DOÇ. DR. KAAN ZÜLFİKAR DENİZ    
Name : KAAN ZÜLFİKAR
Surname : DENİZ
E-Mail : zlfkrdnz@yahoo.com, kzdeniz@ankara.edu.tr
Phone Number : (0312) 222 05 39-40
Title : DOÇ. DR.
Unit : INSTITUTE OF EDUCATIONAL SCIENCES
Department : Measurement and Evaluation
Personal Information

  Education:           

Institution

[ Date from - Date to ]

Degree(s) or Diploma(s) obtained:

Ankara University, Turkey [2003-2008]

Ph.D. in Measurement and Evaluation

Hacettepe University, Turkey [2001-2003]

M.Sc in Measurement and Evaluation

Hacettepe University, Turkey [1997-2001]

Graduate in Measurement and Evaluation

Other skills:  Fully computer literate, Use and teach of Statistic Programs e.g AMOS, Lisrel, Iteman, TAP, BILOG, MULTILOG, Nvivo, SPSS, Statistica etc.

Present position: 

Ankara University Exam Management Center Director 2014-....

 Vice Director of Ankara University Continuing Education Center (ANKUSEM) (2013-2015)

Years within the firm: 17

 Key qualifications: 

Over 2 years, project experience named “The Effectiveness of the Dialogic Book Reading Program to Improve Early Literacy Skills of Kindergarten Children”

Over 12 years of professional experience at statistical analysis with statistic programs;

Over 12 years of scientific research experience of national and international projects;

Over 12 years of statistical analysis experience of national and international projects;

Over 5 years, I have given master and doctoral courses about multivariate statistics, statistic and scientific research methods; 

Over 10 years, I have advised on scientific research methods and multivariate statistical analysis to postgraduate students and researchers;

 


PROJECTS


Project

Institution 

Date

Task

Type of project

Video Enriched Education Program for Parents of Gifted Children

TÜBİTAK

2018-…

Researcher

National

The Effects of Enrichment Methods Based on the Schoolwide Enrichment Model on Primary School Children

TÜBİTAK

2016-2018

Researcher

National

 

Adaptıng The Incredıble Years Teacher Classroom Management Program In A Classroom Envıronment: A Sample Of Turkey

 

 

TÜBİTAK

 

 

2016-2018

 

Researcher

 

National

Strengthening Program for Guidance Teachers on Reproductive Health in Adolescence

 

UNICEF

2013-2014

Researcher

International

Social Media as Catalyser for Cross-National Learning

TÜBİTAK

2012-2013

Researcher

International

The Effectiveness of the Dialogic Book Reading Program to Improve Early Literacy Skills of Kindergarten Children

TÜBİTAK

2011-2013

Researcher

National

Teaching visual arts in primary school teaching departments with postmodern art education approach

Ankara University

2011 – 2012

Researcher

National

Determining candidates of religion culture and moral knowledge teachers’ attitude towards art and role of art in contributing their personal development

Ankara University

2009 – 2010

Researcher

National

Career Guidance and Career Counseling Business Club Project

Ankara Chamber of Industry 

2005 – 2006

Researcher

International

 

  Professional experience

Date from - Date to

Location

Company

Position

2017 – ...

Ankara

Ankara University, Faculty of Educational Sciences

Assoc. Professor

2010 – 2017

Ankara

Ankara University, Institute of Educational Sciences

Assist. Professor

 2002 – 2010

Ankara Ankara University, Faculty of Educational Sciences
Research Assistant

CURRICULUM DEVELOPMENT STUDIES

Ministry of Education

Information Technology and Software Curriculum Development Study

2012

Ministry of Education  

Law and Justice Curriculum Development Study

2012-2013

 

ARTICLES


DOĞAN-GÜLDENOĞLU, B. N. ve DENİZ, K. Z. (2018). Türk dili ve edebiyatı öğretmen adaylarının mesleki ilgilerinin incelenmesi. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1971-1979. doi:10.24106/kefdergi.439515

DİNÇER, Ç., DENİZ, K. Z., AKGÜN, E. ve ULUBEY, Ö . (2018). Sınıf Yönetiminde Öğretmen Stratejileri Envanterinin Türk Kültürüne Uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 355-371. DOI: 10.17860/mersinefd.361859 http://dergipark.gov.tr/mersinefd/issue/36659/361859

Onan, A., Simsek, N., Elcin, M., Turan, S., Erbil, B., & Deniz, K. Z. (2017). A review of simulation-enhanced, team-based cardiopulmonary resuscitation training for undergraduate students. Nurse education in practice27, 134-143.

