PROF.DR. HAMDİ BRAVO    
Adı : HAMDİ
Soyadı : BRAVO
E-posta : hbravo@ankara.edu.tr, hamdibravo@hotmail.com
Tel : 312–310–3280/ 1225
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hamdi-bravo
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof.Dr. Hamdi BRAVO

Kurum: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü
E-mail: hbravo@ankara.edu.tr, hamdibravo@hotmail.com
Tel: (0312) 3103280 / 1225


Öğrenim:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Felsefe

Hacettepe Üniversitesi

1996

Y. Lisans

Felsefe

Hacettepe Üniversitesi

1999

Doktora

Felsefe

Hacettepe Üniversitesi

2005


Yüksek Lisans Tezi
“Tarihte Neden-Etki Bağlantısı ve R.G. Collingwood”
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD., 1999

Doktora Tezi
"Hegel ve Nietzsche’de Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri”
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ABD., 2005


Akademik Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

 Hacettepe Üniversitesi - Felsefe Bölümü

 1997-2005

Yrd.Doç.Dr.

 Süleyman Demirel Üniversitesi - Felsefe   Bölümü

  2005-2010

Doç.Dr.

 Süleyman Demirel Üniversitesi - Felsefe   Bölümü

  2010-2012

Doç.Dr.

 Ankara Üniversitesi – DTCF – Felsefe   Bölümü

  2012-2015

Prof.Dr.

 Ankara Üniversitesi – DTCF – Felsefe   Bölümü

  2015 - 


YAYIN LİSTESİ

Kitap

1. İnsanlığa Övgü, İmge Yayınevi, Ankara, Haziran 2014.

2. Hegel ve Nietzsche'de Birey, Toplum ve Devlet İlişkileri, Türkiye Alim Kitapları Yayınevi, Mart 2015.

3. Vicdanın Sessizliği, Fol Kitap, Ankara, Ekim 2020.

 

Kitap Editörlüğü

1. SDÜ Felsefe Bölümü "Ulusal Felsefe ve Çağımızın Sorunları Sempozyumu Bildiri Kitabı" (Işıl BAYAR BRAVO ile birlikte), 2006, Isparta

2. Çağdaş Fransız Felsefesi, (Işıl BAYAR BRAVO ve Banu ALAN SÜMER ile birlikte), Phoenix Yayınevi, Şubat 2019, Ankara.

3. Emek ve Mülkiyet, (Işıl Bayar Bravo ile birlikte), FOL Kitap, Ankara, Eylül 2022.

4. Başkası ve Şiddet, (Işıl Bayar Bravo ile birlikte), FOL Kitap, Ankara, Eylül 2022.


Kitap Çevirisi

1. Platon'dan Mao'ya Siyaset Felsefesi, Martin COHEN, Fol Kitap, Şubat 2020, Ankara.

2. Anlama Yetisinin Yönetimi Üzerine, John LOCKE, Fol Kitap, Şubat 2021, Ankara.

3. John Locke Kimdir?, Samuel ALEXANDER, Fol Kitap, Aralık 2021, Ankara.


Kitap Bölümü

1. "Gece'ye Hazırlanırken", Bilge Karasu Aramızda, Metis Yayınları, İstanbul, 1997. 
2. "Hayal, İmge, Kavram"; Uluğ Nutku'ya Armağan; Inkilap Kitabevi, İstanbul, 2006. s. 348-370
3. "Eylem" başlıklı madde; Felsefe Ansiklopedisi, cilt: 5; Editör: Ahmet Cevizci; Ebabil Yayınları, Ankara, 2007. s. 1013-15.

4. "Türkçe Baskıya Önsöz" başlıklı bölüm, Schopenhauer, C. Janaway, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2021.

5. "Anarşizm: P.J. Proudhon Örneğinde Mülksüzlük İdeali ", Emek ve Mülkiyet, FOL Kitap, Ankara, Eylül 2022.

6. "Giriş", (Işıl Bayar Bravo ile birlikte), Emek ve Mülkiyet, FOL Kitap, Ankara, Eylül 2022.

7. "Giriş", (Işıl Bayar Bravo ile birlikte), Başkası ve Şiddet, FOL Kitap, Ankara, Eylül 2022.


