PROF.DR. TÜLAY FENERCİ    
Adı : TÜLAY
Soyadı : FENERCİ
E-posta : fenerci@ankara.edu.tr
Tel : 310 32 80/1661
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenim Durumu
1980
Lise
TED Ankara Koleji
 
1980-1982
ODTÜ
Fizik Bölümü
 
1982-1986
Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
1986-1988
Y. Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
1988-1995
Doktora
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
 
1991-1993
Özel Öğrenci
Norveç
Statens bibliotek- og informasjionshogskole
 
Görevler
 
1987
Ar. Gör.
Ankara Üniversitesi
DTCF
 
1997
Yard.Doç.
Ankara Üniversitesi
DTCF
 
2006
Doç.
Ankara Üniversitesi
DTCF
 
2012
Prof.
Ankara Üniversitesi
DTCF
 
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
 
Güler, B. Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Programı Grundtvig ve Grundtvig Çerçevesinde Halk Kütüphanelerinin Yeri ve Önemi.(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
 
Zan, Burcu Umut. Derleme Olgusu ve Elektronik Yayınlar. .(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 
Uzunosmanoğlu, Ekrem. Türk Ulusal Bilgi Politikalarında Bilgi Merkezi Sorunsalı..(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 
Önder, Işık. Elektronik Kitap Olgusu ve Türkiye’de Durum.(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
 
Sükut, Fatih. İçerik Yönetim Sistemleri ve Sanal Kütüphanelerde Bilgi Hizmetleri .(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 
Projelerde Yaptığı Görevler
2008- 2010: Sosyal Bilimler Alanında Bilgi Kaynaklarının ve Kütüphanenin Yarattığı Değer. Tübitak  SOBAG Araştırma Projesi (Araştırmacı)
 
2004- 2005: “Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü” Projesi Yönlendirilmiş Proje, 0000043 (Araştırmacı)
 
2002- 2003: “Ankara Üniversitesi İçin Elektronik Bilgi Erişim Modeli” Projesi Yönlendirilmiş Proje, 0000022 (Araştırmacı)
 
İdari Görevler
 
2004-
Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü
 
Eylül 2008-  Mart 2010
Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü
 
Bilimsel/Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Kütüphaneciler Derneği
Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
 
Ödüller
1986
Emily Dean Birincilik Ödülü
 
ESERLER
 
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Fenerci, Tülay. “Historical development of legal deposit system in Turkey”, Government   Information Quarterly 25 (3, 2008) 491-503 Doi:10:1016/j.giq.200710.001
 
Fenerci, Tülay.  “The Origins of legal deposit in Turkey”, Library History 24 (1, March 2008) 23- 36 Doi:10:1179/17581608X295239
 
Fenerci, Tülay. “Bilgi politikaları açısından kapitalist ekonomik sistemde bilgi toplumu  
 
Fenerci, Tülay. “Veritabanı tasarımının önemi ve normalizasyon süreci”, Türk  
Kütüphaneciliği 15(2,  Haziran 2001) : 123-135  http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1732.
 
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 
Fenerci, Tülay. “Toplum kültür etkileşimi çerçevesinde kütüphanecilerin işlevselliği”, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu  21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (84-98) Yay.Hazl:Sacit Arslantekin ve Fahrettin  Özdemirci Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,  Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
 
Fenerci, Tülay.“Kütüphaneciliğimizde nereden nereye”, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü  ve Yarını...Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslar arası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 Ankara içinde (1-21) Yayına hazırlayanlar Özlem Bayram ve diğerleri Ankara: TKD, 1999.
 
Ulusal/ uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Kitap içinde bölüm yazarlığı
 
Fenerci, Tülay. “Veritabanı olgusu”, 50. Kuruluş Yılında Milli Kütüphaneye Armağan   içinde  (241-247) Ankara: TC Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı, 
1999
 
Fenerci, Tülay ."Ranganathan: yaşamöyküsü ve iş disiplini", Kütüphanecilik Bölümü: 25. Yıla Armağan, Yay.Haz. Bülent Yılmaz, içinde (140- 152) Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997. (Oya Gürdal ile birlikte).
 
Fenerci, Tülay ."Osman Ersoy'un yayınları", Prof.Dr. Osman Ersoy'a Armağan, içinde (196- 203) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990. (Fatoş Arslantekin, Sacit Arslantekin, Doğan Atılgan, Oya Gürdal ile birlikte).
 
