PROF.DR. GÜLSÜN LEYLA UZUN    
Name : GÜLSÜN LEYLA
Surname : UZUN
E-Mail : luzun@ankara.edu.tr, gulsunleylauzun@gmail.com
Phone Number : 3123103280/1631
Title : PROF.DR.
Unit : THE FACULTY OF LANGUAGES, HISTORY AND GEOGRAPHY
Department : LINGUISTICS DEPARTMENT
Personal Information

EDUCATION

2010 - Professor - Ankara University /Department of Lingistics

2002 - Associate Professor - Ankara University / Department of Linguistics

1992 - Doctorate - Ankara University /Department of Linguistics

1988 - MA - Ankara University /Department of Linguistics

1985 - BA - Ankara University / Department of Turkish Language and Literature

 

ACADEMIC EXPERIENCE

1986–1992: Research Assistant , Ankara University / Department of Linguistics

1992: Dr. Research Assistant, Ankara University / Department of Linguistics

1992–1998: Assistant Professor, Ankara Univerity / Department of Linguistics

1998–2000: Lecturer, Universität Essen (Germany) Department of Turkkish Teaching

2000–2002: Assistant Professor, Ankara University /Department of Linguistics

2002:Associate Professor, Ankara University/ Department of Linguistics

2003–2004: Agent Professor, Universität Duisburg-Essen (Germany) Department of Turkish Teaching

2004- 2009: Associate Professor, Ankara University /Department of Linguistics

2009 - 2011: Foreign Full Professor, Hankuk University of Foreign Studies (Korean)Department of Turkish and Azerbaijani

 

COURSES GIVEN FOR THE LAST FIVE YEARS

Lexical Semantics (BA 1st class) A. Ü. Depatment of Linguistics

Sentence Semantics (BA 2nd class) A. Ü. Depatment of Linguistics

Textlinguistics (BA 3th class) A. Ü. Depatment of Linguistics

Discourse Linguistics (BA 4th class) A. Ü. Depatment of Linguistics

Semantics I-II (MA) A. Ü. Depatment of Linguistics

Theory of Grammer and Cohesion I-II (PhD) A. Ü. Depatment of Linguistics

Writting Teaching (PhD) A. Ü. Dilbilim Department of (Turkish Education and Teaching)

Reading Teaching (PhD) A. Ü. DilbilimDepartment of (Turkish Education and Teaching)

Creative Writing (MA) A. Ü. Dilbilim Department of (Turkish Education and Teaching)

Historical Development of Turkish (MA) Hankuk University of Foreign Studies- South Korean

Textlinguistics (MA) Hankuk University of Foreign Studies - South Korean NP

Semantics (MA) Hankuk University of Foreign Studies - South Korean MA and PhD


SUPERVISED MA AND PhD DISSERTATIONS

1) İşsever, Selçuk (1995) Türkçe metinlerdeki bağlantı öğelerinin metindilbilim ve kullanımbilim açısından işlevleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

2) Beyosmanoğlu, Kıvanç (1999) Anlamlandırma sürecinde işleyen kurallar ve şiir metinleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

3) Gültekin, Nilüfer (2000) Metin oluşum sürecinde gönderimsel bağdaşıklığın değeri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

4) İşsever, Selçuk (2000) Türkçede bilgi yapısı. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

5) Merih, Günay (2000) Söylem ve cinsiyet: Sözcük türlerinin ve söylem belirleyicilerinin kullanımındaki kimi görünümler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

6) Eryılmaz, Nadir Esat (2002) Metinsel şema oluşturma ölçütlerinin bilgi yönetimi ve öğrenme stratejileri bağlamında "tıbbi söylem" e ve "tıp bilişimi" ne uygulanması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

7) Fidan, Özden (2002) Türkçede bilimsel metinlerde üstsöylem belirleyicileri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

8) Erk-Emeksiz, Zeynep (2003) Özgüllük ve belirlilik. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

9) Yazıcı, Nermin (2004) Anlatı metinlerinde ön ve arka planı belirginleştiren dilsel görünümler: Türkçe üzerine gözlemler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

10) Çetinkaya, Gökhan (2004) Anadilinde ve yabancı dilde okuma sürecine yönelik gözlemler: Okuma-anlama stratejileri üzerine uygulamalı bir çalışma. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

11) Özmen, Neslihan (2006) Söylemde zamansal ilişkiler: Türkçeden tanıtlarıyla bir uygunlaştırma modeli önerisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

12) Yarar, Özge (2006) Anlatı metinlerinde metin dünyasını belirginleştiren dilsel düzenlemeler. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

13) Boy, Meltem (2006) 5. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki etkinliklerin öğrenme ve öğretme kuramları açısından değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

