PROF.DR. NESİMİ YAZICI    
Adı : NESİMİ
Soyadı : YAZICI
E-posta : nyazici@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 6800/1258
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Nesimi YAZICI

İş Adresi:            Ankara Üniversitesi, İlâhiyat Fakültesi

İş Telefonu:        +90 312 212 68 00 / 1202

E-mail:                nyazici@divinity.ankara.edu.tr

 

KİŞİSEL BİLGİLER

 

Doğum Yeri:   Gönen

Doğum Tarihi: 1949

Medenî Hali:   Evli

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

 

1981    Doktora         Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi                                  ANKARA

            Doktora Tezi: Osmanlı Devleti'nde Posta Teşkilâtı (Tanzimat Devri)

 

1975    Lisans             İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi                              İSTANBUL

1972    Lisans             Yüksek İslâm Enstitüsü (Marmara Ünv. İlâhiyat Fak. )       İSTANBUL

 

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

 

Verdiği Dersler:

Lisans

            İslâm Eğitim Tarihi

            Türk İslâm Devletleri Tarihi

            Paleografi-Epigrafi

            İslâm Kurumları Tarihi

            İslâmMedeniyeti Tarihi

 

Lisans Üstü

            Osmanlıca Tarihî Metinler I, II                                 Yüksek Lisans         

            Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti I, II                           Yüksek Lisans         

            Osmanlıca Tarihî Metinler I, II                                 Doktora

            Osmanlı Tarihi ve Medeniyeti I, II                           Doktora

 

[Mart 2009- ] İlâhiyat Türk Millî Komitesi üyesi

[2008- 2012]   Dekan                                    Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi

[1999-2008]    Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanı  

İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü, İslâm Tarihi Anabilim Dalı, A.Ü. İ.F.

 [1995-       ]    Profesör                                İslâm Tarihi, A. Ü. İlâhiyat Fakültesi

 [1988-1995]   Doçent                                   İslâm Kurumları Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi

[1985-1988]    Yardımcı Doçent                  İslâm Kurumları Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi

[1980-1985]    Araştırma Görevlisi             İslâm Kurumları Tarihi, A. Ü.  İlâhiyat Fakültesi

[1976-1980]    Din Görevlisi                         İstanbul Beyoğlu Müftülüğü                        

[1972-1976]    Din Görevlisi                         Tekirdağ Müftülüğü

[1968]             Din Görevlisi                         Diyanet İşleri Baş. Taşra Teşkilâtı, Akhisar 

YABANCI DİLLER

Fransızca, Arapça

 

YAYINLAR

 

 

I- KİTAP

 

-Takvim-i Vekayi "Belgeler", Gazi Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) Yayın No:2, Ankara, 1983.

-İlk Türk-İslâm Devletleri Tarihi, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yayınları No:192, Ankara, 1992; Ankara, 1995, Geliştirilmiş baskısı Ankara, 2002 (Aynı sene iki defa), 2004, 2005, 2006, 2007 (2000), 2008 (2000), 2009 (2000), 2011 (3000) ve 2012 (2000), 2013 (5000).

-Kâmil Miras Hayatı ve Eserleri, Ankara, 2002; 2013.

-1898 Balıkesir Depremi ve Sonrası, Ankara, 2003.

-Az Okunan Kitapta Bir Sayfa Olmak, Ankara, 2003.

 

II- MAKALE

 

-Din ve Sanat Açısından Tesbih, Diyanet Dergisi, C.XVIII,  S. 3 (Ankara Mayıs-Haziran 1979), s. 174-182.

-Telgrafçılık Tarihine Bir Bakış ve Osmanlı Telgrafçılığının Başlaması (Türkiye'de İlk Telgrafı Abdülmecid Çekti), Yıllarboyu Tarih Dergisi, C. VII, S.7 (İstanbul Temmuz 1981), s. 23-26.

-Tanzimat Devri Osmanlı Posta Teşkilâtı, AİTİA Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi) yayın organı İletişim, S. 1981/2 (Ankara 1981), s. 17-53.

-Osmanlı İmparatorluğunda Yabancı Postalar ve Atatürk Türkiyesinde  Postacılık, İletişim,  S. 1981/3 (Ankara 1981), s. 137-179.

-Lutfi Paşa ve Osmanlı Haberleşme Sistemi  İle İlgili Görüşleri, Yaptıkları, İletişim  S. 1982/4 (Ankara 1982), s. 217-243.

-Osmanlı Telgraf Fabrikası, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 22 (İstanbul  Şubat 1983), s. 61-81.

-Matbuat  Müdürlüğünün  KuruluşuBasın-Yayın Yüksekokulu (Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi)  Dergisi, S. 1983/5 (Ankara 1983), s. 113-134.

-Osmanlı Telgrafında Dil Konusu, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi (AÜİFD), c. XXVI (Ankara 1983), s. 751-764.

-Asker Mektubunun Tarihçesi, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:103, S. 289 (Ankara Ocak 1984), s. 122-128.

-Takvim-i Vekayi ve Ceride-i Havadis'in Mukaddimelerinin Tahlil ve Karşılaştırılması, Basın Yayın Yüksekokulu Dergisi, S. 1984/6 (Ankara 1984), s.64-78.

-Posta ve Telgraf Nezareti Dergileri "Posta ve Telgraf Mecmuası", Basın-Yayın Yüksekokulu Dergisi, S. 1985/7 (Ankara 1985), s. 27-50.

-İstanbul'un  Fethi ve Bunun Türk-İslâm Tarihindeki Yeri, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Yıl:104, S. 297 (Ankara Mayıs  1985), s. 127-134.

- “Tanzimat Döneminde Osmanlı Posta Örgütü”, Tanzimattan  Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul, 1985, c. VI, s. 1636-1652.

- Basın Tarihimizin Bibliyografyası Meselesi, Osmanlı Araştırmaları Dergisi, S. V (İstanbul 1986), s. 195-208.

-Sadrazam Kamil Paşa'nın  Yabancı Basınla İlgili Bazı Görüşleri, Prof.  Dr. Bekir Kütükoğlu'na Aramağan, İstanbul 1991, s. 413-434.

-Vekayi-i Mısriyye Üzerine Birkaç Söz,  Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), S. 2 ( Ankara Ocak 1991), s. 267-278.

