PROF.DR. İHSAN ÇAPCIOĞLU    
Adı : İHSAN
Soyadı : ÇAPCIOĞLU
E-posta : ihsancapcioglu@yahoo.com, icapci@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 2126800/1387
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2003

Doktora

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ankara Üniversitesi

2008

Yrd. Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2010

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2012

Prof. Dr.

İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2018

Yüksek Lisans Tezi:

Sosyal Değişme Sürecinde Din ve Kadının Toplumsal Konumu –Kastamonu Örneği-, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.

Doktora Tezi:

Sosyo-Politik Tutumlar ve Dindarlık İlişkisi –İlahiyat Fakülteleri Örneği-, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008.

Görevler:

Görev Unvanı

          Görev Yeri

Yıl

Ar. Gör.

 İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2002–2008

Dr. Ar. Gör.  

 İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2008–2010

Yrd. Doç. Dr.

 İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2010–2012

Doç. Dr.

İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2012-2018

Prof. Dr.

İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2018-…

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

Fatma Kenevir, Türkiye’de Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi, Ankara, 2011.

Rinat Nigmatullin, Tataristan'da Din ve Devlet İlişkileri, Ankara, 2012.

Resul Garipov, Tataristan'da Sosyal ve Dini Hayat (Kazan Örneği), Ankara, 2012.

Ramazan Çınar, Turizm Bölgesinde Yaşayan 18–25 Yaş Arası Gençlerin Dini Tutum ve Davranışları –Kuşadası Örneği- Ankara, 2013.

Filiz Orhan, Ergenlerin Dini Kimlik Kazanmasına Sosyal Öğrenmenin Etkisi, Ankara, 2014.

Mehmet Latif Çevik, Türkiye'de Sosyoloji Çalışmalarında Din Olgusunun Yeri (Hacettepe Üniversitesi Örneği), Ankara, 2015.

Pınar Çelik, Medyanın Reklam ve Tüketim İşlevinin Din ile İlişkisi, Ankara, 2016.

Yunus Emre Aydınbaş, Sosyal Bir Olgu Olarak İslam'da Vergi Adaleti Üzerine Bir İnceleme, Ankara, 2016.

Nezaket Eltürk, Thomas Luckmann’a Göre Din ve Toplum İlişkisi (Devam Ediyor).

Naciye Kübra Metin, Farklı Din Mensuplarının Evliliğinden Doğan Sosyolojik ve Hukuki Problemlerin Analizi (Devam Ediyor).

Emine Şenel, Kentleşme Sürecinde Kadın ve Dini Hayat-Amasya Örneği (Devam Ediyor).

Hakan Küçükbulut, 2012-2015 Yılları Arası Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvalarının Sosyolojik Analizi (Devam Ediyor).

Hilmi Keleş, Müslüman Türk Toplumunun Avrupa'ya Uyum (Entegrasyon) Süreci: Fransa Örneği (Devam Ediyor).

Hilal Anık, Göç Olgusunun Sosyal ve Dinsel Yaşama Etkisi : Konya Ereğli Örneği (Devam Ediyor).

 

Yönetilen Doktora Tezleri:

Ahmet Özalp, Sosyal Psikoloji Teorileri Bağlamında İnancın Bireyler ve Gruplar Açısından İncelenmesi, Ankara, 2015.

Hasan Kafalı, Yoksulluk ve Din İlişkisi -Kütahya Örneği-, Ankara, 2017.

Aziza Ergeshkyzy, Kırgız Toplumunda Aile ve Değerleri (Devam Ediyor).

Hayri Ergin, Sosyo-Ekonomik Statü ve Dindarlık: Ordu Örneği (Devam Ediyor).

Halil Yıldız, Türkiye'de Popüler Dini Bilgi ve Kaynakları (Devam Ediyor).

Nefide Yüce, Sosyal Medyanın Öğretmenlerin Değerleri Üzerindeki Etkisi: Diyarbakır Örneği (Devam Ediyor).

İsmail Parlamış, Sosyal Medyanın Öğrencilerin Değerleri Üzerindeki Etkisi: İzmir Örneği (Devam Ediyor).

Ramazan Çınar, Suriyeli Mültecilerin Din ve Entegrason Sorunları (Devam Ediyor).

Nurullah Karataş, İmam-Hatip Okullarının Değişen Profili Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma (Devam Ediyor).

Mustafa Doğan, Göç ve Entegrasyon Sürecinde Dini Hayat: İngiltere Örneği (Devam Ediyor).

 

Yönetsel Görevler:

Adı

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Üyesi

14.12.2011

…

Erasmus Programı Koordinatörü

12.03.2013

23.06.2015

Mevlana Programı Koordinatörü

12.03.2013

23.06.2015

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı

18.06.2014

23.09.2014

Dekan Yardımcısı

16.02.2015

…

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

02.06.2015

28.03.2018

Fakülte Kurulu Üyesi

15.07.2016

26.03.2018

Üniversite Kadın Platformu Üyesi

03.11.2016

…

İLİTAM Koordinatörü

01.02.2015

…

Bologna Birim Koordinatörü

01.02.2015

…

Üniversite Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi

16.12.2016

…

Araştırma-Eğitim Komisyonu Üyesi

22.11.2017

...

Özdeğerlendirme Komisyonu Üyesi

06.12.2017

…

Fakülte Staj Uygulama Koordinatörü

15.01.2018

…

Kalite Komisyonu Üyesi

31.01.2018

…

Projelerde Yaptığı Görevler:

TÜBA Türkçe Sosyal Bilim Terimleri, Türkçe Dinbilim Terimleri Sözlüğünde Alan Uzmanlığı ve Madde Yazarlığı (2005–2013)

Eugen-Biser Stiftung Vakfı (Münih) ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile yürütülen “İslamiyet ve Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü” projesinde editör, madde yazarı, redaktör ve sekreter (2007-2013).

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Popüler Kültür ve Popüler Dindarlık: Türk Toplumunda Türbe Fenomeni Üzerine Psiko-Sosyolojik Bir Araştırma” başlıklı projede araştırmacı (2007–2010).

İLİTAM Programı öğrencileri için hazırlanan “Din Bilimleri II” ders kitabında “Din Sosyolojisi Bilimi” ve “Din ve Toplumsal Değişme” ünitelerinde yazarlık, aynı programda soru hazırlama komisyonu üyeliği, TVA (Ankara Üniversitesi İnternet Televizyonu) aracılığıyla ve yüz yüze etkileşimlerde ders sunumu ve akademik danışmanlık (2005 - …).

Dezavantajlı Gruplara Sunulan Hizmetlerin AB Ülkelerinde İncelenmesi, Leonardo DaVinci AB Projesi, 2012-2015.

Dezavantajlı Gruplarla İlgili Kurumlarda Manevi Bakım ve Psiko-Sosyal Bakım Uygulamalarının İncelenmesi, Erasmus + AB Projesi, 2015-2017.

Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri, Erasmus + AB Projesinde Araştırmacı, 2014-2017.

Dini Terimler Sözlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Projesinde Araştırmacı, 2017.

İlahiyat Fakültelerinde Okutulan Temel Ders Kitaplarının Yazımı ve Kırgızca'ya Çevirisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), OŞ İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Projesinde Araştırmacı, 2017-…

Psikososyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi, UNICEF Destekli MEB Projesinde Araştırmacı, 2017-...

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

BİDDER (Bilim İnsanları Dayanışma Derneği)

Society for the Scientific Sudy of Religion (ABD)

İlahiyat Akreditasyon Kurulu (İAK) Yönetim Kurulu Üyeliği 

İlahiyat Akreditasyon Kurulu (İAK) Başkan Yardımcısı


Eğitim Sertifikası:

"Dış Değerlendirici Sertifikası", Kalite Yönetim Sistemi ve Dış Değerlendirici Eğitim Programı, İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA), 26-28 Haziran 2018, Tavşanlı/Kütahya.

"Temel Kalite Yönetimi Sertifikası", Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), Ankara Üniversitesi Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü (ADEK) ve Türkiye Kalite Derneği (KALDER) Ankara Şubesi Temel Kalite Yönetimi Eğitimi Programı, 05-06 ve 12-13 Şubat 2019, Anküsem/Ankara.

