PROF.DR. FİGEN GÜRSOY    
Name : FİGEN
Surname : GÜRSOY
E-Mail : fgursoy@ankara.edu.tr, gursoy.f@gmail.com
Phone Number : 0(312) 3191450 - 1187
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Department : DEPARTMENT OF CHILD DEVELOPMENT
Personal Information

CURRICULUM VITAE

Name:  : FİGEN GÜRSOY

Date of Birth: 1967

Title : Prof. Dr

Education:

 

Degree

Department

University

Date

Undergraduate

Department of Child Development and Education

Ankara University

10.07.1989

Graduate

 

 

Department of Child Development and Education

Ankara University

24.09.1992

Impact of families on the tendency of 15-18 age groupe children to commit a crime in Ankara Kalaba house of correction

Doctorate

Department of Child Development

Ankara University

28.11.1996

A study on the tendency for aggressiveness and self perceptions of 10-11 year old children having or not having step-parents according to some variables

 

Title

         Assistant Professor Doctor     : 2000

         Associate Professor                : 28.11.2001

         Prof. Dr.                                   : 19.02.2008

Areas of  interest/resarch:

Preschool Period Education, Child Development and Education, Special Education, Adolescence, Social dezavantage Children

 

Publications

International Journals  (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Aral, N., F. Gürsoy and H. Dizman, “A Comparison of Depression in Children  with and without Mothers’” Psychological Reports, 99, 619-629 (2006)

Gürsoy, F. and M. Yıldız Bıçakçı, “A Comparison of Parantel Attıtude Perceptions in  Children of Working and Non-Working Mothers”, Social Behavior and Personality: An International Journal, 35(5), 693-706 (2007)

Ceylan, R., M. Yıldız Bıçakçı, F. Gürsoy, and N. Aral, “Examination of The Relationship Between Teachers’ Professional Self-Esteem and Empathic Skills”, Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(5), 679-682 (2009)

 

Yıldız Bıçakçı, M. and F. Gürsoy, “A Study on the Effects of Project Based Education on the Developmental Areas of Children ” International Journal of Academic Research, 2(5),379-388 (2010)

Aral, N., G. Baran, F. Gürsoy, A.Köksal-Akyol, A. Bütün- Ayhan, S.Erdoğan ve M. Yıldız-Bıçakçı,  A Study On The Effects Of Parent Education Programs On Children’s (60-72 Months) Development. Social Behavior and Personality: An International Journal.39(2) 241-250 (2011).

 

Other International Journals  

Gürsoy, F. and M. Yıldız Bıçakçı,  “A Study on Loneliness Level of Adolescents” Journal of Qafqaz, 1, 140-146 (2006).

Aral, N., Gürsoy, F. and M. Yıldız Bıçakçı,  “An Investigation of Alcohol Use Among Turkish High School Adolescents”, Journal of Educational Reform, 16(1); 107-114, 2006

Yıldız Bıçakçı, M.  and F. Gürsoy, “A Study On Aggressiveness Level of Children Who Domestic Have Animal” Journal of Qafqaz, 20,118-125, 2007.

Gürsoy, F. and M. Yıldız Bıçakçı, “Investigation into the Locus of Control and Self-Concept of Children from the Low Socioeconomic Level”, Pakistan Journal of Social Sciences, 4(2); 282-286, 2007.

Yıldız Bıçakçı, M.  and F. Gürsoy, “Adolescents’ Evaluation of their Own Peer Relations”, Pakistan Journal of Social Sciences, 4(3);392-395, 2007.

Gürsoy, F. and M. Yıldız Bıçakçı,  “An Investigation of Self-Image and Aggressiveness in Children”, The Social Sciences, 2(4), 419-424, 2007.

Yıldız-Bıçakçı,M. ve F. Gürsoy, “A Study On The Effects Of Project Based Education On The Developmental Areas of Children”. International Journal of Academic Research, 2(5), 379-388, 2010.

Bütün Ayhan, A., M. Yıldız Bıçakçı, R. Ceylan, F. Gürsoy, and N. Aral, “Analysis of Self- Acceptance and Friend Relationships of Adolescents Attending High Schools”. The International Journal of Learning, 17 (6),187-195, 2010.

Ceylan, R., M. Yıldız Bıçakçı, N. Aral and F. Gürsoy, “A Study on the Empathic Skills of Preschool Teachers”. International Journal of Academic Research, 3(1), 301-304, 2011.

Can-Yaşar, M., N. Aral and F. Gürsoy, “Study on the Effects of Puzzle Type Educational Materials on Children’s Attitudes Towards the Life Studies Course”, International Journal of Academic Research, Part B. / Social Sciences and Humanities, 4 (1) 162-167, 2012.

 Aral, N., F. Gürsoy, F. and M. Can Yaşar, “An investigation of the effect of puzzles as instructional materials on preschoolers’ developmental areas according to their mothers evaluations” Social and Natural Sciences Journal, 4.http://general.journals.cz/volume4 homepage.html, 2012.

Özaslan,H.and F.Gürsoy,’An Analysıs Of The Effect Of A Project-Based Education on Preschool Children’s School Readıness’4(2)104-108, 2012.

F. Gürsoy, M.Yıldız Bıçakçı,  E. Orhan, S. Bakırcı, S. Çatak, Ö. Yerebakan, “Study on Self-Concept Levels of Adolescents in the Age Group of 13-18   Who Live in Orphanage and those Who do not Live in Orphanage” International Journal of Social Sciences and Education, 2(1),56-66, 2012.

Şimşek. Ş. ve Gürsoy, F. 2015. The Investıgatıon Of Problem Solving Skills Of Mothers With And Without Disabled Children. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(1),14, 104-111. ISSN 1309-6249, 2015.

Aral, N., Gürsoy, F., Can Yaşar, M., Şimşek, Ş. Investigating The Effect of Puzzles on Trainable Mentally Retarded Children’s Developmental Domains. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE),  2(5), 271-280, 2015.

Aral, N., E. Özdoğan-Özbal, F. Gürsoy, S. Çetin Sultanoğlu, S. Aydos, S. Tosun, T. Karaaslan and G. Kadan, "Çocuk Gözünden Yoksulluk Tanımlamaları”,Journal of Current Researches on Health Sector (J o C R e H e S), 6(1),39-50, 2016.

Bolat Yılmaz E., F. Gürsoy, R. Strom, “Öğretmen Olarak Anne Baba Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(3):961-970, 2016.

Bapoğlu Dümenci, S., F. Gürsoy and N. Aral, “Türkiye’de Okul Öncesi Dönemdeki Üstün Potansiyalli ve Üstün Zekâlı Olan Çocukların Eğitimleri”Kastamonu Eğitim Dergisi,24(5),2469-2480, 2016.