-Osmanlıların Son Dönemlerinde Din Görevlisi Yetiştirme Çabaları Üzerine Bazı Gözlemler, Diyanet Dergisi, C. XXVII, S: 4 (Ankara Ekim-Kasım-Aralık 1991), s. 55-123.

-Tanzimat Döneminde Osmanlı Haberleşme Kurumu, 150. Yılında Tanzimat, Ankara, 1992, s. 139-210.

-Türkçe: Lisan-ı Milli, Türk Dili, S. 493 (Ankara Ocak 1993), s. 15-18.

-İlk Türk-İslâm Devleti : İtil (Volga) Bulgar Hanlığı, Diyanet Dergisi, c. XXIX, S. 1. (Ankara Ocak- Şubat-Mart 1993), s. 57-69.

-Hoca Ahmed Yesevî Döneminde Türk-İslâm Kültürünün  Oluşumu GelişimiDiyanet Dergisi, c. XXIX, S. 4, (Ankara Ekim-Kasım Aralık 1993), s. 3-16.

-Sırrı Paşa ve Ankara'nın İlk Lisesi (Mekteb-i  İdadî-i Mülkî), Ankara Dergisi, c. II, S.6 (Ankara Mart 1994), s. 97-104.

-Son Dönemde Karahisar-ı Sahib Medreseleri ve Islah-ı Medâris Uygulaması, TTK. Belleten, c. LIX, S. 223 (Ankara   Aralık 1994), s. 635-658.

-Libyada Türk Dili Öğretimi, TTK. Belleten, c. LIX, S. 224 (Ankara Nisan 1995), s. 121-132.

-Sırrı Paşa ve Vilâyet Gazeteleri, İFD, C. XXXVI (Ankara 1997), s. 223-231.

-Karesi Gazetesi Penceresinden Balıkesir'de Dinî Hayat Üzerine Bazı  Gözlemler, İFD, c. XXXVII (Ankara 1997), s. 105-130.

-Ömer Nasuhi Bilmen'in  Sebilü'r-Reşâd ve Beyânü'l-Hak'taki Makaleleri Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi, Diyanet Dergisi,  c. XXXIII, S. 3 (Ankara Temmuz-Ağustos-Eylül 1997), s. 29-40.

-Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın'ın Hayatı ve Çalışmaları, OTAM, S. 7 (Ankara 1997), s. 488-495.Bu makalenin geliştirilmişi TTK. Belleten, c. LXIV, S. 239 (Ankara Nisan 2000), s. 241-252’de yayınlandı.

-Osmanlı Dinî Hayatından Bir Kesit: Rü’yet-i Hilâl Meselesi, Diyanet İlmî Dergi, C.XXXV, S. 1 (Ankara Ocak-Şubat-Mart 1999) s. 55-82

-Osmanlı Dinî Hayatından Bir Kesit: Buharî Hatmi, Türk Yurdu, c. XIX-XX, S. 148-149 (Ankara Aralık 1999), s. 347-355.

-Tanzimat Dönemi Osmanlı Haberleşme Kurumu, Osmanlı, Ankara, 1999, c. III, s. 619-626.

-İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslâmiyet, Türkler, Ankara, 2002, c. IV, s. 394-408; Ayr. İngilizce özet: Islam In The Volga (Itıl), Bulgar Khanate, The Turcs, Ankara, v. II, s. 61-68.     

-İdil (Volga) Bulgar Hanlığının Bağımsızlığı Konusu, 60. Yılında İlim ve Fikir Adamı Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman’a Armağan, Ankara, 2003, s. 694-703.

-Maarif Dergisi Penceresinden Osmanlı Başkentinde 1892 Ramazanına Bir Bakış, İSTEM., Yıl 1, Sayı 1 (Konya 2003), s. 51-62.

-Ömer Âlî Bey’le İlgili Bazı Değerlendirmeler (Karesi Mutasarrıfı – Kastamonu Valisi), TTK Belleten, c. LXX, S. 258 (Ankara Ağustos 2006), s. 619-693+5.

-Türk Tarihi ve Kültürü adlı ders kitabı için “İlk Müslüman Türk Devletleri”,“Anadolu’da Kurulan İlk Türk Devletleri” üniteleri hazırlandı 2004’te iki, 2005’te bir,  2011 ve 2013’te birer defa (s. 31-56, 57-79) basıldı.

-Tanzimat Dönemi Ramazanlarında Vaaz ve İrşad Hizmetleri Üzerine Değerlendirmeler, Diyanet İlmi Dergi, c. XLI, S. 3 (Ankara Temmuz-Ağustos-Eylül 2005), s. 105-116.

-Yemen Basının Başlangıcıyla İlgili Bazı Değerlendirmeler, Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul, 2006, s. 693-726.

-Ramazan Tenbihnâmeleri, İFD., c. VIL, S. 2 (Ankara 2006), s. 1-12.

-Türk Posta Tarihinden, YKB’sınca 21 Aralık 2006-25 Mart 2007 tarihleri arasında İstanbul’da Vedat Nedim Tör Müzesi’nde açılan “Nur-ı Dîdem Kızım Hâmidem” Dünden Yarına Haberleşmenin Serüveni sergi kitabı için hazırlanan makale, İstanbul, 2006, s. 38-83.

-Niş Islahhânesi’nden Haber Var!, Kültür, S. 13 (İstanbul Aralık-Şubat 2008/2009), s. 26-31; Kısmen yenilenmiş metin Yoyav Dergisi, Yıl 18, S. 206 (Ankara Aralık 2009), s. 3-7.

 -İsmail (Tuncu) Bey’in Seyahatleri ve Seyahat Yazıları, Kültür, S. 13 (İstanbul Aralık-Şubat 2008/2009), s. 82-89.

-Bir Eğitim-Öğretim Kurumu Olarak Cami, Cami Yazıları, Ankara, 2012, s. 21-43.

  -İslâm Tarihi El Kitabı, Ed. Eyüp Baş, Ankara, 2002 adlı kitapta “Türklerin İslâmiyet’i Kabulü”, (s. 553-565), “Türk Valilerince Kurulan Devletler” (s. 566-587), “İdil (Volga) Bulgar Hanlığı (VII-XV.” y.y.), (s. 587-595) başlıklı bölümler hazırlandı. 