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

İ. Çapcıoğlu, A. Alpay (2019), "Power and Stability Policies in the Black Sea-Caspian Region in the Context of Max Weber's Authority Approach", Afro Eurasian Studies, 8 (1): 55-80.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2018), "Türk Sosyal Bilim Literatüründeki Dindarlık Ölçekleri Ne Kadar Operasyonel? Bazı Tespit ve Öneriler", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBARD), 16 (32): 127-136.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "Radikalleşmenin ve Şiddet Yönelimli Davranışların Önlenmesinde Evrensel Değerlerin Rolü", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt: 7, sayı: 4, ss. 3103-3111.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın, N. Akyüz (2018), "Göç Olgusunun Dini ve Toplumsal Yansımaları: Kur'an'daki Atıflar Bağlamında", Journal of History Culture and Art Research, cilt: 7, sayı: 5, ss. 596-605.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "Bireysel ve Toplumsal Boyutlarıyla İslam'da 'İhsan' Erdemi", International Journal of Culture and Social Studies (IntJCSS), cilt 4, sayı: 2, ss. 640-649.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), “Kur’an Ayetlerinin Dini Motifli Şiddetin Meşrutiyet Kaynağı Olarak Kullanılması: Enfal Suresi 8/39 Örneği”, Turkish Studies, Volume 13/3, Spring 2018, pp. 1-16.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Sekülerleşen Toplumda Bireyselleşen Aile", Turkish Studies, Volume 13/2, Winter 2018, pp. 19-34.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Küreselleşme Sürecinde Kültürün ve Dinin Değişen Görünümleri", İslami Araştırmalar Dergisi Din Sosyolojisi Özel Sayısı, cilt: 28, sayı: 3, ss. 247-264.

İ. Çapcıoğlu, F. Kenevir (2017), "Türkiye'de Din Sosyolojisinin Gelişimine Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin Katkısı", İslami İlimler Dergisi Türkiye'de Din Sosyolojisi Özel Sayısı, yıl: 12, cilt: 12, sayı: 1, ss. 43-73.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Tanzimat´tan Günümüze Muhafazakâr Kadın Algısındaki Değişimler", Dini Araştırmalar Kadın Özel Sayısı, Cilt 19, Sayı 49, ss. 271-291.

İ. Çapcıoğlu, Ö. Bilgin (2011), "Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları Bağlamında Yaşlılık-Din İlişkisinin Tarihsel Gelişimi ve Ülkemizdeki Durumu Üzerine", EKEV Akademi Dergisi, Yıl 15, Sayı 47, ss. 103-112.

İ. Çapcıoğlu (2010), "The Roles of Religion and Sex in Turkey: A Study on the Changing Attitudes to Male/Female Relations", The Islamic Quarterly, Vol. 54, No. 3, pp. 213-228.

İ. Çapcıoğlu vd. (2010), "Max Weber Sosyolojisinde Karizmatik Otorite ve Dini Liderlik", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 14, Sayı 2, ss. 51-77.

İ. Çapcıoğlu (2009), "Küreselleşme, Kültür ve Din", Ankara Ü. İlahiyat F. Dergisi, Cilt XLIX, Sayı 2, ss. 157-187.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz, Ş. Gürsoy (2009), "The Official Islam in Turkey Actual Assessments on the Institutional Identity of the Diyanet in the Religious Affairs", Hamdard Islamicus, Vol. XXXII, No. 4, pp. 63-77.

İ. Çapcıoğlu (2009), "Social Status of Women in Ottoman and Turkish Republican Periods: A Sociological Overview", The Islamic Quarterly, Vol. 53, No. 1, pp. 1-23.

İ. Çapcıoğlu (2008), "İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Yakın Sosyal Çevre ile İlişkilerinde Etkili Bir Faktör Olarak Dindarlık", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl 12, Sayı 3, ss. 49-64.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2008), "Living Islam: A Study on the Religious Understanding of Students in the Faculty of Divinity in Turkey", The Islamic Quarterly, Vol. 51, Issue 1, pp. 1-35.

İ. Çapcıoğlu (2008), "Cultural Globalization and Global Flow of Popular Culture", World Applied Sciences Journal, Vol. 4, pp. 10-15.

İ. Çapcıoğlu (2008), "Theoretical Dimensions of Modernization: A Sociological Inquiry", Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, pp. 67-79.

İ. Çapcıoğlu vd. (2006), "Ehl-i Sünnet Geleneğine Bağlı Bir Orta Anadolu Köyünde Halk İnançları ve Uygulamaları", Dini Araştırmalar, Cilt 8, Sayı 24, ss. 107-132.

İ. Çapcıoğlu vd. (2006), "Bir Türk Düşünürü Olarak Ziya Gökalp: Hayatı, Kişiliği ve Düşünce Yapısı Üzerine Bir İnceleme", Ankara Ü. İlahiyat F. Dergisi, Cilt XLVII, Sayı 2, ss. 89-98.

İ. Çapcıoğlu vd. (2006), "Din İşlerinde Özgün Türk Deneyimi: Diyanet’in Kurumsal Kimliği ve Güncel Değerlendirmeler", Dini Araştırmalar, Cilt 9, Sayı 25, ss. 31-42.

İ. Çapcıoğlu (2004), "Terör Tipolojileri Üzerine Bir Literatür Taraması", Dini Araştırmalar, Cilt 7, Sayı 20, ss. 387-415.

İ. Çapcıoğlu (2004), "Türkiye’deki İlahiyat Fakültelerinde Din Sosyolojisi Alanında Tamamlanmış Lisansüstü Tezler Üzerine Bir Araştırma", Ankara Ü. İlahiyat F. Dergisi, Cilt XLV, Sayı 1, ss. 203-224.

İ. Çapcıoğlu vd. (2004), "Güvenlik-Özgürlük İkileminde Teröre Yönelik Tutumlar", Dini Araştırmalar, Cilt 7, Sayı 20, ss. 275-291.

İ. Çapcıoğlu (2003), "Türkiye’de Akademisyen Din Sosyologları Bibliyografyası", Ankara Ü. İlahiyat F. Dergisi, Cilt XLIV, Sayı 2, ss. 207-257.

İ. Çapcıoğlu (2003), "Küreselleşmenin Toplumsal Boyutları Üzerine Bibliyografik Bir Deneme", Dini Araştırmalar, Cilt 6, Sayı 17, ss. 403-422.


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2019), "'Cihat' Kavramı Örneğinde Kur'an Ayetlerinin Araçsallaştırılması Sorunu", 6. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Antalya.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2019), "Sosyal Medya ve Yeni Risk Alanları: Mahremiyet Bağlamında Özel yaşamın Dönüşümü", 6. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 18-20 Nisan 2019, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Antalya.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2019), "Yeni Medyada Etik ve Etkili İletişimin İmkanı", II. Teras Shevchenko International Congress on Social Sciences, 1-3 Şubat 2019, Ankara.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2019), "Kur'an Bağlamında Etkili İletişimin Boyutları", II. Teras Shevchenko International Congress on Social Sciences, 1-3 Şubat 2019, Ankara.

İ. Çapcıoğlu, F. Çapcıoğlu, E. Özcan (2018), "Hastanelerde Manevi Bakım ve Rehberlik Hizmeti Sunacak Personelin Sahip Olması Gereken Nitelikler", II. Uluslararası Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi, 22-24 Kasım 2018, İstanbul.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "İslam'da 'İffet' Kavramının Sosyo-Teolojik Bağlamı", Al-Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Kasım 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "'İhsan' Kavramı Örneğinde İyiliğin Sosyo-Teolojik Bağlamı", Al-Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Kasım 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "Radikalleşmenin ve Şiddet Yönelimli Davranışların Önlenmesinde Evrensel Değerlerin Rolü", 5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "Sosyo-Teolojik Bağlamda Kur'an'da Bireye İlişkin Atıflar",  5. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 25-27 Ekim 2018, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2018), “Dini Gruplar Sosyolojisi Bağlamında Nakşibendiliğin Orta Asya’daki Etkileri”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-22 Ekim 2018, Bukhara State University, Buhara/Özbekistan.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2018), “Ahmet Yesevi Düşüncesi’nin Türklerin Din Anlayışı Üzerindeki Etkisi”, 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 18-22 Ekim 2018, Bukhara State University, Buhara/Özbekistan.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2018), "Türkiye Örneğinde Kırsal Kesim Dindarlığının Teolojik Kökleri ve Toplumsal Görünümleri", Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Mutidisipliner Kongresi (TARR), 12-14 Ekim 2018, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "Kur'an Bağlamında Etkili İletişimde Sevginin Rolü", 3. Akşemseddin Uluslararası İnsan, Toplum ve Spor Bilimleri Kongresi, 12-16 Eylül 2018, Hitit Üniversitesi, Çorum.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Kırgızistan'da Dini Hayat: Sosyo-Kültürel ve Teolojik Bir Bakış", Uluslararası Ali b. Osman el-Uşi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2018, Oş Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Oş/Kırgızistan.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2018), "Türk Sosyal Bilim Literatüründeki Dindarlık Ölçekleri Ne Kadar Operasyonel?", I. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2018, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

İ. Çapcıoğlu, A. Özalp (2018), "Kurucu Sosyologların Dinin Kökenine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırmalı Analizi", I. Uluslararası Din Sosyolojisi Sempozyumu, 10-12 Mayıs 2018, Aksaray Üniversitesi, Aksaray. 

