PROF.DR. MUAMMER ESEN    
Adı : MUAMMER
Soyadı : ESEN
E-posta : muammer.esen@hotmail.com, mesen@ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 68 00/1280
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/muammer-esen
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

      ÖZGEÇMİŞ

 

      Rize Öğretmen Okulu Matematik Bölümü (1978)

      Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (1985)

      DİB müftülük sınavlarını kazandı, göreve başlamadı (1985)

      ODTÜ Felsefe Bölümü Yüksek Lisans (devam etmedi; 1985)

      Espiye / Giresun’da öğretmenlik (1986 – 1987)

     Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’nda Araştırma  Görevliliği (Ekim 1987)

     Milli Eğitim Bakanlığı Araştırma Bursu ile bir yıllığına Kahire / Mısır (1990)

      Doktora (1986); Yardımcı Doçentlik (2001).

     Bulgaristan Yüksek İslâm Enstitüsü’nde Öğretim Üyeliği (2003-2004 öğretim yılı)

       Doçentlik (2006); Profesörlük (2012)

     Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı (2012 -    ) 

       Fakülte Kurulu Üyesi (2012 -   )

       Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Kurulu Üyesi; Anabilim Dalı Başkanı (20012 -  )


 

KİTAPLAR

1.   Kelâmullah Tartışmaları ve el- Hayde, Araştıma Yayınları, Ankara 2005.

 

2.    Afganî; Kelâmî ve Felsefî Görüşleri, Araştıma Yayınları, Ankara2006.

 

3.    Kelam Tarihi; Kelam Ekolleri ve Görüşleri, İlâhiyat Yayınları, Ankara 2006.

 

4.  İman, İmanla İlişkili Kavramlar ve Temel İnanç Esasları, İlâhiyat Yayınları, Ankara 2006.

 

5.   Ehl-i Sünnet; Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci, Ankara Okulu, Ankara 2009.

 

6.   Kur’an’da Peygamberlik, Araştırma Yayınları, Ankara 2012.

 

KİTAP ÇEVİRİLERİ

1.  Şerif Murtezâ, Cebir ve Kader Kıskacında İnsan Özgürlüğü, Çev. Muammer Esen, Araştırma Yay., Ankara 2012.

 

 

2. Abdullatif Harputi, Kelam Tarihi, Çev.  Muammer Esen, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005.

 

3.  Gazali, Ehli İçin (el-Maznunu Bihi Ala Gayri Ehlihi), Çev. Muammer Esen, Araştırma Yayınları, Ankara 2005.

 

KİTAPLARDA BÖLÜMLER

 

1.  “İlk Kelam Tartışmaları ve İnanç Grupları’’, Sistematik Kelam, (Edt. Ahmet Akbulut), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Gözden geçirilmiş 5. Baskı, Ankara 2011, s.35-92.

 

2.  “İman ve Eylem”, Sistematik Kelam, (Edt. Ahmet Akbulut), Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Gözden geçirilmiş 5. Baskı, Ankara 2011, s. 219-248.

 

3.  “Nübüvvetin İmkan ve İspatı”, Sistematik Kelam, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Gözden geçirilmiş 5. Baskı, Ankara 2011, s. 249-272.

 

4.  “Ölüm ve Sonrası”, Sistematik Kelam, Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, Gözden geçirilmiş 5. Baskı, Ankara 2011, s. 411-448.

 

5. “Peygamberlik (Nübüvvet) ve Peygamberler”, Matüridî’nin Düşünce Dünyası, (Edt. Şaban Ali Düzgün), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 2011, s. 84-99.

 

 

MAKALELER

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1. “İbn Teymiyye’nin Kelâmullah Tartışmalarindaki Yeri”, Ankara Üniversitesi       İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLII,  Ankara 2001, s. 257 -271.

 

 

 2.   “Sünnî Kelâmın Öncülerinden İbn Küllâb’ın Görüşleri”, Ankara Üniversitesi        İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLII1, Sayı: 1, Ankara 2002, s. 63-79.

 

 

 3. “İnsanın Halifeliği Meselesi”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,      Cilt: XLV, Sayı: 1, Ankara 2004, s. 15 -38.

 

 

4.   “İman Kavramı Üzerine”, Ankara Üniversitesi      İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIX, Sayı: 1, Ankara 2008, s. 79 -91.