 

Kitapta bölüm ya da makale çevirisi
1. Fransız Düşünürleriyle Söyleşiler, Raoul Mortley; İmge Kitabevi, Ankara, 2000; "Giriş" bölümü, s.7-20. 
2. Fransız Düşünürleriyle Söyleşiler, Raoul Mortley; İmge Kitabevi, Ankara, 2000; "Luce Irigaray" bölümü, s. 91-116.
3. Otuz Beş Doğu Filozofu, Diane Collinson-Robert Wilkinson; Ayraç Yayınları, Ankara, 2000; "İslam Felsefesi" bölümü, s. 19-70. 
4. Sosyoloji, Anthony Giddens; Ayraç Yayınları, Ankara, 2000; 20. bölüm: s. 567-590. 
5. "Locke, Tully ve Mülkiyetin Düzenlenmesi", FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), sayı:9, s. 119-129. 
6. “Zerdüşt’ün İkilemi ve Ahlaksallığın Somutlaşması”, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), 12. sayı, 2011 Güz.

7. Alman İdealizmi II: Hegel, Derl. Güçlü Ateşoğlu, Doğu Batı Yayınları, Ankara, 2013, “Hegel’in Hukuk Felsefesinin Yeni Bir Sistematik Okumasına Doğru” başlıklı makale, s. 359-91.


Dergi Editörlüğü

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi) (2006-....)


Bilimsel dergilerde makale

1. "Hegel'in Tarih Tasarımında Özgürlük ve İlerleme", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, 21. cilt, 2004, s. 153-164. 
2. " 'Eylem' Kavramı ve Eylemleri Belirleyen Zihin İçeriği Olarak 'İmge'", Felsefelogos Dergisi, 23. sayı, 2004, s. 93-102. 
3. "Antikçağ Felsefesinde Madde-Biçim ve Görünüş-Gerçeklik İkilikleri", Kaygı (Uludağ Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi), sayı: 5, Güz 2005; s.67-76. 
4. "Doğal Özgürlük-Toplumsal Özgürlük", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı:12, 2005, s.125-144 
5. "John Locke Felsefesinde Mülkiyet Hakkının Kökeni", Felsefelogos Dergisi, sayı 33-34, Ağustos 2007, s. 141-154 
6. "Augustinus'un Varlık ve Bilgi Görüşleri", SDÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 15, 2007, s. 111-128
7. "Hegel'de Devlet-Özgürlük İlişkisi", FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi), sayı: 3, 2007 Bahar, s. 125-144 
8. "Günümüz Felsefesinde Bilgi ile Nesnesi Arasındaki İlişki Üzerine Birkaç Örnek", FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi), sayı:4, 2007 Güz. s.21-42.
9. "Locke ve Berkeley'de Birincil ve İkincil Nitelikler Sorunu", FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi), sayı: 5, 2008 Bahar, s. 59-79. 
10. (Işıl BAYAR BRAVO ile birlikte) Karşılıklı-Şiddetin Postmodern Gerekçesi: Kimlik Farklılıkları, Felsefelogos Dergisi, sayı: 37, Yıl: 13, 2009/1, s. 77-84. 
11. "Locke'un Soyut İde Anlayışı", FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), sayı:10, 2010/Güz, s. 95-116. 
12. "Nietzsche'de Güç İstencinin Görünümü Olarak Din", Felsefelogos Dergisi, Yıl: 15, sayı 43, 2011.

13. “Hegel’s View on the Role of the ‘National Spirit’ in History”, Özne Dergisi, sayı: 15, Güz 2011, s. 81-92.

14. "Doğanın Armağanı Olarak Ahlak: Darwinci Etik", Historia 1923: Tarih ve Kültür Dergisi, sayı: 5, s. 127-142, 2018.


Popüler bilim, sanat ve felsefe dergilerinde makale

1. (Işıl BAYAR BRAVO ile birlikte) "Karşılıklı-Şiddetin Postmodern Gerekçesi: Kimlik Farklılıkları", Bibliotech (Felsefe-Sosyal Bilimler Dergisi), Kış 2008, sayı 4, s. 13-17

2. "Schopenhauer'de Özgür İrade Sorunu ve Aklın İşlevi", Düşünbil Bilim ve Düşün Dergisi, 2014 Eylül Ekim, sayı: 43, s. 42-44.