İ. Çapcıoğlu vd. (2018), "Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılık Bağlamında Dinsel Şiddeti Besleyen Faktörler", 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Antalya.

İ. Çapcıoğlu vd. (2018), "Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Olgusunun Sosyo-Teolojik Temelleri", 4. Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, 3-5 Mayıs 2018, Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Antalya.

İ. Çapcıoğlu (2018), Theological and Sociological Reflections of the Migration Phenomenon from Qur’an Perspective”, International Symposium on Human and Social Sciences, 7-9 April 2018, Antalya.

İ. Çapcıoğlu vd. (2018), “The Role of the Religion in the Westernization Thought of Abdullah Cevdet”, International Symposium on Human and Social Sciences, 7-9 April 2018, Antalya.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), “Cihat Sözcüğünün Dini Motifli Şiddetin Meşrutiyet Aracı Olarak Kullanılması: Saf Suresi 61/11 Örneği”, 6. Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), “Etkili İletişimin Dinsel ve Dilsel Kodları: İsra Suresi 17/53 Örneği”, 6. Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi, 29-31 Mart 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2018), "Ahilikte Toplumsal Ahlak ve Meslek Ahlakı", Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS), 02-04 Şubat 2018, Kemer/Antalya.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2018), "Fütüvvetnamelerdeki Dini ve Ahlaki Değerler", Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS), 02-04 Şubat 2018, Kemer/Antalya.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "Enfal Suresi 39. Ayetin Dini Motifli Şiddetin Meşruiyet Kaynağı Olarak Kullanılması", Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ISMAS), 02-04 Şubat 2018, Kemer/Antalya.

İ. Çapcıoğlu, E. Özçoban (2017), “Turizm Endüstrisinde Bir Sosyal Sorumluluk Örneği: Yeşil Yıldız Kampanyası Üzerine Bir Alan Araştırması”, 2. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 25 Mart 2017, Kocaeli.

İ. Çapcıoğlu (2017), “Batı Kamuoyunda Ötekileştirme, Ayrımcılık ve Yabancı Düşmanlığı: ‘İslamofobi’ Örneğinde Tespit ve Öneriler”, Uluslararası Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Sempozyumu, 25-26 Mart 2017, Ankara.

İ. Çapcıoğlu vd. (2017), "Toplumsal Şiddeti Besleyen Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığının Önlenmesine Yönelik Öneriler", III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 22 Nisan 2017, Kocaeli.

İ. Çapcıoğlu vd. (2017), "Dini Motifli Şiddetin Kaynaklarına İlişkin Tespit ve Öneriler", III. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 22 Nisan 2017, Kocaeli.

İ. Çapcıoğlu, F.Z. Belen (2017), "İmam-Hatip Okullarının Gelecek Vizyonu: Beklentiler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Uluslararası Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Sempozyumu, 27-29 Nisan 2017, Malatya.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Anadolu İfran Geleneğinde Bir arada Yaşamanın Temel Değerleri: Hacı Bayram-ı Veli Örneği", II. Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 3-4 Mayıs 2017, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2017), "İslam'ın Mistik Yorumunun Popüler Yansımaları: Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi Örneği", Uluslararası İslam ve Yorum Temel Tartışmalar, İmkânlar ve Sorunlar Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2017, Malatya.

İ. Çapcıoğlu, E. Özçoban (2017), "Türkiye'de Zincir Otel Uygulamaları: Turizm ve Pazarlama Stratejileri Üzerine Bir Alan Araştırması", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 18-20 Mayıs 2017, Alanya/Antalya.

İ. Çapcıoğlu, E. Özçoban (2017), "Sosyoloji-Teoloji İlişkisi Çerçevesinde Teolojinin Toplumsal Bağlamı", II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 18-20 Mayıs 2017, Alanya/Antalya.

İ. Çapcıoğlu, F. Çapcıoğlu (2017), "II. Meşrutiyet Dönemi Fikir Akımlarının Medreselerin Islahına Yönelik Önerileri Çerçevesinde Yüksek Din Öğretiminde Klasik Geleneğe İlişkin Tartışmalar", III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 26-28 Ekim 2017, Kahramanmaraş.

İ. Çapcıoğlu (2016), “Osmanlı’da Son Dönem Sosyoloji Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme”, Uluslararası Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Sempozyumu, 26-27 Nisan 2016, Kırıkkale.

İ. Çapcıoğlu, A. Özalp (2016), “Bir Yanılsamanın Geleceği: Değerler Eğitimi ve Batı’nın Yeni İslam Algısı Üzerine”, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 28-29 Nisan 2016, Denizli.

İ. Çapcıoğlu (2016), “Ahlak Temelli Şahsiyet İnşasında Dini Liderlerin Rolü: Yozgatlı Ahmet Efendi Örneği”, Uluslararası Bozok Sempozyumu, 05 Mayıs 2016, Yozgat.

İ. Çapcıoğlu, E. Şeref (2016), “Müslümanlara Yönelik Ötekileştirici Söylemin ‘İslamofobi’ Üzerinden Yaygınlaştırılması: Kuramsal Bir İnceleme”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, 06 Mayıs 2016, Konya.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Sosyo-Kültürel Bütünleşmede Dini Liderlerin Rolü: Mehmet Feyzi Efendi Örneği", III. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu (Kastamonu’da İlmî Hayat ve Kastamonu Âlimleri), 07 Mayıs 2016, Kastamonu.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Dini İlimlerde Disiplinlerarası İlişkinin Dünü, Bugünü ve Geleceği", İslam Medeniyetinin Yapı Taşları VI, Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, İLAMER, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 12-14 Mayıs 2016, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Ziyaret Fenomeni Bağlamında Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve Tesirleri", Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu, 26-27 Mayıs 2016, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Ahlak Temelli Karakter İnşasında Sosyal Çevrenin Önemi", Uluslararası Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu, 10-12 Haziran 2016, Ordu.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Monolitik İslam Algısının Eleştirisi ve İslam Dünyasında Teolojik Farklılıkları Uzlaştıran Bir Perspektifin Gerekliliği [A Critics of Monolithic Islam Perception and the Need for a Perspective Embracing the Differences in the Islamic World]”, Mezhepler ve Etnisite Ana Temalı 3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, 7–8 Mayıs 2015, Anemon Otel/Hatay.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Doğu-Batı Karşıtlığının Ürettiği Çağdaş Bir ‘Kavram’ Olarak ‘İslamofobi’nin Çatışma Kuramı Bağlamında Çözümlenmesi”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Ekonomi Forumu, 6–7–8 Mayıs 2015, Çorum.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Günümüz Adalet Paradigmaları İle İslam’ın Adalet Olgusuna Yaklaşımı Arasındaki İlişkinin İmkânı Üzerine”, Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu, Bercelo Altınel Otel, 25 Nisan 2014, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2014), II. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu (Kastamonu’nun Manevi Mimarları), 02-06 Mayıs 2014, Kastamonu.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Gençlerin Kimlik Arayışı Demokratik Değerlerinin ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Fırsat Olabilir mi?”, Uluslararası Gençlerde Demokrasi ve İletişim Sempozyumu, Bercelo Altınel Otel, 02 Haziran 2014, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Popüler Kültürün Metalaştırdığı Değerlerimizi Nasıl Yeniden İnşa Edelim?”, Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası Sempozyumu, 19-21 Haziran 2014, Erzurum.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Psiko-Sosyal Açıdan Sağlıklı Birey ve Toplum: İslam Geleneğinden Referanslarla”, Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi, Ilci Residence Hotel, 24-25 Haziran 2014, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2013), “Kültürümüzde Birarada Yaşama Tecrübesi”, Uluslararası Türk Dünyası Ortak Kültür Değerleri Sempozyumu, 2-8 Kasım 2013, Eskişehir.

İ. Çapcıoğlu (2012), “Changing Faces of Leadership in the Globalization Process”, Chaos, Complexity and Leadership, International Science Association (ICCLS), 20-22 December 2012, Ankara, Turkey.

