilim

DBB103         Dilbilgisi Kavramları ve Türkçe

DBB210         Sözdizim II

DBB124         Karşılaştırmalı Dil İncelemeleri

Doktora          Sözdizim Çözümlemeleri

Yük.Lis.          Sözdizim Kuramları