 

Papers of Congrees (Proceedings)

Mülazımoğlu, Ö. ve F. Gürsoy, “Artistik Jimnastik Branjında Yarışan Çocukların Atılganlık Eğilimleri”, OMEP Dünya Konsey Toplantısı ve Konferansı, Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitime Yansımaları, Bildiri Kitabı, 2, 229-238, Kuşadası, 2003.

Gürsoy, F., M. Yıldız Bıçakçı, ve N. Aral, “Ergenlerin Sigara Kullanma Durumunun Kaygı Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi”, I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi. Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 336-343, Oluşum Yayıncılık, Ankara, 2006.

Aral, N.,G. Baran, F. Gürsoy,  A. Köksal-Akyol, S. Erdoğan, A. Bütün-Ayhan, Y. Aydoğan, ve M.Yıldız-Bıçakçı, “Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Çocukların İstismar Edilme Durumları İle Benlik Kavramlarının İncelenmesi”, I. Uluslararası Ev Ekonomisi Kongresi. Sürdürülebilir Gelişme ve Yaşam Kalitesi, 315-325, Oluşum Yayıncılık, Ankara, 2006.

Gürsoy, F. ve M. Yıldız Bıçakçı, “Çocuğu Okul Öncesi  Eğitim Kurumuna Devam Eden Anne Babaların Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, Avrupa Birliği Sürecinde Okul Öncesi Eğitimin Geleceği Sempozyumu. Bildiri Kitabı Cilt I, 296-310, 2007.

Aral, N., F. Gürsoy and M. Yıldız Bıçakçı, “A Study on Preschool Teachers’ Opinions on Children’s Books”, 22- 24 June Fourth Balkan Congress. Volume I; 367-373.  Education, The Balkans, Europre, 2007.

Aral, N., F. Gürsoy, ve M. Yıldız Bıçakçı, “Okul Öncesi Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi”, 12-14 Mayıs Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, http://www.egitim.hacettepe.edu.tr/sempozyum_bildiri.pdf, 96-100, Bakü, Azerbeycan, 2007.

Aral, N., F. Gürsoy, R. Ceylan, ve M. Yıldız Bıçakçı, “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Çocuk Kitaplarını Kullanma Durumlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi”, 13-15 Kasım Uluslararası Çocuk Edebiyatı Kongresi, Bildiri Kitabı I, 548-553, Kafkas Üniversitesi, Bakü, 2008.

Aral, N., F. Gürsoy, R. Ceylan, and M. Yıldız Bıçakçı, “An Examination of Professional Self-Esteem Candidate Teachers Studying at Faculty of Education”, 17-19 July, Paris International Conference on Education, Economy & Society, Actes Proceeding, Volume I, 367-374, Paris, France, 2008.

Gürsoy, F. M. Yıldız Bıçakçı, and M. Can Yaşar, “Study of Attitudes of Mothers of Children Attending Preschool Institutions towards Toys”, 17-19 July, Paris International Conference on Education, Economy & Society, Actes Proceeding, Volume I, 336-343, Paris, France, 2008.

Gürsoy, F. ve M. Yıldız Bıçakçı, “An Investigation of Self-Image and Anxiety Levels in Children of Lower Socio-Economic”, 9-30 May, Rural Environment. Education. Personality Proceedings of 4th International Scientific Conference, No: 4, 217-224, 2009.

Aral, N., Gürsoy, F., Can Yaşar, M., Şimşek, Ş. Investigating The Effect of Puzzles on Trainable Mentally Retarded Children’s Developmental Domains. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE),  2(5), 271-280. 2015.

Aral, N., F. Gürsoy, B. Aysu “Atasözlernde Çocuğa Bakış ve Eğitim” .III.International Symposium on Folk Culture. 08-10 December, Kazan/Ankara, 2015.

Aysu, B. and F. Gürsoy, ’The Examination of Social Adaptability Levels of Chıldren Who Got Ceramic Education and Who Did Not Get Ceramic Education.VII.European Conference on Social and Behavıoral Scıences, June 11-13,Bucharest, Romania, 2015

Aral, N., F. Gürsoy,  M., B. Aysu and E. Özdoğan-Özbal,"Ortaokula devam eden çocukların siber zorbalık davranışlarının incelenmesi" Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi, 10-14 Temmuz, Prag, Bildiriler/ Katalog, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu:60,  225-237, Ankara: Fark Dijital ve Ofset Baskı Merkezi,2016.

Aral, N., F. Gürsoy,  M., B. Aysu and E. Özdoğan-Özbal,"Atasözlerinde aile" Uluslararası Türkiye-Çekya İlişkileri Sempozyumu ve Karma Türk Sanatları Sergisi,10-14 Temmuz, Prag, Bildiriler/ Katalog, Halk Kültürü Araştırmaları Kurumu:60,  259-269, Ankara: Fark Dijital ve Ofset Baskı Merkezi, 2016.

Aral N., F. Gürsoy and M. Can Yaşar, “The effect of puzzle prototypes on children’s science attitudes” Proceeding of 82ndThe IIERInternational Conference, 3-4 October, Berlin Germany, 38-42, India: IRAJ, 2016.

Aysu, B., F. Gürsoy, N. Aral and E. Özdoğan Özbal,  “İlkokul Dördüncü Sınıfa Devam Eden Çocuklarda Akran Zorbalığının İncelenmesi” IIIrdInternational Eurasian Educational Research Congress, Ejercongress 2016 Conference Proceedings 31 Mayıs-3 Haziran, Muğla, 364-369, Ankara: Anı Yayıncılık, 2016.

Aral, N., F. Gürsoy, Ş. Büyüköztürk, M. Yıldız Bıçakçı, M. Can Yaşar, E. Fındık Tanrıbuyurdu, E. Özdoğan Özbal, R. Aydın, “Erken Çocukluk Döneminde Trafik Bilinci Değerlendirme Ölçeğinin Geliştirilmesi: Çocuk, Ebeveyn ve Öğretmen Formu” Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi 18-20 Mart, İstanbul, 268-283, İstanbul: Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, 2016.

Aysu, B., F. Gürsoy, N. Aral, “Çocuk ve Ailelerin İnternet ve İnternet Güvenliği Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi” Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi 18-20 Mart, İstanbul, 532-540, İstanbul: Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Kongresi Bildiri Kitabı, 2016.

Aral, N., F. Gürsoy, F. Aydoğdu and E. Özdoğan Özbal "Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi"Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11-13 Mayıs, Erzincan, 2017.

Aral, N., F. Gürsoy, B. Aysu and F. Aydoğdu "Ahıska Türkleri İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi" Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11-13 Mayıs, Erzincan, 2017.