-İslâm Tarihi 2, (İLİTAM) ders kitabı için “Türklerin İslâmiyet’i Kabulü” “Türk Valilerince Kurulan Devletler”, “İdil (Volga) Bulgar Hanlığı (VII-XV.” y.y.), başlıklı üniteler hazırlandı, baskıda.

-Atatürk ve Kitle İletişimi (1920-1938), Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı’nca Cumhuriyet Dönemi Türk Kültürü 1920-1938 Atatürk Dönemi başlıklı üç ciltlik eserin İngilizce ve Türkçe olarak yapılacak olan yeni baskısında yayınlanmak üzere tarafımdan istendi, hakemlerden geçti, yayım aşamasında.

-Mescidden Medreseye İslâm Eğitim-Öğretim Tarihine Panoramik Bir Bakış, Din ve Toplum, c. IV, S. 2 (Ankara Aralık 2013), s. 7-17.

-Bir Osmanlı Arşiv Belgesi Işığında Tanzimat Döneminde Cami, Ramazan, Vaaz ve Vâizler Üzerine Düşünceler, Din ve Toplum, c. IV, S. 2 (Ankara Aralık 2013), s. 58-17.

                         

III- TEBLİĞ

 

-Klâsik İslâm Döneminde Haberleşme Kurumu ile İlgili Bazı Mülâhazalar, Türkiye II. İslâm İlimleri Kongresi (İstanbul 18-20 Eylül 1981)'ne sunulan tebliğ, İFD., c. XXIX (Ankara 1987), s. 377-386.

-Arap Ülkelerinde Osmanlıca Öğretimi (Cezayir Örneği), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nce düzenlenen 8. Milli Türkoloji Kongresi (İstanbul 14-20 Eylül 1987)'ne sunulan tebliğ, Türk Dil Kurumu Bellleten'inde yayınlanacaktır.

-İlâhiyat Fakültelerinde Tarih Öğretimi Hakkında Bazı Düşünceler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nce düzenlenen Yükseköğretimde Din Bilimleri Öğretimi Sempozyumu (Samsun 21-23 Ekim 1987)'na sunulan tebliğ, Samsun, 1989, s. 323-331, Tartışma, s. 342-349.

-XVII. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı Devleti Cezayir Münasebetleri Hakkında Bazı Mülâhazalar, Cezayir'de Üniversité de Constantine tarafından  düzenlenen  Milletlerarası Tarih Kongresi  ( Constantine Nisan 1988)'ne sunulmak üzere hazırlanan Arapça tebliğ. Bu tebliğ Üniversite öğretim üyelerinin grevi dolayısıyla  kongre toplanamadığından   sunulamamış metni ilgililere teslim edilmiştir.  Tebliğin Türkçe tercümesi İslâmî Araştırmalar , c. II, S. 7 (Ankara Mayıs 1988), s. 69-74'te  yayınlanmıştır.

-Ali Rıza Paşa ve Mir'âtü'l-Cezayir Adlı Kitabı, Cezayir Tarih Araştırmaları Merkezi ve Cicel Vilâyeti'nce  düzenlenen II. Cicel ve Çevresi  Tarih ve Arkeolojisi Milletlerarası Kongresi (Cicel 15-16 Haziran 1988)'ne sunulan Arapça tebliğ . Bu tebliğ diğerleriyle birlikte burada basılacak. Türkçe tercümesi Türk Dünyası Araştırmaları, S. 59 (İstanbul Nisan 1989), s. 191-199'da yayınlandı.

-İlâhiyat  Fakülteleri ve İmam-Hatip Liselerinde İslâm Tarihi  Öğretimi Konusu, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ile Diyanet  İşleri Başkanlığınca  müştereken düzenlenen Din Öğretimi ve Din Hizmetleri Semineri (Ankara  8-10 Nisan 1988 )'ne sunulan tebliğ. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Dergisi,  S. 19 (Ankara Haziran 1989), s. 108-115. Ayrıca diğer tebliğlerle birlikte (Ankara, 1991, s. 258-264, Tartışmalar s. 265-267) yayınlandı.

-Posta Nezaretinin Kuruluşu, İslâm Tarih, Sanat ve Kültür  Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından düzenlenen Milletlerarası II. Bilim Tarihi Kongresi: "Osmanlı Devletinde Modern Haberleşme ve Ulaşım Teknikleri" (İstanbul 3-5 Nisan 1989)'ne sunulan tebliğ, Çağını Yakalayan Osmanlı, İstanbul, 1995, s. 23-44.

-Tanzimatta Haberleşme ve Kara Taşımacılığı, Marmara Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği'nce düzenlenen 150. Yıl Dönümünde Tanzimat Ekonomisi Sempozyumu (İstanbul 5-6 Haziran 1989)'na sunulan tebliğ,  OTAM, S. 3 (Ankara Ocak 1992), s. 333-377.

-II. Mahmud Döneminde Menzilhaneler: Ref'-i Menzil Bedeli, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Sultan II. Mahmud  Dönemi ve Reformları Semineri (İstanbul 28-30 Haziran 1989)'ne sunulan tebliğ, İstanbul, 1990, s. 213-231.

-İlk Türkçe Gazetemiz Takvim-i Vekayi ile İlgili Bazı Düşünceler, Marmara Üniversitesi'nce  düzenlenen Milletlerarası V.  Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi ( İstanbul 21 -25 Ağustos 1989)'ne sunulan tebliğ, Ankara, 1990, s. 213-231

-Tanzimat Dönemi Basını Konusunda Kısa Bir Değerlendirme, Türk Tarih Kurumu'nca düzenlenen Tanzimat'ın 150. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu  (Ankara  31 Ekim-3 Kasım 1989)'na sunulan tebliğ, Ankara, 1994, s. 55-84.

-Tanzimat Döneminde Ekonomi Basını: “Takvim-i  Ticaret”, ODTÜ İktisadî ve  İdarî Bilimler Fakültesi'nce  düzenlenen Tanzimatın 150. Yılı Sempozyumu  (Ankara 6-7 Kasım 1989)'na sunulan  tebliğ, İFD, c. XXXIX, (Ankara 1999), s. 55-68.

-Osmanlı Devletinin Araplarla Meskûn  Bölgelerindeki Resmî Vilâyet Basını Konusunda Bir Değerlendirme,  Türk Tarih Kurumu'nca düzenlenen Uluslararası  XI. Tarih Kongresi (Ankara 5-9 Eylül 1990)'ne sunulan tebliğ, Ankara 1994., c. V. s. 2047-2066.