14) Kırkıcı, Keriman (2006) Türkçenin ikinci dil olarak ediniminde adıl-düşürme değiştirgeni. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

15) Dağ, Özlem (2007) İlköğretim Türkçe ders programlarına (1981-2005) eğitsel dilbilim açısından eleştirel bir bakış. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

16) Anastasiou, Dimitrios (2007) Türkçe ve Yunancada uç noktalı yapının dönüşümleri ve karşılaştırması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

17) Aksu, Özlem (2008) Politik söylem ve gerçeklik sunumu: Bir örneklem. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

18) Lio, Zhao (2008) Türkçe bildiri tümcelerinde yüklemin yapılanışı: Belirtiler ve anlamları. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

19) Ülper, Hakan (2008) Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi programının öğrenci başarısına etkisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

20) Uçar, Aygül (2009) Türkçe eylemlerde çokanlamlılık: Uygunluk Kuramı çerçevesinde bir çözümleme. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

21) Irmak, Serpil (2009) Türkçe alanyazında yabancı dilde öğretim anadilinde öğretim ilişkisi üzerine tartışmalar. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

22) Acar, Can M. Güneş (2009) Ağ tabanlı bir derlem yönetim sistemi önerisi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

23) Oymak, Gaye (2009) Sinema metinlerinde anlatı çözümlemesi: Zeki Demirkubuz filmleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

24) Bozkurt, Serhat (2009) Karşılaştırmalı metin türünde yazma edimi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

25) Gül, Demet (2010) Tanıtsallığın durum anlambilimsel sunumu: Türkçede tanıt türleri. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

26) Çetinkaya, Gökhan (2010) Türkçede metinlerin okunabilirlik düzeylerinin tanımlanması ve sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

27) Esmer, Elçin (2010) Okuma anlama becerisi ile yazılı anlatı metni üretme becerisinin etkileşimi: 6. sınıf öğrenci metinleri üzerine betimsel bir çalışma. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

28) Bozkurt, Ümit. “Kavram Öğrenme Sürecinde Yazınsal Metinler” .Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.


PUBLISHED PAPERS 

Uzun, G. L. (2010) Narrative differences between Orkhon inscriptions. Journal of Korean Association of the Islamic Studies, 20-2, 236-255.

 Ülper, H. ve L. Uzun (2009) Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretimi izlencesinin öğrenci başarısına etkisi. İlköğretim Online, 8 (3), 651–665. [Online] http://ilkogretim-online.org.tr/vol8say3/v8s3m3.pdf

Uzun, L. (2009) Yaratıcı bir süreç olarak okuma. Dil Dergisi, 143, 7–19.

Huber, E. ve L. Uzun (2001) Metin türü ve yazma edimi ilişkisi: Bilimsel metin yazma edimi. Dilbilim Araştırmaları, 9–35. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

Uzun, L. (2001) Bilimsel metne özgü önbiçimlenişler ve bilimsel metin yazma edimi. Anatolia, Yıl 12, Güz, 197-204.

Subaşı Uzun, L. (1996) Anlamlandırma sürecinde kimi eğilimler ve cinsiyet değişkeni. Dilbilim Araştırmaları, 88–99. Ankara: Bizim Büro.

Subaşı Uzun, L. (1991) Deyimleşme ve Türkçede deyimleşme dereceleri. Dilbilim Araştırmaları, 29–39. Ankara: Hitit.

Uzun, L. (1999) 1945’ten bu yana Türkçe sözlükler. Kebikeç (7–8), 53–57.


BOOKS AND BOOK CHAPTERS
BOOKS
Uzun, L. ve İ. Keçik (2001) Türkçede sözlü ve yazılı anlatım, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını.
Subaşı Uzun, L. 1995. Orhon Yazıtları'nın metindilbilimsel yapısı. Ankara: Simurg.
Uzun, N. E., L.Uzun, Y. Kotan Aksan ve M.Aksan (1992) Türkiye Türkçesinin türetim ekleri: Bir Döküm Denemesi. Ankara.
 