 

International Papers of Congrees

Aral, N., F. Gürsoy, M. Yıldız Bıçakçı, R.  Ceylan, S. Şahin, M. Öztürk, “An Investigation of the Occupational Attitudes of Pre-School Teachers”  6-9 June, European Acedemic Conference. Conference Proceedings, 613-620  Barcelona, Spain, 2011.

Aral, N., F. Gürsoy, M. Can Yaşar ve İ, Gök, “ An Investigation of the Effect of Puzzles As Instructional Materials on Preschoolers' Developmental Areas According To Their Mothers' Evaluations”, The 2011 Barcelona European Academic Conference, 6-9 June, 575-582, Barcelona, Spain, 2011.

Aral, N., F. Gürsoy, M. Can Yaşar ve İ, Gök, “An investigation of the effect of puzzle design on children’s development areas” Procedia - Social and Behavioral Sciences 51 , 228 – 233, 2012

Aral, N., F. Gürsoy, S. Er, M. Yıldız Bıçakçı, R., “Çocuklar Bilişim Dünyasından Nasıl Etkileniyorlar?” 4. Uluslararası Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu, 24-25 Nisan, Ankara, Türkiye. 2012

Yılmaz Bolat, E., F. Güroy, ’Parents as a Teacher Inventory:The Study of Validity and Reliability’,3rdInternational Congress on Early Childhood Education,12-15 September,135,Adana,Turkey,2012.

Aral, N., F. Gürsoy, M. Can Yaşar & Ş. Şimşek, “Investigating the Effect of Puzzles on Trainable Mentally Retarded Children’s Developmental Domaıns”. The 2nd Global Congress for Consensus in Pediatrics & Child Health, 17-20 May, Moscow, Russia. 2012

Aral, N., F. Gürsoy and M. Yıldız Bıçakçı,B.Aysu ’A Study on the Effectsof Ceramic Art Training on Children’s Ability to Control Emotions’3rdInternational Congress on Early Childhood Education ,12-15 September,276-277,Adana,Turkey,2012.

Aral, N., F. Gürsoy, M. Yıldız Bıçakçı, S. Er, Çocuklar Bilişim Dünyasından Nasıl Etkilenir? 4. 24-25 Nisan, Uluslarası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, 2012.

Aral, N., J. Patterson, F. Gürsoy, J. Harrison, M. Yıldız Bıçakçı and S. Çetin “Rich Experiences: The Value of Cross-Cultural Tourısm and Professıonal Learnıng in The Early Years” European Conference on Educational Research, 12-15 September, İstanbul, Turkey, 2013.

Aral, N., F. Gürsoy, M. Yıldız Bıçakçı, B.Aysu’ “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinlikleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi“ Uluslararası İlkokul Eğitimi Konferansı (International Conference on Primary Education) ,16-18 September, North Cyprus, 2013.

 

Abstract Published International Papers

Aral , N., F. Gürsoy  and A. Köksal, “A Research on The Anxiety Levels of Children from Intact and Broken Families,”International School Psychology Association. XXII. Annual Colloquim, Abstract, 24, Kreuzlingen/Konstantz, 1999.

 Gürsoy, F. ve M.Yıldız Bıçakçı,  “A Study on The Perception Level of Family Environment of Adolescents” 10. EARA Conference, Antalya, 2006.

Aral, N., G. Baran, G., F. Gürsoy, A. Akyol-Köksal, M. Yıldız-Bıçakçı, A. Bütün-Ayhan, ve S. Erdoğan, “Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi” 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi & 3. Uluslararası Çocuk Filmleri Festivali ve Kongresi, İstanbul, 2006.

Aral, N., F. Gürsoy, A. Bütün Ayhan,  R. Ceylan, and M. Yıldız Bıçakçı, “Examination of The Depression Levels of Children Who Attend Primary School” 22-26 August, International Conference Sponsored by ESCAP Quality of Life Child and Adolescent Mental Health, Budapest, Hungary, 2009.

Aral, N., F. Gürsoy, A. Bütün Ayhan,  R. Ceylan, and M. Yıldız Bıçakçı, “An Investigatıon of Parents' Emotional Abuse of Children” 22-26 August, International Conference Sponsored by ESCAP Quality of Life Child and Adolescent Mental Health, Budapest, Hungary, 2009.

Ceylan, R, N. Aral, F. Gürsoy, and M. Yıldız Bıçakçı,” A Study on the Empathıc Skills of Preschool Teachers” 23-27 August, The European Conference on Educational Research, Helsinki, Finland, 2010.

Aral, N., E. Özdoğan, F. Gürsoy, Aydın Özdemir, M. Yıldız-Bıçakçı, F. Ç. Yılmaz, A. Yurteri, E. Fındık, S. Çetin, M. Güneş and M. M. Aksin “Ankara Çocuk Dostu Sokak Projesi” IPA Dünya Oyun Konferansı, 20-23 Mayıs, İstanbul, 2014.

Aral, N., F.Gürsoy,  R. Aydın  and T.Erikçi “Mevsimlik Tarım İşçisi Olarak Çalışan ve Çalışmayan Çocukların İstismar ve Suç Algısı” VI. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu 15-17 Kasım 2014, Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırma Merkezi (SAMER), Antalya 2014 .

Aral, N., F. Gürsoy,  Ş. Büyüköztürk, M. Yıldız-Bıçakçı, M. Can-Yaşar, E. Fındık-Tanrıbuyurdu,  E. Özbal, and R. Aydın, “Trafik Bilincinin Oluşmasında Oyun Temelli Trafik Eğitiminin Etkisi,” 6. Karayolu Trafik Güvenliği Sempozyum ve Sergisi (Uluslararası),  11-13 Kasım Emniyet Genel Müdürlüğü, 30, Ankara, 2015.

Aral N., F. Gürsoy, B. Aysu and E. Özdogan Özbal, “An İnvestigation of Conflict Resolution of Children Attending To 8th Grade of Secondary School” X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19-22 Nisan, 225, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, (2016).

Aral, N., E. Özdoğan-Özbal, F. Gürsoy, M., Çetin-Sultanoğlu, E., Fındık-Tanrıbuyurdu, and A. Yurteri-Tiryaki, “Üniversite ve Toplum Bütünleşmesinde Örnek Bir Uygulama: Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor Projesi” IIIrdInternational Eurasian Educational Research Congress,  31 Mayıs-3 Haziran, 1061-1062, Muğla, 2016.

Bilmez B., B Aysu, F. Gürsoy, F. Aydoğdu,  "Bingöl Üniversitesi Genç Meslek Yüksekokuluna Devam Eden Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Benlik Saygılarının İncelenmesi ", III rd International Eurasian Educational Research Congress (3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi), 31 Mayıs - 3 Haziran, 199-200, Muğla, 2016

Aral, N., F. Gürsoy, B. Aysu and E. Özdoğan-Özbal,"An Investigation of Educational Internet Use of Teachers" The 4th International Symposium on New Issues in Teacher Education, 30 Ağustos - 1 Eylül, 15, Savonlinna, Finland, 2016.