-Muhammed Hamdi Yazır'ın Basınla İlgili Cephesi ve Yazarlığı, Antalya-Elmalı Belediyesi'nce düzenlenen Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sempozyumu (Elmalı 4-6 Eylül 1991)'na sunulan tebliğ, Ankara, 1993, s. 25-32.

-İkinci   Meşrutiyetten Cumhuriyete Din Görevlisi Yetiştiren Kurumlar Üzerine Bazı Gözlemler, Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nce düzenlenen  Türkiyede Din Eğitimi ve Öğretimi ( Tartışmalı İlmi  Toplantı) (İstanbul 8-9 Kasım 1991)'ya sunulan tebliğ,   İstanbul , 1993 s. 90-97. Bu tebliğ daha önce Din Öğretimi Dergisi S. 36 (Ankara Eylül-Ekim 1992), s. 29-30'da dipnotları aynı dergi, S. 38 (Ankara Ocak-Şubat 1993), s. 95'te yayınlandı.

-Lâyihalar Işığında II. Abdülhamid Döneminde Libya Üzerine Bazı Gözlemler, İstanbul Üniversitesi Tarih Araştırma Merkezi'nce düzenlenen Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri (İstanbul 27-29 Mayıs 1992)'ne sunulan tebliğ, İstanbul, 1994, s. 47-84.

-Tanzimat ve Abdülhamid Döneminde Dingörevlilerinin Yetişme Ortamı, Denizli Türk Ocağı Şubesi ve Ticaret Odası'nca düzenlenen Millî Mücâdelede Denizli ve Ahmed Hulûsî Efendi Sempozyumu (Denizli 25-26 Haziran 1992)'na sunulan tebliğ, Millî Mücadele’de Denizli ve Küftü Ahmet Hulûsi Efendi Sempozyumu “Bildiriler”, Türk Ocağı enizli Şubesi Yayınları -2, Denizli, Tarihsiz, s. 92-97; Diyanet Dergisi, c. XXX, S. 2 (Ankara Nisan-Mayıs-Haziran 1994), s. 31-38.

-Hoca Ahmed Yesevî Döneminde Türk-İslâm Kültürünün Oluşum ve Gelişimi Üzerine Bazı Düşünceler, Erciyes Üniversitesi'nce düzenlenen Milletlerarası Hoca Ahmed Yesevî Sempozyumu (Kayeseri 26-29 Mayıs 1993)'na sunulan tebliğ, Kayseri 1993, s. 377-387. Bu  tebliğ az farklı şekilde Diyanet Dergisi,  c. XXIX, S. 4'te yayınlanmış, makaleler arasında da gösterilmiştir.

-Son Dönem Ayaş Medreseleriyle İlgili Bir Değerlendirme, Ayaş Belediyesi’nce düzenlenen Tarihte-Günümüzde Ayaş ve Bünyâmin Ayaşî Sempozyumu (Ayaş 2-4 Temmuz 1993)'na sunulan  tebliğ, Ayaş ve Bünyâmin Ayaşî,  Ankara 1994, s. 129-142.

-Hasan Basri (Çantay) ve Ses Gazetesi, Gönen Belediyesi'nce düzenlenen Kurtuluş Savaşında Gönen ve Çevresi Sempozyumu (Gönen 5 Eylül 1993)'na sunulan tebliğ, Ankara, 1998, s.57-78. Atatürk Yolu, Yıl 6, S. 12 (Ankara Kasım 1993), s. 431-445.

-Son Dönem Afyonkarahisar Medreseleri Üzerine Bazı Düşünceler, Afyonkarahisar Belediyesi'nce düzenlenen III. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu (Afyonkarahisar 22-24 Ekim 1993)na sunulan tebliğ, Afyonkarahisar, 1994, s. 43-47.

-Osmanlı Son Dönem Medreselerinde Fen Bilimlerinin Tedrisâtı Konusunda Bazı Düşünceler, Boğaziçi Üniversitesi, Türk Bilim Tarihi Kurumu, Kandilli Rasathanesi ve diğer bir kısım uluslararası kuruluşların katkılarıyla düzenlenen Milletlerarası Türk ve İslâm  Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu (İstanbul 3-5 Haziran 1994). Bu tebliğin İngilizce metni IRCICA tarafından “Some considerations on the teaching of sciences in the late Ottoman medreses”, Science in Islamic Civilisation, İstanbul, 2000, p. 53-64’te yayınlandı. Büyük çapta benzerlik gösteren Türkçe metin ise İFD, S. 38 (Ankara 1998), s.109-122’de yayınlandı.

-Lonca  Sisteminin  İşsizlik Sigortasıyla İlgisi Üzerine Bazı Düşünceler, Dünya Eğitim  Kütür ve Sanat Vakfı (DEKSAV) tarafından düzenlenen İşsizlik   Sigortası Paneli,  (Ankara 3 Haziran 1994)'ne sunulan tebliğ,  Tarih ve Medeniyet, S. 7 (İstanbul Eylül 1994), s. 59-61; İFD, C. XXXV (Ankara 1996), s. 155-166.

-Cezayir'de Osmanlı Tarihi Araştırmalarına Katkıda Bulunan Bir Kuruluş: Milli Tarih İncelemeleri Merkezi, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye İktisadî Kalkınma Ajansı'nca  düzenlenen Milletlerarası Türk Dünyası Tarih Araştırmaları Kongresi (Ankara  5-9 Eylül 1994)'ne sunulan tebliğ, baskıda.

-Türk Basın Tarihinde Varaka-i Mahsûsalar, (Uluslararası ) XII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 12-17 Eylül 1994)'ne sunulan tebliğ, Ankara, 1999, c.III, s. 725-734.

-Ahmed Hamdi Akseki'nin Bulgaristan Muhabirliği, Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dekanlığı ile  Antalya İmam-Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nce  düzenlenen Ahmed Hamdi Akseki Sempozyumu (Antalya 4-6 Kasım 1994)'na sunulan tebliğ,  Diyanet Dergisi,  c. XXXI, S. 1 (Ankara Ocak-Şubat -Mart 1995), s. 45-62; Ahmet Hamdi Akseki, Ankara, 2004, s. 141-160.

