PROF.DR. BERNA KENDİRLİ    
Adı : BERNA
Soyadı : KENDİRLİ
E-posta : kendirli@ankara.edu.tr
Tel : 0 312 596 11 45
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/berna-kendirli
Kişisel Akademik Bilgiler


Eğitim ve Akademik Deneyim

Prof.

2016

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Doç. Dr.

2006

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Dr.

1995

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Yalova ve Çevresindeki Kesme Çiçek Seralarında Sera İçi Koşulların Yeterlilikleri ve Geliştirme Olanakları

Yüksek Lisans

1991

Ankara Ün. Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü
Ankara’da Seraların Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri

Araş. Gör.

1989

Ankara Ün. Ziraat Fak. Kültürteknik Bölümü

Lisans

1988

Ankara Ün. Ziraat Fak. Kültürteknik Bölümü


Uzmanlık Alanları


Seraların planlanması ve projelenmesi, Seralarda iklimsel çevre yönetimi, Tarımsal yapıların planlanması, Ürün depolama yapılarının planlanması ve projelenmesi, Tarımsal yapılarda çevre koşullarının denetimi


Verdiği Lisans Dersleri


Sera Planlaması

Mukavemet

Tarımsal Yapılar

Mühendislik Mekaniği

Yapı Malzemeleri

Tarımsal Yapılar ve Sulama

Seraların Tasarımı

Kırsal Yerleşim Tekniği

Tarımsal Yapıların Tasarımı

Tarımsal Meteoroloji

Ölçme Bilgisi

 

 

Verdiği Lisansüstü Dersler


Bitkisel Üretim Yapıları

Bitkisel Üretim Yapılarında İklimsel Çevre Yönetimi

Tarımsal Ürün Depolama Yapıları

 

 

Danışmanlığında tamamlanan tezsiz yüksek lisans çalışmaları


Asuman CEYLAN.2018.Zeytinyağı Sektörü Atıklarının Sera Isıtmasında Kullanımı.

Akın ÜNLÜ.2015.Eskişehir Anadolu Tarım İşletmesindeki Basınçlı Sulama Sistemlerinin İncelenmesi.

Burak ONUR.2015.Seraların Güneş Enerjisi ile Isıtılması ve Ankara Örneği.

Fatma CEBELİ.2010.Yozgat İli Seracılığında Jeotermal Enerjinin Kullanım Olanakları.

 

 

Danışmanlığında tamamlanan tezli yüksek lisans çalışmaları


Şuayıp YÜZBAŞI.2012.Bandırma İlçesi Kasaplık Piliç İşletmelerinin Yapısal ve Fonksiyonel Özellikleri.

Özlem YILDIZ.2018. Batı Akdeniz Havzasında Sera Ortamında Yetiştirilen Ürünlerin Bitki Su Tüketimi Değerlerinin Hesaplanması.  


 

Tamamlanmış Araştırma Projeleri


·  Sera Koşullarında Yetiştirilen ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Başsalatanın (Lactuca sativa var. Capitata) Sulama Zamanının Planlanması
Destekleyen : BAP (1992-1995)


Aldığı Görevler


Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği   (2011-2015) 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayın Komisyonu Üyeliği  (2012-2015)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi Bölüm Editörlüğü  (2012-2015)

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ulusal Bilimsel Aktiviteleri Destekleme Komisyonu Üyeliği (2017- ....)


Yayınlar


· Ceylan, A. ve Kendirli,  B. 2018. Zeytinyağı Sektörü Atıklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı. 13:(2), 53-61.

 · Çakmak, B. ve Kendirli, B. 2016. Modern Sulama Yöntemleri ve Su Tasarrufu. Bursa Tarım Kongresi 2016.TÜYAP Kongre Merkezi. 13-15 Ekim 2016, Bursa. (Poster)

 · Şahin, G. ve Kendirli, B. 2016. Yeni Bir Zirai İşletme Modeli: Dikey Çiftlikler. TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu. 13-14 Ekim 2016, Ankara, s: 682-695. (sözlü)

·  Kendirli, B., Polat, H.E. and Avcı, S. 2015. The Use of Active Solar Energy Systems for Heating Greenhouse: Central Anatolia Case Study. International Conference on Civil and Environmental Engineering (Cappadocia-2015). May 20 – 23, 2015, Nevşehir, Turkey. (Poster ).

