DOÇ. DR. HALİDE ASLAN    
Adı : HALİDE
Soyadı : ASLAN
E-posta : haslan@ankara.edu.tr, halideaslan@gmail.com
Tel : 3122126800/1294
Ünvan : DOÇ. DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/halide-aslan
Kişisel Akademik Bilgiler


EĞİTİM BİLGİLERİ

·      2008      Doktora                     Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi          ANKARA

Doktora Tezi:             Tanzimat Dönemi’nde İhtida (1839-1876)

·      2001      Yüksek Lisans          Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi          ANKARA

Yüksek Lisans Tezi:   Tanzimat’ın İlk Beş Yılında Sure (1839-1844)

·      1999    Lisans                        Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi          ANKARA

 

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

8 Eylül 2015- Aralık 2016 tarihleri arasında  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

[2017-         ]      Doç. Dr.         Öğretim Üyesi       İslâm Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi

[2013- 2017]      Yrd. Doç. Dr., Öğretim Üyesi      İslâm Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi, ANKARA

[2009- 2013]      Dr., Öğretim Görevlisi                 İslâm Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi, ANKARA

[2006-2009]        Din Hizmetleri Dairesi                Diyanet İşleri Başkanlığı,ANKARA   

[2001-2006]        Araştırma Görevlisi                    İslâm Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi, ANKARA

 

YABANCI DİLLER

İngilizce, Arapça

 

VERDİĞİ DERSLER

Lisans

·         İslâm Tarihi

·         İslâm Tarihi I

·         İslâm Tarihi II

·         İslam Medeniyeti Tarihi

·         İslam Kurumları Tarihi

·         İslam Medeniyeti ve Kurumları Tarihi

·         Türk İslâm Devletleri Tarihi

Yüksek Lisans

·         Osmanlı Arşiv Kaynakları

·         Latin Amerika'da Osmanlı Algısı

 Doktora

·         Osmanlı Arşiv Kaynakları

·        Osmanlı  Sosyal ve Dini Tarihi

 

YAYINLAR

Hakemli Dergilerde Makaleler:

§  “Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı-Avusturya Arasındaki Hediyeleşmelerin Entelektüel/Kültürel Boyutu”, Dinî Araştırmalar Dergisi, c.14, S. 40, Ocak-Haziran 2012, ss. 132-155.

§  “The National Archives Ve British Library’de Bulunan Osmanlı İle İlgili Dökümanların Değerlendirilmesi”, Toplum Bilimleri Dergisi, c. VI, S. 11, Ocak-Haziran 2012, ss. 97-115.

§  “Osmanlı Son Döneminde Kosova’da İhtida (İslamlaşma Süreci) Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, AÜİFD, 52/1, ss.165-188.

§  “Hz. Muhammed’e Saygısızlık Girişimleri Karşısında Son Osmanlı Yönetimi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. X, S. 19, Çorum, 2011/1, ss. 147-170.

§  “Osmanlı İmparatorluğu’nda Mübarek Gün ve Gecelerden Kandiller”, İSTEM, S 13, Konya 2009, ss. 199-232.

§  “Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Dönemlerinde Mühtedi Çocuk Manzaraları”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 14/1, Elazığ 2009, ss. 119-142.

§  “İlahiyat Fakültesi Dergilerindeki İslam Tarihi Makalelerinin Belge Tarihçiliği Açısından Değerlendirilmesi-Ankara, Marmara Ve Atatürk İlahiyat Fakülte Dergileri-”, İslamî Araştırmalar İslam Tarihi Özel Sayısı, 2017 (Basım Aşamasında).

§  “Anadolu Mecmuasındaki “Anadolu Kadınlığı” Makaleleri Işığında Osmanlı Sonu Cumhuriyet’in İlk Dönemi Türk Kadını”, Kadın ve Toplum İlmi Dergi, Cilt 1, Sayı: 1, 2017, s. 62-67

§ Halide Aslan, “İlahiyat Fakültesi Dergilerindeki İslam Tarihi Makalelerinin Belge Tarihçiliği Açısından Değerlendirilmesi-Ankara, Marmara Ve Atatürk İlahiyat Fakülte Dergileri-”, İslamî Araştırmalar İslam Tarihi Özel Sayısı, 2018 29. Cilt 1. Sayı, s. 95-107.


