DOÇ.DR. İBRAHİM ASLAN    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : ASLAN
E-posta : iaslan@ankara.edu.tr, aslanteolog@hotmail.com
Tel : 03122126800/1333
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1999.
Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2002.
Doktora: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2007.
Yrd.Doç.: Temel İslam Bilimleri, Kelam Anabilim Dalı, 2010-...

Yüksek Lisans Tezi: 
Hasan b. Muhammed'in Cebr Risalesi ve Yahya b. Huseyn'in Reddiyesinin Mukayeseli Değerlendirmesi, 2003.

Doktora Tezi: 
Kadı Abdulcebbar'da Kelam Yöntemi, 2007.

Bildiği Yabancı Diller: 
Arapça, İngilizce

Kullandığı Burslar: 
Fulbright SUSI 2011
Tübitak 2015/2

Hakem ve Danışma Kurulu Üyeliği
Hamdard Islamicus
İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi (İTOBİAD)
Mütefekkir
İslamî Araştırmalar Dergisi

Yurt-İçi ve Yurt-Dışında Yürüttüğü Projeler: 
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosunda Hikmet Deryası adlı 52 haftalık canlı yayın programı (2012)   

Kitap:
1.Kadî Abdulcebbâr'a Göre Dinin Aklî ve Ahlakî Savunusu, Otto, Eylül 2014 , ss.383.
2.Kadî Abdulcebbâr'a Göre Aklın ve Dilin Sınırlarında Kur'ân, YayınEvi, Eylül 2014, ss.342.

Kitapta Bölüm: 
1."Maturidî'nin Uluhiyet Tasavvuru", [ Maturidî'nin Düşünce Dünyası adlı derleme çalışması içinde, ed.Prof.Dr.Şaban Ali Düzgün, T.C.Kültür Bakanlığı Yay. 2011, ss.45-84.]

Makaleler:
1-Levh-i Mahfûz'un Delâleti Sorunu, A.Ü.İ.F.D., cilt.50, sayı.1, yıl.2009.
2-Kelâmullah Tartışmalarının Dilbilimsel İçeriği, A.Ü.İ.F.D., cilt.51, sayı.1, ss.131-150, yıl.2010.
3-Mu'tezile Kelâmında Düşünce(Nazar)-Bilgi İlişkisi-Kadı Abdulcebbar Örneği-, A.Ü.İ.F.D., cilt.51, sayı.1, ss.151-176, yıl.2010.
4-Kadı Abdulcebbar'da Korkunun Teolojisi, Felsefe Dünyası, 2010/1, sayı.51, ss.186-211.
5-el-Usûl el-Hamse'nin Hanbelî Yorumu-Kadı Ebû Ya'lâ el-Ferrâ Örneği-, A.Ü.İ.F.D., 53:1 (2012), ss.55-83.
6-Kadı Abdulcebbar'ın İyilik-Kötülük Düalitesine Yönelttiği Eleştiriler, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.11, sayı.1 (2013), ss.77-100.
7. İmam Maturidî'nin Deist Eleştirilere Karşı Nübüvvet Savunusu, Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.12, sayı.2 (2014), ss.22-54.
8. Mu'tezilî-Hanefî Söylemlerin Etkileşimi Üzerine, İslamî Araştırmalar Dergisi, cilt.27, sayı.1.

Çeviriler:
1-İbn Miskeveyh, "Ölüm Korkusu, Mahiyeti ve Nefsin Ölümden Sonraki Durumu", AÜİFD ISSN:1301-0522, ONLINE AÜİFD ISSN:1309-2057), 2011, ss.327-332.
2-Hasan Hanefî, Aydınlanmacı İslam, İslâmiyât V (2002), sayı:2, ss.37-42.
3-Ali Abdulfettâh el-Mağribî, "Kadîm Doğu Düşüncesi ile İslam Düşüncesi Arasındaki İlişki Üzerine", Kelam Araştırmaları Dergisi, (www.kelam.org), yıl.2, sayı.2, Temmuz 2004, ss.125-154.
4-Hasan Hanefî, "Kelâm İlminin Tarihselliği", AÜİFD, c.XLV, s.1, yıl.2004, ss.263-4284.
5-Hasan Hanefî, "İslamî Sol ve Mısır'da Modernleşme Denemeleri", İslamiyât / (2004), sayı.4, ss.131-150.
6. Kadı Abdulcebbar, "Aklın Savunusu ve Dinî Meşruiyeti", [Mu'tezile Gelen-Ek-i -Klasik ve Çağdaş Metinler Seçkisi içinde, der. Recep Alpyağıl], İz Yay. İstanbul 2014, ss.333-354.

Ansiklopedi Maddesi:
Adalet, Biat, Cin, Ecel, Emanet, Hudus, İlahî İrade , İrade Özgürlüğü, Kader, Kadercilik, Kudret, Mîsak, Mu'tezile, Şefaat, Şerîat, Şirk, el-Va'd ve'l-Va'îd
 
[Hıristiyanlık-İslamiyet Terimleri Sözlüğü, Ankara Üniversitesi Yayınevi, Eylül 2013]

Tebliğler:
1. Kadı Abdulcebbar'ın İyilik-Kötülük Düalitesine Yönelttiği Eleştiriler, Gnostik Akımlar ve Ökültizm, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, XVII.Kelâm Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı, 25-27 Mayıs 2012, Malatya, 287-312.
2. The Possibility of Religious Pluralism in the Context of Abrahamic Religions, Religious Pluralism in Global Perspective, International Symposium July 14-15 Study of The U.S.Institute Religious Pluralism&Public Presence, California, United States, 2011.
3.İmam Maturidî'de Nübüvvet'in Aklî ve Ahlakî Savunusu, Uluslararası İmam Maturidî Sempozyumu, 28-30 Nisan 2014 Eskişehir. 
4. Mu'tezile-Hanefîlik Etkileşimi Üzerine, IV.Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, 7-9 Mayıs 2015 Çorum.

Üzerinde Çalıştığı Konular:
Oryantalist Çalışmalarda İslâmî Etik
İnançta 'Sessizliğin Grameri'
İslâm Düşüncesinde Akıl Risaleleri


Verdiği Dersler:
İLA403, Sistematik Kelam II
ULA133, İslam İnanç Esasları
ADK403 İslam İnanç Öğretisi
İDD317 Dinî Metin Okuma
İDD406 Karşılaştırmalı İnanç Öğretileri
İLA339 Kelam Okulları