· Kendirli, B. 2015. Sera Isıtma Gereksiniminin Tahmininde Farklı Yaklaşımların İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi.10:(2), 125-134.

· Kendirli, B. 2015. Seralarda Sulama Sistemleri. Agrotime Uluslararası Bitkisel Üretim ve Hayvancılık Dergisi. 3: (18), 48-51. 

 · Kendirli, B. 2015. Sera Tipleri ve Yapı Malzemeleri. Tarım Türk Seracılık Dergisi.10: (56), 32-36.

· Kaya, B., Baytorun, N, Olgun, M., Kendirli, B. 2014. Determining the Greenhouse Fuel Consumption in Mersin Climate Conditions. 25th International Scientific - Experts Congress on Agriculture and Food Industry 25-27 September, Çeşme-İzmir/Turkey.

· Çakmak, B., Gökalp, Z. ve Kendirli, B. 2013. Sürdürülebilir Tarımsal Su Yönetimi. 3.Uluslar arası Bursa Su Kongresi. 22-24 Mart 2013, Bursa. (Sözlü)

· Kendirli, B. 2012. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Seracılık. Standard Ekonomik ve Teknik Dergi. Yıl:51, Sayı:599, s.66-73. 

· Yüzbaşı, Ş. ve Kendirli, B. 2012. Bandırma İlçesinde Kümes Tasarımına Etkili Olan İklimsel Kriterlerin Belirlenmesi. II. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2012, Bornova, İzmir. (Poster) 

· Şahin, G. ve Kendirli, B.2012. Türkiye’de Cam Seraların Tarihsel Gelişimi. II. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2012, Bornova, İzmir. (Poster) 

· Şahin, G. ve Kendirli, B.2012. Türkiye’de Örtüaltı Kesme Çiçek Yetiştiriciliği. II. Ulusal Sulama Ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu. 24-25 Mayıs 2012, Bornova, İzmir. 

· Kendirli, B. ve Kaya, B. 2012. İç Anadolu Bölgesi Jeotermal Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanım Olanakları. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi. 15-19 Şubat 2012, Belek, Antalya. 

· Şahin, G. ve Kendirli, B. 2012. Türkiye’de Örtüaltı Meyve Yetiştiriciliği. Akdeniz  Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. (25):1, s.9-15. 

· Kendirli, B., Polat, H.E., Kaya, B. ve Olgun, M., 2011. Eskişehir İli Seracılığının Geliştirilmesinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi. Uluslar arası Katılımlı 1. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi Bildirileri. 27-30 Nisan 2011. Cilt II. s.957-968., Eskişehir. (Poster)

· Atılgan, A., Emekli, N.Y., Kendirli, B. ve Emekli, Y. 2011. Air Exchange Rates in Greenhouses with Different Types of Ventilation Opening in the Western Mediterranean Region of Turkey. The Philippine Agricultural Scientist (PAS). Vol. 94 (1). s.1-5. 

· Cebeli, F. ve Kendirli, B. 2011. Yozgat İli Seracılığında Jeotermal Enerjinin Kullanım Olanakları. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 3 (2), s.55-65. 

· Çakmak, B and B. Kendirli, 2010. Waste Water Treatment Practices in Turkey During The Process of Harmonization with The European Unıon. International Sustainable Water and Wastewater Management Symposium Proceedings.Volume II.p.828-840, 26-28 October 2010.Konya (Poster ).

· Çakmak, B., A. Kibaroğlu, B. Kendirli and Z. Gökalp, 2010. Assessment of the Irrigation Performance of Transferred Schemes in Turkey: A Case Study Analysis. Irrigation and Drainage, 59, 138-149.

·  Emekli, N.Y., B. Kendirli and A. Kurunç, 2010. Structural Analysis and Functional Characteristics of Greenhouses in the Mediterranean Region of Turkey. African Journal of Biotechnology, Vol 9 (21), 3131-3139.