İ. Çapcıoğlu (2010), “Yaşlılık ve Dindarlık İlişkisi Üzerine”, IV. Türkiye Uluslararası Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Sempozyumu, 28-30 Nisan 2010, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Antalya.

İ. Çapcıoğlu (2004), “Religious Attitudes Toward Male-Female Relationships in Northern Turkey”, Paper presented at the Annual Meeting of the Society for the Scientific Study of Religion (SSSR), October 22, 2004, Kansas City, Missouri, USA.


C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:

İ. Çapcıoğlu, M. Yıldız (2018) (ed.), Birey, Toplum ve Değerler, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, B. Metin (2017), Terörizm: Kavramlar ve Kuramlar, (Gus Martin'den çeviri), Ankara: Adres Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2017), Modernleşen Türkiye’de Din ve Toplum, Ankara: Otto Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2017), Küreselleşme, Kültür ve Din, Ankara: Otto Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, B. Solmaz (2017) (ed.), Din Sosyolojisi: Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, 3. Baskı, Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2016) (ed.), Din Sosyolojisi El Kitabı, 4. Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, F.Z. Belen (2016) (ed.), Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, H. Beşirli (2015) (ed.), Sosyolojiye Giriş, 2. Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu vd. (2015) (ed.). Dezavantajlı Gruplara Sunulan Rehberlik Hizmetlerinin Avrupa Birliği Ülkelerinde İncelenmesi, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2015), Sekülerleşme: Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar, (M. Ali Kirman ile birlikte editör), Ankara: Otto Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2015), Akışkan Modern Dünyada Kültür, (F. Ömek ile birlikte Z. Bauman’dan çeviri), Ankara: Atıf Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2015), Türk Kültürü El Kitabı, (H. Beşirli ile birlikte editör), Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz (2013) (ed.), Ana Başlıklarıyla Din Sosyolojisi, 5. Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, H. Aydınalp (2013), Din Sosyolojisine Giriş: Klasik ve Çağdaş Kuramlar (I. Furseth, P. Repstad’tan çeviri), 2. Baskı, Ankara: Birleşik Yayınları.

Raymond F. Paloutzian, Crystal L. Park  (ed.) & İ. Çapcıoğlu, A. Ayten (2013) (Türkçe ed.), Din ve Maneviyat Psikolojisi: Temel Yaklaşımlar ve İlgi Alanları, Ankara: Phoenix Yayınları.

Raymond F. Paloutzian, Crystal L. Park  (ed.) & İ. Çapcıoğlu, A. Ayten (2013) (Türkçe ed.), Din ve Maneviyat Psikolojisi: Yeni Yaklaşımlar ve Uygulama Alanları, Ankara: Phoenix Yayınları.

C. Jenks (2012) (ed.), Temel Sosyolojik Dikotomiler, İ. Çapcıoğlu (Türkçe ed.), Ankara: Birleşik Yayınları.

Peter B. Clarke (ed.) & İ. Çapcıoğlu (2012) (Türkçe ed.), Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Peter B. Clarke (ed.) & İ. Çapcıoğlu (2012) (Türkçe ed.), Din Sosyolojisi: Yaşadığımız Dünya, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Peter B. Clarke (ed.) & İ. Çapcıoğlu (2012) (Türkçe ed.), Din Sosyolojisi: Çağdaş Gelişmeler, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, H. Aydınalp (2010), Din Sosyolojisine Giriş, (P. Zuckerman’dan çeviri), 3. Baskı, Ankara: Birleşik Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, S. Yavuz (2010), Sosyolojinin Temel Kavramları (P. Kivisto’dan çeviri), 2. Baskı, Ankara: Birleşik Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, Ş. Gürsoy (2007) (ed.), Küreselleşme, Ulus-Devlet ve Din, Ankara: Platin Yayınları.


C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

İ. Çapcıoğlu, M. Cem Şahin (2019), "The Commodification of Religion from Modern Society to Postmodern Consumption Culture", pp. 695-704, Ş. Ş. Erçetin, N. Potas (eds.), Chaos, Complexity, and Leadership, New York: Springer International Publishing.

İ. Çapcıoğlu, M. Akın (2018), "İffet", ss. 70-79, İ. Çapcıoğlu, M. Yıldız (ed.), Birey, Toplum ve Değerler, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Sadakat", ss. 210-221, İ. Çapcıoğlu, M. Yıldız (ed.), Birey, Toplum ve Değerler, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Модерндешүү, Секулярдашуу Жана Дин", 167-180, Дин Социологиясы, (Редактор: Осман Эйүпоглу), Бишкек: Кыргыз-Түрк «Манас» университети басылмалары.

İ. Çapcıoğlu vd. (2018), “Глобалдашуу жана дин”, 181-194, Дин Социологиясы, (Редактор: Осман Эйүпоглу), Бишкек: Кыргыз-Түрк «Манас» университети басылмалары.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Nicel Araştırmalarda Kullanılan Araştırma Teknikleri", ss. 177-194, Bilimsel Araştırma Süreçleri: Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş, (ed. Özcan Güngör), Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu vd. (2018), "Nicel ve Nitel Yöntemler Arasındaki Farklar", ss. 215-228, Bilimsel Araştırma Süreçleri: Yöntem, Teknik ve Etiğe Giriş, (ed. Özcan Güngör), Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Modern Çağda Tüketilen Gençlik", ss. 41-47, (ed. Emin Gürdamar), Gençlik ve İletişim, Ankara: DİB Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Sadakatsizliğin Bireye, Aileye ve Topluma Yansımları", ss. 77-89, Sadakat ve Güven Bağlamında Aile, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz, M. Akın (2018), "Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışma Olgusunun Sosyo-Teolojik Temelleri", ss. 1-6, Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu Tam Metin Kitabı, 1. Baskı, Elazığ: Asos Yayınevi.

İ. Çapcıoğlu, N. Akyüz, M. Akın (2018), "Yabancı Düşmanlığı ve Irkçılık Bağlamında Dinsel Şiddeti Besleyen Faktörler", ss. 238-242, Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu Tam Metin Kitabı, 1. Baskı, Elazığ: Asos Yayınevi.

İ. Çapcıoğlu (2017), "İslam'da Emanet Bilinci ve Güven Kültürü", ss. 25-34, Hz. Peygamber ve Güven Toplumu, Ankara: DİB Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Anadolu İrfan Geleneğinde Birarada Yaşamanın Temel Değerleri: Hacı Bayram-ı Veli Örneği", ss. 143-150, Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, Ankara: Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Ahlak Temelli Karakter İnşasında Sosyal Çevrenin Önemli ", ss. 269-278, Uluslararası Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt: 1, Ordu Üniversitesi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Modernleşme, Sekülerleşme ve Din", ss. 141-152, Din Sosyolojisi (ed. Osman Eyüpoğlu), Bişkek: İz Basma.

İ. Çapcıoğlu, H.E. Bodur (2017), "Küreselleşme ve Din", ss. 153-164, Din Sosyolojisi (ed. Osman Eyüpoğlu), Bişkek: İz Basma.

İ. Çapcıoğlu, A. Özalp (2016), “Bir Yanılsamanın Geleceği: Değerler Eğitimi ve Batı’nın Yeni İslam Algısı Üzerine”, ss. 113-123, V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Yayınları. 

İ. Çapcıoğlu, E. Şeref (2016), “Müslümanlara Yönelik Ötekileştirici Söylemin ‘İslamofobi’ Üzerinden Yaygınlaştırılması: Kuramsal Bir İnceleme”, ss. 341-350, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, Konya: EKOPI.