Aral N., F. Gürsoy, B. Aysu and  E. Özdoğan Özbal,  “Mathematics at Preschool Period”The IIER International Conference on Social Science and Economics, 3-4 October, 37, Berlin Germany, 2016

Özdoğan Özbal, E., B. Aysu, F. Gürsoy and N. Aral, "Determination of The Views of the Principals and Teachers about the Planning, Implementation and Evaluation of the Activities in the Preschool Education Curriculum"69thOMEP World Assembly and Conference,19-24 Haziran, Abstract  Book, 171, Zagreb, Croatia, 2017.

Aysu, B., N. Aral, E. Özdoğan Özbal and F. Gürsoy " Examination of the Strategies Implemented by Preschool Teachers in Class Management against Undesired Behaviors"69th OMEP World Assembly and Conference, 19-24 Haziran, Abstract  Book, 172, Zagreb, Croatia, 2017.

Aysu, B., N. Aral, F. Gürsoy and E. Özdoğan Özbal "An Investigation Of Children‟s Opinions On Games And Play Areas" XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences,23-26 Ağustos, Abstract  Book, 143, Odessa, Ukraine, 2017.

Aral, N., E. ÖzdoğanÖzbal, F. Gürsoy, S. Ç. Sultanoğlu, S. Aydos, S. Tosun, T. Karaaslan and G. Kadan " Yoksulluk Bağlamında Ergenlerin  Algılarının İncelenmesi"IV.International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, 11-14Mayıs, Bildiri Özetleri Kitabı, 68-69, Denizli, (2017).

Aral, N., E. ÖzdoğanÖzbal, F. Gürsoy, S. Ç. Sultanoğlu, S. Aydos, S. Tosun, T. Karaaslan and G. Kadan " Yoksulluk Bağlamında Ergenlerin  Algılarının İncelenmesi"IV.International Eurasian Educational Research Congress, Pamukkale Üniversitesi, 11-14Mayıs, Bildiri Özetleri Kitabı, 68-69, Denizli, (2017).

Gürsoy, F., F. Aydoğdu, B. Aysu and N. Aral "Göçmen Çocukların Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılmalı İncelenmesi" 8th International Congress on New Trends in Education, Özet Kitabı, 126, Antalya, 2017.

Aral, N. F. Gürsoy, Ş. Şimşek "İşitme Engelli Çocuk Annelerinin Haklarına İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi" 8th International Congress on New Trends in Education, Özet Kitabı, 126, Antalya, 2017.

Aral, N., F. Gürsoy, F. Aydoğdu and E. Özdoğan Özbal "Göçmen Aileye Sahip Olan ve Olmayan     Çocukların Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi"Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11-13 Mayıs, Erzincan, 2017.

Aral, N.,F. Gürsoy, B. Aysu and F. Aydoğdu " Ahıska Türkleri İle İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi" Uluslararası Ahıska Türkleri Sempozyumu, 11-13 Mayıs, Erzincan, 2017.

Aral, N., F. Gürsoy, B. Aysu ve E. Özdoğan Özbal "Okul Öncesi Eğitim Programının Uygulama Boyutuna Yönelik Yöneticilerin ve Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi" 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, 18-21 Ekim, Özet Kitabı, 254-256, Ankara, 2017.

Bapoğlu Dümenci, S.S., F. Gürsoy "Okul Öncesi̇ Dönemde Öz Düzenleme Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Veli Görüşlerinin İncelenmesi" 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, Gazi Üniversitesi, 18-21 Ekim, Özet Kitabı, 137-138, Ankara, 2017.

Aral, N., F. Gürsoy, B. Aysu, “Özel Eğitim Kurumlarında Çalışan Eğitimcilerin Çocuğun Gelişiminin İzlenmesi Ve Desteklenmesi Sürecine İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi” 1.Uluslararası Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 22-23 Aralık 2017, İstanbul, 2017

Chapter of International Books

Gürsoy, F. and M. Yıldız-Bıçakçı,  “Analysis of Personality Design Levels of Smoking and Non-  Smoking Teenagers”, Health Economics, Management & Policy, ed. J.N. Yfantopoulos and G.T. Papanikos 387-399, Hardback, Athens, Greece, 2005.

Aral, N.,G. Baran, Gürsoy, F., A. Köksal-Akyol, S. Erdoğan, A. Bütün-Ayhan, Y. Aydoğan, ve M.Yıldız-Bıçakçı,   “Analysis of Abuse of  Children Aged Between 9-11 and Their Self- Concepts”, International Perspectives on Education and Training, ed. J. Kelyven Richards 87-96, Hardback, Athens, Greece,  2006.

Gürsoy, F. and M. Yıldız-Bıçakçı,  “A Study on The Effects of Socio-Economic Level on The Perception of Family Environment in Adolescents”, Research on Education, ed. M.S.Giannakaki, G. T. Papanikos, Y. Pozios and J. K. Richards 137-147, Hardback, ATINER, Athens, Greece, 2006.

Gürsoy, F. and M. Yıldız-Bıçakçı,  “Analysis of Anxiety Levels of Using Alcohol and Non-Using Alcohol Adolescents”, Research on Education,  ed. M.S.Giannakaki, G. T. Papanikos, Y. Pozios and J. K. Richards 165-174, Hardback, ATINER, Athens, Greece, 2006.

 Aral, N., F. Gürsoy,  M. Yıldız Bıçakçı, and Ö. Körükçü, “An Investigation of The Social Behaviors of Children Who Attend Pre-School Institutions”, Research on Education ed. M.S.Giannakaki, G. T. Papanikos, Y. Pozios and J. K. Richards 15-23, Hardback, ATINER, Athens, Greece, 2006.

Gürsoy, F. and Y. Aydoğan, “Study on the Types of Music Listened by the Second Year Students of High Schools and their Assertiveness Levels”,  Research on Education ed. M.S.Giannakaki, G. T. Papanikos, Y. Pozios and J. K. Richards 155-163, Hardback, ATINER, Athens, Greece, 2006.

Gürsoy, F. and M. Yıldız Bıçakçı, “Study on Attitudes of Teachers of Preschool Education towards Game Activities”, The Teacher and the Teaching Profession: Current Research and International Issues ed. M.-S. Giannakaki  259-268, Hardback, ATINER Athens, Greece, 2007.

Aral,N.,F.Gürsoy,H.Dizman. and F.Ozdal,’A Study of Depression Levels in Children from Single-Parent and Two-Parent Families’,Change and Callenge in Education ed. L. S. Woodcock 253-261,Athens Instıtute For Education and Research,ATİNER,Greece, 2008.