3. "Ahlak Kuralları Öznel Midir? Öznel Olabilir Mi?", Düşünbil Bilim ve Düşün Dergisi, 2015 Ocak-Şubat, sayı: 45, s. 30-32.

4. "Nietzsche'de Yaşam, İçgüdü ve Akıl", Düşünbil Bilim ve Düşün Dergisi, 2015 Eylül Ekim, sayı 49, s. 4-7.

5. "Toplumsal Olan İçerisinde Bireysel Özgürlüğün Olanağı: Hegel'in Anlayışı", Bilim ve Ütopya Dergisi, s. 19-24, sayı: 329, Kasım 2021.


Ulusal sempozyumlarda yayınlanan bildiri

1. "Kültür mü Anayasayı Belirler Anayasa mı Kültürü: Hegel'in Yanıtı" başlıklı bir bildiri; Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Kongresi II, İstanbul, 2004. HFSA Dergisi, sayı:14, 2005.

2. "Yöneten-Yönetilen İlişkisi/Çelişkisi", SDÜ Felsefe Bölümü Ulusal Felsefe Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2006'da sunulmuş; FLSF (Süleyman Demirel Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi), sayı: 2, Güz 2006'da yayınlanmıştır. s.123-142.

3. "Locke'ta ve Hegel'de Mülkiyet ve Sözleşme Hakkı", III. HFSA Sempozyumu, Eylül 2006. HFSA Dergisi, 2007, sayı: 16, s. 169-179.

4. "Aristoteles'in Metafizik'inde Mantık İlkelerinin Kökeni ve İşlevi", Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Gönüllüleri Derneği işbirliği ile "Felsefeye Yolculuk 2006: 'Bilgi' Sempozyumu", http://www.felsefeyeyolculuk.com/2006-bilgi/bildiriler

5. "Ceza İnsanlaştırır mı?: Hegel’in ve Nietzsche’nin Yanıtı", IV. HFSA Sempozyumu, Ağustos 2008, HFSA Dergisi, sayı: 19, s.163-168.

6. "Doğal Hakların Kökeni ve İşlevi Üzerine", V. Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Kongresi, Eylül 2010.

7. "J. Locke ve G. Berkeley'de Dil, Zihin ve Gerçeklik Arasındaki İlişkiler", Mantık, Matematik ve Felsefe IX. Ulusal Sempozyumu: Düşüncenin İletişim Aracı Olarak Edebiyat, Bilim, Sanat ve Felsefe Alanlarında: DİL", 6-9 Eylül 2011, yay.haz. Arzu Yemişçi, Berna Atak, İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011, s. 647-666.

8. “Schopenhauer’da Özgür İrade Sorunu ve Aklın İşlevi”, TED Üniversitesi ve Düşünbil Dergisi Zihin Sempozyumu, 24-25 Mayıs 2014, Ankara.

9. "Nieztsche'de İçgüdü, Akıl ve Yaşam", Bilkent Üniversitesi ve Düşünbil Dergisi II. Zihin Sempozyumu, 14-15 Mart 2015, Ankara.

10. "Hegel'in Öznelciliğe Yönelik Eleştirileri", Mersin Üniversitesi Felsefe Bölümü Hegel Sempozyumu, 16 Ekim 2015.

11. "Hegel'in Yaygın Özgürlük Anlayışına İtirazı", 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 23-25 Kasım 2015, ODTÜ, Ankara.

Uluslararası sempozyumlarda yayınlanan bildiri
1. (Işıl BAYAR BRAVO ile birlikte) "Ulus-Devlet Kimliği Sorunu", SDÜ Uluslararası Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Ekim 2008, Bildiri Kitabı, s. 171-177. 
2. "Birey ile Devlet Arasındaki Müzakere Zemini: Kamusal Alan", İstanbul Aydın Üniversitesi, Uluslararası Müzakereci Demokrasi Sempozyumu, Nisan 2009. 
3. "Nasibi Kıtların Başkaldırısı: Nietzsche'nin Gözünden Hıristiyanlık", Kocaeli Üniversitesi, VII. Uluslararası Felsefe Sempozyumu: "Başkaldırı", Mayıs 2009. 
4. "Dayanışma Nereye Kadar Bir Erdemdir", Kocaeli Üniversitesi, VIII. Uluslararası Felsefe Sempozyumu: "Dayanışma", Mayıs 2010. 
5. "Nietzsche'de Güç İstencinin Görünümü Olarak Din", Kocaeli Üniversitesi, IX. Uluslararası Felsefe Sempozyumu: "Din ve Devlet", Mayıs 2011.