Ulusal ve Uluslararası Bildiriler:

§  “Arşiv Belgeleri Işığında Tanzimat Döneminde Karahisar-ı Sahib’de İhtida Konusu Üzerine Bir Değerlendirme”, VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (18-20 Nisan 2005 Afyonkarahisar), Ankara, 2007, ss. 555-561.

§  “Keşişler ve Dervişler”, Orta Karadeniz Kültürü Sempozyumu (7-11 Eylül 2005 Ordu) Sempozyum Bildirileri, Ankara 2005.

§  “Osmanlı'dan Mühtedi (İslâm'ı Seçen/ Din değiştiren) Kadın Manzaraları”, (13-16 Ekim 2009 İzmir) Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi. (21. Yüzyılın Eşiğinde Kadınlar Değişim ve Güçlenme, Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi Bildirileri, 2011, c. V, ss.58-73.)

§  “Osmanlı Son Döneminde Çok Milletli İstanbul’da Bir Değişim Örneği ‘İhtida ve Mühtedi’ (‘Conversion and Convert’ in the Multinational Istanbul in the Last Period of Ottoman Empire)”, Dinsel ve Kültürel Farklılıkların Birarada Yaşaması İstanbul Tecrübesi Uluslararası Sempozyum, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, (Coexistence of Religious And Cultural of Istanbul International Symposium, Faculty of Theology, Istanbul University,15-17 Nisan 2010- 15-17 April 2010.

§  CİEPO 19 International Commıttee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies Van, July 26-30, 2010, Sempozyumuna sunulmak üzere “Tanzimat Döneminde Din Değiştirme Üçgeni, İhtida-Gizli Din-Tanassur” başlıklı tebliği kabul edilmiştir.

§  Türk Tarih Kurumu - 16. Türk Tarih Kongresi 20-24 Eylül 2010, Kongresine sunulmak üzere “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mühtediye Verilen Kisve-Bah┠başlıklı tebliği kabul edilmiştir.  16. Türk Tarih Kongresinde sunulmuş olan “Tanzimat’tan Cumhuriyete Mühtediye Verilen Kisve-Bah┠başlıklı tebliğ, TTK tarafından basılmıştır. (2015)

§  “Osmanlı Yönetiminin Din Değiştirmelere (İhtida) Yönelik Tutumları Üzerine Bir Değerlendirme”, CIEPO Uluslar arası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Tarihi Araştırmaları 6. Ara Dönem Sempozyum Bildirileri (14-16 Nisan 2011 Uşak), İzmir, 2011, c. II, ss. 145-155.

§  2011 yılı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde YOYAV tarafından düzenlenen ‘Kadın ve Kalkınma’ konulu panelde ‘İslam’ın Değil Müslümanların Değiştirdiği Kadın İmajı’ başlıklı tebliğini sunmuştur.

§  14-17 Nisan 2011, Uşak, CİEPO Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi 4. Ara Dönem Sempozyumu’nda “Osmanlı Yönetiminin Din Değiştirmelere (İhtida) Yönelik Tutumları Üzerine Bir Değerlendirme” başlıklı tebliğini sunmuştur.

§  18 Nisan 2011 tarihinde Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen Ailenin Korunması Sempozyumu’nda yapılacak Ailenin korunmasıyla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri konulu Panelde “Ahlak Gelişiminde Ailenin Rolü” konulu tebliğini sunmuştur.

§  11-15 July 2011, Retz (Lower Austria), 12th International Congress of Ottoman Social and Economic History (ICOSEH) ‘Son Dönem Osmanlı-Avusturya Arasındaki Entelektüel İlişkiler’ başlıklı tebliğini sunmuştur.

§  8-10 Mayıs 2014 tarihlerinde Kütahya’da düzenlenen Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu III “Germiyanoğulları Beyliği” Sempozyumuna “Germiyanoğulları ve Mevlevilik” başlıklı tebliği ile katılmıştır.

