DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖZGÜR GÜLDÜ    
Adı : ÖZGÜR
Soyadı : GÜLDÜ
E-posta : guldu@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 763 30 20-22 / 7131
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : SEYAHAT - TURİZM VE EĞLENCE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


Dr.Öğr.Üyesi Özgür GÜLDÜ


1989-1993 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji/Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisans derecesini 1998 yılında almıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji/Sosyal Psikoloji doktora programını 2004-2010 yıllaarasında tamamlayarak, doktor unvanını kazanmıştır. 2014 yılından beri Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu’nda Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. Çalışma Psikolojisi,  Örgütsel Davranış ve Siyaset Psikolojisi alanı ile ilgili olarak pek çok kitap, makale ve kitap bölümü yayımlanmıştır.


Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Psikoloji

Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

1993

Y. Lisans

Psikoloji

(Sosyal Psikoloji)

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

1998

Doktora

Psikoloji

(Sosyal Psikoloji)

Ankara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010

Yrd.Doç.Dr

Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi

Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Eylül 2014 - 2018

Dr.Öğr.Üyesi

Öğretim Üyesi

Ankara Üniversitesi

Beypazarı Meslek Yüksekokulu

2018 -


Tezler

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

“Aşırı Uçlarda Siyasal Tutumlara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Bazı Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması” Danışman: Prof. Dr. Ali DÖNMEZ

 Doktora Tezi Başlığı ve Tez Danışmanı: 

“Üniversite Öğrencilerinde Siyasal Kimlik” Danışman: Prof. Dr. Ali DÖNMEZ


Akademik İlgi Alanları

Sosyal Psikoloji

Siyaset Psikolojisi

Endüstri (Çalışma) Psikolojisi

Örgütsel Davranış

 

Hakemlik Yaptığı Dergiler

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Afet Dergisi


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 

Türk Psikologlar Derneği


İdari Görevler:

Görev

Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Yönetim Kurulu Üyesi

Ağustos 2015 -

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez Kurul Üyesi

Ağustos 2015 -

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü

Bölüm Başkanı

Ekim 2014 -

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu

Yönetim Kurulu Üyesi

Ocak 2019 -

Komisyon Üyelikleri:

Görev

Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu

İntibak Komisyonu Başkanı

Kasım 2016

Dr.Öğr.Üyesi

Ankara Üniversitesi Uzaktan Öğretim Yayın

Komisyonu Üyesi

Nisan 2016 – Ocak 2019


Verdiği Dersler

BAD138

Afet Psikolojisi

BTS264

Araştırma Yöntem ve Teknikleri

BTR137--BTS121-- BSU111

Davranış Bilimleri ve İletişim

BTR136-BTS140-- BSU114

Halkla İlişkiler

BTR150-BTS148

İnsan Kaynakları Yönetimi

BTR252-BTS274

Kariyer Gelişimi ve Planlaması

BTR255, BTS259

Örgütsel Davranış

  Verdiği Yüksek Lisans Dersleri

39017011

Yakın İlişkiler

39017022

Psikolojiye Giriş


ESERLER

Kitaplar

Güldü, Ö. (2014). Turizm Sektöründe İşe Bağlılık. Ankara: Betakopi Basım Yayım.

 Kitap Bölümleri

1. Güldü, Ö. (2016). Kişilik ve Siyaset: Büyük Beş Kişilik Özellikleri ile Siyasal Tutum ve Davranışlar Arasındaki İlişkiler. Siyaset Psikolojisi içinde. (2.Cilt, s.269-292). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

2. Pişkin, M., Ersoy-Kart, M., Savci, İ., ve Güldü, Ö. (2014). Counterproductive Work Behavior in Relation to Personality Type and Cognitive Distortion Level of Academics. In H.Arslan, G. Rata, G. Kocayörük, M.A. İçbay, (Ed). Multidiciplinary Perspectives on Education. (pp.357-366). United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.

3. Ersoy-Kart, M., Pişkin, M., Güldü, Ö. and Savcı, İ. (2013) Counterproductive Work Behaviors in Relation to Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy among University Staff.  Athens: ATINER'S Conference Paper Series, No: PSY2013-0541.

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Ersoy-Kart, M. ve Güldü, Ö. (2005). Vulnerability to Stress, Perceived Social Support and Coping Styles Among Chronic Hemodialysis Patients. Dialysis and Transplantation, 34, 10, 662-671.

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1. Ersoy-Kart, M., Savcı, İ., Pişkin, M., Güldü, Ö. ve Totuk, M. (2018). The Moderating Role of General Mood Between Agreeableness and Moral Maturity. Psychological Studies, doi.org/10.1007/s12646-018-0451-0.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Kantaş, Ö, Güldü, Ö, Ersoy-Kart, M. (2018). Career Locus and Career Adaptabilities: A Self-Determination Perspective for Turkish University Students' Case. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 8 (1), 215-234.

2. Güldü Ö. ve Ersoy-Kart, M. (2017).  Kariyer Planlama Sürecinde Kariyer Engelleri ve Kariyer Geleceği Algılarının Rolü.  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgileri Fakültesi Dergisi, 72(2), 377-400.

3.  Güldü Ö. ve Esentürk-Aksu N. (2016).  Yıkıcı Liderlik Algısı ve Mesleki Tükenmişlik Arasındaki İlişkide Olumsuz Duygu-Durumun Aracı Rolü.  Çalışma İlişkileri Dergisi, 7(2), 91-113.

4. Güldü, Ö. (2014). Kadın Çalışanların Yaşam Doyumu, Duygusal Zekâ ve Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin Üretim Karşıtı İş Davranışlarına Etkisi. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2), 60-76.