İ. Çapcıoğlu (2016), “Ahlak Temelli Şahsiyet İnşasında Dini Liderlerin Rolü: Yozgatlı Ahmet Efendi Örneği”, ss. 589-596, I. Uluslararası Bozok Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Cilt 4, Yozgat: Bozok Üniversitesi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Sosyo-Kültürel Bütünleşmede Dini Liderlerin Rolü: Mehmet Feyzi Efendi Örneği", ss. 853-864, III. Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Veli Sempozyumu (Kastamonu’da İlmî Hayat ve Kastamonu Âlimleri) Bildiriler Kitabı, Kastamonu: Kastamonu Üniversitesi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Ziyaret Fenomeni Bağlamında Hacı Bayram-ı Veli Türbesi ve Tesirleri", ss. 355-378, Uluslararası Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara: Eğitim Kültür Akademi Derneği Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2016), “Yeni Dini Hareketler”, Dini Gruplar Sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2016), “Nakşibendîlik”, Dini Gruplar Sosyolojisi, Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, F. Çapcıoğlu (2016), "Psiko-Sosyal Destek ve Manevi Bakım Uygulamaları: Budapeşte Örneği", ss. 37-69, Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, M. Yıldız (2016), "Dezavantajlı Gruplara Yönelik Rehberlik Uygulamaları: Slovakya Örneği", ss. 103-132, Dezavantajlı Gruplar Psiko-Sosyal ve Manevi Bakım, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2016), “Monolitik İslam Algısının Eleştirisi ve İslam Dünyasında Teolojik Farklılıkları Uzlaştıran Bir Perspektifin Gerekliliği [A Critics of Monolithic Islam Perception and the Need for a Perspective Embracing the Differences in the Islamic World]”, ss. 217-249, Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü (ed. Reyyan Doğan), İstanbul: Tasam Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2016), “Osmanlı’da Son Dönem Sosyoloji Literatürü Üzerine Bir Değerlendirme”, ss. 485-497, Uluslararası Bütün Yönleriyle Osmanlıca ve Mirası Sempozyumu Bildiriler Kitabı (ed. Eyüp Baş vd.), Ankara: Girişim Matbaacılık.

İ. Çapcıoğlu (2015), "Psiko-Sosyal Açıdan Sağlıklı Birey ve Toplum: İslam Geleneğinden Referanslarla", ss. 249-256, Uluslararası Tıbb-ı Nebevi Kongresi Bildiriler Kitabı, Ankara 2015.

İ. Çapcıoğlu (2015), “İyilik/İyi İnsan Olma Potansiyelinin Geliştirilmesinde Sosyal Çevrenin Etkisi”, ss. 159–166, İyilik: İnsanı İyilik Yaşatır, Ankara: TDV Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Araştırma Yöntem ve Teknikleri”, (3. Baskı), Sosyal Antropoloji, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Uygulamalı Antropoloji ve Sosyal Sorunlar”, (3. Baskı), Sosyal Antropoloji, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2015), "Popüler Kültürün Metalaştırdığı Değerlerimizi Nasıl Yeniden İnşa Edelim?", ss. 21-29, Uluslararası İnsani Değerlerin Yeniden İnşası SempozyumuTebliğler Kitabı, (ed. Cengiz Gündoğdu), Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Din Sosyolojisi”, ss. 219–248, Sosyoloji’de Kuram, Yöntem ve Güncel Yaklaşımlar, A.B. Duran (ed.), İstanbul: Paradigma Akademi Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2014), "Günümüz Adalet Paradigmaları İle İslam’ın Adalet Olgusuna Yaklaşımı Arasındaki İlişkinin İmkânı Üzerine", ss. 12-18, Uluslararası Gençlik ve Değerler Sempozyumu Bildiri Kitabı, Ankara: Tarcan Matbaacılık.

İ. Çapcıoğlu vd. (2013), “Toplumsal Statü ve Toplumsal Rol”, ss. 169-188, Sosyolojiye Giriş, İ. Çapcıoğlu & H. Beşirli (eds.), Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu vd. (2013), “Toplumsal Değişme”, ss. 273-288, Sosyolojiye Giriş, İ. Çapcıoğlu & H. Beşirli (eds.), Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2013), “Modernleşme”, ss. 289-330, Sosyolojiye Giriş, İ. Çapcıoğlu & H. Beşirli (eds.), Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu vd. (2012), "Sosyolojik Teori ve Din", ss. 111–148, Din Sosyolojisi El Kitabı, N. Akyüz, İ. Çapcıoğlu (ed.), Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu vd. (2012), "Dini Gruplar Sosyolojisi ve Yeni Dini Hareketler", ss. 507–538, Din Sosyolojisi El Kitabı, N. Akyüz, İ. Çapcıoğlu, Ankara: Grafiker Yayınları.

İ. Çapcıoğlu, N. E. Korkmaz, M. C. Şahin (2012), "Charismatic Authority and Religious Leadership in the Sociology of Max Weber", ss. 73-99, Discussions About Leadership in Different Fields, Ş. Ş. Erçetin (ed.), Bloomington, IN: iUniverse Inc.

İ. Çapcıoğlu, M. C. Şahin, E. Gümüş (2012), "New Leadership Approaches", ss. 41-72, Discussions About Leadership in Different Fields, Şefika Şule Erçetin (ed.), Bloomington, IN: iUniverse Inc.

İ. Çapcıoğlu, M. Cem Şahin, E. Gümüş (2012), "Leadership and Traditional Leadership Approaches", ss. 248-285, Discussions About Leadership in Different Fields, Şefika Şule Erçetin (ed.), Bloomington, IN: iUniverse Inc.

İ. Çapcıoğlu, T. Yürük (2010), “Man’s Search for Meaning in Koran: the Example of Prophet Abraham’s Narration”, ss. 67-89, Islamische Theologie und Religionspadagogik, M. Polat, C. Tosun (ed.), Frankfurt am Main: Peter Lang.

İ. Çapcıoğlu (2010), “Individual as a Being with Free Will and Responsibility in Islam”, Islamische Theologie und Religionspadagogik, M. Polat, C. Tosun (ed.), ss. 173-185, Frankfurt am Main: Peter Lang.

İ. Çapcıoğlu vd. (2007), “Yeni Dini Hareketler Bibliyografyası”, ss. 159-232, Dinin Örgütsel İklimi: Dini Gruplar, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

İ. Çapcıoğlu vd. (2006), “Din Sosyolojisi Bilimi”, Din Bilimleri 2, B. Adam (ed.), ss. 1-61, Ankara, Ankuzem.

İ. Çapcıoğlu vd. (2006), “Din ve Toplumsal Değişme”, Din Bilimleri 2, B. Adam (ed.), ss. 127-169, Ankara, Ankuzem.

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

İ. Çapcıoğlu (2015), “Gençlik Dönemi ‘Kimlik Arayışı’nın Demokratik Değerlerin ve İletişim Becerilerinin Gelişimine Katkısı”, Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 57–76.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Çağdaş Dünyada Hz. Peygamber’in Örnekliği: Yeni Bir Dil ya da Üslup Geliştirmenin İmkân ve Gerekliliği”, Bilge Adamlar Dergisi, Yıl: 13, Sayı: 37, ss. 109-115.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Günümüz Adalet Paradigmaları ile İslam’ın Adalet Olgusuna Yaklaşımı Arasındaki İlişkinin İmkânı Üzerine”, Düşünen Siyaset, Sayı: 29, ss. 363–369.

İ. Çapcıoğlu (2012), “Between I and We: Coexistence Experience in Anatolian Turkish-Islamic Culture”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17:2, ss. 35–49.

İ. Çapcıoğlu vd. (2010), "Karizmatik Otoriteden Yeni Liderlik Vizyonuna: Günümüz Liderlik Yaklaşımları", BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 26-48.

İ. Çapcıoğlu, T. Yürük (2010), "Modern Dünyada İnsanın Anlam Arayışına Teolojik Katkı: Hz. İbrahim Kıssası Örneği", BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, ss. 21-31.

İ. Çapcıoğlu vd. (2009), "Din-Kimlik İlişkisi Üzerine", Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, ss. 115-120.

İ. Çapcıoğlu (2009), "Din-Siyaset İlişkisi Bağlamında Türkiye’de Din Öğretimi", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss. 21-40.

İ. Çapcıoğlu (2009), "Sosyo-Politik Tutumlar ve Dindarlık: İlahiyat Fakülteleri Örneğinde Bir Alan Araştırması", Fırat Ü. İlahiyat F. Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, ss. 143-180.

İ. Çapcıoğlu vd. (2009), "Sosyolojide Yönteme Giden Yollar Üzerine", Toplum Bilimleri Dergisi, Cilt 1, Sayı 3, ss. 79-95.

İ. Çapcıoğlu (2009), "Türkiye’de Din Sosyolojisi: Tarihsel Arkaplan ve Yeni Gelişmeler", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss. 219-233.


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler:

İ. Çapcıoğlu (2017), "Sadakatsizliğin Bireye, Aileye ve Topluma Yansımaları", Sadakat ve Güven Bağlamında Aile Forumu, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu, 13-14 Mayıs 2017, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Sekülerleşen Toplumda Bireyselleşen Aile", Mahremiyet Bağlamında Sosyal Medya ve Aile Forumu, Kocatepe Konferans Salonu, 14-15 Mayıs 2016, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Erol Güngör Düşüncesinde Ahlakın Temellendirilmesi ve Sosyal Ahlak”, Geçmişten Geleceğe Ahlak Sempozyumu, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 13–14 Mayıs 2015, Bartın [“Erol Güngör Düşüncesinde Ahlakın Temellendirilmesi ve Sosyal Ahlak”, Geçmişten Geleceğe Ahlak (ed. Asife Ünal), Bartın: Bartın Üniversitesi Yayınları, 183-189].