§  XVII. Türk Tarih Kongresinde (16-19 Eylül 2014) “Sadrazam Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa’nın Rumeli Teftişini Anlatan Es-Seyyid Mehmed Nuri’nin Seyahat-İ Sadâret-İ Uzmâ İsimli Manzum Risalesi” Başlıklı Tebliğ Sunmuştur. (Prof. Dr. Nesimi Yazıcı ile birlikte)

§  8-10 Nisan 2015 tarihlerinde Sakarya’da düzenlenen I. Uluslararası Kritik ve Analitik Düşünme Sempozyumu “Kritik ve Analitik Düşünmenin Boyutları Sempozyumu”na, “Gelenek ve Mitlerin Kaynağı Sözlü Tarihe Analitik Yaklaşılabilir mi? -Taşköprülüzade Şakâık Örneğinde-” başlıklı tebliği ile katılmıştır.

·      4-7.06.2015 tarihleri arasında Yunanistan/Atina’da gerçekleştirilen ERPA Kongresine “İslam Tarihi Öğretiminin Problemleri – Geçmişte ve Günümüzde/ Problems of Islamic History Education – In Past and Now” başlıklı tebliği ile katılmıştır.

·      Trabzon’da düzenlenen, I. Uluslararası Geçmişten Günümüze Trabzon’da Dini Hayat Sempozyumu’nda (08-10 Ekim 2015) “Osmanlı Son Döneminde Trabzon’da İhtida ve Kriptoluk ” başlıklı tebliğ sunmuştur. 

·      Bilecik’te düzenlenen, Türkiye’de İlahiyat Tecrübesi: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Sempozyumu’nda (23-25 Ekim 2015) “Ankara İlahiyat’ın İslam Tarihi Anabilim Dalı’nın Meşahir-i Meçhuleleri” başlıklı tebliğ sunmuştur.

·      “Osmanlı Yönetiminin Yoksulluk İdaresi”, İSEFE Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi Tam Metin Bildiriler Kitabı, 29 Nisan 2017, İstanbul, s. 519-535. http://www.isefe.org/views/assets/uploads/2017/05/ISEFE17-Proceedings.pdf.

·      “Siyer Ve İslâm Tarihi Öğretimine Yeni Yaklaşımlar Üzerine Bazı Değerlendirmeler”, 18-21 Mayıs 2017, Amasya, 2017, (Basım Aşamasında).

·      “Bir Eğitim tarihi Nüvesi ‘Üsküdar Mekteb-i İdadî-i Mülkiyyesi Tevzî-i Mükâfat Cedveli”, IX. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 2017 (Basım Aşamasında).

 ·  Halide Aslan, (2018), “Anadolu Mecmuasındaki “Anadolu Kadın/ı-lığı” Makaleleri Işığında Türk Kadını”, 2-4 Şubat 2018 Kemer,  İSMAS Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu’nda sunulan bildirisinin özeti yayımlanmıştır. http://www.ismassymposium.org/galeri/6/ozet-kitapcigi Tam metin yayımlama çalışmaları devam etmektedir.

·   Halide Aslan, (2018), “Adnan Menderes Dönemi Din Politikaları”, 20 Mart 2018 Aydın, Uluslararası Türk Siyasi Hayatında Adnan Menderes Sempozyumunda sunulan bildirisinin özeti yayımlanmıştır. Tam metin yayımlama çalışmaları devam etmektedir.

·    Halide Aslan, (2018), “Osmanlı Misafir Ve Misafirhaneleri-Afyon Karahisar Örneği”, VIII Uluslararası Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu, 5-7 Nisan Afyon, Bildiri özeti yayımlanmıştır. Tam metin yayımlama çalışmaları devam etmektedir.

·      Halide Aslan, (2018), “Osmanlı Anadolu’sunda Yesevilik Görünümleri”, 18-20 Ekim 2018 Ankara,  IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu’nda bildiri sunmuştur. Bildiri Kitabı: “Osmanlı Anadolu’sunda Yesevilik Görünümleri”, IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ed. Orhan Kurtoğlu, Ayşe Çamkara Erginer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Velî Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 2018, ss. 89-106.


