ARŞ.GÖR. MUHAMMET ÇELİK    
Adı : MUHAMMET
Soyadı : ÇELİK
E-posta : mmcelik@ankara.edu.tr, muhammetcelikdivinity@gmail.com
Tel : +903122126800/1383
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden  "Kazvînî'nin Şemsiye Adlı Eserine Göre Delalet" adlı bitirme teziyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri (Mantık) Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisans programını "Tanım Teorisi ve Epistemoloji İlişkisi" teziyle 2014 yılında tamamladı. Halen "Klasik Mantıkta Modal Kıyas Teorisi" başlıklı doktora tez çalışmasına devam etmektedir. 2013'ten itibaren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mantık Anabilim Dalı'nda  araştıma görevlisi olarak görev yapmaktadır.      

Yayınlar

Makaleler

Pehlivan, Necmettin, Çelik, Muhammet, "Ḳıyāsın Tarifi Bağlamında Ġayru Muteʿāraf Ḳıyās: ʿOs̱mān b. Muṣṭafā eṭ-Ṭarsūsī’nin Risāle-i İstidlāliyye’si Örneği,(Qiyās Ghayr Mutaʿāraf against the Backdrop of Definition of Syllogism: ʿOs̱mān b. Muṣṭafā al-Ṭarsūsī’s Risāle-i Istidlāliyye)", Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 59:1 (2018), ss.1-46.

Pehlivan, Necmettin, Çelik, Muhammet. "Tümel Önermenin ‘Cihet’i: Muḥammed el-Āmidī’nin Refʿu’l-Ḥicāb ʿan Cemīʿi’l-Muveccehāt İsimli Eseri Bağlamında Bir İnceleme". Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 60 (2019): 1-80.

Pehlivan, Necmettin, Çelik, Muhammet. " El-Maṭlabul-Eʿlā, El-Maḳṣadu’l-Aḳsā: Kemālpāşāzāde’nin Risāle Fī Ādābi’l-Baḥs̠’ı". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mantık Özel Sayısı (Yayın Aşamasında): 1-21.

Sempozyum Bildirileri

Çelik, Muhammet, "Hüseyin Şah Çelebi en-Niksârî el-Âmâsî’nin Bir Âdâb Risalesi Var Mıdır?", Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 21-23 Nisan 2017, Amasya = International Amasya Scholars’ Symposium, 2017, cilt: II, s. 375-380.

Çelik, Muhammet, "Kilisli Ḫocazāde Meḥmed Ṭāhir Efendī’nin Modal Kıyas Risâlesi: Zübdetü Muḫteliṭāt Mine’t-Taṣdīḳāt", Uluslararası Osmanlı Düşüncesi, Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu(Symposium on The Ottoman Thought, Sources and Issues of Discussion), 18-19 Ekim 2017, Sakarya.

Pehlivan, Necmettin, Çelik, Muhammet, "Zamanı Olsaydı Daha Kısa Yazacaktı: Birgīvī Meḥmed Efendī (Ö. 981/1573)’nin Risāle Fī Ādābi’l-Baḥs̠’ı", Uluslararası İmam Birgivi Sempozyumu, 19-21 Ekim 2018, Balıkesir.

Yabancı Diller

Arapça ve İngilizce

Üyelikleri

Türk Felsefe Derneği