 

Uluslararası sempozyumlarda özet olarak yayımlanan bildiri
1. "Küreselleşmeyle Birlikte Yeniden Sorun Olan 'Kimlik'ler". Türk-Alman Psikiyatri Derneği tarafından 12-15 Eylül 2007'de İstanbul'da düzenlenen uluslararası toplantıda sunulan bildiri.

 

DİĞER ETKİNLİKLER


Atölye Çalışmaları

1. "Hegel Atölyesi", 19 Mart-16 Nisan 2015, Düşünbil Akademi, Ankara.

2. "Toplum Sözleşmesi: Hobbes, Locke ve Rousseau Atölyesi", Khora Felsefe Atölyesi, 28 Şubat-28 Mart 2019, Ankara.

3. "Siyaset Felsefesi: Hobbes, Rousseau, Locke, Hegel", Khora Felsefe Atölyesi, 20 Kasım-11 Aralık 2019, Ankara.


Panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı ya da panelistlik

1. "Felsefe Nereye Gidiyor?" başlıklı seminer dizisinde bir konuşma; Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 1999.

2. "Nietzsche ve Camus'de Nihilizm" başlıklı bir konuşma; Uludağ Üniversitesi, Bursa, 2004.

3. "İyi Bir İnsan Olmak Üzerine", ÇYDD Isparta Şubesi, Ekim 2009.

4. "Ahlak Kuralları Yaşamdan Türetilebilir mi?: Nietzsche'ye Bir İtiraz", İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, Aralık 2013.

5. "Vicdan ve Hafıza", İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Salı Seminerleri, 30 Nisan 2014.

6. "İyi İnsan Olmak", Felsefeciler Derneği Dünya Felsefe Günü Etkinliği: İnsan Olmak, 20 Kasım 2014.

7. "Ahlak Kuralları Öznel Midir? Öznel Ahlak Kuralı Olabilir mi?", Düşünbil Akademi "Bilim ve Felsefe Etkinlikleri" kapsamında, 20 Aralık 2014, Ankara

8. “Schopenhauer’da Özgür İrade ve Ruh Kavramları”, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Çarşamba Seminerleri, 24 Aralık 2014. 

9. "Hegel'de Soyutluk, Öznellik ve Felsefe", Düşünbil Akademi Hegel Seminerleri I. Hafta, 19 Mart 2015.

10. "Kant'ın Etik Anlayışına Hegel'in Eleştirileri", Düşünbil Akademi Hegel Seminerleri II. Hafta, 26 Mart 2015.

11. "Tinin Fenomenolojisi'nde Köle-Efendi İlişkisinin İşi Ne?", Düşünbil Akademi Hegel Seminerleri III. Hafta, 2 Nisan 2015.

12. "Hegel'in Organizmacı Toplum Tasarımı", Düşünbil Akademi Hegel Seminerleri IV. Hafta, 9 Nisan 2015.
13. "Hegel'de 'Birey'in ve 'Tarihsel Kişilikler'in Tarih ve Toplum Karşısındaki Konumu", Düşünbil Akademi Hegel Seminerleri V. Hafta, 16 Nisan 2015.

14. "Köle-Efendi İlişkisi Toplumsal Yaşamın Başlangıcına Yerleştirilebilir Mi?", Bursa Felsefe Kulübü Derneği, 19 Mart 2016.  https://www.youtube.com/watch?v=oglVSeXD59g

15. "Ahlak Yaratıcılığı Engeller mi?: Nietzsche'ye İtiraz", Felsefe Kültür Sanat Derneği, 16 Nisan 2016, Ankara.