BOOK CHAPTERS
Çetinkaya, G. ve L. Uzun (2010) Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirlik özellikleri, içinde (ed.: H. Ülper) Türkçe ders kitabı çözümlemeleri, Ankara: PegemA Yayıncılık.
Uzun, L. (2003) Orhon Yazıtları'nın söylemsel özelliklerine ilişkin birkaç gözlem içinde (ed. haz.: A. Ata ve M. Ölmez) Mustafa Canpolat Armağanı, 261–280. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını.
Uzun, L. (2003) Neden anadili öğretimi? Nasıl bir anadili öğretimi? içinde: Cumhuriyetimizin 80. Yılında Türkçemiz, 55-60. Ankara: ANAÇEV Yayını.
Uzun, L. (2002) Dilbilim alanında Türkçe yazılan araştırma yazılarında metin dünyasına ilişkin düzenlemeler içinde (ed.: L. Uzun ve E. Huber) Türkçe Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler. Essen: Die Blaue Eule.
Subaşı Uzun, L. (1998) Türkçe Sözlük’te gezgin sözcükler, içinde (ed.: K. İmer ve L. Subaşı Uzun.) Doğan Aksan Armağanı, 165–181. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayını.
Subaşı Uzun, L. (1992) Anlamlandırma sürecinde deyim yapıları içinde (ed. haz.: C. Aksoy, G. Doğan ve A. Kocaman) 20. Yıl Yazıları, 305–318. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Dilbilim Bölümü Yayını.
Subaşı Uzun, L. (1991) Türkçedeki deyim yapılarında biçimbilimsel ve sözdizimsel özellikler, içinde (ed. haz.: A. Sezer ve S. Koç) Dilbilim Yazıları, 57–64. Ankara: Usem.
İmer, K. ve L. Subaşı Uzun (1989) Türkçe öğretiminde dilbilimin önemi, içinde (ed.: F. Ö. Ekmekçi ve V. Ülkü) Dil Bilimi Uygulamaları, 27–36. Adana: Çukurova Üniversitesi Yayını.

EDITED BOOKS

Uzun, L. ve Ü. Bozkurt (ed.) Türkçe Öğretiminde Kuramsal ve Uygulamalı Tartışmalar, Essen: Die Blaue Eule Verlag. (in publish)

Uzun, L. ve Ü. Bozkurt (ed.) (2010) Türkçe Öğretiminde Güncel Tartışmalar, Ankara: Ankara Üniversitesi Basım Evi.

Uzun, L ve E. Huber (ed.) (2002) Türkçede Bilgi Yapısı ve Bilimsel Metinler Essen: Die Blaue Eule Verlag.

İmer, K. ve L. Uzun (ed.) 1998. Doğan Aksan Armağanı. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayını.


ARTICLES PRESENTED AND PUBLISHED IN INTERNATIONAL CONFERENCES

Uzun, L. ve Ü. Bozkurt (2010) Öğrenci metinlerinde görüş içeren bilginin yapılandırılışı ve ilişkilendirilişi, III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı [Dokuz Eylül Üniversitesi; 1-3 Temmuz 2010, İzmir] (full text ın publish)

Uzun, L., Ü. Bozkurt ve T. Erdoğan (2009) Öğrencilerin yaratıcı okuma düzeyleri üzerine gözlemler, II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı [Ankara Üniversitesi; 2-4 Temmuz 2009, Ürgüp-Göreme] (full text ın publish)

Uzun, L., Ü. D. Turan ve Z. Emeksiz (2009) Epistemic stance markers in Turkish academic discourse, 11. Uluslararası Pragmatik Konferansı - 11th International Pragmatics Conference [12–17 July 2009, Melbourne] (full text ın publish)

Uzun, L. (2008) Özneselliğin dilsel kodlanışı: Öğrencilerin yazılı metinlerinde kendini ifade etme ve bakış açısı sunma yapıları ve stratejileri üzerine gözlemler, Uluslararası Türkçe Eğitimi-Öğretimi Kurultayı Bildirileri, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi. (full text ın publish)

Uzun, L. (2008) Orhon yazıtlarında öznellik ve nedensellik sunumları. XIV. Uluslararası Türk Dilbilimi Kurultayı Bildirileri (full text ın publish)

Uzun, L. & Z. Erk Emeksiz (2006) Irrealis modality and discourse structure. In Advances in Turkish Linguistics. Proceedings of tyhe 12th International Conference on Turkish Linguistics. 11-13 August 2004. Dokuz Eylül University, İzmir (S. Yagcioglu, et.al. Eds.) Pp: 279–288.


ARTICLES PRESENTED AND PUBLISHED NATIONAL CONFERENCES

Uzun, L. (2007) Bir proje çalışması: Bilimsel metinler, savlama eylemi ve retorik sunumlar, içinde (ed.: Y. Aksan ve M. Aksan) XXI Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 328–336. Mersin: Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayını.

Uzun, L. (2007) Bilimsel metinlerde savlama yapısı ve bir savlama eylemi olarak nedenleme, TUBİTAK ULAKBİM II. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı Bildirileri.

Subaşı Uzun, L. (2007) Öğrencilerin yazılı anlatım sürecindeki metinleştirme sorunları içinde (ed.: S. Sever) II. Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri, 693–701. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayını. [Online]http://cgsempoz.education.ankara.edu.tr/SBK.pdf

Uzun, L. (2006) Bilimsel söylem ve özellikleri, içinde (ed.: K. Karakütük) TUBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık I. Ulusal Kurultay Bildirileri, 133–140.