İ. Çapcıoğlu, F. Kenevir (2015), “Türkiye’de Din Sosyolojisi ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Katkıları”, Türkiye’de İlahiyat Tecrübesi: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği Sempozyumu, 23-25 Ekim 2015, Bilecik.

İ. Çapcıoğlu (2013), "Yaşlılıkta Maneviyat", 6. İleri Yaş Sempozyumu, 19-20 Mart 2013, Balçova Termal Otel, İzmir. [Aktif Manevi Yaşlanma’, İzmir 6. İleri Yaş Sempozyumu ‘Aktif Yaşlanma’ Bildiri Kitabı, İzmir 2013, 12-15].

İ. Çapcıoğlu vd (2013). “Dezavantajlı Gruplara Sunulan Rehberlik Hizmetlerinin Avrupa Birliği Ülkelerinde İncelenmesi”, VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, 2-5 Ekim 2013, Muğla.

İ. Çapcıoğlu (2010), "Günümüzde Hz. Muhammed’in Örnekliğini Nasıl Anla(t)malıyız?", Kur’an ve Hz. Peygamber, ss. 159-167, Şanlıurfa, 17-18 Nisan 2010.


F. Seminer/panel/konferans/çalıştay:

İ. Çapcıoğlu (2019), İAA Lisans Programları Akreditasyon Ölçütlerini Belirleme Çalıştayı", 15-16 Şubat 2019, Harlek Termal Otel, Kütahya.

İ. Çapcıoğlu (2019), "Din Eğitimi ve İlitam Çalıştayı", TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık), 31 Ocak 2019, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2019), "Sosyal Medya ve İletişim Etiği", KYK İnsan ve Toplum Kış Kampı, 21 Ocak 2019, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Konferans Salonu, Bolu.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Manevi Danışmanlığın Sosyolojik Temelleri", Balıkesir Üniversitesi NEF Konferans Salonu, 27 Aralık 2018, Balıkesir.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Etkili İletişim Teknikleri", Etimesgut Nene Hatun AİHL, 25 Aralık 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Sosyal Medya ve İletişim Ahlakı", İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER), 15 Aralık 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Sosyal Medya: Fırsatlar ve Tehditler", Özel Harekat Şehitleri AİHL Konferans Salonu, 17 Kasım 2028, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2018), “İlahiyat Eğitimine Nasıl Hazırlanmalı?”, Üniversite Yaşamına Uyum Programı Konferansı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu, 21 Eylül 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Etkili Zaman Yönetimi", DKAB Öğretmenleri Semineri, Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi, 15 Mayıs 2018, Ankara. 

İ. Çapcıoğlu (2018), "Küreselleşen Dünyada Din Dili", 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASOS) Din Bilimleri Çalıştayı, 4 Mayıs 2018, Alaattin Keykubat Üniversitesi, Alanya/Antalya.

İ. Çapcıoğlu (2018), “Avrupalı Gençlerimize Yönelik İlahiyat Programlarının Tanıtımı”, DİTİB Kültür Merkezi, 7 Nisan 2018, Köln/Almanya.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Din Sosyolojisi-İslam Tarihi İlişkisi", Disiplinler Arası ve Tematik İslam Tarihi Seminerleri -IX, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ebu Hanife Konferans Salonu, 29 Mart 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2018), “Kültürel Değişme ve Kütüphanelerimiz”, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphaneler Haftası Açılış Konferansı, 28 Mart 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Ulusal Eğitim Araştırmaları Öğretmenler Sempozyumu", 09-10 Mart 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Psiko-Sosyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi İçerik Çalışmaları", 26-28 Şubat 2018, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2018), “Din Sosyolojisi Bağlamında Hastanelerde Manevi Bakım”, Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Semineri, 17 Ocak 2018, Silence Beach Otel, Manavgat/Antalya.

İ. Çapcıoğlu (2018), “Din ve Toplum”, KYK İnsan ve Toplum Kış Kampı, 15 Ocak 2018, Pamukkale Üniversitesi Konferans Salonu, Denizli.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Psiko-Sosyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi Odak Grup Çalışması", 27-28 Kasım 2017, Antalya.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Psiko-Sosyal Destek Programlarının Yenilenmesi Projesi Odak Grup Çalışması", 23-24 Kasım 2017, İzmir.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığının Önlenmesinde Ortak Değerlerin Rolü", Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Semineri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Ebu Hanife Konferans Salonu, 14 Nisan 2017.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Bürokrasi ve Farkındalık Zirvesi Moderatörü", Kastamonu'dan Türkiye'ye 3. Altın Adamlar Zirvesi, 5 Mart 2017, İstanbul.

İ. Çapcıoğlu (2016), “Din, Kültür ve Entegrasyon”, Akademisyenler Sohbeti, 10 Ocak 2016, DİTİB Akademi, Köln/Almanya.

İ. Çapcıoğlu (2016), "DIB Personelinin Dini Temsil Kabiliyeti", Gerede Müftülüğü Konferans Salonu, 22 Aralık 2016.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Gençlik ve Değerler”, KYK Semineri, Mersin Kız Yurdu, 23 Mart 2015, Mezitli/Mersin.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Küreselleşme, Kültür ve Değerler”, KYK Semineri, Yenişehir Yurt Müdürlüğü, 23 Mart 2015, Mezitli/Mersin.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Değerlerin Yeniden Keşfi mümkün müdür?”, KYK Semineri, Hatay Yurt Müdürlüğü, 8 Nisan 2015, Seinyol/Antakya.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Kuşaklar arası Değer Aktarımı: Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, KYK Semineri, Hatay Yurt Müdürlüğü, 8 Nisan 2015, Seinyol/Antakya.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Küreselleşme, Popüler Kültür ve Değerler”, Akademisyenler Sohbeti, 12 Nisan 2015, DİTİB Akademi, Köln/Almanya.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Hz. Peygamber Örnekliğinde Birlikte Yaşama Ahlakı”, Kutlu Doğum Haftası Paneli, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu, 21 Nisan 2015, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Ensar-Muhacir Kardeşliği Perspektifinde Mülteci Sorunu”, Refah ve Adalet Derneği, 25 Nisan 2015, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Hz. Peygamber’in Veda Hutbesi ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin Karşılaştırılması”, Gazi Çiftlik Lisesi, 29 Nisan 2015, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Hicr Suresi Örneğinde Kur’an’ın Ana Konularının Sosyal Bilimsel Perspektiften Değerlendirilmesi”, BOSEV (Büyük Orta Doğu Sağlık Eğitim Vakfı) Konferans Salonu, Ulus/Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2015), "Gelecek ve Kariyer Planlaması", KYK Seminerleri, 9-19 Kasım 2015, Sivas ve Yozgat İlleri ile İlçelerinde Verilen Toplam 15 adet Liderlik Eğitimi Semineri.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Hans Freyer’in Din Sosyolojisine Katkıları”, Fakültemizin Gelişimine Katkıda Bulunan Alman Bilim İnsanları Paneli, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yunus Emre Konferans Salonu, 05 Mayıs 2014, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Din, Otorite ve İtaat”, 16 Mart 2014, ADAM, Ankara.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Din ve İletişim: İnsanlar Arası İlişkilerde Dinin Rolü”, Kutlu Doğum Haftası Konferansı, Ankara, 25 Nisan 2014.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Etkili Zaman Yönetimi”, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü ile Ankara Kalkınma Ajansı İşbirliğiyle düzenlenen Kurumsal Gelişim Eğitim Semineri, 7 Eylül 2014, Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi, Gölbaşı-Ankara.

 

G. Almanca ve Türkçe Sözlük Maddeleri:

İ. Çapcıoğlu (2018). Dini Terimler Sözlüğü, Alan Uzmanı, Madde Yazarı ve Araştırmacı (Mart 2017 - Aralık 2017).

İ. Çapcıoğlu (2013). TÜBA Türkçe Sosyal Bilim Terimleri, Türkçe Dinbilim Terimleri Sözlüğünde Alan Uzmanlığı ve Çok Sayıda Madde Yazarlığı (2005–2011).

