DOÇ.DR. NECMETTİN PEHLİVAN    
Adı : NECMETTİN
Soyadı : PEHLİVAN
E-posta : npehlivan@ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 68 00/1371
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

Lisans:        İlâhiyat            Ankara Üniversitesi   2002

 

Y. Lisans:    Mantık                Ankara Üniversitesi 2005

 

Doktora:      Mantık                Ankara Üniversitesi 2010

 

YABANCI DİLLER


1. Arapça

2. İngilizce

 

ESERLER


Yüksek Lisans  

          

İçerik Bakımından Kıyas,  Ankara  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2005.

 

Doktora   


Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî'nin "Kıstâsu'l-Efkâr fî Tahkîki'l-Esrâr" Adlı Eserinin Tahkîki, Tercümesi ve Değerlendirmesi , Ankara  Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Ankara  2010.

 

 Yayınlanmış Kitap Çalışması  


1. Klasik Mantıkta Ma'dûle Önermelerle Yapılan Çıkarımlar, İlâhiyat Yayınları: Ankara 2016.

2. Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Kıstâsu'l-Efkâr (Düşüncenin Kıstası), Eleştirmeli Metin-Çeviri: Necmettin Pehlivan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı: İstanbul 2014.


Yayınlanmış Kitap Bölümleri


Necmettin Pehlivan, "Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münazara", Mantık El Kitabı içinde, Ed. İsmail Köz-Ali Çetin, Grafiker Yayınları, Ankara 2016, ss. 262-303.


Ulusal Hakemli Dergilerdeki Makaleler


1. Necmettin Pehlivan-Muhammet Çelik, Ḳıyāsın Tarifi Bağlamında Ġayru Muteʿāraf Ḳıyās: ʿOs̱mān b. Muṣṭafā eṭ-Ṭarsūsī’nin Risāle-i İstidlāliyye’si Örneği
(Qiyās Ghayr Mutaʿāraf against the Backdrop of Definition of Syllogism: ʿOs̱mān b. Muṣṭafā al-Ṭarsūsī’s Risāle-i Istidlāliyye), AÜİFD, Sayı: 59, Mart 2018, ss. 1-46.
 


2. İbn Sînâ'nın "Düz Döndürme" Tarifi Hakkında Bazı Tartışmalar, Felsefe Dünyası 2010/1, Sayı: 51, ss. 212-225.


3. İbn Sînâ'nın "Ters Döndürme" Tarifi Hakkında Bazı Tartışmalar, Felsefe Dünyası 2012/1, Say: 55, ss. 223-239.

 

4. Varlığın ve Yokluğun Ötesi: Kemalpaşazâdenin "Leys ve Eys'in Anlamının Açıklanmasına Dair Risalesi,  (Yrd. Doç. Dr. Engin Erdem ile Birlikte), İSAM İslâm Araştırmaları Dergisi 2012, Sayı: 27, ss. 87-116.

 

5. Muhammed Kefevî ve "Risâle fî'l- Âdâb"ı, Felsefe Dünyası 2012/2, Sayı: 56, ss. 322-333.


6. Ahmed Şevki Efendi'nin Risale fî  Âdâbi'l-Münâzara İsimli Eseri ve Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münâzara Geleneğindeki Yeri, EskiYeni, Sayı:30, Bahar 2015, s. 41-58.


7. İbn Sînâ'ya Göre Duaya İcabet ve Duanın Tesiri, Diyanet İlmi Dergi, Ocak-Şubat-Mart 2014, Cilt:50, Sayı: 01, ss. 139-150. (Makale ayrıca Diyanet İşleri başkanlığınca yayınlanan İbn-i Sînâ kitabı içinde de yayınlanmıştır: İbn-i Sînâ, Diyanet İşleri Başkanlığı: Ankara 2015, ss. 227-253.)


8. Âdâbu'l-Bahs Devrimine Doğru Son Evrim: Burhanuddin En-Nesefî'nin el-Fusûl, (Ar. Gör. Hadi Ensar Ceylan ile birlikte) Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 56, Sayı:2, Yıl: 2015, ss. 1-75.

 

TAHKİKLER


A. Yayınlanmış Olanlar

 

1. Şemsuddin Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Kıstâsu'l-Efkâr (Düşüncenin Kıstası), Eleştirmeli Metin-Çeviri: Necmettin Pehlivan, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı: İstanbul 2014.


شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي، قسطاس الأفكار في تحقيق الأسرار، تحقيق: د. نجم الدين پهلوان، إسطنبول2014 


2. Burhanuddin en-Nesefî, el-Fusûl (Mukadimetu'l-Burhaniyye), Tahkik: Necmettin Pehlivan-Hadi Ensar Ceylan, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 56, Sayı: 2, Yıl 2015, ss. 41-75.