·  Polat, H.E., B. Kendirli ve M. Olgun, 2010. Seraların Isıtılmasında Biyogazdan  Yararlanma Olanaklarının Belirlenmesi. I. Ulusal Sulama ve Tarımsal Yapılar Sempozyumu Bildirileri. 27-29 Mayıs 2010. Kahramanmaraş.

·  Kendirli, B. ve B. Çakmak, 2010. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sera Isıtmasında Kullanımı. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi. 2 (1), 95-103.

· Çakmak, B., H. E. Polat, B. Kendirli ve Z. Gökalp, 2009. Evaluation of Irrigation Performance of Asartepe Irrigation Association: A Case Study From Turkey. Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 1, 1-8.

·  Kendirli, B. and B. Çakmak, 2007.“Economics of Cut Flower Production in Greenhouses: Case Study from Turkey",Agricultural Journal, 2, 499-502.

·  Çakmak, B., B. Kendirli ve Y. Uçar, 2007.“Evaluation of Agricultural Water Use: A Case Study for Kızılırmak Basin”, Namık Kemal Üniv. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi,4, 175-185.

·  Kendirli, B., B. Çakmak, Z. Gökalp, 2007. "Analysis of Climate Factors for the Development of Greenhouses in Eastern Blacksea Region", Building and Environment. 42 (7): 4072-4078.

·  Kendirli, B. 2006.“Structural Analysis of Greenhouses: A Case Study Turkey”, Building and Environment, 41, pp.864-871.

·  Kendirli, B., B. Çakmak ve Y. Uçar, 2005. “Salinity in the Southeastern Anatolia Project (GAP), Turkey: Issues and Options”, Irrigation and Drainage, 54, pp.115-122.

·  Kendirli, B., B. Çakmak ve Z. Gökalp, 2005. “Assessment of Water Quality in Turkey”, Water International, 30, pp.446-455.

·  Kanber, R., M.A. Çullu, B. Kendirli, S. Antepli ve N. Yılmaz, 2005.“Sulama, Drenaj ve Tuzluluk”, Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, s.213-251, Ankara.

·  Çakmak, B., B., Kendirli, M. Yıldırım, 2005."Türkiye’de Sulama Uygulamaları ve Basınçlı Sulama Uygulama Olanakları", II. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 9-11 Kasım 2005, s:25-37, Ankara.

·  Kendirli, B., B. Çakmak, 2005. "Sulanan Tarım Arazilerinde Problemler ve Çözüm Önerileri", TÜRKTARIM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, Sayı: 164, s.28-32, Ankara.

·  Kendirli, B. ve B. Çakmak, 2004.“Irrigation and Economic Aspect of Vineyard in Gediz Basin of Turkey,” Pakistan Journal of Biological Science, 7, pp.514-517,Pakistan.

·  Kendirli, B. 2004.“Sera İşletmelerinin Planlanmasında Sistem Yaklaşımı”, Derim Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 21, s.35-43,Antalya.

·  Çakmak,B. ve B. Kendirli, 2004.“Malatya Yöresinde Kayısının Sulama Programı”, Kooperatifçilik Dergisi, 144, s.49-62, Ankara.

·  Kendirli, B., B. Çakmak ve D. Kesmez, 2003. “Sulamada Atıksu Kullanımı”, II. Ulusal Sulama Kongresi, s.236-246, İzmir.

·  Çakmak, B., B. Kendirli ve S. Kodal, 2003. “Çiftçilere Yönelik Sulama Takviminin Oluşturulması, Malatya Örneği”, II. Ulusal Sulama Kongresi, s.360-371, İzmir.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2003. “İncir Yetiştiriciliğinde Sulama”, Ekin Dergisi, 24, s. 88-92.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2003. “Kayısı Sulaması”, Ekin Dergisi, 23, s.84-91.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2002. “Gediz Havzasında Zeytinin Sulanması ve Ekonomik Yönü”, Akdeniz Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 15, s.69-77.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2002. “Sürdürülebilir Tarımda Sulama ve Çevre”,TÜRKTARIM Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Dergisi, 145, s.21-23.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2002.“Zeytinin Sulanması”, Ekin Dergisi, 19, 34-44.