DENİZ, K. Z., & SARANLI, A. G. (2017). Sınıf Etkinliklerim Ölçeği’nin (SEÖ) Türk Kültürüne Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology8(2), 169-182.  http://dergipark.gov.tr/epod/issue/28901/291825

Onan, A., Turan, S., Elcin, M., Simsek, N., & Deniz, K. Z. (2017). A Test Adaptation of the Modified Readiness for Inter-professional Learning Scale in Turkish. INDIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH51(2), 207-215.  https://www.ijper.org/article/546

Saranlı, A. G., Er, S. ve Deniz, K. Z. (2017). Okul öncesi dönemdeki üstün yetenekli çocukların dil gelişimlerinin analizi. Yaşadıkça Eğitim, 31 (1), 1-20.  http://dergipark.gov.tr/uploads/issuefiles/6be9/b921/f317/596773f65c9ee.pdf

GÖZEN, G., & DENİZ, K. Z. (2016). Comparison of Instructor and Self-Assessments on Prospective Teachers' Concept Mapping Performances Through Generalizability Theory. International Journal on New Trends in Education and Their Implications7(1), 28-40.  http://www.ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/03.goksu_gozen.pdf

Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, A. D., Karaman, G., Tufan, M., Bahap-Kudret, Z., & Deniz, Z. (2016). An adapted dialogic reading program for Turkish kindergarteners from low socio-economic backgrounds. Journal of Education and Training Studies4(7), 179-194.  http://redfame.com/journal/index.php/jets/article/view/1565

Yıldırım E. ve Deniz, K. Z. (2015). A study on assessment tools used by Turkish language                   teachers in respect to the promotion of higher-order thinking skills. Journal of Educational           and Instructional Studies in the World – WJEIS, 5(3), 68-84.  http://www.wjeis.org/FileUpload/ds217232/File/09.esin_yildirim.pdf

Deniz K. Z., Türe E., Uysal A. ve Akar T. (2015). Sosyo-Ekonomik Düzey Değişkenlerinin Kümeleme Analizi ile Belirlenmesi [Determining Socio-economic Status Variables through Cluster Analysis]. İlköğretim Online, 14(1), 108-117. http://ilkogretim-online.org.tr/vol14say1/v14s1m8.pdf

Deniz, K. Z., Türe, E., Uysal, A. ve Akar, T. (2014).Investigation of vocational interest and vocational preference in terms of gender and socio-economic status. Egitim Arastirmalari – Eurasian Journal of Educational Research, 57, 91-112. http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1056255.pdf

Çam, Z., Deniz, K.Z. ve Kurnaz, A. (2014). Okul Tükenmişliği: Algılanan sosyal destek, mükemmeliyetçilik ve stres değişkenlerine dayalı bir yapısal eşitlik modeli sınaması. Eğitim ve Bilim – Education and Science, 39 (173), 312-327. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2951/711

Sarıca A. D., Ergül C., Akoğlu G., Deniz, K. Z., Karaman G., Bahap-Kudret Z. ve Tufan M. (2014). The Reliability and Validity of the Home Early Literacy Environment Questionnaire. International Online Journal of Educational Sciences, 6(2), 444-459., Doi: 10.15345/iojes.2014.02.016.  http://www.iojes.net/userfiles/Article/IOJES_1322.pdf

Deniz, K. Z. (2013). National standardization of the Occupational Field Interest Inventory (OFII) for Turkish Culture according to age and gender. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 50, 163-184. http://www.ejer.com.tr/0DOWNLOAD/pdfler/eng/denizeng50.pdf

