DR.ÖĞR.ÜYESİ İBRAHİM FİDAN    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : FİDAN
E-posta : ibrahimfidani@hotmail.com
Tel : +90 312 212 68 00 (1367)
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Temel İslam Bilimleri/Arap Dili ve Belagatı
Kişisel Akademik Bilgiler

A. ÖĞRENİM BİLGİSİ

Doktora (2009-2014)

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans (2005-2008)

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Lisans 2000-2004

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi - İlahiyat Pr.

 

B. GÖREVLER

Yrd. Doç. Dr. (2018 - …)

Ankara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Dr. Arş. Gör. (2014 - 2018)

Ankara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

Misafir Araştırmacı (2016 - 2017)

The University of Jordan

Araştırma Görevlisi (2010-2014 / 35. madde ile geçici görevlendirme)     

Necmettin Erbakan Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

 Arş. Gör. (2010)

Ankara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Temel İslam Bilimleri Bölümü/Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı

C. KAZANDIĞI BURSLAR

TÜBİTAK 2219 Yurtdışı Araştırma Bursu

The University of Jordan Faculty of Arts - 1 yıl (2016-2017)

 

D. YABANCI DİL

YDS (İngilizce) : 75

KPDS (Arapça) : 93

 

E. YAYINLAR

 1. KİTAP

1. İbrahim FİDAN, Osmanlı Dönemi Arap Şairlerinden İbnu’n-Nakîb el-Huseynî ve Şiirleri, Gece Kitaplığı, Ankara-2016, 342 s.

2. İbrahim FİDAN, Klasik Arap Edebiyatından Yol Gösteren Öğütler, Gece Kitaplığı, Ankara-2017, 173 s.

 

2. BİLİMSEL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. İbrahim FİDAN, “Cahiliye Şiirinde Kadın İmgesi”, Dini Araştırmalar, (Kadın Özel Sayısı 2016), Cilt: 19, Sayı: 49, ss. 293-320, Doi: 10.15745/da.267292.

2. İbrahim FİDAN, “Kur’an Kıssalarındaki Motiflerin Arap Şiirinde Kullanımı Bağlamında Yusuf’un (a.s.) Üç Gömleği”,  Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, (Sonbahar 2016), Cilt: 11, Sayı: 17, ss. 335-356, Doi: 10.7827/TurkishStudies.11243.

3. İbrahim FİDAN, “Kerbelâ’yı Yaşamış Şiirler: ‘Hz. Hüseyin’ Ve ‘Öteki’ Portreleri Yönüyle Kerbelâ Olayının Arap Şiirindeki İlk Yankıları”, Mütefekkir Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, (Haziran 2017), Cilt: 4, Sayı: 7, ss. 99-123.

 

3. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDAKİ SUNUMLAR

1. İbrahim FİDAN, “Trablusgarp Savaşı’nın Arap Şiirindeki Yansıması ve İbrahim el-Üskûbî’nin Nasîha li-Âli Osman İsimli Şiiri Üzerine Bir İçerik İncelemesi”, İttihatçılar ve İttihatçılık Uluslararası Sempozyumu, Ankara, 25 Kasım 2014. ss. 253-272.

2. İbrahim FİDAN, “Arap Mesellerinde Kadın İmgesi -XII. Yüzyıla Kadar-”, Halk Kültüründe Kadın Uluslararası Sempozyumu, Şanlıurfa,13-15 Mart 2015.

3. İbrahim FİDAN-Mücahit KÜÇÜKSARI, XVI. Yüzyıl Osmanlı-Türk Âlimlerinin Arap Diline Katkısı -Hısım Ali Çelebi’nin Hayru’l-Kelâm Fi’t-Takassî ‘An Ağlati’l-‘Avâm Adlı Eseri Örneği-, Uluslararası Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler - XVI. Yüzyıl, İstanbul, 19-20 Aralık 2015, ss. 151-166.

 

4. KİTAP BÖLÜMLERİ

1.İbrahim FİDAN, el-İnşâu'l-Vâdıh, Sebat Ofset, Konya, 2014, (33-43. ve 101. Dersler)

2.İbrahim FİDAN, İmam-Hatip Liseleri 9. Sınıf Arapça Yaprak Test, Kitap Dünyası, Konya, 2013, (II, III, V, VI, VII, IX. Üniteler)

 

5. POPÜLER DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ ÇEVİRİ YAZILAR

1. Muhsin Yusuf, Kandil, (Öykü), Çeviren: İbrahim FİDAN, Mahalle Mektebi Hayat Edebiyat Dergisi, Sayı: 34, Mart-Nisan 2017, ss. 31-32.

2. Nizâr Beni’l-Merce, Yangın, (Şiir), Çeviren: İbrahim FİDAN, Mahalle Mektebi Hayat Edebiyat Dergisi, Sayı: 34, Mart-Nisan 2017, ss. 50.

 

6. YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL MAKALE ÇEVİRİSİ

1. Kees VERSTEEGH, “Bir Öğrenim İmparatorluğu: Küresel Bir Dil Olarak Arapça”, Marife, Cilt: 16, Sayı: 2, Kış 2016, ss. 363-373

 

7. KİTAP DEĞERLENDİRMESİ

 İbrahim FİDAN, “el-Musâhabetu’l-Luğaviyye fi’l-Hadîsi’n-Nebeviyyi’ş-Şerîf, ‘Al⒠Tal‘at Ahmed, (Mektebetu’l-Âdâb, Kahire 2015, 303 s.)”, Marife, Cilt: 16, Sayı: 2, Kış 2016, ss. 393-396.