·  Kendirli, B. 2002. “Ülkemizde Seraların Isıtılmasında Jeotermal Enerji Kullanımı”, Ekin Dergisi, 19, s.20-26.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2002.“Irrigation Management in Turkey”, Atatürk Üniv. Ziraat Fakültesi Dergisi, 33, s.245-251.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2001.“Bağ Sulaması”, Ekin Dergisi, 18, s.77-82.

·  Kendirli, B. 2001. “Harran Ovası Sulama Birliklerinde Antepfıstığının Sulama Planlaması”, Tarım Bilimleri Dergisi. 7, s.114-120.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2001.“Konya Ovası Sulamalarında Tabansuyu ve Tuzluluk Sorunları”, Tarım Bilimleri Dergisi. 7, s.41-47.

·  Çakmak, B. ve B. Kendirli, 2001.“Tarımda Atıksu Kullanımı”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 332, s.31-38.

·  Kendirli, B. ve B. Benli,2001. “Türkiye’de Su Kalitesinin İzleme ve Değerlendirilmesi”, Ziraat Mühendisliği Dergisi, 331, s.14-24.

·  Aküzüm,T., B. Çakmak ve B. Kendirli, 2001. “GAP Sulamalarının Çevresel Yönden Değerlendirilmesi”, 1. Ulusal Sulama Kongresi, 27-33, Antalya.

·  Kendirli, B., B. Benli, 1999. "Seraların Çevre Denetiminde Otomasyon", VII. Kültürteknik Kongresi Bildirileri, 11-14 Kasım 1999, s: 373-383, Kapadokya.

·  Kendirli, B. ve A. Öztürk, 1998.“Su Kalitesinin İzleme ve Değerlendirilmesi”, TOPRAKSU Dergisi, 1-2, s.24-31.

·  Kendirli, B., K. Demir ve B. Çakmak, 1997.“Farklı pH Derecelerinde Sulama Sularının Hıyar (Cucumis sativus L.) Fidelerinin Kalite Özelliklerine Etkileri”, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s.447-460, Bursa.

·  Kodal,S., T. Aküzüm, B. Çakmak ve B. Kendirli, 1997. “Urfa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Tarla Bitkilerinin Yeterli ve Kısıtlı Su Koşullarında Sulama Programları”, 6. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s.354-363, Bursa.

·  Olgun, M., B. Kendirli. ve M.Y. Çelik, 1997. “Yalova İlinde Farklı Özelliklerdeki Seralar İçin Isıtma Gereksinimlerinin Belirlenmesi”, Tarım Bilimleri Dergisi, 3, s.1-7.

·  Kodal, S., B. Çakmak, B. Kendirli ve K. Demir, 1996. “Şanlıurfa Yöresinde Yetiştirilen Bazı Sebzelerin Su Bütçesi Yaklaşımına Göre Sulama Zamanının Planlanması”, GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu, s.193-201, Şanlıurfa.

·  Öneş, A., K. Demir, B. Çakmak ve B. (Cartoğlu) Kendirli, 1995. “Sera Koşullarında Yetiştirilen ve Damla Sulama Yöntemi ile Sulanan Başsalatanın (Lactuca sativa var. Capitata) Sulama Zamanının Planlanması”, 5. Ulusal Kültürteknik Kongresi, s.207-219, Antalya.

·  Çakmak,B., B. Cartoğlu, H. Tanrıvermiş., 1993. "Türkiye’de Sera Sigortaları ve Geliştirilebilme Olanakları", Çiftçi ve Köy Dünyası. Cilt:9, Sayı:101, s:27-32,Ankara.

·  Cartoğlu, B., 1991. "Seralarda Isıtma ve Soğutma Denetimi", Bahçe & Sera Uluslararası Meyvecilik, Sebzecilik ve Çiçekçilik Dergisi.Sayı:2, s:51-53, İstanbul.

·  Öneş, A. ve B. Cartoğlu, 1990. “Kamu Kuruluşlarındaki Seraların Yapısal Özellikleri ve Sorunları”,Türkiye 5. Seracılık Sempozyumu, s.425-429, İzmir.

·  Cartoğlu, B., 1990."Sera Tipleri ve Konstrüksiyon Özellikleri", Bahçe & Sera Uluslararası Meyvecilik, Sebzecilik ve Çiçekçilik Dergisi.Sayı:1, s:32-35, İstanbul.