Çeviriler

§  “Suç ve Suçluluğa Çözüm Üretmede Dini Kurumların Rolü”, Bryan R. Johnson, Din Sosyolojisi Çağdaş Metinler, Ed. Peter B. Clarke, Çev. Ed. İhsan Çapcıoğlu, Ankara, 2012, ss. 401-424.

§  “Din ve Sosyal Problemler: Bireysel ve Kurumsal Açıklamalar”, Anne Birgitta Pessi, Din Sosyolojisi Çağdaş Metinler, Ed. Peter B. Clarke, Çev. Ed. İhsan Çapcıoğlu, Ankara, 2012, ss. 523-554.


Kitap veya Bölümleri

§  Tanzimat Döneminde Din Değiştirme Hareketleri, TDV, 2010. 

§  Osmanlı’nın Son döneminde Gizli Din Taşıma Meselesi, ATİ yayıncılık, İstanbul, 1. Baskı.

§  Haziran 2014 Tebliğler Dergisi’nde de belirtildiği üzere, Orta Öğretim 5. Sınıflar için ‘Hz. Muhammed’in Hayatı’ kitabı Lider yayıncılık tarafından basılmış, MEB’de de kabul edilmiştir.

·      “Gazneliler”, İslam Tarihi II, ed. Nesimi Yazıcı, (İLİTAM), Ankara, 2013.

·      “Osmanlı Medeniyeti”, İslam Tarihi II, ed. Nesimi Yazıcı, (İLİTAM), Ankara, 2013.

·      “Selçuklu Siyasi”, İslam Tarihi II, ed. Nesimi Yazıcı, (İLİTAM), Ankara, 2013.

§  “Selçuklu Medeniyeti”, İslam Tarihi II, ed. Nesimi Yazıcı, (İLİTAM), Ankara, 2013.

§  “Selçuklular”, İslam Tarihi El Kitabı, ed. Eyüp Baş, Ankara, Grafiker Yayınları, 2012, ss. 640-676.

§  “The Religious Conversion (to Islam) in Kosovo (1800-1900)” Balkans and Islam, Encounter, Transformation, Discontinuity, Continuity , ed. Ayşe Zişan Furat, Hamit Er, 20-40 pp., 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK, Cambridge Scholars Publishing, 2012.

§  “II. Abdülhamid Döneminde Hz. Peygambere Yapılan Saygısızlık Karşısında Gösterilen Tepki ve Alınan Tedbirler”, Devr-i Hamid –Sultan II. Abdülhamid-, Haz. Mehmet Metin Hülagu, Şakir Batmaz, Gülbadi Alan, c. II, Kayseri, 2011, ss. 257-274.

§  Osmanlı’nın Son döneminde Gizli Din Taşıma Meselesi, ATİ Yayıncılık, İstanbul 2017, 2. Baskı.

§  “İslam Medeniyetinde Kitap Kültürü, Kütüphaneler ve Arşivcilik” İslam Medeniyeti Tarihi (El Kitabı), Ed. Eyüp Baş, Grafiker Yayınları, Ankara 2017.

§  “İslam Medeniyetinde Aile ve Sosyal Dayanışma”, İslam Medeniyeti Tarihi (El Kitabı), Ed. Eyüp Baş, Grafiker Yayınları, Ankara 2017.

§  “Tezlerimiz ve Biz: İlahiyat Fakültelerinde Lisansüstü İslam Tarihi Tezlerinin Değerlendirilmesi”, Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları I,Grafiker, Ankara 2017.

§  Ed. Eyüp Baş ve Halide Aslan, Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları I, Grafiker, 2017, Ankara.

§      Halide Aslan, “Osmanlı Son Döneminde İhtida Pratiği”, İslam Tarihi ve Medeniyeti- İslam Medeniyeti-II (Osmanlı Dönemi), Cilt ed. Seyfettin Erşahin, Siyer Yay, 2018, İstanbul, s. 427-436

       §    Halide Aslan, “Osmanlı’da Gayrimüslim Olmak”, İslam Tarihi ve Medeniyeti- İslam   Medeniyeti- II  (Osmanlı Dönemi), Cilt ed. Seyfettin Erşahin, Siyer Yay, 2018, İstanbul, s. 437-449.