-Tanzimat Döneminde Yetim Mallarının Korunmasına Yönelik Yasal Düzenlemeler ve Bazı Uygulamalar, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen XII.  Vakıf Haftası Ailenin  Eğitimi ve Korunmasında Vakıfların Rolü Semineri ( Ankara 5-6 Aralık 1994)'ne  sunulan  tebliğ,  XII. Vakıf Haftası Kitabı, Ankara, 1995, s. 45-53.

-Salih Âsım'ın Eserlerinde Üsküb, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih  Araştırma Merkezi'nce düzenlenen Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri (İstanbul 29-31 Mayıs 1995)'ne sunulan tebliğ, İstanbul, 1996, s. 49-62.

-Abdürreşid İbrahim  Üzerine Birkaç Söz, Erciyes Üniversitesi'nce düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kuruluş ve Gelişmesine Hizmeti Geçen Türk Dünyası Aydınları Uluslararası Sempozyumu (Kayseri 23-26 Mayıs 1996)'ne sunulan tebliğ, Kayseri 1996, s. 581-592.

-Bölge Tarihlerinin Kaynağı Olarak Vilâyet Gazetleri: Karesi Örneği, Münih Üniversitesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırma Merkezi'nce müştereken düzenlenen, Türk Tarihinin Kaynakları Semineri (İstanbul 6-7 Haziran  1996)'ne sunulan tebliğ, İstanbul, 1997, s. 75-90.

-Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyete Hutbelerimiz Üzerine Bazı Düşünceler, MÜİF Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, İÜEF İslam Araştırmaları Merkezi, İstanbul  Büyük Şehir Belediyesi Kültür İşleri Daire Başkanlığı'nca düzenlenen Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, (İstanbul 24-27 Ekim 1996)'na sunulan tebliğ, İFD. Özel Sayı (Cumhuriyetin 75. Yıldönümüne Armağan), (Ankara 1999), s, 209-216.

-Cezayir Tarihiyle İlgili Olarak Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bazı Düşünceler, Cezayir Milli Arşiv İdaresince düzenlenen (Cezayir 16-20 Şubat 1998) Cezayir Tarihinin Arşiv Kaynakları ve Yurt Dışındaki Malzeme adlı uluslar arası kongreye sunulan Fransızca tebliğ. Colloque International sur les Archives Corcernant l’Histoire de l’Algérie et Conservées à l’Etranger, Alger, 1998, p.199-212.

-Kayseri Medâris-i İlmiyye Karar Defteri Üzerine Bazı Düşünceler, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi’nce düzenlenen (Kayseri 16-17 Nisan 1998), II. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu’na sunulan tebliğ, Kayseri, 1998, s.461-470.

-Örnekleriyle Balıkesir Folklorünün Kaynağı Olarak Karesi Gazetesi, Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nce düzenlenen (Balıkesir 1-2 Haziran 1998), I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu’na sunulan tebliğ, I. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, Balıkesir, 1999, s. 443-447.

-Hatıralarla Gönenli Mehmet Efendi, Gönen Belediyesi’nce düzenlenen (5-6 Eylül 1998), Geçmişten Günümüze Gönen Sempozyumu’na sunulan tebliğ,  Diyanet Dergisi,  S.100 (Ankara Nisan 1999) s. 60-63; Ayrıca Balıkesir Birlik gazetesi, 19 Nisan 1999 tarihli ve 1885 nolu sayısının ikinci sayfasında.

-Osmanlı Dinî Hayatından Bir Kesit: Rü’yet-i Hilâl Meselesi, Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenen (Konya 7-9 Nisan 1999), Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Uluslararası  Kongresi’ne sunulan tebliğ, Konya, 2000, s. 389-398.

-Osmanlı Döneminde Taşra Medreseleri Üzerine Bazı Düşünceler, IRCICA, TTK ve TBTK. tarafından düzenlenen (İstanbul 12-15 Nisan 1999), Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi Tebliğler, İstanbul, 2001, s. 581-600.

-Osmanlı Sosyal Hayatından Bir Kesit: Tanzimat Döneminde Mesire, TTK. tarafından  düzenlenen XIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 4-8 Ekim 1999)’ne sunulan tebliğ, İslâmî Araştırmalar, c. XII, S. 3-4 (Ankara 1999), s. 253-258; XIII. Türk Tarih Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler, Ankara, 2002, c. III, Kısım II, s. 1057-1072.

-Ahmet Cevdet ve İkdam Gazetesi, Gerede Kaymakamlığı’nca düzenlenen Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yılında Geçmişten Günümüze Gerede Sempozyumu (20-21 Kasım 1999)’na sunulan tebliğ, İstanbul, 2000, s. 157-161.

-Osmanlı Basınının Başlangıcı Üzerine Bazı Düşünceler, Kültür Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi’nce düzenlenen, Osmanlı Basın Hayatı Sempozyumu (Ankara 6-7 Aralık 1999)’na sunulan tebliğ, Osmanlı Basın Yaşamı Sempozyumu, Ankara, 1999, s. 7-14

-Tanzimat Döneminde Yetim Çocuklara Yönelik Koruma Çalışmaları, YOYAV. tarafından düzenlenen Osmanlılar Döneminde Yoksullukla Mücadele Yolunda Yapılan Çalışmalar (Ankara 13 Aralık 1999)’a sunulan tebliğ, Ankara, 2000, s. 35-47.

-Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bir Afyonlu: Prof. Kâmil Miras, Afyonkarahisar Belediyesi’nce düzenlenen V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu (Afyon 13-14 Nisan 2000)’na sunulan tebliğ, Afyonkarahisar, 2000, s. 41-49; Az farkla Diyanet İlmî Dergi, c. XXXVII, S. 1 (Ankara Ocak-Şubat-Mart 2000), s. 119-126.

-Balkanlarda İlk Osmanlı Telgraf Hatları, Bulgaristan Akademik Çevreleri ile IRCICA’nın müştereken düzenledikleri Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Uluslararası Kongresi   (Sofya 21-23 Nisan 2000)’ne sunulan tebliğ, Balkanlarda İslâm Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul, 2002, s. 107-122.

-Osmanlılarda Birarada Yaşama Tecrübesi ve Dinî Müsamaha Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen  Uluslararası Avrupa Birliği Şurası (İstanbul 3-7 Mayıs 2000)’na sunulan tebliğ, Ankara, 2000, c. II, s. 522-536.

