DR. ÖĞR. ÜYESİ MURAT GÜREL    
Adı : MURAT
Soyadı : GÜREL
E-posta : gurelm@ankara.edu.tr
Tel : 0312 5955268
Ünvan : DR. ÖĞR. ÜYESİ
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Özel Hukuk Bölümü/Ticaret Hukuku Anabilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/murat-gurel
Kişisel Akademik Bilgiler
Öğrenci Görüşme Saatleri: Pazartesi 14.00-15.00


2019-2020 Akademik Yılı 3-A Ticaret Hukuku Bahar Dönemi Ders Plânı için tıklayınız.

2019-2020 Akademik Yılı Hukukta Metod ve Problem Çözme Ders Plânı için tıklayınız. 
Lisans: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi: 2003-2007

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nda 
Şirketler Topluluğunda Hâkimiyetin Hukuka Aykırı Kullanılmasından
Doğan
Sorumluluk
Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2009-2014
Doktora Tez Konusu: Anonim Şirketin Kendi Paylarının İktisabı
Amacıyla Finansal Destek Verme Yasağı (6102 sayılı TTK 380.1)
Kitaplar
1- Anonim Şirketin Kendi Paylarının İktisabı
Amacıyla Finansal Destek Verme Yasağı (6102 sayılı TTK 380.1), Banka ve Ticaret
Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara 2014, XXX + 270 s.
Hakemli Makaleler
1- Şirket Birleşmelerinde Finansal Destek Verme Yasağına İlişkin TTK 380.1 
Uygulanabilir mi?, Batider 2013, C. XXIX, S. 4, s. 187-211.
2- Prof. Dr. İsmail Kırca ile Birlikte: Bağlı ve Bağımsız Anonim 
Şirketlerde Pay Sahibinin Şirkete Borçlanması ve
Şirketler Topluluğuna İlişkin Hükümlerin Özgül Ağırlığı, Batider 2014, C. XXX,
S. 2, s. 5-19.
3- Ticaret Sicilinin Üçüncü Kişilere Etkisi Bağlamında Kambiyo 
Senetlerinde Yetkisiz Temsile İlişkin Bazı Sorunlar, Batider 2015, C. XXXI, 
S. 1, s. 231-250.
4- Bağlı Şirket Genel Kurulunda Alınan Yapısal Değişiklik Kararları Nedeniyle
Hâkim Şirketin Sorumluluğuna İlişkin TTK Madde 202.2'nin Gerekliliği Üzerine,
Batider 2016, C. XXXII, S. 2, s. 211-239. 5- Polbud Kararı Sonrasında İş Kurma Serbestîsinin Kapsamı ve Şirketlerin Sınıraşan Tür Değişikliği, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi 2018, C. 17 No: 2, s. 279-316. (Makaleye ulaşmak için tıklayın).
Armağanlar
1- Prof. Dr. İsmail Kırca ile Birlikte: Limited Şirket Ortağının Kendisini Çıkarmaya
Yönelik Genel Kurul Kararının Alınmasında Oy Hakkına Sahip Olup
Olmadığını Sorunu, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı,
Ankara 2015, s. 195-224.

2- Prof. Dr. İsmail Kırca ile Birlikte: Sermaye veya Borca Batıklık Halinde Birleşmeye Katılma, Prof. Dr. Hikmet Sami Türk'e Armağan, Ankara 2017, s. 463-496. 3- Seçimi Sakat Olan Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Limited Şirket Müdürlerinin Genel Kurulu Toplantıya Çağrı Yetkisi Var Mıdır?, Prof. Dr. Sabih Arkan'a Armağan, İstanbul 2019, s. 481-520.

Tebliğler:
1- İstenmeyen (Spam) İletiler ve Haksız Rekabet, “Ankara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Doksanıncı Kuruluş Yıldönümü Uluslararası Hukuk Kurultayı”, Ankara, 03.11.2015
2015 (Hakemli Makale olarak Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı,
Ankara 2017, s. 149-182'de yayımlanmıştır. Kitaba ulaşmak için tıklayın.).