5. Güldü, Ö. (2011). Sağ Kanat Yetkeciliği Ölçeği: Uyarlama Çalışması. Ankyra: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,  2(2), 27 – 51.

6. Güldü, Ö. ve Ersoy-Kart, M. (2009). Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Siyasal Tutumlar: Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 64(3), 97-116.

7. Ersoy-Kart, M. ve Güldü, Ö. (2008). Özerk Benlik Yönetimi Ölçeği: Uyarlama Çalışması, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 205-226.

8. Güldü, Ö. ve Dönmez, A. (2002). Aşırı Uçlarda Siyasal Tutumlara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Bazı Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 129-142.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Pişkin, M., Ersoy-Kart, M., Öğülmüş, S., Güldü, Ö., Gelibolu, S. ve Totuk, M. (2018). Examination of Services Provided to Students and Graduates by University Career Centers. III. INES International Education and Social Science Congress, Antalya-Alanya, Turkey, April 28 - May 01, Oral Presentation.

2.Güldü, Ö. (2017). The Effects of Career Anchors and Personality Traits on Vocational Outcome Expectations. International Vocational Science Symposium, Antalya, Turkey, September 18-20, Oral Presentation.

3. Güldü, Ö. (2014). Job Involvement and Personality Traits: A Study and The Tourism Sector. V.European Conference on Social Science Research, St. Petersburg, Russia, September 11-14, Oral Presentation.

4. Ersoy-Kart, Güldü, Ö., Savcı, İ. M. & Pişkin, M. (2014). Emotional Intelligence and Life Satisfaction of Academics: A Comparison in term of The Gender and Gender Gap. V.European Conference on Social Science Research, St. Petersburg, Russia, September 11-14, Oral Presentation.

5. Ersoy-Kart, M., Pişkin, M., Güldü, Ö.,& Savcı, İ. (2013). Counterproductive Work Behaviors In Relation To Narcissism, Machiavellianism and Psychopathy among University Staff. 7th Annual International Conference on Psychology, Athens, Greece, May 27-30, Oral Presentation.

6. Güldü, Ö., Savcı, İ., Pişkin, M., &  Ersoy-Kart. M. (2013). The Impact of Moral Maturity and Emotional Intelligence on Counterproductive Work Behaviors. European Conference on Social Science Research, İstanbul, Turkey, June 19-21, Oral Presentation.

7. Pişkin, M., Ersoy-Kart, M., Savci, İ., & Güldü, Ö. (2013). Counterproductive Work Behavior in Relation to Personality Type and Cognitive Distortion Level of Academics. European Conference on Social Science Research, İstanbul, Turkey, June 19-21, Oral Presentation.

8. Ersoy-Kart, M. ve Güldü, Ö. (2011). The Relationship Among Learnig Style, Cognitive Style and Personality: A Study With University Students. The 12th European Congress of Psychology,  İstanbul, Turkey, July 04-08,  Poster Presentation.          

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler

1. Güldü, Ö., Ersoy-Kart, M. (2016). Kariyer Planlama Sürecinde Kariyer Engelleri ve Kariyer Geleceği Algılarının Rolü.  I.Sosyal Psikoloji Kongresi, Başkent Üniversitesi-Ankara, 17-19 Kasım, Poster Bildiri.

2. Güldü, Ö. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlama Davranışları ile Kişilik Özellikleri Kariyer Değerleri ve Kariyer Denetim Odağı Arasındaki İlişkiler. 19.Ulusal Psikoloji Kongresi, Türk Psikologlar Derneği-İzmir Şubesi, 05-07 Eylül, Poster Bildiri.

3. Güldü, Ö., Ersoy-Kart, M., Savcı, İ. ve Kantaş, Ö. (2012). İşsizlerde Genel Sağlık Sorunu Algısı: Kişilik Açısından Bir İnceleme. 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi-İstanbul, 25-27 Mayıs, Poster Bildiri.

4. Ersoy-Kart, M. ve Güldü, Ö. (2012). İssizlerde Kişilik ve Adil Dünya İnancının İş Arama Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. 17. Ulusal Psikoloji Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi-İstanbul, 24-28 Nisan, Poster Bildiri.

5. Güldü, Ö. (2010). Farklı Siyasal Kimliklere Sahip Üniversite Öğrencilerinin Sağ Kanat Yetkeciliği Düzeyleri. XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, Mersin Üniversitesi-Mersin, 14-17 Nisan, Sözel Bildiri.  

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Güldü, Ö., Ersoy-Kart, M., Savcı, İ. ve Kantaş, Ö. (2013). İşsizlerde Genel Sağlık Sorunu Algısı: Kişilik Açısından Bir İnceleme. 14. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara:Aydoğdu Ofset.

Diğer Yayınlar

Güldü, Ö. (2005). Siyasal Düşünmeye Nörobilişsel Yaklaşım. Türk Psikoloji Bülteni, 11 (37), 38–49.

Projeler

1. “Üniversite Kariyer Merkezlerinin Değerlendirilmesi, Tek Yerleşkeli ve Çok Yerleşkeli Üniversiteleri için Alternatif Model Önerileri” – TÜBİTAK Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) 116R044 nolu Proje. Proje Araştırmacısı, Temmuz 2017 - Aralık 2018.

2. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İçin Yapısal Dönüşümde İşlevsel Bir Model Önerisi – Proje Araştırmacısı. (Bu Proje Ankara Üniversitesi Araştırma Fonunca Desteklenmiştir, 2009 – 2012).