-Ocak 1898 Tarihli Balıkesir Depremi Oluşu ve Sonrası, İÜEF. Tarih Araştırmaları Merkezi’nce düzenlenen Tarih Boyunca Anadolu’da Doğal Afetler ve Deprem Semineri (İstanbul 22-23 Mayıs 2000)’ne sunulan tebliğ, İstanbul, 2001, s. 151-196.

-Kâmil ile Dâniş’in “Eyyâm-ı Tatilde Mükâlemât-ı İlmiyye ve Fenniyye” si (Mabâdi Var), Balıkesir Üniversitesi ve Belediyesi’nce düzenlenen II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu (31 Mayıs-2 Haziran 2000)’na sunulan tebliğ, Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu Armağanı, Ankara, 2001, s. 103-115.   

-Niksar ve İki Eser, Niksar Belediyesi’nce düzenlenen Danişmendliler Döneminde Niksar’da Tıp, Tarih ve Kültür Sempozyumu (Niksar 6-8 Ekim 2000)’na sunulan tebliğ, Danişmendliler Döneminde Niksar’da Tıp Tarih ve Kültür Sempozyumu, Niksar, 2003, s. 29-34.

-Osmanlı Dinî Hayatından Bir Kesit: Tanzimat Dönemi İstanbul’unda Ramazan, TTK tarafından düzenlenen XIV. Türk Tarih Kongresi (Ankara 9-13 Eylül 2002)’ne sunulan tebliğ, baskıda.

-Prof. Kâmil Miras (Bir Afyonlunun İzinde; Yaptıklarım, Yapamadıklarım), Afyon Belediyesi’nce düzenlenen (Afyon 10-11 Ekim 2002) VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyonkarahisar, 2003, s. 79-86.

-Osmanlıların Son Döneminde Libya’nın Kalkınması İçin Yapılan Katkılar Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Libya-Türk Dostluk Derneği’nce düzenlenen “Türk-Libya İlişkilerinin Dünü, Bugünü ve Geleceği” konulu (İstanbul, Grand Cevahir Hotel 12 Nisan 2003) bilimsel toplantılar serisi içerisinde sunulan tebliğ, baskıda.

-Ömer Âlî Bey Üzerine Bazı Düşünceler (Karesi Mutasarrıflığı - Kastamonu Valiliği), Kastamonu Valiliği ve Gazi Üniversitesi tarafından müştereken düzenlenen II. Kastamonu Kültür Sempozyumu (18-20 Eylül 2003)’na sunulan tebliğ, İkinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri, Ankara, 2005, s. 859-870.

-Millî Mücadele’de Bir Mücahit Veya Pıtır Hüseyin Efe’nin Anıları, Gönen Belediyesi’nin düzenlediği Kurutuluş Savaşı’nda Gönen (Gönen 6 Eylül 2004) paneline sunulan tebliğ, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Yıl 15, S. 29-30 (Ankara Mayıs-Kasım 2002), s. 175-206.

-Millî Mücadele’de Gönen ve Hamdi Bey, Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nce düzenlenen Milli Mücadele ve Şehit Kaymakam Hamdi Bey Paneli (Çanakkale 11 Ekim 2004)’e sunulan tebliğ, Çanakkale, 2005, s. 53-79.

-Türk-İslâm Kültüründe Dayanışma Kültürünün Müesseseleşmesi: Vakıflarımız, YOYAV tarafından düzenlenen Sosyal Hayatın Sigortası Olarak Vakıflar Paneli (Ankara 14 Mayıs 2005)’ne sunulan tebliğ, Sosyal ve Ekonomik Hayatta Vakıfların Yeri, Ed. İbrahim Ateş, Ankara, 2006, s. 18-26.

-Karesi Gazetesinde Gönen, Gönen Belediyesi’nin düzenlediği Gönen’in Yakın Tarihi Üzerine Değerlendirmeler (Gönen 6 Eylül 2005) paneline sunulan tebliğ, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Dergisi Atatürk Yolu, Yıl 17, c. IX,  S. 33-34 (Ankara Mayıs-Kasım 2004), s. 131-165.

-Din Hizmetleri Açısından Caminin Yeri ve Önemi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlene (Ankara 3 Ekim 2005) Din Hizmetleri Açısından Cami, Dernek ve Vakıfların Yeri ve Önemi paneline sunulan tebliğ, AÜİFD., c. IIL. S. 2 (Ankara 2007), s. 1-10.

-Fatih’in Yetişmesi Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Gönen Belediyesi tarafından (27 Mayıs 2006) düzenlenen Fatih ve Fetih Olayı konulu panele sunulan tebliğ, İFD., S. 49/1 (Ankara 2008), s. 1-15.

-Osmanlılarda Yetimlerin Korunması Üzerine Bazı Değerlendirmeler, İHH İnsanî Yardım Vakfı (İstanbul 10 Haziran 2006)’nca düzenlenen Milletlerarası Yetim Sempozyumu’na sunulan tebliğ, AÜİFD., c. IIL. S. 2 (Ankara 2007), s. 1-46.

-Nalın-ı Şerif: Hz. Peygamber’e Bağlılığın Göstergelerine Ait Bir Tahlil Denemesi, Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Ve İskilip Belediyesi (Çorum-İskilip 20-22 Nisan 2007)’nce müştereken düzenlenen Hz. Muhammed (SAV) ve Evrensel Mesajı Sempozyumu, Ankara, 2007, s. 171-183.

-Mevlevî Tarikatı Müntesibi Sultan V. Mehmed Reşad Döneminde Heyet-i Mevleviyye’nin Konya’yı Ziyareti Günlüğü, Kültür Bakanlığı (İstanbul-Konya 8-12 Mayıs 2007)’nca düzenlenen Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu’na Prof. Dr. Mehmet Akkuş ile birlikte sunulan tebliğ, Uluslararası Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, 2010, c. I, s. 123-174.

-Osmanlı Öncesinde Anadolu’da Müslüman Türklerde Hoşgörü ve Birarada Yaşama Kültürü Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi, S. D. Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Isparta 31 Mayıs-1 Haziran 2007)’nce düzenlenen Uluslararası Türk Dünyasının İslâmiyet’e Katkıları Sempozyumu, Isparta, 2007, s. 335-345.