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 
Fenerci, Tülay. “Toplumsal bütünleşme ve halk kütüphaneleri”, Bilgi toplumuna doğru halk kütüphaneleri; Pulman XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002 içinde (26- 31) Yay.Hazl: Bülent Yılmaz Ankara: Anadolu Üniversiteleri  Konsorsiyumu, 2003.
 
Fenerci, Tülay. “Ulusal veritabanına doğru: Veri paylaşımı ve akademik kütüphanelerin  rolü” başlıklı  oturumda panelist. Küreselleşme Avrupa Birliği ve bilgi  merkezleri; 36. Kütüphane Haftası bildirileri 27 Mart- 02 Nisan 2000 içinde (88-115) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2000.
 
Diğer yayınlar
 

Alkan, Nazlı ve Tülay Fenerci. (2012) “Kütüphanecilikte Pozitivist Yaklaşımlar”, Bilgi Eksenli Kuram ve Uygulamalar Sorgulayıcı ve Çözümleyici Yaklaşımlar Sempozyumu 31 Mayıs- 02 Haziran 2012, Ürgüp/Nevşehir, Bildiriler içinde (289-323) Yay. Hazl: Fatoş Subaşıoğlu, Oya Gürdal Tamdoğan ve Tülay Fenerci. Ankara: Ankara Üniversitesi

Fenerci, T. (2012) “Paul Otle’nin Monograf İlkesi ve Evrensel Onlu Sınıflama Sistemi”, Prof.Dr. K.Gülbin Baydur’a Armağan içinde (29-35) Yay.Hazl. Ö. Külcü, T. Çakmak ve N. Özel.Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü

Fenerci, Tülay. “Kütüphanecilik ve disiplinlerarası niteliği”, Türk Kütüphaneciliği 17( 3,   Eylül  2003) 283- 294. http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1830.

 
Fenerci, Tülay.“Bir enformasyon süreci olarak örgütlenme”, Kütüphanecilik Dergisi: Belge, Bilgi ve Kütüphane Araştırmaları (4, 1998) 103-111.
 
Fenerci, Tülay .“Bulgaristan Milli Kütüphanesi’nde bulunan Türkiye, Türkler ve Atatürk 
hakkında yazılmış kaynakların bibliyografyası”, Türk Kütüphaneciliği 11(4, 1997) 337-350.
Fenerci, Tülay. “Kütüphanecilik eğitiminde öğretim yöntemleri”, Türk Kütüphaneciliği 2 (1, 1988) 8-22.
 
Yayınlanmayan/ ulusal toplantılarda sunulan bildiriler
 
Fenerci, Tülay. “Kütüphaneciliğin disiplinlerarası niteliği ve disiplinlerarası etkileşimin önemi”, 20-31 Mart 2003 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 67. Yıl Kutlamaları  Gençlik Şenliği Ekinsel ve Sanatsal Etkinlikler
.
Fenerci, “Tülay.Türkiye ve Avrupa Birliği işbirliğinin Türk kütüphanecilerine sunduğu fırsatlar”, 26- 27 Mart 2002  İstanbul  Yaratıcı  Kütüphane Hizmetlerini Geliştirmeyle İlgili Avrupa Topluluğu Girişimleri.
 
Fenerci, Tülay.“Veritabanı tasarımı için bir yöntem: NIAM”, 10-12 Eylül 1998 Ankara Türk Kütüphaneciler Derneği 18. Genel Kurul ve II. Kütüphane Konferansı.
 
Çeviriler
 
Muddiman, Dave. “Kütüphane ve enformasyon biliminin post modern içeriğine doğru”, Çev: Tülay Fenerci. Ankara Üniversitesi,  Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun  50. Yılına Armağan içinde (78-95) Yay.Hazl: Doğan Atılgan Ankara: Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü,  2004.
 
Lindley, Jane “Uluslar arası kütüphane konsorsiyumu”, Çev: Tülay Fenerci. Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler Kavramlar, Olgular...; 37. Kütüphane  Haftası  Bildirileri 26 Mart-01 Nisan  2001 içinde (88-93)
Yay.Hazl: Ali Can ve diğerleri. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2002. 

Heiyser, Katjja. “Goethe Enstitüsü ve Kütüphaneleri”, Çev:Tülay Fenerci. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu  7 Mart  1996 Perşembe, Bildiriler içinde (99-101) Yay.Hazl. Doğan Atılgan-Sacit  Arslantekin    Ankara: Ankara Üniversitesi, 1996