16. "Hegel'de Özgürlük ve Öznellik", Erciyes Üniversitesi Felsefe Topluluğu, 29 Nisan 2016, Kayseri.

17. "Ahlak ve Protokol", Gazi Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi Yaz Seminerleri, 27.06.2016, Ankara.

18. "Darwin'in Ahlak Anlayışı", Ankara Us Atölyesi, Kasım 2017, Ankara. https://www.youtube.com/watch?v=BrNvFL1sAH8

19. "Vicdan ve Ahlak", Yüzyüze Felsefe Seminerleri, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 30 Kasım 2018, Ankara.

20. "Kant, Nietzsche, Ahlak ve Yaratıcılık Hakkında", Ankara Us Atölyesi, Aralık 2018, Ankara. 

21. "Rousseau ve Hegel'de Toplumsallık ve Özgürlük", Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Felsefe Bölümü Münazara Topluluğu, 25 Nisan 2019, Karaman.

22. "Vicdan, Ahlak ve Toplumsallık", Antalya Kültür Sanat Felsefe Konuşmaları, 5 Ekim 2019, Antalya. 

https://www.youtube.com/watch?v=SZIyIYINJXk

23. "Kendisi Olmak-Başkası Olmak", Ankara Us Atölyesi, Kasım 2019, Ankara.

24. "Vicdan ve Kötülük", İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü, Nisan 2021. https://www.youtube.com/watch?v=NOhhifI-yk4 

24. "Schopenhauer'da Merhamet Duygusu", Ankara Us Atölyesi, Mayıs 2021. https://www.youtube.com/watch?v=8Jw_AlTsaE4&t=1283s

25. "Pratik Felsefe Söyleşileri II", Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe Topluluğu, Mayıs 2021. https://www.youtube.com/watch?v=ooCyqw2TDoE

26. "Felsefe Eğitiminin İletişim Becerisine Etkisi", TED Atakent Koleji, online konferans, Mayıs 2021.

27. "Filogazete'de Vicdan Güncesi", Filogazete Bir Gazeteci Bir Düşünür Etkinliği, Mayıs 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=9OEY4doZW4E

28. "Vicdanın Sessizliği Kitabı Üzerine Söyleşi", Ankara Felsefe İşliği online etkinlik, Mayıs 2021.

29. "Prof.Dr. Hamdi Bravo ile Daima Felsefe Söyleşileri", Duygu Temel - Daima Felsefe Söyleşileri 9, online etkinlik, Mayıs 2021. https://www.youtube.com/watch?v=2_RZ2RytfB8

30. "Vicdanın Sessizliği ve İnsan Olmak", MAKÜ Felsefe Topluluğu, Doç.Dr. Barış Mutlu ile söyleşi, Haziran 2021.

https://www.youtube.com/watch?v=n0Hffj3rjjw&t=5273s

31. "FiloGazete'de Schopenhauer Güncesi", Filogazete Bir Gazeteci Bir Düşünür Etkinliği, Ekim 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=uAW2ug5DBYo

32. "Rousseau'nun Uygarlık Eleştirisi", Açık Kapı Toplantıları, Bursa Felsefe Derneği ve BUSİAD işbirliği, Mart 2022.  https://www.youtube.com/watch?v=d-uPRn-jCfo

33. "Vicdan ve Adalet Duygusu", Selçuk Üniversitesi Felsefe Durağı Topluluğu, Mart 2022


Yönetilmiş Yüksek Lisans Tezleri

1. "Locke ve Hegel'de Hak Kavramı", Pınar ALTUNBİLEK, SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.

2. "Spinoza ve Nietzsche'de Yaşamın Olumlanması Sorunu", Çağan BİR, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016.

3. "Foucault'nun Biyopolitika Düşüncesinin Hardt ve Negri'nin Siyaset Felsefelerine Etkisi", Öner GÜLER, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017.

4. "Wittgenstein'ın I. ve II. Döneminde Dil ve Felsefe İlişkisi Üzerine Bir İnceleme", Sedat BİNGÖL, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

5. "Schopenhauer'den Nietzsche'ye Yaşamın Kolektifleşmesi", Bulut YAVUZ, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.