Gürsoy, F. and M. Yıldız Bıçakçı, “Study on the Level of Locus of Control Children of Lower Socio-Economic Level, Attending Second Phase of Elementary Education”, Change and Challenge in Education ed. L. S. Woodcock  323-328, Hardback, ATINER Athens, Greece, 2008.

Aral, N., F. Gürsoy, Yıldız Biçakçı, M. ve Aysu, B. “ Effects of Ceramics Education on Children’s Abilities to Regulate their Emotions” Contemporary Perspectives and Research on Early Childhood Education, ed. M. Yaşar, Ö. Özgün, J. Galbraith,  Cambridge Scholars Publishing, 186-197, UK, 2014.

Patterson, J., M. Yıldız Bıçakçı, S. Çetin, Harrison, J., Aral, N. And F. Gürsoy, “Early Years Development and education in Turkey and UK: Professional Training and Pedagogy. Change and Challenge in Education ed. L. S. Woodcock, 218-229, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2014.

Aral,N., Özdoğan Özbal,E., F. Gursoy and M. Yıldız Bıçakcı. An Investigation of the Effect of a Training Program on Chıldren’s Playgrounds on Teachers’ Level of Information. Education in The 21st Century: Theory and Practice. Ed. I. Koleva, R. Efe, E. Atasoy, Z. B. Kostova, St. Klıment Ohrıdskı Unıversty Press, Sofia, 2015.

Bapoğlu Dümenci, S. S. and Gürsoy, F., An Investigation of the Viev ofFamilies with Gifted and Talented Children.Turkey at the Beginning of 21st Century; Past and Present.Ed.R. Efe, M. Ayışığı, Ö. Düzbakar, M. Arslan. St.Klıment Ohrıdskı Unıversty Press, Sofia, 2015.

 Gürsoy, F. and Aydoğdu,F.,The Situation of the Childrens’sHome in Türkey.Recent Advances in Healt Sciences,Ed. A.Çamlı,B.Ak,R.Arabacı,R. Efe.St.Klıment Ohrıdskı Unıversty Press,Sofia, 2016.

Gürsoy, F. and B. Aysu, ’Environmental Education in Children’Devolopments in Educational Sciences’.Ed.R.Efe,I Koleva, E. Atosoy,İ.Cürebal,St.Klıment Ohrıdskı Unıversty Press, Sofia, 2016.

 Aysu, B and F. Gürsoy “ The Use of Clay In The Art Education And The Effect On The Child    Development. Educational Research And Practice. ed. I. Koleva, G. Duman, 99-104, St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017

 Gürsoy , F. and B. Aysu, “Environmental Problems and Environmental Awareness” Current Trends in Science and Landscape Management.Ed.: Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA. 303-307 St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, 2017

 

National Journals  

Aral, N. ve F. Başar, “Çocukların Kaygı Düzeylerinin Yaş, Cinsiyet, Sosyo Ekonomik Düzey ve Ailenin Parçalanma Durumuna Göre İncelenmesi” Eğitim ve Bilim, 110 (22), 7-11 (1998)

Gürsoy, F. “Üvey Ebeveyne Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Bağımlılık Eğilimlerinin İncelenmesi.“, Çağdaş Eğitim, 258, 34-39 (1999).

Aral, N. ve F. Başar, “Üvey Ebeveyne Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi“, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmetler Dergisi, 1(8), 17-23 (1999).

Başar, F. “Ergenlerin Suça Yönelmelerinde Ailenin Etkisinin İncelenmesi“, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmetler Dergisi, 1(9),39-43 (1999).

Gürsoy, F. “Suça Yönelen ve Yönelmeyen Gençlerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi“, Yaşadıkça Eğitim, 63, 33-36 (1999).

Aral, N. ve F. Gürsoy, “Boşanmış ve Boşanmamış Ebeveynlerin Çocuklarının Depresyon Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma“, Toplum ve Sosyal Hizmet, 1, 18-28 (2000).

Aral, N. ve F. Gürsoy, “Görme Engelli Olan ve Olmayan Çocukların Bağımlılık Eğilimlerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 8(1), 43-50 (2000).

Aral, N. ve F. Gürsoy, “Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi” Eğitim ve Bilim, 25(116), 8-11 (2000).

Gürsoy, F. “Annesi Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi“, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 1(6-7); 7-15 (2002)

Aral, N. ve F. Gürsoy, “Annesi Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Cinsiyet ve Yaşa Göre Atılganlık Eğilimlerinin İncelenmesi“, Mesleki Eğitim Dergisi, 5(10),113-126 (2003).

Gürsoy, F. ve M. Yıldız-Bıçakçı, “Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi“, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 14(2), 71-81 (2003).

Gürsoy, F, N. Aral, A. Bütün-Ayhan, ve Y. Aydoğan, “Annesi Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Bağımlılık Eğilimlerinin İncelenmesi“, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 62-71 (2004).

Gürsoy, F., H. Dizman, ve G. Gültekin,“Çocuklarda Saldırganlık“, Adli Psikiyatri Dergisi. 1(4), 5-10 (2004).

Gürsoy, F. ve T. Coşkun,“Geniş Ailede ve Çekirdek Ailede Yaşayan  Çocukların Aile Ortamını Algılamalarının İncelenmesi.“, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 15(2), 17-29 (2004).

Gürsoy, F. ve M. Yıldız-Bıçakçı, ve G. Gültekin, “Sigara Kullanan ve Kullanmayan Gençlerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.“, Adli Psikiyatri Dergisi, 2(3), 23-31 (2005).

Gürsoy, F. ve Yıldız-Bıçakçı, M. “Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi“, Çağdaş Eğitim Dergisi, 323, 19-24 (2005).

Dizman, H. ve  Gürsoy, F. “İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıfa Devam Eden Anne Yoksunu Olan ve Olmayan Çocukların Saldırganlık Eğilimlerinin İncelenmesi“, Kastamonu Eğitim Dergisi, 13 (2), 437-446 (2005).

Gürsoy, F., N. Aral, N. ve M. Yıldız Bıçakçı, “Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, 21; 24-34, (2005)

Gürsoy, F. ve T. Coşkun, “Büyük Ebeveynleriyle Yaşayan Çocukların Aile Ortamlarını Değerlendirmeleri“, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), 151-164 (2006).

Mülazımoğlu Ballı, Ö. ve F. Gürsoy, “Türkiye’de Artistik Jimnastik Branşında Yarışan Çocukların Saldırganlık Eğilimleri“, Mesleki Eğitim Dergisi, 8(15), 116-125 (2006).

Gürsoy, F. “Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeyleri ile Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi.“, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,15(2),183-190 (2006).

Aral, N., Gürsoy, F. ve Yıldız Bıçakçı, M. “Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Kız Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e-sosder.com), 5 (16), 10-19, (2006).