Uzun, L. ve Z. Erk Emeksiz (2003) –Ar biçimbiriminin anlamsal ve sözdizimsel yapısı üzerine, içinde (ed.: G. König, N. Büyükkantarcıoğlu ve F. Karahan) XVI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 129–145, Hacettepe Üniversitesi Yayını.

Huber, E. ve L. Uzun (2000) Dilbilim alanında Türkçe yazılan bilimsel metinler üzerine gözlemler, içinde (ed.: A.S. Özsoy ve E. E. Taylan) XIII. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 201–215. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.

 Aksan, D., İ. Ergenç ve L. Subaşı Uzun (1997) Türklerde sözlükçülük, bugün Türkiye’de sözlük, içinde (ed.: D. Zeyrek ve Ş. Ruhi) XI. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 231–236. Ankara: ODTÜ Yayını.

Ergenç, İ. ve Uzun, L. (1995) Bir söylem öğesi olarak ezgi, IX. Dilbilim Kurultay Bildirileri, 121–155, Bolu: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları.

Ergenç, İ. ve L. Uzun (1993) Türkçe Sözlük’te maddebaşı değişimlerinin içeriksel ve sayısal görünümleri, içinde (ed.: K. İmer ve N. E. Uzun) VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 231–236. Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınevi.

Subaşı Uzun, L. (1990) Türkçede bazı metindilbilimsel görünümler üzerine, içinde (ed.: A. S. Özsoy ve H. Sebüktekin) IV. Dilbilim Kurultayı Bildirileri, 71–80, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.


OTHER PUBLICATIONS

Uzun, L. (2006) Neden anadili öğretimi? Nasıl bir anadili öğretimi? (serial writing)

Uzun, L. (2006) Eylemsel öğrenmeden kavramsal öğrenmeye geçiş ve ANADİLİ (serial writing)

Uzun, L. (2006) Sözcük ediniminin kimi özel görünümleri (serial writing)

Uzun, L. (2006) Çocukların ilk sözcükleri ve erken dönem sözvarlığının özellikleri (serial writing)

Uzun, L. (2006) Kavram ve sözcük öğretimi üzerine notlar I (serial writing)

Uzun, L. (2006) Kavram ve sözcük öğretimi üzerine notlar II (serial writing)

Uzun, L. (2006) Kavram ve sözcük öğretimi üzerine notlar III (serial writing)

Uzun, L. (2006) Kavram ve sözcük öğretimi üzerine notlar IV (serial writing)

Uzun, L. (2006) Sözlü ve yazılı anlatım uygulamaları -1 (serial writing)

Uzun, L. (2006) Sözlü ve yazılı anlatım uygulamaları – 2 (serial writing)

Uzun, L. (2006) Sözlü ve yazılı anlatım uygulamaları – 3 (serial writing)

Uzun, L. (2006) “Yazmayı bilmek”ne demektir? Yazma nasıl bir süreçtir? (serial writing)

Uzun, L. (2006) “Özdüzenleme” yapabilen her öğrenci yazabilir (serial writing)

Uzun, L. (2006) İkidillilik olgusu üzerine genel bilgi-1 (serial writing)

Uzun, L. (2006) İkidillilik olgusu üzerine genel bilgi-2 (serial writing)

Uzun, L. (2006) İkidillilik olgusu üzerine genel bilgi-3 (serial writing)

Uzun, L. (2006) İkidillilik olgusu üzerine genel bilgi-4 (seri yazı) Yukarıdaki “seri yazı”lar için bakınız:

Huber, E. ve L.Uzun (1999). Bilimsel Çalışma Kılavuzu. Essen: Almanya Essen Üniversitesi Türkçe Bölümü Yayını.

Subaşı Uzun, L. (1991) Deyimlerde bildirinin düzenleniş biçimi ve özellikleri içinde (ed.: T. Tekin) Türk Dilleri Araştırmaları, 111–120. Ankara: Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi–2.RESEARCH PROJECTS

(Researcher) Türkische Wissenschaftstexte (Türkçe Bilimsel Metinler), Almanya Bilimler Bakanlığı Projesi, Universität Duisburg-Essen, 1998-2000.

(Researcher) Almanya ve Türkiye’de hazırlanan ders kitaplarında sunulan metin dünyaları. Projekt der Körber-Stiftung (Almanya), 2000-2001.

(Executive of project) Sosyal Bilimlerde Yazılan Türkçe Bilimsel Metinlerde Kanıtlama Eylemi ve Retorik Sunumlar, TUBİTAK 107K228 No’lu Araştırma Projesi, 2007-2010.

 

RESEARCH AREAS

Semantics,

Textlinguistics,

Mother tongue Education and Teaching,

Bilingualism