Deniz, K.Z., Çam, Z., Uysal, A., Apaydın-Şen, H. & Türe, E. (2013). Investigating Certain Statistical Analyses Used in Multiple Prediction Studies by SWOT Analysis. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 277-295, DOI: 10.1501/Egifak_0000001306 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1838/19346.pdf                       

Deniz, K.Z. (2013). İş ve Meslek Danışmanı adaylarının mesleki ilgi profili. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(1), 49- 65, DOI: 10.1501/Egifak_0000001273 

               http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1799/18995.pdf

Deniz, K. Z., Gülden, Ç. & Apaydın-Şen, H. (2013). The examination of foreign language achievement terms of certain variables [Yabancı dil başarısının bazı değişkenler açısından incelenmesi]. İlköğretim online, 12(2), 436-444. http://ilkogretim-online.org.tr/vol12say2/v12s2m11.pdf

Deniz, K. Z. & Gözen-Çıtak G. (2010). The investigation of factors affecting university students’ attitudes towards participation in scientific research. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2010), 5183-5189. [Online]http://ac.els-cdn.com/S1877042810008839/1-s2.0-S1877042810008839-main.pdf?_tid=8ed892ac-6f58-11e5-b831-00000aab0f27&acdnat=1444486364_7b71c12b08cbc92bc957df0c5ec2ce17

Gözen-Çıtak G. & Deniz, K. Z. (2009).The effectiveness of HIV-AIDS informative education conducted at high schools. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2086–2091. [Online] http://ac.els-cdn.com/S187704280900370X/1-s2.0-S187704280900370X-main.pdf?_tid=b6702cee-6f58-11e5-9d57-00000aab0f27&acdnat=1444486431_bf7077de39b9950e0b1315faae2983f3

Deniz, K. Z. (2009). Occupational Field Interest Inventory (OFII) development study [Mesleki alan ilgi envanteri (MAİ) geliştirme çalışması]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 289-310. [Online] http://efdergi.yyu.edu.tr/makaleler/cilt_vi/haziran/k_z_deniz.pdf

Deniz, K. Z. (2007). Psikolojik ölçme aracı uyarlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 1-16, DOI: 10.1501/Egifak_0000000158 http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/153/1121.pdf

Deniz, K. Z. & Kelecioğlu H. (2005). İlköğretim başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 127-143. http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/649/979.pdf?show
NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE PRESENTATIONS

Deniz, K. Z., Saatçioğlu, Ö. ve Mor-Dirlik, E. (2014). Guttman tipi ölçek geliştirme çalışması. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 9 - 13 Haziran 2014.  http://epod-online.org/wp-content/uploads/2014/07/IV.-Ulusal-E%C4%9Fitimde-ve-Psikolojide-%C3%96l%C3%A7me-ve-De%C4%9Ferlendirme-Kongresi.pdf 

Arslan, O., Gülbahar, Y., Rapp, C. & Deniz, K.Z. (2014). Development and Pilot Implementation of Online Teaching Style Survey (OTSS). In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (pp. 1530-1535). Chesapeake, VA: AACE. Retrieved October 29, 2014 from http://www.editlib.org/p/147682.

Deniz, K. Z., Saatçioğlu, Ö. ve Mor-Dirlik, E. (2014). Öz-belirleme ve çift etmen kuramlarına göre mesleki motivasyon ölçeği geliştirme çalışması. 1st Eurasian Educational Research Congress, 24-26 Nisan, İstanbul. http://ejercongress.org/pdf/EJERCongress2014-BildiriKitabi.pdf

Deniz, K. Z. (2013). National standardization of the Occupational Field Interest Inventory (OFII) for Turkish Culture according to age and gender. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn13), 1-3 July, Barcelona, Spain http://library.iated.org/view/DENIZ2013NAT

Deniz, K. Z, Türe, E., Uysal, A. & Akar, T. (2013). Investigation of vocational interest and vocational preference in terms of gender and socio-economic status. 5th International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn13), 1-3 July, Barcelona, Spain http://library.iated.org/view/DENIZ2013INV

Türe, E., Deniz, K. Z., Uysal, A. ve Akar, T. (2012). Sosyo-ekonomik düzey çıkmazı ve belirlenmesi için bazı değişkenlerle denemelik bir uygulama. 4-6 Ekim 2012’de Kamusal Eğitim Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur, Ankara.