Aydoğan,Y ve F.Gürsoy, “Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik   Türleri Müzik Türleri ile Sürekli Kaygı Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 59-67(2007).

Aral, N., G. Baran, F.Gürsoy, A. Köksal Akyol, A. Bütün Ayhan, S. Erdoğan, ve M. Yıldız Bıçakçı, “Brigance Erken Gelişim Envanteri  2’nin Altı Yaş Türk Çocukları İçin Uyarlama Çalışması“, Çağdaş Eğitim Dergisi, 33(353), 4-12 (2008).

Yıldız-Bıçakçı, M. ve F. Gürsoy, ”Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitimin Altı Yaş Çocuklarının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi”, Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1),307-316(2010).

Uzuner,N. ve F. Gürsoy,”Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Çocukların Sosyal Uyum ve Beceri Düzeylerinin İncelenmesi”,Çağdaş Eğitim Dergisi,35(380),20-28(2010).

Yılmaz Bolat, E ve F.Gürsoy,’Beş-Altı Yaş Grubu Çocuğa Sahip Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Tutum ve Davranışlarında Anne Baba Eğitiminin Etkisinin İncelenmesi’, Çağdaş Eğitim Dergisi,36(386),23-30(2011)

Ceylan,R.,M.Bıçakcı,N.Aral,F.Gürsoy,’Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Çalışan Öğretmenlerin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi’,Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,14(1):85-98. 2012

Aral,N.,F.,Gürsoy,.veM.,CanYaşar,M.’İlköğretim Beşinci Sınıf Çocuklarının Öğrenmelerinde Yap Boz Eğitim Materyalleri İle Yapılan Uygulamanın Etkisinin İncelenmesi’,Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi,1(1)157-169,2012

Mülazımoğlu Ballı ve F.Gürsoy,’Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testinin Beş-Altı Yaş Grubu Türk Çocuklar İçin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması’;Spor Bilimleri Dergisi,23(3),104-118,2012 

Aral, N., F. Gürsoy and Ş. Şimşek "İşitme Engelli Çocuk Annelerinin Haklarına İlişkin Düşüncelerinin İncelenmesi" Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(3),  64-77, 2017.

 

National Papers of Congrees (Proceedings)

Başar, F. “Okulöncesi Dönemde Dayak ve Çocuğa Etkileri”, 9.Ya-Pa Okul Öncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri,  303-307, Ya-Pa Yayınları, Ankara, 1993.

Mangır, M., ve F. Başar,“Fiziksel İstismara Uğramış Çocukların Özsaygı Düzeylerinin Belirlenmesi“, I.Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt I, 742-750, Balcalı-Adana, 1994.

Başar, F. “Eğitimde Kitabın Önemi“, I. Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt I; 1226-1232, Balcalı-Adana, 1994.

Başar, F. “Çocuk ve Hayvan Sevgisi“, 10. Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, 325-330, Ya-Pa Yayınları, Ankara, 1995.

Mangır, M., A. Köksal, ve F. Başar, “Ergenlerin Yaratıcılık ve Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi“,  Ulusal Ev Ekonomisi Kongresi, 204-213, Ankara, 1997.

Mangır, M., N. Aral, G. Haktanır, G. Baran, F. Başar,  ve A. Köksal, “Fiziksel Yönden İstismar Edilen ve Edilmeyen Çocukların Ana-Baba Tutumlarını Algılayış Şekillerinin İncelenmesi“, 10.Ya-Pa Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri, 81-98, Ya-Pa Yayınları, Ankara, 1997.

Aral, N., G. Baran, F. Alisinanoğlu, Y. Aktaş, F. Başar, ve  A. Köksal,  “Beş-Altı Yaş Grubu Çocuklarında Yaratıcı Drama Eğitiminin Alıcı Dil Gelişimine Etkisi,“ Okulöncesi Eğitim Sempozyumu, Okulöncesi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, 140-152, (Editör: G. Haktanır), Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1997.

Aral N., ve F. Başar, “Ankara Fen Lisesine Devam Eden ve Etmeyen Öğrencilerinin Yaş ve Cinsiyetlerine Göre Atılganlık Düzeyinin İncelenmesi“ , I.Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi, 427-441, Ankara, 1997.

Aral N., ve F. Başar, “Boşanmış Aileye Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi“, VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Cilt I, 87-97, Konya, 1998.

Aral, N. ve F. Başar,  “Dört ve Beşinci Sınıfa Devam Eden Boşanmış Aileye Sahip Olan ve Olmayan Çocukların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi“, Eğitimde Yansımalar IV. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim I. Ulusal Sempozyumu 301-311, Ankara, 1998.

Haktanır, G., N. Aral, F. Alisinanoğlu, G. Baran, F. Başar, A. Köksal,  ve  Ş. Bulut, “Türkiye’de Ana-Baba Tutumu Araştırmalarına Genel Bakış“, Cumhuriyet ve Çocuk, II.Ulusal  Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları No:2, 331-344, Ankara, 1999.

Aral, N. ve F. Gürsoy, “Kitabın Çocuğun Gelişiminde Yeri ve Önemi“, I. Ulusal Çocuk Kitapları Sempozyumu, Sorunlar ve Çözüm Yolları Kitabı, 321-333, Ankara, 2000.

Aral N., G. Baran, ve F. Gürsoy, “Depremzede Olan ve Olmayan Çocuklarda Benlik Kavramının İncelenmesi”, Sosyal Hizmetler Sempozyumu, Deprem ve Sosyal Hizmetler,  Deprem ve Sosyal Hizmetler, 89-99, Ankara, 2002.

Gürsoy, F., N. Aral, ve F. Özdal “Baba Yoksunu Olan ve Olmayan Çocukların Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, XII. Eğitim Bilimleri Kongresi. Bildiriler Cilt II; 853-870, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Geliştirme Derneği, Ankara, 2004.

Aral, N., F. Gürsoy, ve Bütün-Ayhan, A.  “Engelli Kadına Yönelik Fiziksel İstismar” Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyumu, Engelli Kadınların Sorunları ve Çözümleri Sempozyum Kitabı,  30-35, 4 Nokta Grafik Matbaacılık Ltd. Şti.,İstanbul, 2005.

Gürsoy, F. ve M. Yıldız Bıçakçı, “Hayvan Besleyen ve Beslemeyen Çocukların Benlik İmajlarının İncelenmesi” XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Bildiri Kitabı (I); 627-631, Denizli, 2005.

Yeğen, A. ve F. Gürsoy, “Çocuklarda Trafik Eğitimi”, 28-30 Eylül XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Bildiri Kitabı (I); 904-908, Denizli, 2005.