 

 

5.  “Matüridî’nin Bilgi Kuramı ve Bu Bağlamda Onun Âlem, Allah ve Kader Konusundaki Görüşlerinin Kısa Bir Tahlili”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: XLIX, Sayı: 2, Ankara 2008, s. 45 -56.

 

 

6.   “Dini Düşüncede Tecdid”, Kelam Araştırmaları Dergisi, Cilt. 7, Sayı. 2, Ankara 2009, s.39-52.

 

 

7.   “Kur’an’ın Ehl-i Kitaba Bakışı”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: LI, Sayı: 1, Ankara 2010, s. 93 -110.

 

 

8.  “Hz. İbrahim’in İmanı ve Tevhid Mücadelesi”,  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: LII, Sayı: 2, Ankara 2011, s. 111-128.

 

 

9.  “Kur’an’da Akıl-İman İlişkisi”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  Cilt: LII, Sayı: 2, Ankara 2011, s. 85-96.

  

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 

1.   “The Discourse of Takfîr; İts Political and İdeological Reflections”, Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı: 2008/13, Oş – 2008, p. 83 -92.

2.   “The Concepts of İjtihad, Mujtahid, and Qadihan’s Views Concerning these Concepts, Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı: 2008/13, Oş – 2008, p. 9 -22.

3.    “Oshi’s (Ushi) Place in the Discussions about Kalamullah”, Teologiya Fakultetinin İlimiy Jurnalı – İlahiyat Fakültesi İlmi Dergisi, Sayı: 2008/13, Oş – 2008, p. 47- 56.

4.   “Early Debates on The Word Of God (Kalamullah / Qur’an), Journal of Islamic Research, Vol. 2, No. 2, December 2009, s. 34-45.

 

 

MAKALE ÇEVİRİLERİ

     

     1.   Hasan Hanefi, “İslam Köktencilerinin Konumuna Dair Bir Söyleşi”, İslami Araştırmalar, Cilt: 7, Sayı: 1, Ankara 1993-1994, s.83-88.

 

     

      2.   Hasan Hanefi-Muhammed Abid el-Cabirî,  “Laiklik ve İslam”, İslami Araştırmalar, Cilt: 8, Sayı: 3-4, Ankara 1995, s.160-165.

 

 

 

 

TEBLİĞLER

           

 Uluslar arası Organizasyonlardaki Tebliğler

 

1.   “İman - Amel-Ahlak İlişkisi ve Tekfir (Relation of Faith-Practice-Moralıty and The Charce of Unbelıef), International Conference on Faith Problems in Muslim Societies, 06 - 07 Mayıs 2011 Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.

 

 

2.  “Ashab-ı Kehf; İnanmış Birkaç Yiğit Gencin İman Tevhid Yolunda İbretlik Öyküsü” , Uluslar Arası İnanç Turizmi ve Ashab- Kehf Sempozyumu, Kahramanmaraş, 20-22 Eylül.

 

 

Ulusal Organizasyonlardaki Tebliğler

 

1.  “Siyasal - Sosyal Görüşleri ve Dini Yönüyle Afgani / Son Bir Umut: İslam Birliği”, Ahmet Sarıoğlu Hocayı Asrın İdraki ve İslam Sempozyumu, ( İstanbul / Bayrampaşa 24 – 25 Mart 2007) , İslâmî İlimler Dergisi/The Journal of İslamic Sciences, Cilt:3        Yıl: 3 Say: 2 Güz 2008, s. 265 – 278.

 

 

2.  “İslam ve İstiklâl Şairi Mehmet Akif’in İnanç Dünyası”, Vefatının 90. Yılında Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni 5 Mehmet Akif Milli Mücadele ve İstiklal Marşı,  Türkiye Yazarlar Birliği, 11-13 Mart  Ankara, Ankara 2011, s. 226-233.

 

 

HAKEMLİKLER

 

1.  Uluslararası Hakemli Dergi Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi’nde hakemlik yapmaktadır.

 

2. Ulusal Hakemli Dergi Dini Araştırmalar Dergisinde hakemlik yapmaktadır.

 

Ayrıca, EUGEN-BISER-STUFTUNG vakfı ile Anakara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  işbirliği ile yürütülen “İslamiyet-Hıristiyanlık Kavramları Sözlüğü” projesinde görev almış bu sözlükte 29 adet madde yazmıştır.