ASSOC.PROF.DR. İLKE GÖÇMEN    
Name : İLKE
Surname : GÖÇMEN
E-Mail : igocmen@ankara.edu.tr
Phone Number : 03125955078
Title : ASSOC.PROF.DR.
Unit : FACULTY OF LAW
Department : Department of European Union Law
Personal Information

CV

 

İlke GÖÇMEN

11/08/1981

 

Education

1999–2003: Ankara University Law Faculty

2003–2005: Social Sciences Institute of Ankara University, Department of European Communities (Law) LLM

 

2008–2009: Universiteit Utrecht, International and European Law (European Law) LLM


2005–2011: Social Sciences Institute of Ankara University, Department of European Union and International Economic Relations (Law) PhD

Certificates

2003 – 2004: Ankara University Law Faculty, Banking Institute, 15th Certificate Programme of English for Lawyers  

 

27 June 2010 – 9 July 2010: European University Institute / European Law Academy / XXI th Summer Course.

Research

2013–2014: Europa Instituut of Universiteit Leiden

Career

2003–2004: Ankara Bar (Trainee Advocate)

2005
–2006: Trainee Public Prosecutor

2006
–2007: Public Prosecutor at Çardak/Denizli

2007
– 2011: Research Assistant at Ankara University, Faculty of Law, Department of European Union Law

 

2011–2016: Assistant Professor at Ankara University, Faculty of Law, Department of European Union Law

 

2016–       : Associate Professor at Ankara University, Faculty of Law, Department of European Union Law

 

Awards

2008–2009: Jean Monnet Scholarship

 

2010: Sasakawa Young Leaders Fellowship

 

2013–2014: The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) Post-Doc Scholarship

 

Administrative Posts

October 2012 – January 2017: Administrative Board Member at Ankara University European Research Centre

 

2012 – 2014: Member at Strategic Plan Commission of the Ankara University

 

January 2017 – : Vice-Director at Ankara University European Research Centre

 

January 2018 – : Erasmus Coordinator of Ankara University Law Faculty

 

February 2018 – : Member at Unit Quality Commission of Ankara University Law Faculty

 

Journal Editor

January 2017 – February 2018: Co-Editor at Ankara Review of European Studies

 

February 2018 – : Editor at Ankara Review of European Studies

 

Publications

My publications are mostly in Turkish; hence, I provide the translations of them in brackets.

Books

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Hukukunda Direktiflerin Bireyler Arasındaki İlişkilere Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2008.

            [The Effects of Directives to Relations between Persons in European Union Law]

 

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği’nde İç Pazardaki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2011.

[The Interaction between the Freedom of Movement in the Internal Market and Union Citizenship in the European Union]

 

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012.

            [European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.

[European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığında Avrupa Birliği ve Türkiye Göç Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015.

[European Union and Turkey Immigration Law in the light of European Convention on Human Rights]

 

(Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.

            [European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Kurumsal Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016.

            [European Union Institutional Law]

 

GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017.

[European Union Substantive Law: Internal Market]

Articles

GÖÇMEN, İLKE, “Nice Zirvesi Sonrasında Avrupa Toplulukları Yargı Sisteminde Meydana Gelen Değişikliklere Bir Bakış”, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, 2006, s. 287–324.

[An Overview of the Reforms in the Judicial System of the European Communities in the aftermath of the Treaty of Nice]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Böyle Buyurdu Divan: Uluslararası Anlaşmalar ve Bu Kapsamda 1947 Tarihli GATT ve DTÖ Anlaşması ve Eklerinin Topluluk Hukukunda Doğurduğu Etkiler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 57, Sayı: 3, 2008, s. 337–370.

[Thus Spoke the Court: The Effects of International Agreements including the GATT 1947 and WTO Agreement and its Annexes in Community Law]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Starting to shine, but how brightly? Standstill Provisions in Association Law between Turkey and the Community”, Croation Yearbook of European Law and Policy, Vol: 5, 2009, pp. 151–193.

           

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Serbest Dolaşım Hükümleri Yönünden “Tamamen Ülke İçi İlişki” İçinde Kalmama Hususu ve Birlik Vatandaşlığının Bu Hususa Etkileri”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 69, No: 2, 2011, s. 115–137.