-         §       Halide Aslan, “Sorunları ve Beklentileri İle Mühtedi Kadın”, Tanzimat Öncesi Osmanlı         Toplumunda Cinsiyet, mahremiyet ve sosyal hayat, Ed. Miyase Koyuncu Kaya, Bedriye Yılmaz,     TDV- KAGEM Yay., 2018, Ankara, s. 396-413.

   -     §      Halide Aslan, “Selçuklular”, İslam Tarihi el Kitabı, Ed. Eyüp Baş, Grafiker Yay, 7. Baskı, 2018, Ankara, s. 640-676.

 


Kitap Tanıtma:

§  “Prof. Nesimi Yazıcı, Kamil Miras-Hayatı ve Eserleri, Diyanet işleri Başkanlığı Yay, Ankara, 2002”, AÜİFD, c. XLIV, S.2, Ankara 2003, ss. 397-401.

§  “Ziya Paşa, Endülüs Tarihi”, Kitap Kritiği, İslâmiyat, c.VII, S.4, Ankara 2004, ss. 265-269.

§  “Söyleşi: Emine Çaykara, Tarihçilerin Kutbu “Halil İnalcık Kitabı”, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2005, 614 sayfa”, AÜİFD, c. XLVI, S.2, Ankara 2005, ss. 333-337.

§  “İslâm Tarihi ve Medeniyeti, Ed. Prof. Dr. Nesimi Yazıcı ve Prof. Dr. Nusret Çam”, AÜİFD, c. XLVII, S. 1, Ankara 2006, ss. 259-260.


     Projeler

·      Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kurum Tarihi Projesi'nde Proje Yürütücüsü Yardımcısı olarak halen görev yapmaktadır.

·     Tarihte Müslümanlar Projesinde yazar olarak halen görev yapmaktadır. 


Aldığı Ödüller

§  Türkiye Diyanet Vakfı, 2010 yılı Kutlu Doğum Haftası İslam Araştırmaları Yarışması sonucunda 4. olarak eserinin basımıyla ödüllendirilmiştir.


Konferanslar

·      15 Mart 2013 Cuma Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi'nde Cuma Seminerleri kapsamında "Osmanlı'nın son Döneminde İslam'ı Tercih etmek İhtida! Neden ve Nasıl?" konulu konferans vermiştir.   

·      8 Mart 2012 Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM'de, Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Osmanlı'nın son Döneminde İslam'ı Seçen Kadınlar" konulu konferans vermiştir. 

·      8 Mart 2013 KURTUBA'da, Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Osmanlı'nın Tanzimat Döneminde Din Değiştiren Kadınlar" konulu konferans vermiştir.

·      25 Şubat 2014 Salı günü 18.30 Bilgi İletişim Kültür Araştırma Derneği’nin daveti ile Konya’da Salı Söyleşileri bağlamında “Tanzimat Dönemi Din Değiştirme Hareketleri” başlıklı konferans vermiştir.

·      20 Mayıs 2014 Salı günü 18.30’da Kütahya’dan Yetişenler Derneği’nin daveti ile Ankara’da “Evliya Çelebi’nin Kütahya’sı” başlıklı konferans vermiştir.

·      23 Ekim 2014 Perşembe günü saat 10.00’da Keçiören Abdülhakim Arvasi Ortaokulu Müdürlüğü’nün daveti ile okul öğrencilerine çok amaçlı salonda Değerler Eğitimi bağlamında “Saygı” başlıklı konferans vermiştir.

·      15 Nisan 2015 Çarşamba Günü saat 17.00'de Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve  Spor Dairesi Başkanlığı BİLKÜT Sağlık ğrencileri Bilim, Kültür ve Düşünce Topluluğu'nun daveti ile Kutlu Doğum temalı konferans vermiştir.

·      Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Akademisi’nin düzenlediği Tebliğ Dizisi “Akademisyenler Sohbeti” etkinliği kapsamında 10.05.2015 Almanya/Köln’de “İslam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat-Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumu Örneği” konulu sunum yapmıştır.