Özer A., İlhan Ç. A., Tanır K. A., Aslan M. C., & Deniz K. Z. (2012, May). Determining candidates of religion culture and   moral knowledge teachers’ attitude towards art and role of art in contributing their personal development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51(2012), 1039-1043. [Online] http://www.sciencedirect.com

Tanır K. A., İlhan Ç. A., Özer A., & Deniz K. Z. (2012, May). Teaching visual arts in primary school teaching departments with postmodern art education approach. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51(2012), 1044-1049. [Online] http://www.sciencedirect.com [Paper presented at the DAE-2012, World Conference on Design, Arts, & Education. 1-3 May, Antalya]

Deniz K. Z. & Gözen-Çıtak G.(2010, Şubat) The Investigation of Factors Affecting University Students’ Attitudes Towards Participation In Scientific Research , WCES 4-8 Şubat 2010, Bahçeşehir Üniversitesi İstanbul

Gözen Çıtak, G. & Deniz, K. Z. (2009, February).The effectiveness of HIV-AIDS informative education conducted at high schools. Paper presented at the Annual Meeting of WCES 2009: World Conference on Educational Sciences, North Cyprus.

Gözen-Çıtak, G. & Deniz, K. Z. (2009).The effectiveness of HIV-AIDS informative education conducted at high schools. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2086–2091. [Online] http://www.sciencedirect.com

Deniz K. Z. & Deniz M. (2006, May). Developing an instrument to measure intimacy in adolescents’ relationships. Paper   presented at the annual meeting of the Tenth European Association for Research on Adolescence Conference, Antalya, Turkey.

Gözen, G. & Deniz, K. Z. (2006, May). Constructing an instrument measuring adolescent attitudes toward informative education of HIV/AIDS. In M.Eskin (Chair), Let’s Talk About HIV/AIDS. Paper presented at the annual meeting of the Tenth European Association for Research on Adolescence Conference, Antalya, Turkey.


BOOK

Ergün, G., Gülçubuk, B., Öğülmüş, S., Özgenç, Ö.Y., Pişkin, M., Savcı, İ., Varçın, R. & Deniz K. Z. (2005). İşletmelerde Kariyer Planlaması El Kitabı (Ed. Recep Varçın). Ankara Sanayi Odası ve A.Ü. İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi.

 

§ Workshop: “How to have a career in psychology?”/ 10th European Association for Research on Adolescence Conference/  Dr. Nicolas Emler

§ Workshop: “New Methods for The Analysis of Change and Development: Growth Curves and Beyond”/ 10th European Association for Research on Adolescence Conference/ Dr. Wim Beyers

§ Workshop: “Scientific Writing”/ 10th European Association for Research on Adolescence Conference / Dr. Alexander Grob - Dr. Marcel van Aken

§ Workshop: “Qualitative Analysis on Researchs of Child and Adolesence  Çocuk ve Ergen Araştırmalarında Niteliksel Çözümlemeler: Görüşme, Kayıt ve Metinlerin Kodlanması ve Çözümlenmesi”  / Dr. Terry Honess

 

University Courses

Multivariate Statistical Analysis (PhD.) (2010 – Present)

Research Methods (Ma) (2010 – Present)

Statistics (Ma) (2010 – Present)

Quantitative Research Methods and Statistical Analysis (Ma) (2010 – Present)

 

Continuing Education Center Courses

Quantitative Data Analysis with SPSS (May – 2013)

Quantitative Data Analysis with SPSS (June – 2013)

Quantitative Data Analysis with SPSS (October – 2013)