[The “Wholly Internal Situation” with regard to the Free Movement Provisions and the Effects of Union Citizenship to it in European Union Law]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Freedom of Establishment and to Provide Services: A Comparison of the Freedoms in European Union Law and Turkey – EU Association Law”, Ankara Law Review, Vol: 8, No: 1, 2011, pp. 71–109.

 

GÖÇMEN, İLKE, “The Contributions of the Court of Justice of the European Union to Judicial Cooperation in Criminal Matters with a Specific Focus on the Protection of Fundamental Rights”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 12, No: 1, 2013, s. 129-170. 

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği ile Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Türk Mahkemelerinin Avrupa Birliği Hukuku Karşısındaki Tutumuna Yönelik Bir Öneri: AB-Dostu Yorum Yöntemi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 63, No: 1, 2014, s. 131-167.

[“A Proposal for Turkish Courts’ Approach to European Union Law in the Framework of European Union and Turkey Relations: The Method of EU-Friendly Interpretation”]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 16, No: 1, 2014, s. 73-121.

[“Turkish Nationals in the European Union and Family Reunification within the framework of European Union Law”]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasındaki Geri Kabul Anlaşmasının Hukuki Yönden Analizi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 13, No: 2, 2015, s. 21-86.

[“Legal Analysis of the Readmission Agreement between Turkey and the European Union”]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Hizmetler Direktifinin İş Kurma ve Hizmet Sunumu Serbestîsi ile İlişkisi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 6, No: 1, 2015, s. 167-226.

[“The Relationship between the Services Directive with Freedom of Establishment and to Provide Services”]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Bir Temel Hak Olarak İnsan Ticareti Yasağı: Avrupa Özelinde Bir İnceleme”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt: 34, No: 1, 2014, s. 1-29. (Baskı Mart 2016)

[“Prohibition of Human Trafficking as a Fundamental Right: An Analysis Focused on Europe”]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği ile Türkiye Arasındaki Gümrük Birliğinin Güncellenmesinin Yöntemi ve Usulü: Avrupa Birliği Açısından Bir Bakış”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt: 15, No: 1, 2016, s. 85-115.

[“Method and Procedure for Modernisation of the Customs Union Between European Union and Turkey: A view from the aspect of European Union”]

 

Kitap Bölümü

GÖÇMEN, İLKE, “Ulusal Parlamentoların Avrupa Bütünleşmesindeki Rolü ve Lizbon Antlaşması”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – KAHRAMAN, SEVİLAY – BAYKAL, SANEM, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008, s. 275–316.

[“The Role of the National Parliaments in the European Integration and the Treaty of Lisbon” in Topical Problems of the European Union and relevant Developments]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 97–128.

[“Freedom of Establishment in European Union Law” in European Union in the Aftermath of Treaty of Lisbon: Freedom of Movement and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 129–161.

[“Free Movement of Services in European Union Law” in European Union in the Aftermath of Treaty of Lisbon: Freedom of Movement and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Yerleşim Serbestîsi”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 99–130.

[“Freedom of Establishment in European Union Law” in European Union in the Aftermath of Treaty of Lisbon: Freedom of Movement and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Hizmetlerin Serbest Dolaşımı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, GÜLÜM, Lizbon Antlaşması Sonrası Avrupa Birliği: Serbest Dolaşım ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2012, s. 131–162.

[“Free Movement of Services in European Union Law” in European Union in the Aftermath of Treaty of Lisbon: Freedom of Movement and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 201–227.

[“Court of Justice of the European Union” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 257–277.

            [“Court of Auditors” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin, Ankara, 2012, s. 319–340.

            [“Internal Market” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

BAYKAL, SANEM ve GÖÇMEN, İLKE, “Lizbon Antlaşması Sonrası AB’nin Yeni Yapısı”, KARLUK, RIDVAN – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2684, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1650, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2012, s. 178–206. (Bildiğim kadarıyla 4 Baskı yaptı.)

