DOÇ.DR. FUNDA KOÇAK    
Adı : FUNDA
Soyadı : KOÇAK
E-posta : fkocak@ankara.edu.tr
Tel : 0312 221 16 01 - 212 98 61 - 600 01 00-1617
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

A. KİŞİSEL BİLGİLER

Adı: Funda KOÇAK

Adres: Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, 06830, Gölbaşı, Ankara, TÜRKİYE

Telefon (iş):  +90 312 221 1601 (1617)

Fax: +90 312 212 2986

E-mail: fkocak@ankara.edu.tr

B. EĞİTİM:

Üniversite

Tarih

Bölüm/Anabilim Dalı

Derece

Ankara Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, TÜRKİYE

2013

Beden Eğitimi ve Spor ABD

Doktora

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya, TÜRKİYE

2008

Spor Yöneticiliği ABD

Yüksek Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Ankara, TÜRKİYE

2006

Spor ve Rekreasyon

Lisans

Tezler:

Doktora Tezi: Sporda Sürdürülebilirliğin Değerlendirilmesi

(Tez Danışmanları: Prof. Dr. Fehmi TUNCEL, Prof. Dr. Semiyha Tuncel)

Yüksek Lisans Tezi: Antrenörlerin Liderlik Tarzları ile Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki

(Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Hayri DEMİR)

C. ÇALIŞMA DENEYİMLERİ:

Kurum

Tarih

Unvan

Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

2016-…

Yrd. Doç. Dr.

Indiana University, School of Public Health, Environmental Health, IN, USA

2015

Misafir Araştırmacı

Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

2013-2016

Arş. Gör. Dr.

Ankara Üniversitesi,  Spor Bilimleri Fakültesi, Ankara, TÜRKİYE

2011-2013

Arş. Gör.

D. MESLEKİ DENEYİMLERİ:

Dekan Yardımcısı: Ankara Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi (22.04.2016-……)

Editörler Kurulu Üyeliği: SPORMETRE (Ankara University Faculty of Sport Sciences, Journal of Physical Education and Sport Sciences) (07.03.2014-….)

Uzaktan Eğitim Koordinatörü: Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (07.08.2014-….)

Spor Yöneticiliği Bölümü Erasmus Koordinatörü:  Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi , (08.09.2013-….)

E. YAYINLARI:

Bilimsel Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler:

Koçak, F., Özbek, O. (2016). Views of postgraduate students regarding research ethics in Turkey. Journal of Human Sciences, 13(2), 3560-3570.

Koçak, F., Sunay, H. (2016). Türk spor yönetimi taşra yapılanmasının yönetsel etkinliğinin personel görüşlerine göre incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(2), 3571-3589.

Bulut, M., Koçak, F. (2016). Hazırlık Öğrenimi Gören Kadın Üniversite Öğrencilerin Rekreatif Etkinliklere Katılmalarını Engelleyen Faktörlerin Belirlenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 7(2), 61-71.

Koçak, F., Tuncel, S., Tuncel, F. (2015). Validity and reliability of the Sustainability in Sport Scale: Turkish Universıty Students. Journal of Physical Education and Sport Sciences, 9(2), 220-234.

Çeyiz, S., Koçak, F. (2015). Ankara ilinde bisiklet kullanan bireylerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Mediterranean Journal of Humanities, 5(2), 203-221.

Cengiz R, Sunay H., Koçak F. (2015). Beden eğitimi öğretmenlerinin öz yeterlik algıları ile çatışma yönetimi yöntemleri arasındaki ilişki (Şanlıurfa Örneği). Türkiye Klinikleri Spor Bilimleri Dergisi, 7(1), 1-8.

Koçak F, Tuncel S, Tuncel F. (2015). Spor alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerinin sporda sürdürülebilirliğe ilişkin görüşleri,  SPORMETRE, 13 (1), 29-39.

Balcı, V., Koçak, F. (2014). Spor ve rekreasyon alanlarının tasarımında ve kullanımında çevresel sürdürülebilirlik, Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 5(2), 46-58.

Koçak, F. (2014). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları: Bir ölçek geliştirme çalışması, Spormetre, 12 (1), 59-69.

Koçak, F. (2014). Öğrenci görüşlerine göre spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarının örgütsel imajı, Spormetre, 12 (1), 71-80.

Koçak, F., Tuncel, F. Tuncel, S. (2013). Sporda sürdürülebilirliğin boyutlarının belirlenmesi, SPORMETRE, 11 (2), 113-129.

Özen, G., Koçak, F., Boran, F., Sunay, H., Gedikli, N. (2012). Türk Spor Yönetimindeki mevcut sorunlara ilişkin akademisyenlerin  görüşlerinin  değerlendirilmesi, Spormetre, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10(4), 107-116.

Koçak, F.. ve Balcı, V. (2010). Doğada yapılan sportif etkinliklerde çevresel sürdürülebilirlik. Ankara  Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, 2(2), 213-222.

Köksal, F., Koruç, Z., Kocaekşi, S., (2006). 8 haftalık step- aerobik dansa katılımın kadınların fiziksel benlik algısına etkisi. Spor Hekimliği Dergisi. 41(8), 41-55. 