-Günlük Hayattan Seçilmiş Örnekleriyle Osmanlılarda Bir Arada Yaşama, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu (Ankara 10-15 Eylül 2007)’nca düzenlenen 38. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi ICANAS’ta 11 Eylül 2007 günü İslâm Kültüründe Diğer Dinlerle Bir Arada Yaşama Hoşgörüsü paneline sunulan tebliğ, Ankara, 2008, c. II, s. 832-849.

-Din Hizmetlerinde Cami, Cami Hizmetlerinde Ramazan Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Diyanet İşleri Başkanlığı (Kızılcahamam 3-4 Kasım 2007)’nca düzenlenen I. Din Hizmetleri Sempozyumu’na sunulan tebliğ, Ankara, 2008, c. II, s. 175-193.

-Karesi Gazetesi Penceresinden Birinci Cihan Savaşı Yıllarında Balıkesir’de Yardımlaşma Çalışmaları Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (Ankara 12-16 Kasım 2007)’nca düzenlenen VI. Uluslararası Atatürk Kongresi’ne sunulan tebliğ, Ankara, 2010, c. I, s. 449-482.

             -Teorisi ve Pratiğiyle Türk-İslâm Kültüründe Hoşgörü ve Bir Arada Yaşama, Diyanet İşleri Başkanlığı Almanya’da beş merkezde düzenlenen Kültürümüzde Birarada Yaşama Panellerine sunulan tebliğ (14-20 Nisan 2008, Münih, Stutgart, Karsruhe, Frankfurt, Köln), İslâm Kültüründe Hoşgörü (Bir Arada Yaşama Tecrübemizin Esasları-Örnekleri), Ankara, 2013, s. 151-199.

-İsmail Bey’in Hâtıra-i Seyahat’inde Sultan Reşad’ın Rumeli Ziyareti: Kosova, TİKA ve Kosova Devlet Arşivleri (Priştine 14-15 Nisan 2009)’nce düzenlenen Arşiv Belgelerinde Kosova ve Osmanlı Devleti Uluslararası Sempozyumu’na sunulan tebliğ, baskıda.

-Türkiyede Yüksek Din Öğretimi (Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Örneği Üzerine Özlü Değerlendirmeler), Rusya İslâm Üniversitesi ve Kazan Pedagoji Üniversitesi (Kazan 27-30 Eylül 2009)’nce düzenlenen Rusya ve Civarında Akademik İslâmî Öğretim Hakkında Uluslararası Konferansa sunulan Arapça tebliğ, baskıda.

-Din Eğitiminde Yeni Standart-İLİTAM (İlâhiyat Lisans Tamamlama Programı), Moskova İslâm Üniversitesi – St. Petersburg Devlet Üniversitesi - T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı – İslâm Kültür, Bilim ve Eğitimi Destekleme Vakfı (Moskova 22-23 Ekim 2009)’nca düzenlenen Din Eğitiminin Geliştirilmesinde Çağdaş Teknolojilerin Kullanılması İkinci Uluslararası Bilimsel-Pratik Konferansı’na sunulan tebliğ, Rusça çevirisi Moskova, 2010, s. 147-156.

-Kırım Savaşı (1853-1856) ve Türk Basını, Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Kırım Tatar ve Türk Filoloji Fakültesi-Türkoloji Araştırma Merkezi (Simferopol 22-24 Mayıs 2008)’nce düzenlenen Uluslararası II. Türkoloji Kongresi Bildiriler, Simferepol (Kırım), 2010, s. 50-66.

              -Osmanlı Günlük Hayatından Seçilmiş Örnekleri Eşliğinde Farklılıklar Karşısında Hoşgörü Kültürümüz, Hitit Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Çorum 27 Aralık 2008)’nce düzenlene Medeniyetler İttifakı: Dinler ve Kültürler Arası Diyalog paneline sunulan tebliğ, Ankara, 2010, s. 29-51.

-Muhammed Tayyib Okiç’in Akademik Faaliyetleri, Bosna-Hersek Diyanet İşleri Başkanlığı, T. C. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Wonder (Saraybosna 28-29 Haziran 2010) tarafından düzenlenen Uluslararası Prof. Muhammed Tayyib Okiç (Hayatı-Eserleri-Kişiliği) Sempozyumu’na sunulan tebliğ, baskıda.

-İsmail Bey’in Hâtıra-i Seyahat’inde Sultan Reşad’ın Rumeli Ziyareti: Makedonya (Üsküp), İslâm Konferansı Teşkilâtı İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırmaları Merkezi (IRCICA) ile Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi (MANU) (Üsküp 13-17 Ekim 2010) tarafından müştereken düzenlenen Balkanlarda İslâm Medeniyeti Dördüncü Uluslararası Kongresi’ne sunulan tebliğ, baskıda.

-Türk Basın Araştırmalarının Önemi Konusunda Bazı Değerlendirmeler, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (İstanbul 21-22 Ekim 2010)’nce Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu çerçevesinde düzenlenen İstanbul’da Fikir Hayatı ve Basına Yansımaları (Tarihsel Gelişim), paneline sunulan tebliğ, baskıda.

-İlk Türk-İslâm Devleti İdil (Volga) Bulgar Hanlığında İslâmiyet ve Bağımsızlık Meseleleri, IRCICA ve Kazan Devlet Üniversitesi (Kazan 9-11 Haziran 2012)’nce düzenlenen Volga-Ural Bölgesinde İslâm Medeniyeti V. Uluslararası Kongresi’ne sunulan tebliğ, baskıda.

-Tanzimattan Cumhuriyete Ramazanda Vaaz ve İrşad Hizmetleri Üzerine Bazı Değerlendirmeler, Ümraniye Belediyesi (İstanbul 13-15 Temmuz 2012)’nce düzenlenen Uluslararası Ramazan Sempozyumu (Çok Boyutlu Bir Fenomen Olarak Ramazan ve Ötesi)’na sunulan tebliğ, baskıda.

-İsmail Bey’in Hâtıra-i Seyâhat’inde Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati: Manastır, IRCICA, Zeytinburnu Belediyesi ve Sabahattin Zaim Üniversitesi (İstanbul 20-21 Ekim 2012)’nce düzenlenen 100. Yılında Balkan Savaşları Uluslararası Sempozyumu’na sunulan tebliğ, baskıda.