            [“The New Structure of the EU after the Treaty of Lisbon” in European Union]

 

GÖÇMEN, İLKE – CİVAN, ORHAN ERSUN, “The Principle of Non-Discrimination on Grounds of Nationality with regard to Turkish Workers in the European Union and Union Workers in Turkey”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – AKİPEK, ŞEBNEM, Turkey's Integration into the European Union: Legal Dimension, Lexington Books, USA, 2013, pp. 95–135.

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 207–233.

[“Court of Justice of the European Union” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 265–286.

            [“Court of Auditors” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, s. 327–348.

            [“Internal Market” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

ARAT, TUĞRUL – BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Bütünleşmesi: 1957-1993 Arası”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 59–81.

[“European Integration: 1957-1993” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Bütünleşmesi: 1993 Sonrası”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 83–108.

[“European Integration: 1993-” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 261–288.

[“Court of Justice of the European Union” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Sayıştay”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 319–340.

            [“Court of Auditors” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “İç Pazar”, (Eds.) AKÇAY, BELGİN – GÖÇMEN, İLKE, Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 382–405.

            [“Internal Market” in European Union: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Göç Hukukunun Genel Çerçevesi”, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, 21-22 Nisan 2016, Eskişehir, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2016, s. 83–104.

[“General Framework of European Union Migration Law”, in Symposium on Actual Issues in International Private Law]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Çerçevesi: Maddi Boyut”, AKÇAY, BELGİN – AKGÜL AÇIKMEŞE, SİNEM, Türkiye – Avrupa Birliği İlişkileri: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2017, s. 117-140.

[“Legal Framework of Turkey – European Union Relations: Substantive Dimension”, in Turkey – European Union Relations: History, Theories, Institutions and Policies]

 

GÖÇMEN, İLKE, “AB Kurumları ve Politika Yapım Süreci”, DOĞAN, NEJAT – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3498, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2335, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017, s. 56–85.

            [“EU Institutions and Policy Making Process” in European Union]

 

GÖÇMEN, İLKE, “AB Hukuku”, DOĞAN, NEJAT – YÜCE DURAL, BETÜL, Avrupa Birliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3498, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2335, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017, s. 86–113.

            [“EU Law” in European Union]

 

Armağan

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Ombudsmanının Soruşturması”, Prof. Dr. Gürgan Çelebican’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2011, s. 493–539.

            [The Investigation of European Ombudsman]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliğinde “Vatandaş Girişimi””, Prof. Dr. Ahmet Gökdere’ye Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara, 2011, s. 479–520.

            [“Citizens Initiative” in the European Union]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunda Mesleki Niteliklerin Tanınması Düzeni”, Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 461–493.

            [The system of Recognition of Qualifications in European Union Law]

 

BAYKAL, SANEM – GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2013, s. 317-365.

            [“Hierarchy of Norms with regard to the Sources of European Union Law”]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği İç Pazar Hukukunda Temel Serbestîlerin Tahdidinin Meşru Sebebinin Sınırı Olarak Orantılılık İlkesi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler Anabilim Dalı 25. Yıl Armağanı, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2017, s. 217–247.

[“Principle of Proportionality as a Limit to the Legitimate Reasons in Restrictions of Fundamental Freedoms in European Union Internal Market Law”]

 

Case Comments

GÖÇMEN, İLKE, "To Visa, or Not to Visa: That is the (only) Question, or is it? Case C-228/06 Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli v Bundesrepublik Deutschland [2009] ECR I-1031.", Legal Issues of Economic Integration, Vol: 37, No: 2, 2010, pp. 149–162.

 

GÖÇMEN, İLKE – TEZCAN, NARİN, “Avrupa Birliği’ndeki Türk Vatandaşları ve Aile Birleşimi”, Ankara Barosu Dergisi, Cilt: 72, No: 4, 2014, s. 607-621.

            [“Turkish Citizens in the European Union and Family Reunification]

 

Translations

GÖÇMEN, İLKE, “Divanın (Genel Kurul) 1/09 Sayılı Görüşü”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: XXVII, No: 3, 2011, s. 311–333.

            [Translation of Opinion 1/09]

 

GÖÇMEN, İLKE, “12 Nisan 2011 Tarihli Adalet Divanı Kararı (Büyük Daire) (Dava C‑235/09 DHL Express France SAS, formerly DHL International SA v Chronopost SA)”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Cilt: XXVII, No: 4, 2011, s. 111–127.