·      16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14.00'de Keçiören Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Ortaokulu Müdürlüğü'nün daveti ile 6. sınıf öğrencilerine Değerler Eğitimi bağlamında "Saygı" başlıklı konferans vermiştir.

Çalıştaylar

·      5 Nisan 2014’ta Ankara’da KAGEM tarafından düzenlenen “İslam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal hayat: Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumu Örneği” Başlıklı Çalıştaya müzarekeci olarak katılmıştır.

·      20 Eylül 2014’de Ankara’da KAGEM tarafından düzenlenen “İslam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal hayat: Fetva Mecmualarında Aile” Başlıklı Çalıştaya müzarekeci olarak katılmıştır.

·      15 Kasım 2014’de Ankara’da KAGEM tarafından düzenlenen “İslam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal hayat: Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumunda Çocuklar, Kimsesiz Çocuklar ve Köleler” Başlıklı Çalıştaya müzarekeci olarak katılmıştır.

·      28 Şubat 2015’de Ankara’da KAGEM tarafından düzenlenen “Seyyahların Gözüyle Osmanlı Toplumunda Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat” Başlıklı Çalıştaya müzarekeci olarak katılmıştır.

·      14-15-16 Mayıs 2015’de Ankara’da düzenlenen İslam Medeniyetinin Yapı Taşları IV “Geçmişten Günümüze İslâmî İlimlerde Usûl/ Metodoloji Arayışları” Öğrenci Sempozyumu’nda Bilim Jürisi olarak görev yapmıştır.

·      KAGEM, tarafından 8-9 mayıs 2015’te düzenlenen “İslam Toplumlarında Cinsiyet, Mahremiyet ve Sosyal Hayat – Tanzimat Öncesi Osmanlı Toplumu Örneği”- “Osmanlı Kadını; İktisadi Hayat Ve Vakıflar”- isimli Çalıştayına sunduğu  “Sorunları ve Beklentileri İle Mühtedi Kadın” başlıklı çalışması yayım aşamasındadır.


Hakemlik

·      SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisinde 10. Sayısında Hakemlik yapmaktadır. 2017'den itibaren.

·      Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Mart 2017 (Cilt 5, Sayı 1) sayısında hakemlik yapmıştır.

·      Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi’nde 4 makaleye Hakemlik yapmıştır. 2017.

·      Dini Araştırmalar Dergisinde Hakemlik Yapmıştır. 2017.

 ·     ATDD Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi’nde Hakemlik yapmıştır. 2018

·      Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Dergisinde Hakemlik yapmıştır. 2018 

 ·      Bilimname Dergisi’nde hakemlik yapmıştır.2018

·      Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde Hakemlik yapmıştır. 2018

·         SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi’nde Hakemlik yapmıştır. 2018Diğer Görevler

·      İLİTAM ile ilgili soru yazma ve sınav görevlerini yerine getirmiştir.

·      19 Ağustos 2011 tarihinde Ramazan ayı ve Ramazan ayı gelenekleri ile ilgili AA Muhabirine açıklamada bulunmuştur.

·      14 Eylül 2011’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle görevlilere yönelik düzenlediği Şiir Yarışması’nda jüri üyeliği yapmıştır.

·      22 Ağustos-22 Eylül 2011 tarihlerinde TÜBİTAK’ın desteği ve Rektörlüğümüzün izni ile The National Archives ve British Library’de araştırmalar yapmıştır.

·      ATDD (Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi) Editörü olmuştur.

·      Anadolu İlahiyat Akademi’de Akademik Danışmanlık yapmaktadır.

·      Mavera Öğrenci kulübünün Akademik Danışmanlığını yapmaktadır.

·      AA Muhabirleri ile 2014 yılı Ramazan ve mübarek gün-geceler vesilesiyle röportajlar yapılmıştır.

·      5 Mayıs 2014 tarihinde Alman Bilim yılı münasebetiyle gerçekleştirilen “Fakültemizin Gelişimine Katkıda Bulunan Alman Bilim İnsanları” konulu paneli Akademik danışmanlığını yaptığı Maverâ Öğrenci Topluluğu ile birlikte düzenlemiştir.