Gürsoy, F., M. Yıldız Bıçakçı ve N. Aral, “Ergenlerin Suça Yönelik Davranışlarının Akran Değerlendirmeleri ile Belirlenmesi”, 6-7 Eylül 6. Anadolu Adli Bilimler Kongresi, Sözel ve Poster Bildiriler Kitabı ed. M. Aşırdizer ve M. S. Yavuz 7-12, Manisa, 2007.

Ceylan, R., M. Yıldız Bıçakçı, F. Gürsoy, ve N. Aral, “Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”, 3-4- Mayıs VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, 536- 539, Çanakkale, 2008.

Bapoğlu,S., F. Gürsoy, “Üstün Zeka ve Yetenekli Çocukların Duygusal Zeka ve Yaşam Doyumlarının incelenmesi” .IV.Ulusal Üstün Zekalı ve Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi.’Üstünler  ve Gelecek’22-25 Eylül İstanbul,2014

 

Other Journals

Mangır, M. ve F. Başar, “Çocuğu Suça Yönelten Aile Tutum ve Davranışları” Eğitim ve Bilim, 84(16), 21–24 (1992).

Mangır, M. ve F. Başar,“Çocuklar Neden Suç İşler?” Yaşadıkça Eğitim, 22,18–20 (1992).

Mangır, M. ve F. Başar,“Çocukta Kişilik Gelişimi ve Ailenin Rolü.“ Anne Dergisi, 39,74 (1992).

Mangır, M. ve F. Başar, “Çocuğun Suça Yönelmesinde Aile Ne Kadar Etkilidir?“ Yargıtay Dergisi, 18(3), 412–414 (1992).

Başar, F. “Kardeşler Arası İlişkiler“ Pembe Bağcık, 14–15, 34–35 (1994)

   Mangır, M., ve F. Başar,“Çocukların İçini Kemiren Duygu Kardeş Kıskançlığı“ Ka-De-Fe Dergisi, 1, 30-32 (1994).

Mangır, M., ve F. Başar,“Toplumumuzun Önemli Bir Sorunu: Suçlu Çocuklar“ Ka-De-Fe Dergisi, 3, 9-11. (1994).

Başar, F. “Anneciğim Neden Beni Dövüyorsun?“ Yaşadıkça Eğitim, 34,15–17. (1994).

Mangır, M., ve F. Başar,“Kardeş Kıskançlığı.“ Yaşadıkça Eğitim, 42, 30–31. (1995).

Başar, F. “Üvey Ebeveyn ve Çocuk“ Çağdaş Eğitim Dergisi, 243,  41–43. (1998).

Aral, N. ve F. Gürsoy, “Kitabın Çocuğun Gelişimindeki Yeri ve Önemi“ ,Yaşadıkça Eğitim, 67, 30–34 (2000).

Aral, N. ve F. Gürsoy, “Çocuk Hakları Çerçevesi Çocuk İhmal ve İstismarı“ Milli Eğitim Dergisi, 151, 36–39. (2001)

Gürsoy, F. “Boşanma Dram Değildir” Çoluk Çocuk Dergisi, 15,18–19 (2002).

Gürsoy, F. ve M. Bıçakçı, “Annenin Çalışmasını Çocuk Üzerine Etkileri.” Standart Dergisi, 501, 76-81 (2003).

Gürsoy, F.  ve  H. Dizman, H. “Anne-Baba-Çocuk İlişkisi“ Standart Dergisi, 505, 60-6 (2003).

Gürsoy, F.  “Yaratıcılığın Geliştirilmesinde Ailenin Önemi“ Çoluk Çocuk Dergisi, 36, 28 (2004).

Gürsoy, F., H. Dizman, ve G. Gültekin,  “Saldırganlık Kuramları“ Polis Dergisi, 43, 286-289 (2005).

Gültekin,G. ve F. Başar,“Çocuk ve Çevre Eğitimi“ Standart Dergisi, 535, 89-98 (2006).

 

National Books

Mangır, M. ve F. Başar, Fiziksel İstismara Uğramış ve Uğramamış 10 Yaş Grubu Alt Sosyo-Ekonomik Düzey Çocuklarının Özsaygı Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörlerin İncelenmesi.“ A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları: 1311, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 724, Ankara, 1993.

Mangır, M., N. Aral, G. Haktanır,  G. Baran,  F. Başar, ve A. Köksal, Fiziksel İstismara Uğrayan ve Uğramayan Çocukların Bazı Kişilik Özellikleri İle Ana-Baba Tutumlarını Algılayış Biçimleri Üzerine Bir Araştırma. Çankaya Rotary Klubü Yayını, Ankara, 1995.

Aral, N., F. Gürsoy, ve A. Köksal, Okulöncesi Eğitimde Oyun. Ya-Pa Yayınları,  İstanbul, 2000.

Aral, N., Baran, G., Gürsoy, F., Köksal-Akyol, A., Kandır A., Bulut-Pedük, Ş., Erdoğan , S. ve Can-Yaşar, M. Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğrencileri için Soru Bankası. Turan Ofset, İstanbul, 2002.

Yıldız- Bıçakçı, M. ve F. Gürsoy, Annesi Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Anne-Baba Tutumlarını Algılamalarının ve Benlik İmajlarının İncelenmesi. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu Yayını:8, Bilimsel Araştırma ve İncelemeler:8, Ankara,  2004.

Aral, N. ve F. Gürsoy, Özel Eğitim. Morpa Yayınları, İstanbul,  2007.

Chapter of National Books

Gürsoy, F. Çocukta Yaratıcılığın Gelişimi. Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Anaokulu/Anasınıfı

Öğretmeni El Kitabı, Rehber Kitaplar Dizisi, 89-107. Ya,Pa Yayınları, İstanbul, 2001.

Gürsoy,F,‘Bilişsel Gelişim’.Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, ed.Y.Fazlıoğlu,20-37.Kriter Yayınları, İstanbul. 2009.

Gürsoy.F,ve M. Bıçakcı,’Okul Öncesi Eğitimde Farklı Yaklaşımlar’. Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, ed.Y.Fazlıoğlu, 153-171. Kriter Yayınları, İstanbul.2009.

Yıldız Bıçakcı,M. ve F.Gürsoy,’Proje Yaklaşımına Dayalı Eğitim’, Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi, ed.Y.Fazlıoğlu,233-259. Kriter Yayınları, İstanbul.2009.

Aral,N.,F.Gürsoy ve M.Can Yaşar’İlköğretim Beşinci Sınıf ÇocuklarınınSosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına Yapbozlarla Verilen Eğitimin Etkisinin İncelenmesi’ed.N.Aral,111-129.Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları,Ankara,2012.