            [Translation of Case C‑235/09]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Avrupa Parlamentosu Üyelerinin Dokunulmazlığına İlişkin Aldo Patriciello Kararı, Dava C‑163/10 Aldo Patriciello, Karar Tarihi: 6 Eylül 2011.”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 1, No: 3, Ekim 2011, s. 145–156.

            [Translation of Case C‑163/10]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C‑462/09 Stichting de Thuiskopie v Opus Supplies Deutschland GmbH, Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee, Karar Tarihi: 16 Haziran 2011.”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 7, No: 28, 2011, s. 761–785.

[Translation of Case C‑462/09]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Hizmet Sunumu Serbestîsi Çerçevesinde Şans Oyunlarının Reklamının Değerlendirilmesine İlişkin HIT and HIT LARIX Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 2, No: 6, 2012, s. 9–18.

[Translation of Case C-176/11]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Dava C-5/11 Titus Alexander Jochen Donner, Karar Tarihi: 21 Haziran 2012”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Cilt: 8, No: 32, 2012, s 59-77.

[Translation of Case C-5/11]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Leyla Ecem Demirkan v. Almanya Federal Cumhuriyeti Kararı (Dava C-221/11, Karar Tarihi: 24 Eylül 2013)”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 3, No: 11, 2013, s. 61–77.

[Translation of Case C-221/11]

 

GÖÇMEN, İLKE, “Avrupa Birliği Adalet Divanının Türkiye – Avrupa Birliği Ortaklık Hukukuna (Yerleşme Serbestîsi ve Aile Birleşimine) İlişkin Doğan Kararı”, Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi, Cilt: 4, No: 15, 2014, s. 1–12.

[Translation of Case C-138/13]

 

Papers

İlke GÖÇMEN, “Keeping a(n) (Un)Fair Balance between the “Judicial Cooperation in Criminal Matters” and Fundamental Rights: The Contributions of the Court of Justice of the European Union”, Paper presented to the UACES Conference, Exchanging Ideas on Europe 2012: Old Borders – New Frontiers, 3-5 September 2012, Passau, Germany.

 

İlke GÖÇMEN, “Genel Çerçevesiyle AB Göç Hukuku”, Prof. Dr. Rona AYBAY Onuruna Vatandaşlık ve Yabancılar Hukuku Sempozyumu, 12 Mayıs 2015, Ankara.

            [EU Immigration Law in its General Framework]

 

İlke GÖÇMEN, “Türkiye – AB Geri Kabul Anlaşması”, Mülteci Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu, 1-2 Ekim 2015, Ankara.

            [Turkey – EU Readmission Agreement]

 

 

İlke GÖÇMEN, “Avrupa Birliği Göç Hukukunun Genel Çerçevesi”, Milletlerarası Özel Hukukta Güncel Konular Sempozyumu, 21-22 Nisan 2016, Eskişehir.

            [General Framework of European Union’s Immigration Law]

 

İlke GÖÇMEN, “EU-Turkey Readmission Agreement in the wake of the Migrant Crisis: What might go wrong with it?”, Paper presented to the UACES Conference, 5-7 September 2016, London, United Kingdom.

 

İlke GÖÇMEN, “Türkiye – Avrupa Birliği Geri Kabul Anlaşması: Bununla ilgili olarak Ne Yanlış Gidebilir?”, ADOM Söyleşileri 2: Avrupa Birliği’nde Hukuk, Güvenlik ve Göç”, 3 Kasım 2016, Eskişehir.

            [Turkey – European Union Readmission Agreement: What might go Wrong with It?]

 

İlke GÖÇMEN, “Avrupa Birliği Adalet Divanının C-65/16 sayılı ve 19 Ekim 2017 tarihli İstanbul Lojistik Kararı ve Olası Yansımaları”, Türkiye-AB Ortaklık Hukukunda Son Gelişmeler: ABAD’IN İstanbul Lojistik Kararı ve Türkiye-AB Gümrük Birliğine Etkisi Paneli, 20 Aralık 2017, Ankara.

[Istanbul Lojistik Judgement of the Court of Justice of the European Union, numbered C-65/16 and dated 19 October 2017, and its Potential Reflections]