·      15-16-17 Mayıs Ankara’da düzenlenen İslam Medeniyetinin Yapı Taşları IV “İslamî İlimler ve Eğitim-Öğretimi” Öğrenci Sempozyumu’nda Bilim Jürisi olarak görev yapmıştır.

·      23-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen “İslam tarihinin İlk Asrında Diyarbakır ve Çevresi” konulu Sempozyuma müzakereci olarak katılmıştır.

·      23 Aralık 2013 Tarihinde SOBAG-İKTİSAT 6 Paneli için TÜBİTAK’da Gözlemci Panelistlik yapmıştır.

·      5 Ağustos-23 Eylül 2014 tarihleri arasında Anadolu İlahiyat Akademi’de ‘Siyer’ dersi vermiştir.

·      Ekim 2014’te başlamak üzere KAGEM’de haftada 4 saat olmak üzere, Tip I ve Tip II Seminerleri bağlamında, beş haftalık ‘Siyer’ Semineri vermiştir.

·      14-15-16 Mayıs 2015’de Ankara’da düzenlenen İslam Medeniyetinin Yapı Taşları IV “Geçmişten Günümüze İslâmî İlimlerde Usûl/ Metodoloji Arayışları” Öğrenci Sempozyumu’nda Bilim Jürisi olarak görev yapmıştır

·      16 Şubat-4 Haziran 2015 tarihleri arasında, haftada 4 saat olmak üzere, Anadolu İlahiyat Akademi’de Özgün İlahiyat Programı çerçevesinde İslam Tarihi dersi vermiştir.

·      16 Şubat 2015 tarihinden itibaren Anadolu İlahiyat Akademi’de iki haftada bir gerçekleştirilen “Medeniyet Tarihi Okumaları” programının moderatörlüğünü sürdürmektedir.  

·      Turkish Studies Dergisinde Hakemlik yapmıştır.

·      Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisinde Hakemlik yapmıştır.

·      Lisans öğrencileri tarafından kurulan Maverâ -Münazara Araştırma ve Kültür- Öğrenci Topluluğu’nun akademik danışmanlığını yürütmektedir.

·      Ağustos 2015’ten itibaren Anadolu İlahiyat Akademisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

·      Kasım 2015’ten itibaren Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Editörlüğünü yapmaktadır.

·      14.11-12.12 2015 tarihleri arasında Anadolu İlahiyat Akademisi’nde “Sağlıklı Toplum İçin Değerli Gençlik” Projesi Kapsamında ‘Siyer’ dersi vermiştir.

·      15 Ekim 2015 tarihinden itibaren Anadolu İlahiyat Akademisi’nde iki haftada bir gerçekleştirilen “Medeniyet Tarihi Okumaları” programının moderatörlüğünü sürdürmektedir.

·      12-14 Mayıs 2016 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi ve paydaşları tarafından Aydın’da gerçekleştirilmesi planlanan “Kültürel Miras ve Kadın” Uluslararası Sempozyumunun Bilim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

·      12-14 Mayıs 2016 tarihinde İLAMER ve paydaşları tarafından Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan İLAMER Uluslararası Öğrenci Sempozyumu VI- “Dinî İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” başlıklı İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VI Sempozyum’unda Bilim Jüriliği yapmaktadır.

·      İlahiyat Araştırmaları Dergisi’nde Danışma ve Hakem Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

·      Anadolu İlahiyat Akademisi Akademik Danışmanlık görevini sürdürmektedir

·   Disiplinlerarası ve Tematik İslam Tarihi Yazıları I, (II. Baskı, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2018, Ankara.) kitabının editörlüğünü Eyüp Baş ile yürütmüştür.

·  24-28 Nisan 2018 tarihinde İLAMER ve paydaşları tarafından Ankara’da gerçekleştirilen İLAMER Uluslararası Öğrenci Sempozyumu VIII- “Geçmişten Günümüze İslâm Medeniyetinde İlim Adamlarının Özgünlük ve Fikir Özgürlüğü Arayışı” başlıklı İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VII Sempozyumu’nda Bilim Jüriliği yapmıştır.

·     Dini Araştırmalar Dergisinde Editörler Kurulunda görev yapmaktadır.

·      Şubat 2018 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi LAMER Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.