Bildiriler:

Tekçe, Ö, Koçak F. Özbek, O (2014). The attitudes of athletes towards socially perception themselves in sports: A study for scale developing, validity and reliability. 13th International Sport Sciences Congress, 7-9 November, Konya, Turkey.

Bulut M. Koçak F. (2014). Determination of the factors that may constraints the participation in leisure activities of young women students in the preparatory education. International Gender and Sport Symposium. 4-8 September, Ankara, Turkey.

Kocak, F. Balci, V. (2014). Organizational evaluation of the XVIIth Mediterranean Games in Mersin in 2013: A case study.  3rd  International Conference on Science Culture and Sport, May 24-26, Sarajeva, Bosnia and Herzegovina. 

Koçak, F. Tuncel, S  Tuncel,  S. (2013). Determination of the dimensions of sustainability in sports, The 55th ICHPER•SD Anniversary World Congress & Exposition, December 19-21, İstanbul, Turkey.

Cengiz, R . Sunay,  H. ve Koçak, F. (2013). The perception of the physical education teachers with regard to the relationship between internal communication skills and conflict management strategies about their school administrators. The 55th ICHPER•SD Anniversary World Congress & Exposition, December 19-21, İstanbul, Turkey.

Cengiz R., Sunay H., Koçak F., (2012) The relationship between self-efficacy perceptions and conflict  managment approaches of the physical education teachers (Şanlı Urfa As a Sample), 12th International Sport Sciences Congress, December 12-14, Denizli, Turkey.

Uyar Y, Sunay H., Koçak F., Uyar H., (2012). The reason of choosing the sports administration  department by the students of sports administration and students that are in the preparation period,  12th International Sport Sciences Congress, December 12-14, Denizli, Turkey.

Uyar Y, Sunay H., Koçak F., Uyar H., (2012). Perspective of senior students in the field of sports  administration department curriculum, 12th International Sport Sciences Congress, December 12-14, Denizli, Turkey.

Koçak, F., Özbek, O. (2012). Lisansüstü öğrencilerinin araştırma etiğine ilişkin görüşleri, Uluslararası 2. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Gazi Üniversitesi, 31 Mayıs –02 Haziran, Ankara

Özen, G., Koçak, F., Boran, F., Sunay, H., ve Gedikli, N. (2012). Türk spor yönetimindeki mevcut sorunlara ilişkin akademik görüşlerin değerlendirilmesi, Uluslararası 2. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Gazi Üniversitesi, 31 Mayıs –02 Haziran, Ankara

Koçak, F., Özbek, O. (2010). Decision making self-esteem and decision making styles of turkish tennis referees. Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport Science, Movement and Health.. Issue 2 suppl. pp..494-496.

Koçak, F., Balcı, V. ve Demir, İ.G (2010). An assessment of the 2008 Beijing Olympic Games regarding environmental sustainability, 11th International Sport Sciences Congress, November 10-12, Antalya, Turkey.

Demir, İ.G., Koçak, F. and Sunay, H. (2010). A comparison of sports structures and systems in Turkey, England and Australia. Congress of the International Association  of Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, October 26-29, Corunna, Spain.

Şanlı, E., Tuncel, S. and Koçak, F (2010). The effects of intership on the improment of qualities of pre-service physical education teachers (Sampling of Ankara University, School of Physical Education and Sports). Congress of the International Association  of Physical Education in Higher Education (AIESEP) World Congress, October 26-29, Corunna, Spain.

Koçak, F., Tuncel, F. and Tuncel, S, (2010). Determining the health-exercise / physical activity habits of the Turkish women. Congress of the International Association of Physical Education in HigherEducation (AIESEP) World Congress, October 26-29, Corunna, Spain.

Köksal (Koçak), F., Balcı, V. (2009). The sustainability approach in the design and use of the sports and recreation fields.   The International Congress of Sports for all and Sport Tourism. November 5-8, Antalya, Turkey.  

Köksal (Koçak), F.,  Balcı, V. (2009). The sustainability approach in outdoor sports. The International Congress of Sports for all and Sport Tourism. November 5-8, Antalya, Turkey.  

Köksal (Koçak), F., Koruç, Z., Kocaekşi, S., (2006). Effect of step-aerobic dancing participation on physical self perception in females. 9th International Sport Sciences Congress, November 3-5, Muğla, Turkey.

F. Diğer Deneyimleri

e-Eğitmen Sertifikası

G. Ödüller

Öğrenci Başarı Ödülü (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Birincisi, 2006)

İhsan Dogramacı Üstün Başarı Ödülü (Hacettepe Üniversitesi, Spor ve Rekresyon Programı Birincisi 2006)

En iyi Bitirme Projesi Ödülü  (Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, 2006)

En İyi Sözel Sunum Ödülü (Özen, G., Koçak, F., Boran, F., Sunay, H., ve Gedikli, N. (2012). Türk Spor Yönetimindeki Mevcut Sorunlara İlişkin Akademik Görüşlerin Değerlendirilmesi, Uluslararası 2. Beden Eğitimi ve Sporda Sosyal Alanlar Kongresi, Gazi Üniversitesi, 31 Mayıs-02 Haziran, Ankara)

H. Projeleri:

Kentlerde Bisikletli Yaşam. Ankara Üniversitesi, BAP. 13.05.2014 -13.05.2015, Ankara.

I. Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:

Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD)