PROF.DR. HASAN KURT    
Adı : HASAN
Soyadı : KURT
E-posta : hkurt@ankara.edu.tr
Tel : (0312) 212 68 00
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hasan-kurt
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Adı - Soyadı

 

Hasan Kurt      

 

Doğum Yeri / Tarihi

 

Çarşamba-Samsun/8.8.1965

 

Anabilim Dalı

 

İslâm Tarihi

Ünvanı

Prof. Dr.

Görev Yeri

Ankara Ün. İlahiyat Fak.

Lisans Eğitimi

Ondokuzmayıs Ün. İlahiyat Fak.

1983-1987

 

Yüksek Lisans       

Ondokuzmayıs Ün. Sos.Bil.Ens. (Taberî’nin Hayatı ve Tarihçiliği)

 

1987-1991

 

Doktora

Ankara Ün. Sos.Bil.Ens.

(Emevî ve İlk Abbasî Halifeleri Döneminde Buhârâ Bölgesi)

 

1992-1997

 

Telif Kitap

-Orta Asya’nın İslâmlaşma Süreci (Buhârâ Örneği), Ankara, 1998.                                                                               

-Türk İslâm Dönemine Geçişte Tahiroğulları, Ankara, 2002.

-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, V, Ankara, 2005.

-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, VI, Ankara, 2003.

-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, VII, Ankara, 2006.                                 

Çeviri Kitap

- R.Nelson Frye, Orta Çağın Başarısı Buhârâ, Ankara, 2000.

- H.A.R. Gibb, Orta Asya’da Arap Fetihleri, Ankara, 2005.

 

 

 

 

 

 

Makale

-“Orta Asya’da Peygamber Ailesinden Bir Sahabî Kusem B. Abbas”, A.Ü.İ.F.D., XXXIX, (Ankara 1999), s. 565-579.

-“Orta Asya’nın Etnik ve Kültürel Kimliğinde Türklerin Rolü”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, XII, S.3-4, (Ankara 1999), s.353-366.

-“Süfyânî Emevîler Sonrasında Horasan ve Maveraünnehr’de İç Mücadeleler (64-85/683-704)”, A.Ü.İ.F.D., XLII, (Ankara 2001), s. 273-304.

-“Horasan ve Maveraünnehr’de Haccac Ekolünün Çöküşü”, İslâmî Araştırmalar Dergisi, XIV, S.3-4, (Ankara 2001), s. 469-479.

-“Maveraünnehir’e İslâm’ın Girişi”, Türkler, (Ankara 2002), IV, s.279-289.

-“Devlet Kurma Sürecinde Sâmânoğulları”, A.Ü.İ.F.D., (Ankara 2003), XLIV-II, s.107-127.

-“Sâmânoğulları Hükümdarı İsmail b. Ahmed’in Hakimiyet Mücadelesi”, A.Ü.İ.F.D., (Ankara 2004), XLV-I, s.1-13.

-“The Decline of a Power in Khurasan and Transoxiana in the Period of Umaiyad Caliphate”, A.Ü.İ.F.D., (Ankara 2004), XLV-II, s.193-203.

 

Kitaplarda Bölüm Yazarlığı

“Emevîler ve Endülüs Emevîleri”, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Ankara, 2005.

“Abbasîler-Bağlı ve Komşu Devletler”, İslam Tarihi ve Medeniyeti, Ankara, 2005.

Ansiklopedi Maddesi

“Mesleme b. Abdülmelik”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

“Mervan b. Muhammed”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

“Tahirîler”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

“Said b. Osman”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

“Tahir b. Hüseyin”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi.

 

Kitap Tanıtımı

- “Franz Roshental, İlmu’t-Târîh İnde’l-Müslimîn, Arapça’ya çev. Dr. Salih Ahmed el-İlî, 2. baskı, Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 1983, XVI+860 s.”, Dinî Araştırmalar Dergisi, II, (Ankara, Eylül-Aralık 1999), s.415-425.

 

Konferans ve Sempozyum

-“Şehir Tarihi Çalışmalarının İmkan ve Sorunları”, Yerel Yönetimler Kültür Şurası, 1-2 Eylül 2006, Konya.

-“ Kur’an ve Tarih Bağlamında Anlam Arayışı”, İslâmî İlimler Dergisi I. Kur’an Sempozyumu, 14-15 Ekim 2006, Çorum.

-“Türkiye Basınında Kazakistan”, Bağımsızlığının 15. yılında Kazakistan Uluslararası İlmi Konferansı, 13-15 Ekim 2006, Almatı-Kazakistan.

-“Mekke’nin Fethi Üzerine”, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 21-22 Nisan 2007, Çorum.

Tebliğ Müzakeresi

-“İslâm Tarihinde Metodoloji Problemi”, İrfan Aycan, İbrahim Sarıçam, Mehmet Özdemir, Seyfettin Erşahin, 2005, İSAV, (İslâmî İlimlerde Metodoloji (Usûl) Meselesi, c. 2, s. 1002-1012, İst.2005.

-“Azerbaycan’ın İstiklali Uğrunda Şehit Olan Çorumlular”,  Ali Hüseyin Shamil, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, Çorum, 23-25 Kasım 2007.

 

Haberleşme

Tel  ( iş): 03122126800                                                   

e-mail adresi:                     hkurt@ankara.edu.tr