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Cemaat’, İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 113-4.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Gemeinde’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 245-6.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Din Sosyolojisi’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 164-65.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Religionsoziologie’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 2, Freiburg, Basel, Vien: Herder, 2013, 591-92.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Dua’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 195-96.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Gebet’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 227-28.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Edep/Âdâp’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 202-3.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Anstand’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 63-4.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘İhsan’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 340.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Wohltat’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 2, 749-50.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘İş’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 407-8.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Arbeit’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 77-8.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Kabir/Türbe Ziyareti’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 415-16.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Grabbesuch’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 299-300.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Kültür’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 1,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 508-9.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Kultur’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 2, 432-33.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Toplum’, M. Selçuk, H. Albayrak vdğ. (ed.), İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü, c. 2,  Eugen Biser Stiftung, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi, 792-93.

İ. Çapcıoğlu (2013). ‘Gesellschaft’, Grundbegriffe aus Christentum und Islam, band 1, 255.


H. Diğer yayınlar:

İ. Çapcıoğlu (2018), “Dini Ritüellerin Yönlendirici Etkisi Azaldı”, İman Ettik Teknolojiye, Röportaj, Yeni Şafak Gazetesi Pazar Eki, 23 Eylül 2018, s. 9.

İ. Çapcıoğlu (2018), "Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu İle Göç Üzerine Söyleşi", Diyanet Aylık Dergi, sayı 328, ss. 28-30.

İ. Çapcıoğlu (2018), “Kur’an ve Birey”, Din ve Toplum, cilt: 5, sayı: 3, ss. 83-89.

İ. Çapcıoğlu (2017), "Kültür Coğrafyamızda Din Emniyeti: Tespit ve Öneriler", Diyanet Aylık Dergi, sayı 321, ss. 19-22.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Ümmetin Kuşatıcı Anlamını Yeniden Düşünmek", Diyanet Aylık Dergi, sayı 305, ss. 15-17.

İ. Çapcıoğlu (2016), "Ramazan'dan Sonra da Sofralarımızı İhtiyaç Sahipleriyle Paylaşmalıyız", Milli Gazete, 08 Temmuz 2016, s. 16.

İ. Çapcıoğlu (2015), “Sosyal Gerçeklik”, ss. 205–223, Sabit ve Değişken 3, Ankara: DİB Yayınları.

İ. Çapcıoğlu (2015), "Ailede Merhamet ve Merhametsizliğin Yansımaları", Diyanet Aylık Dergi, sayı 299, ss. 30-34.

İ. Çapcıoğlu (2014), ‘İslam’da Kurumsallaşma, Diyanet Algısı ve Temsil Tartışmaları’, Diyanet Aylık Dergi, sayı 279, ss. 68-78.

İ. Çapcıoğlu (2014), “Modern Zamanlarda Tüketilen Gençlik”, Diyanet Aylık Dergi, sayı 286, ss. 22-25.

İ. Çapcıoğlu (2012), "Nasıl Bir Hayat? Ebediyet Yolcusunun Düşündürdükleri", Diyanet Aylık Dergi, sayı: 259, ss. 33–36.

İ. Çapcıoğlu (2012), "Ramazan Ayı'na Girerken", Gazete İstamonu, 18.07.2012, http://www.istamonu.com/gundem/ramazan-ayina-girerken-nasil-bir-hayat-h195.html

İ. Çapcıoğlu, "Din Metalaşıyor, Muhafazakar Söylem Yükseliyor", www.dunyabulteni.net, 23 Mayıs 2011.

"Prof. Dr. Naci Bostancı İle Ulus-Devlet, Demokrasi ve Sivil Toplum Üzerine", Röportaj: Ş. Gürsoy, İ. Çapcıoğlu, BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Ankara 2010.

"Prof. Dr. Recep Kılıç İle Ahlak Üzerine Bir Söyleşi", Röportaj: Ş. Gürsoy, İ. Çapcıoğlu, BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Ankara 2010.

"Prof. Dr. Önder Barlı İle Türk Kamu Sistemi Dönüşümü Üzerine Bir Söyleşi", Röportaj: Ş. Gürsoy, İ. Çapcıoğlu, BİDDER Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, Ankara 2010.

R. Wuthnow (2009), “Sosyoloji ve Din”, Çev. İ. Çapcıoğlu, Toplum Bilimleri Dergisi, C. 1–3, S. 1–6, ss. 229–248.

İ. Çapcıoğlu (2008), “İslam’da İnsan Onuru ve Sosyo-Kültürel Bütünleşme”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 205, ss. 21–24.

İ. Çapcıoğlu (2008), “Duanın Manevi İklimi ve Dua Fakirliği”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Sayı: 106, ss. 32–34.

İ. Çapcıoğlu (2008), “İslam’da Birey”, Diyanet Aylık Dergi, Sayı: 215, ss. 8-9.

P. A. Mellor (2007), “Bilgi Çağında Din, Kültür ve Toplum”, Çev. İ. Çapcıoğlu, A.Ü.İ.F. Dergisi, C. XLVIII, S. I.

G. Chryssides (2007), “Yeni Dini Hareketler: Bazı Tanım Problemleri”, Çev. İ. Çapcıoğlu, Dinin Örgütsel İklimi: Dini Gruplar, Niyazi Akyüz, Ankara: Gün Yayıncılık, ss. 138-158.

G. Davie (2006), “Din Sosyolojisi: Konu ve Değişimler”, Çev. İ. Çapcıoğlu, A.Ü.İ.F. Dergisi, C. XLVII, S. I, ss. 239–258.

A. Smith, R. D. Woodberry (2006), “Din Sosyolojisi”, Çev. İ. Çapcıoğlu, A.Ü.İ.F. Dergisi, C. XLVII, S. II, ss. 215–235.

O. N. Mohammed S. J. (2005), “Çokkültürcülük ve Din Eğitimi”, Kültürel Çeşitlilik ve Din, Çev. İ. Çapcıoğlu, (Ed. R. Yılmaz), Ankara: Sinemis Yayınları, ss. 159–172.

J. K. Wellman, JR. & K. Tokuno, “Dinsel Şiddet Kaçınılmaz Mıdır?”, Çev. İ. Çapcıoğlu, Dini Araştırmalar, C. 7, S. 20, ss. 361–369.

İ. Çapcıoğlu vd. (2004), “I. Din Sosyologları Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Temel Sorunları Sempozyumu”, 11–13 Haziran 2004 Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi, İslami Araştırmalar, C. 17, S. 2.

İ. Çapcıoğlu (2004), “Alevilik Konulu İki Araştırma Üzerine”, A.Ü.İ.F. Dergisi, C. XLV, S. II.

İ. Çapcıoğlu (2003), “Aydınların Afyonu”, A.Ü.İ.F. Dergisi, C. XLIV, S. I, ss. 505–508.

İ. Çapcıoğlu (2003), “Cumhuriyet’in 80. Yılında Türk Ailesi Paneli”, A.Ü.İ.F. Dergisi, C. XLIV, S. II, ss. 367–375.

İ. Çapcıoğlu vd., “II. Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Türk Din Sosyolojisinin Teorik/Metodolojik Sorunları”, Dini Araştırmalar, C. 8, S. 22, ss. 347–351.

A. Schimmel (2003), “İslam’a Hakettiği Değeri Vermeliyiz” (Çev. R. Doğan, İ. Çapcıoğlu), Tasavvuf Dergisi, Yıl 4, S. 11, ss. 553–561.

“Din Sosyolojisi” Çalışma Grubu (2000). Yeni Sosyolojik Arayışlar Dünya’da ve Türkiye’de Farklılaşma – Çatışma ve Bütünleşme III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 2–4 Kasım 2000 Eskişehir (Din Sosyolojisi Çalışma Grubu Üyesi).


I. Radyo ve Tv Programlarından Seçmeler:

“Ramazan’ın Ruhu”, Ramazan Özel Programı, Halk Haber TV, 29 Temmuz 2013.

“Din Sosyolojisi”, Okulda Ramazan Programı, TRT Okul, 31 Temmuz 2013.

“Kurban”, Gündem Kurban Bayramı Özel Programı, TRT Haber, 16 Ekim 2013.

“İslam ve Toplumsal Yaşam”, Diyanet Saati, Kanal Avrupa, 27 Aralık 2013.

“İtaat Kültürü”,  Divan Programı, TRT Anadolu/Diyanet TV, 07 Mart 2014.

“Sosyal Gerçeklik ve Eleştirel Mesafe”, Sabit ve Değişken Programı, TRT Anadolu/Diyanet TV, 09 Nisan 2014.