Aral,N.,G.Baran,F.Gürsoy,A.Köksal Akyol,A.Bütün Ayhan,M.Yıldız Bıçakcı ve S.Erdoğan’Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Anne Babaların Aile Eğitimine Yönelik Gereksinimlerinin Belirlenmesi’.ed.N.Aral,69-86.Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yayınları,Ankara,2012.

Gürsoy, F., H. Özaslan, “Çocuk Edebiyatı ”Okul Öncesi Öğretmenliği- Öğretmenlik Alan Bilgisi “ ed. N Aral, Ü. Deniz, A. Kan, 317-372. aby Yayıncılık Ankara, 2013.

Gürsoy,F.,ve Özaslan,H. “Aile ve Çocuk”, Etkili İletişim’. ed. F.A. Güngör Aytar, 122-137, Hedef Cs Yayınları, Ankara,2014

Gürsoy, F and S. H. Mercanoğlu, ’Hasta Çocukların Gelişimi ve Eğitimi’,Ed.A. Bütün Ayhan,2-25,T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No:3202, Açıköğretim Fakültesi Yayını No:2077,Eskişehir,2015.

Gürsoy. F  and Özaslan, H. “Çocuk Edebiyatı,” Öğretmenlik Alan Bilgisi - Okul Öncesi Öğretmenliği – ÖABT, ed. N. Aral, Ü. Deniz ve A. Kan,  337-342, Alan Bilgisi Yayınları (ABY), Ankara, 2016.

Aral, N., F. Gürsoy and B. Aysu, “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I,” Okul Öncesi Öğretmenliği Soru Bankası, ed. Ü. Deniz,  53-76, Murat Yayınları, Ankara, 2016.

Aral, N., F. Gürsoy and B. Aysu, “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II,” Okul Öncesi Öğretmenliği Soru Bankası, ed. Ü. Deniz,  109-122, Murat Yayınları, Ankara, 2016.

Gürsoy.F. and Özaslan’Çocuk Gelişimine Giriş’,Ed.N. Aral,2-25,T.C.Anadolu Üniversitesi Yayını No:3267,Açıköğretim Fakültesi Yayını No:2130,Eskişehir,2016.

Aral, N., F. Gürsoy and B. Aysu, “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I,” Okul Öncesi Öğretmenliği Soru Bankası, ed. Ü. Deniz,  77-108, Murat Yayınları, Ankara, 2017.

Aral, N., F. Gürsoy v B. Aysu, “Erken Çocukluk Döneminde Gelişim II,” Okul Öncesi Öğretmenliği Soru Bankası, ed. Ü. Deniz,  155-174, Murat Yayınları, Ankara, 2017.

Gürsoy.F. and Özaslan, H. ’Erken Çocukluk Döneminde Gelişim I’.Fiziksel Gelişim. ,Ed. A.Köksal Akyol 177-195. Anı Yayıncılık . Ankara, 2017.

 

NATIONAL PROJECT

Okul Öncesi Dönemde Aile Eğitimi, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi,   2006–13–002, Yardımcı Araştırmacı, 2006-2009.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimini Destekleyen YAPBOZ Sistemlerinin Geliştirilmesi. Sanayi-Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, TÜBİTAK  Projesi (AGY100–02), 2007-2009.

Trafik Bilincinin Oluşmasında Oyun Temelli Trafik Eğitiminin Etkisi. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi, Yürütücü, 2012-2015

Çocuk Dostu Sokak Projesi,AnkaraKalkınma Ajansı,Saha Ekip Lideri,2013-2014

Bilim Üniversitede Çocuklarla Buluşuyor ,Ankara Kalkınma Ajansı Projesi.Saha Ekip Lideri,Temmuz 2013-2015

Üniversitede Bilim Çocuklarla Buluşuyor- Ankara Kalkınma Ajansı Projesi (TR51/14/SOSKA/0020), 2014-2015. Araştırmacı.

Mamak İlçesi Çocuk Yoksulluğu Haritalandırılması, Ankara Kalkınma Ajansı (TR51/15/DFD/0041), 05.02.2016-16.05.2016.Araştırmacı

Ankara Bilim Şenliği, 4007 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, Bilim Şenliği, (Tübitak 117b356), Atölye Lideri, 2017

Mamak İlçesi Çocuk Yoksulluğu Haritalandırılması, Ankara Kalkınma Ajansı (TR51/15/DFD/0041), 05.02.2016-16.05.2016.Araştırmacı

Ankara Bilim Şenliği, 4007 TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı, Bilim Şenliği, (Tübitak 117b356), Atölye Lideri, 2017

 

INTERNATIONAL PROJECT

E very Science Avrupa birliği 7. Çerçeve projesi ölçme ekip üyesi,2013

Let do the Science ,Avrupa birliği horizon 2020 projesi  ölçme ekip üyesi,2014

Let do the Science ,Avrupa birliği horizon 2020 projesi  ölçme ekip üyesi,2015

 

 

Awards

EDRA tarafından 2015 Üstün Araştırma Sertifikası (EDRA Certificate of Research Excellence- EDRA CORE)-Amerika. (Child Friendly Street submitted by Ankara University Coordination of Child Science Center, Ankara Turkey; Ece Ozbal, Neriman Aral, Aydin Özdemir, Figen Gürsoy, Mudriye Yildiz Bicakci)

Ankara Üniversitesi tarafından Sağlık Bilimleri Alanında 2017 Yılı Bilim Ödülü (Aral, N., F. Gürsoy, S. Çetin Sultanoğlu, S, Tosun, E. Özdoğan Özbal, S. Aydos, B. T. Karaaslan, G. Kadan), 2017

 

Administrative Duties

Member of the Board

Ankara Üniversitesi  Ev Ekonomisi Yüksek Okulu

2007-2010

Deputy Head of Department

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

2009-2015

Scientific Board Member

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi

2013-

Member of the Board

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi

03.09.2013

Coordinator

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi

15.08.2017

 

Reviewer on International Journals (in scope of SCI SCI-Expanded SSCI AHCI)

Social Behavior and Personality: An International Journal

Reviewer on national Journals

·                    Çağdaş Eğitim Dergisi

·                    Kastamonu Eğitim Dergisi

·                    Aile ve Toplum

·                    Sosyal Politika Çalışmaları

 

Uluslararası katıldığı öğretim elemanı değişim programları

Değişim Programının Yeri

Tarih

Greenwich Üniversitesi Department of Early Childhood Education Faculty of visit (Early Years,  School of Education University of Greenwich/İngiltere)

 Eylül 2014

 

Uluslararası Araştırma ve İnceleme

Almanya Montessori Eğitimi

Ekim 2012

Greenwich Üniversitesi Department of Early Childhood Education Faculty of visit (Early Years,  School of Education University of Greenwich/İngiltere)

 Eylül 2013

Protestant Unıversity of Applied Sciences  Protestant Unıversity of Applied Sciences 2015

2014