 الشيخ برهان الدين محمد بن محمد النسفي الحنفي، الفصول (المشهور بـــ"مقدمة البرهاني")، تحقيق: نجم الدين پهلوان- هادي أنصار جيلان، أنقرة 2015  3. Ahmed Şevki Efendi, Risâle fî Âdâbi'l-Münâzara, EskiYeni, Sayı:30, Bahar 2015, s. 48-58..

أحمد شوقي أفندي، رسالة في آداب المناظرة، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين پهلوان، أنقرة 2015


4. Kemalpaşazâde, Risâle fî Tahkîki Ma'na'l-Leys ve'l-Eys, Tahkîk: Engin Erdem-Necmettin Pehlivan, İSAM İslâm Araştırmaları Dergisi 2012, Sayı: 27, ss. 105-116.

  كمال باشازاده، رسالة في تحقيق معنى الليس والأيس، تحقيق: أنغين أردم-نجم الدين پهلوان، إسطنبول 2012 


B. Tamamlanmış Olanlar

1. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Risâle fî Âdâbi'l-Bahs, (Tahkik ve tercümesi tamamlanmış olup yayın aşamasındadır)

شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي،  رسالة في آدآب البحث، تحقيق وترجمتها إلى التركية: نجم الدين پهلوان، أنقرة 2018 ( في مرحلة الطبع) 


2. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Şerhu'l-Kıstâs, (Çalışma tamalanmış olup basıma hazırlanmaktatır.)

        شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي، شرح القسطاس، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين بهلوان، أنقرة 2017 .(في مرحلة الطبع)               

 

3. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, Bîşârâtu'l-İşârât, (Eserin Mantık kısmı tahkik edilmiş olup basım için hazırlanmaktadır.)

 شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي، بشارات الإشارات، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين پهلوان، أنقرة 2017.(في مرحلة الطبع)   


 

4. İbn Sînâ, el-İşârât ve't-Tenbîhât, (Eserin mantık kısmı tahkik edilmiş olup basım için hazırlanmaktadır.)

  إبن سينا، الإشارات والتنبيهات، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين پهلوان، أنقرة 2016.(-قسم المنطق- في مرحلة الطبع)

5. Molla Hanefi Tebrizi, Şerhu Âdâbi'l-Adudiyye, Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme: Necmettin Pehlivan-Ali Rıza Şahin


6. Carullah Veliyyüddin Efendi, el-Midrâb ve'l-Mikyâs li'd-Durûb ve'l-Kıyâs (Tahkiki tamanlanmış olup tercüme edilmektedir.)

جار الله ولي الدين، المضراب والمقياس للضروب والقياس، تحقيق: نجم الدين پهلوان، أنقرة 2016 (في مرحلة الطيع)

7. Carullah Veliyyüddin Efendi, el-Fevâidu'n-Nuriye 'âlâ'l-Âdâbi'l-Hüseyniyye (Tercümesi devam etmektedir).

جار الله ولي الدين، الفوائد النورية على الآداب الحسينية، تحقيق: نجم الدين پهلوان

 

8. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, el-Mu'tekadât (Eserin sadece mantık kısmı tahkik edilmiştir.)

شمس الدين محمد بن أشرف السمرقندي، المعتقدات (قسم المنطق)، تقديم و تحقيق: د. نجم الدين پهلوان


9. Şemsu'd-Dîn Muhammed b. Eşref es-Semerkandî, el-Envâru'l-İlahiyye (Eserin sadece mantık kısmı tahkik edilmiştir.)


10. Hüseyin  el-Adanavî, Risâle fi'l-Âdâb, Tahkik, Tercüme ve Değerlendirme: Necmettin Pehlivan-Muhammet Çelik.

 KATILDIĞI ULUSAL SEMPOZYUMLAR

 

1. Ahmed Rüşdî  ve Tuhfetu'r-Rüşdî el-Karaağacî fî Şerhi Risâleti Îsâgûcî, Tarih ve Günümüzde Karaağaç Bilgi Şöleni (14-15 Eylül 2012, Şarki Karaağaç/Isparta), Yayına Hazırlayan: Dr. A. Yağmur Topraklı, Ankara 2012, ss. 1-43.

 

2. Saçaklızâde'de Mu'allil, Felsefe-Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, Düzenleyen: Türk Felsefe Derneği-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi- Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş 1-2-3 Kasım 2012.


KATILDIĞI ULUSLARARASI SEMPOZYUMLAR


(4) Necmettin Pehlivan-Muhammet Çelik, Zamanı Olsaydı Daha Kısa Yazacaktı: Birgîvî Mehmed Efendî'nin Risâle fi'l-Âdâb'ı,  Balıkesirli Bir İslâm Alimi: İmam Birgîvî, Uluslararası Sempozyum, Balıkesir: 19-21 Ekim 2018, Balıkesir Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi-Balıkesir Büyükşehir Belediyesi.