“Din ve Dejenerasyon”, Divan Programı, TRT Anadolu/Diyanet TV, 06 Haziran 2014.

“Bir arada Yaşama Kültürü”, Hayatın Aynası Programı, TRT Anadolu/Diyanet TV, 02 Temmuz 2014.

“Ramazan ve Toplum”, Okulda Ramazan Programı, TRT Okul, 03 Temmuz 2014.

“İbadet Şuuru ve Huşu”, Hayatın Aynası Programı, TRT Anadolu/Diyanet TV, 09 Temmuz 2014.

“Dua Bilinci”, Hayatın Aynası Programı, TRT Anadolu/Diyanet TV, 16 Temmuz 2014.

“Halk İnançları”, Hayatın Aynası Programı, TRT Anadolu/Diyanet TV, 23 Temmuz 2014.

“Ruh Sağlığı ve Din”, Gül Damlası, TV6, 26 Şubat 2015.

“Hz. Peygamber ve Bir arada Yaşama Ahlakı”, Yeni Güne Merhaba, Diyanet TV, 15 Nisan 2015.

“Bir arada Yaşama Kültürü”, Yeni Gün, TRT Avaz, 21 Nisan 2015.

“Sivil Toplum, Din ve Değerler”, Divan, Diyanet TV, 24 Nisan 2015.

“Ramazan’da Alışveriş ve İsraf”, Yeni Güne Merhaba, Diyanet TV, 26 Haziran 2015.

“İyilik”, Divan, Diyanet TV, 03 Temmuz 2015.

"Kent Dindarlığı", Akıl Çıkmazı, Diyanet TV, 04 Kasım 2015.

"İnsanın Anlam Arayışı", Önce İnsanız, TRT Radyo 1, 15 Ocak 2016.

"Ortadoğu'da Şiddet ve Çatışmanın Sosyo-Kültürel ve Dinsel Arkaplanı", İslam ve Hayat, Türkmeneli Tv, 28 Ocak 2016.

"Medeniyetler Çatışması", Akıl Çıkmazı, Diyanet TV, 03 Şubat 2016.

"Toplumsal Değişim ve Din İlişkisi", Akıl Çıkmazı, Diyanet TV, 27 Nisan 2016.

“Dinin Sosyal Kimlik Üzerindeki Etkileri”, Yeni Güne Merhaba, Diyanet TV, 06 Mayıs 2016.

“Tevhid”, Hayatın Aynası Programı, Diyanet TV, 18 Haziran 2016.

"Ruh Sağlığı", Tıbb-ı Nebevi, TRT Avaz, 8 Temmuz 2016.

"Gündeme Dair", Gündeme Dair, TRT Diyanet, 28 Temmuz 2016.

"Yaşlılık ve Dindarlık", Hayat Güzeldir, Dost TV, 24 Kasım 2016.

"Dinde İhtilaf", Farklı Bakış, Diyanet TV, 07 Aralık 2016.

"Gençleri Toplumsal Risklerden ve Yasadışı Oluşumlardan Korumak İçin Ne Yapmalıyız?", Şimdi Ne Yapmalı?, Diyanet TV, 29 Aralık 2016.

"Batı'da Yükselen İslam", Farklı Bakış, Diyanet TV, 23 Ocak 2017.

"Teknoloji Bağımlılığı", Hayat Güzeldir, Dost TV, 16 Şubat 2017.

"Ötekileştirme", Farklı Bakış, Diyanet TV, 22 Şubat 2017.

"Kadının Konumu", Farklı Bakış, Diyanet TV, 08 Mart 2017.

"Sosyolojik Açıdan İslam Dünyası", İslam ve Hayat, Türkmeneli TV, 1 Nisan 2017.

"Müslüman Dünyada Bilim Üretimi", Farklı Bakış, Diyanet TV, 17 Nisan 2017.

"Din Emniyeti", İftarı Beklerken, Diyanet TV, 15 Haziran 2017.

"İslam'da Zaman Kavramı", Farklı Bakış, Diyanet TV, 08 Aralık 2017.

"Din ve Toplumsal Sorumluluk", Farklı Bakış, Diyanet TV, 29 Ocak 2018.

"Tüketim Kültürü ve Ahlakı", Yeni Güne Merhaba, Diyanet TV, 07 Mart 2018.

“Din ve Değer”, Yeni Güne Merhaba, Diyanet TV, 20 Nisan 2018.

"Gençlerle Etkili İletişim ve Kültür Aktarımı", Ramazan Sevinci, TRT 1, 19 Mayıs 2018.

"Sanal Dünya ve Değişen Toplumsal ilişkiler", İftarı Beklerken, Diyanet TV, 28 Mayıs 2018.

"Birlikte Yaşama Kültürü", Fatih Savaş’la Sahur, Fox TV, 31 Mayıs 2018.

"Komşu ve Akraba Hukuku", Bereket Vakti, Diyanet TV, 08 Haziran 2018.

“Hz. Peygamber Dönemi Birarada Yaşama Kültürü”, İslamofobi Endüstrisi, Diyanet TV, 21 Eylül 2018.

"İslam'da Şehir ve Şehircilik", Farklı Bakış, Diyanet TV,  12 Kasım 2018.

"Sosyal Medya ve İletişim Ahlakı", Yeni Güne Merhaba, Diyanet TV, 21 Kasım 2018.

"Sosyal Medya", Hayat Güzeldir, Dost TV, 28 Kasım 2018.

"İslam'da Adalet Anlayışı", Farklı Bakış, Diyanet TV, 28 Ocak 2019.

"İslam'da Ölüm ve Ahiret", Farklı Bakış, Diyanet TV,  08 Nisan 2019.

"Zamanın Kıymeti", Bereket Vakti, Diyanet TV, 13 Mayıs 2019.

TRT Radyo 1, TRT Diyanet Radyo ve TSR (Türkiye’nin Sesi Radyosu)’de çok sayıda programa konuk oldu.

 

J. Dergi editörlüğü, yayın kurulu üyeliği ve hakemlikler:

Editör: Toplum Bilimleri Dergisi

Alan Editörü: Türk-İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Editörler Kurulu Üyeliği: Dini Araştırmalar Dergisi

Editörler Kurulu Üyeliği: İlahiyat Araştırmaları Dergisi

Editörler Kurulu Üyeliği: Toplum Bilimleri Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği: Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği: Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği: Hikmet Yurdu: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği: Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği: İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği: İslami Araştırmalar Dergisi

Danışma Kurulu Üyeliği: Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi

Hakem: Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakem: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: ASOS Journal: The Journal of Academic Social Science

Hakem: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakem: Artuklu Akademi: Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: Bilig: Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi

Hakem: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakem: Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: Dini Araştırmalar Dergisi

Hakem: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakem: Diyanet İlmi Dergi

Hakem: Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: e-International Journal of Educational Research

Hakem: Eskiyeni: Anadolu İlahiyat Akademisi Araştırma Dergisi

Hakem: Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: Hamdard Islamicus

Hakem: Hikmet Yurdu

Hakem: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Hakem: Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: HUMANITAS (Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi)

Hakem: İlahiyat Studies

Hakem: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Hakem: İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: İnsan & Toplum Dergisi

Hakem: İslami Araştırmalar Dergisi

Hakem: Journal of Computer and Education Research

Hakem: İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Hakem: Karşılaştırmalı Din Araştırmaları Dergisi

Hakem: Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

Hakem: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakem: Muhafazakar Düşünce Dergisi

Hakem: SBARD (Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi)

Hakem: Muhafazakar Düşünce Dergisi

Hakem: Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

Hakem: Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Hakem: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi

Hakem: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Dergisi

Hakem: Turkish Studies

Hakem: Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Hakem: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi


K. Verdiği lisans ve lisansüstü dersler:

Lisans:

Din Sosyolojisi I-II

Sosyolojiye Giriş

Dini Gruplar Sosyolojisi

Yeni Dini Hareketler

Ahlak ve Sosyal Yaşam

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Din Hizmetlerinde Yönetim ve Denetim


Yüksek lisans:

Din ve Toplum I-II

Sosyolojik Kuram ve Yöntem I-II

Sosyolojinin Temel Kavramları

Klasik Sosyoloji Kuramları

Toplumsal Kurumlar ve Din


Doktora:

Temel Sosyolojik Dikotomiler

Klasik Toplumsal Kuramlar ve Din

Çağdaş Sosyoloji Kuramları

Din Sosyolojisinde Kaynak Metinler

Küreselleşme, Kültür ve Din