6. "Schopenhauer'da İsteme Meselesi ve İnsan Özgürlüğü", Ezgi Deniz FESLİOĞLU, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

7. "Schopenhauer ve Nietzsche'de İsteme ve Ahlak", Melek Candan ÖZTÜRK, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.

8. "Nietzsche'de Güç İstencinin Görünümü Olarak Şiddet", Ayşe Bilge DEMİR, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020.

9. "Darwin ve Nietzsche'de Evrim ve Ahlak", Batuhan AKGÜNDÜZ, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020.

 

Yönetilmiş Doktora Tezleri

1. "Eleştirel Teori Üzerine Bir Yapısöküm Denemesi", Evren Erman RUTLİ, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

2. "Walter Benjamin'de Sanat, Estetik ve Politika İlişkisi", Fatma ERKEK,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019. 

3. "E.Levinas ve J.Derrida Felsefesinde Şiddet Sorunu", Arife TANSEL, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021

4. "Schopenhauer ve Sartre'da İradenin Özgürlüğü Problemi", Cengiz MENTEŞ, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021

5. "Kitleselleşmiş Bilinç: Theodor Adorno'nun Kültür Endüstrisi Çözümlemeleri", Mehmetşirin ÇAĞMAR, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021


Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde görev almak

3-5 Mayıs 2006 tarihlerinde SDÜ Felsefe Bölümü tarafından gerçekleştirilen "Felsefe ve Çağımızın Sorunları" başlıklı sempozyumda "Düzenleme Komitesi" ve "Bilim Kurulu" üyeliği

 

İdari Sorumluluklar

1. SDÜ Felsefe Bölümü Bölüm Başkanlığı (2005-2008)

2. SDÜ Felsefe Bölümü Felsefe Tarihi ABD Başkanlığı (2010-2012)

 

Dergilerde hakemlik

1. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi

2. Kaygı (Uludağ Üniversitesi Felsefe Dergisi)

3. FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

4. Ankara Üniversitesi DTCF Dergisi, cilt 52, sayı 1

5. SDÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 2012/1, sayı 28 

6. Felsefe Arkivi

7. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

8. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

9. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 52

10. Posseible Düşünme Dergisi, sayı: 11

11. Özne Dergisi, Hegel Özel Sayısı

12. Dört Öğe Dergisi

13. Üniversite Araştırmaları Dergisi

14. MSGSÜ Sosyal Bilimler Dergisi

15. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi IIBF Dergisi

16. Temaşa Dergisi (Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü)

17. Marifetname

18. SBF Dergisi

19. MetaZihin: Yapay Zeka ve  Zihin Felsefesi Dergisi

20. Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

21. SDÜ Türk Sanatları Araştırmaları Dergisi

22. ART-E (SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Dergisi), cilt 5, sayı 9, 2012.

23. Beytülhikme Felsefe Dergisi

24. Sinefilozofi Dergisi, cilt 1 sayı 2

25. Pasajlar Dergisi

26. Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları

 

Verilen Dersler

Lisans

Devlet ve Toplum Felsefesi

İletişim Felsefesi

Çağdaş Etik Kuramları

Rousseau ve Kant 

İnsan Hakları

 

Lisansüstü

Hegel                           

Schopenhauer

Nietzsche

Evrim ve Etik               

Toplum Felsefesi Problemleri  

Siyaset Felsefesi Problemleri           

 

Verilmiş Dersler

2005-2012    Süleyman Demirel Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi  Felsefe Bölümü


Lisans

Felsefeye Giriş

Platon
Bilgi Felsefesi                                   

Felsefe Kavramları
17. Yüzyılda Felsefe                         

Nietzsche
18. Yüzyıl Filozofları                          

19. Yüzyılda Felsefe I
19. Yüzyılda Felsefe II                      

Hegel
Schopenhauer                                  

20. Yüzyıl Filozofları

Etik 

 

Lisansüstü

Wittgenstein                                      

Siyaset Felsefesi
Toplum Felsefesi Problemleri

 

1997-2005     Hacettepe Ünv. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü


Lisans

Felsefe Tarihi I                                  

Felsefe Tarihi II
Tarih Felsefesi                                  

Felsefeye Giriş
Felsefe Kavramları