(3) Necmettin Pehlivan, Kalîlu'l-Hacm, Kesîru'l-Ma'na: Osmanlı Medreselerinde Velîcân Mar'aşî'nin Zübdetü'l-münâzara'sı, Uluslararası Sahn-ı Semândan Dârüfünûn'a Osmanlıda İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikrî Eserler 18. Yüzyıl, İstanbul: 22-23 Aralık 2017.

(2) Necmettin Pehlivan, Şemsu'd-Dîn es-Semerkandî (ö. 1322)'nin Risâle fî âdabi'l-bahs'ındaki "Mucibun biz-zât-Fâilun bil-ihtiyâr" Tartışmasına Carullah Veliyyü'd-Dîn Efendi (ö. 1738)'nin Yaklaşımı, Uluslar arası Osmanlı Düşüncesi Kaynakları ve Tartışma Konuları Sempozyumu, OSAMER, Sakarya: 18-19 Ekim 2017.

(1) Necmettin Pehlivan, Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münazara Üzerinden Tehafütleri Okumaya Bir Giriş, Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, Ed.: Doç. Dr. Murat Demirkol-Ar. Gör. M. Enes Kala, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan Bilimleri Fakültesi, Ankara 2014, s. 92-106.


ÇEVİRİLER


 1. Stewart M. Hoover, "Din ve Medya", Çev: Necmettin Pehlivan-Ahmet Yıldız, Din Sosyolojisi/Çağdaş Değerler, Ed. İhsan Çapçıoğlu, Ankara: İmge Kitabevi 2010, ss. 149-175.


2. Ahmed Şevki Efendi, Risâle fî Âdâbi'l-Münâzara, Çev: Necmettin Pehlivan, EskiYeni, Sayı:30, Bahar 2015, s. 48-58.


3. İbn Sînâ, Ziyaretin Keyfiyeti, Duanın Hakikati ve Nefisler ve Bedenler Üzerindeki Tesiri, Diyanet İlmi Dergi, Ocak-Şubat-Mart 2014, Cilt:50, Sayı: 01, ss. 151-153.


4. İbn Sînâ, Duaya İcabetin Sebebi ve Duanın Tesiri, Diyanet İlmi Dergi, Ocak-Şubat-Mart 2014, Cilt:50, Sayı: 01, ss. 154-155.

5. Kemalpaşazâde, Leys ve Eys'in Anlamının İncelenmesi Risalesi, Çev: Engin Erdem-Necmettin Pehlivan, İSAM İslâm Araştırmaları Dergisi 2012, Sayı: 27, ss. 112-116.

 

ANSİKLOPEDİ MADDESİ

 

Âdâb-ı Münâzara [Hıristiyanlık-İslamiyet Terimleri Sözlüğü, Munich, Baskıda]

 

KİTAP ÇALIŞMALARI

 

1. Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Münâzara Teorisi (Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münâzara)

 

2. Carullah Veliyyüddin Efendi ve Âdabu'l-Bahs Geleneğindeki Yeri (Çalışma devam etmektedir.)

 

3. Filozofların Dilinden Hamdeleler ve Salveleler (Çalışma devam etmektedir.)

 

  

DEVAM EDEN TRANSKRİPSİYON ÇALIŞMALARI

 

1. Ali Rıza Ardahanî'nin Mi'yâru'l-Münazara adlı çalışması.

 

2. Ahmed Rüşdî'nin Tarifatı Mantıkıye adlı çalışması.

 

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 

1. İbn Sîna: mantık anlayışı ve metafizik sistemi ile bağlantıları

 

 2. Âdâbu'l-Bahs ve'l-Münâzara geleneği: Ortaya çıkışı, gelişimi, İslâm kültüründeki yeri, diğer bilimlerle ilişkisi ve günümüzde kullanılabilirliği...


YÜRÜTTÜĞÜ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

Ali Rıza Şahin, Zeynuddin el-Keşşî'nin Hadaiku'l-Hakâik Adlı Eserinin Mantık Bölümün Tasavvurât Kısmının Tahkiki, Tercümesi ve Değerlendirmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2017. 


ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR


TÜRK FELSEFE DERNEĞİ


VERDİĞİ DERSLER


İLA/ULA 140 MANTIK


VERDİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ


FÂRÂBÎ MANTIĞI I-II

İŞÂRÂT ŞERHLERİ GELENEĞİ I-II


VERDİĞİ DOKTORA DERSLERİ


ŞEMSUDDİN SEMERKANDİ'NİN MANTIK İLMİNDEKİ YERİ I-II

ARAŞTIRMA VE TARTIŞMA TEKNİKLERİ (ÂDÂBU'L-BAHS VE'L-MÜNÂZARA) I-II

İBN SÎNÂ MANTIĞI I-II