-İlk Türk-İslâm Devletlerinde Hoşgörü ve Birlikte Yaşama Kültürü Üzerine Bazı Değerlendirmeler, IRCICA ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek 11-14 Ekim 2012)’nce düzenlenen Orta Asya’da İslâm Medeniyeti II. Uluslararası Sempozyumu’na sunulan tebliğ, Yeni Türkiye, Yıl 9, S. 53-54 (Ankara Temmuz-Ağustos 2013), s. 531-542.         

-Havacılık Tarihimizde Bir Başarı Hikâyesi: Edremit Tayyaresi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edremit Belediyesi, Edremit Ticaret Odası (Edremit 2-4 Mayıs 2013)’nca düzenlenen 2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu’na sunulan tebliğ, Bildiriler ve Özet Kitabı, Edremit, 2013, s. 265-272.

-Sultan Reşadın Rumeli Seyahati Sırasındaki Deniz Yolculuğu (Haziran 1911), Muğla Üniversitesi ve Turgut Reis Belediyesi (Bodrum 1-4 Kasım 2013)’nce düzenlenen 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu’na sunulan tebliğ, baskıda.

-Ömer Âlî Bey’in Vasiyetnâmesi Dolayısıyla Bazı Değerlendirmeler, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (Balıkesir 7-8 Kasım 2013)’nce düzenlenen Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu’na sunulan tebliğ, baskıda.

-Ömer Âlî Bey’in Vasiyetnâmesi Dolayısıyla Bazı Değerlendirmeler, YOYAV tarafından (Ankara 13 Aralık 2013) düzenlenen Yoksullukla Mücadele Paneli’nde sunulan tebliğ, baskıda. 

 

IV- KİTAP TANITMA

-İsmet Kayaoğlu, İslâm Kurumları Tarihi, Ankara, 1980, Milli Kültür, c. III, S. 5 (Ankara Ekim 1981), s. 56.

-Korkmaz Alemdar, Türkiye'de Çağdaş Haberleşmenin Tarihsel Kökenleri, Ankara, 1981, AÜİFD.,  c. XXVI (Ankara 1983), s. 779-784.

-Bülent Varlık, Türkiye Basın-Yayın Tarihi Kaynakçası, Ankara, 1981, AÜİFD., c. XXVI (Ankara 1983), s. 785-786.

-Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, İstanbul, 1983, AÜİFD., c. XXVIII (Ankara 1986), s. 459-462.

-Abdullah Mübeşşir et-Tırazî, Kavâidü'l-Lügati't-Türkiye, Cidde, 1985, Belleten, c. LI, S. 201 (Ankara Aralık 1987), s. 1473-1478.

-Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, Kitap Tanıtma,  TTK. Belleten, c. LVII, S. 220 (Ankara Aralık 1993), s. 883-885.

-Abdullah Ceyhan, Sırat- Müstakîm ve Sebîlürreşâd Mecmuaları Fihristi, TTK. Belleten, c. LVIII, S. 221(Ankara Nisan 1994), s. 237-239.

-Abdullah Ceyhan, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Elyazması Eserleri Kataloğu I, TTK. Belleten, c. LVIII, S. 222 (Ankara Ağustos 1994), s. 473-474.

 

V- MADDE

 

-Cerîde-i İlmiye, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c.. VII, s. 407-408.

-Takvim-i Vekayi, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c.VIII, s.208-212.

-Vekayi-i Mısriye, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c.VIII, s.527-528.

-Hadika, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c.. XV, s. 18-19.

-İbret, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c. XXI, s. 368-370.

-İkdam, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c. XXII, s. 24-25.

-Millî Tetebbular Mecmuası, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c. XXX, s. 83-84.

-Kâmil Miras, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c. XXX, s. 145-146.

-Takvim-i Vekayi, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c. XXXIX, s. 490-492.

-Tarîk, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c. XL, s. 94-95.

-Tasvîr-i Efkâr, TDV. İslâm Ansiklopedisi, c. XL, s. 138-140.

 

VI- ÇEVİRİ

 

-Chikh  Boumrane, İslâm Tarihçiliği ve Tarihlerine Bir Bakış, Panorama de la Pensée Islamique, Paris, 1984, s. 252-264'ten çeviri, İFD., c. XXX (Ankara 1988), s. 265-277.

-Aynı yazar ve aynı eserden, İslâm Tarihinde Eğitim-Öğretim Kurumları, İFD., c.XXX (Ankara, 1988), s. 279-285; Bilge Adamlar, Yıl 10, S. 28 (İstanbul Şubat 2012), 117-121.

-Aynı yazar ve aynı eserden, İslâm'da Müsbet İlimler ve Gelişmeleri, Diyanet Dergisi, c. XXV, S. 3 (Ankara Temmuz-Ağustos-Eylül 1989), s. 19-36.

 

VII- TEKSİR

 

-Paleografi (Ders Notları), 1989, 1994, 1996..

-İslâm Kurumları Tarihi (Ders Notları).

 

VIII- KÜÇÜK MAKALELER

 

-Atlantik'i Kateden İlk Kablo, Yıllarboyu Tarih Dergisi, c. IX, S. 8 (İstanbul 1982), s. 46-49.

-İstanbul'un Fethi Türk-İslâm Dünyasında Ne Gibi Değişmeler  ve Gelişmelere Sebep Oldu, Davet, Yıl 1,  S. 12 (Ankara Mayıs 1983), s. 18-19.

-Geçmişten Bir Yaprak (Allah’ım Onun Kabrini Cennet Bahçelerinden Bir Bahçe Kıl), Beldemiz,  Yıl 9, s.32 (Afyon Temmuz-Ağustos-Eylül 1983),  s.12-13.

-Medresetü’l-Eimme ve’l-Hutabâ, Merve, Yıl 2, S. 3 (Balıkesir Kasım-Aralık 1993), s. 3-4.

-Geçmişten Bir Yaprak (Bura Yemendir), Diyanet Aylık Dergi, S. 37 (Ankara Ocak 1994), s. 54-55.

-Geçmişten Bir Yaprak (Unutulan Adetlerimiz ve Loncalar), Diyanet Aylık Dergi, S. 46 (Ankara  1994), s. 42-43.

-Bir Eğitim ve Hayır Müessesesi Daruşşafaka, Diyanet Aylık Dergi, S. 51 (Ankara  1995), s. 50-52.

-Ecdadın Liyakate Verdiği Önem, Ahenk, Yıl 1, S. 1 (Ankara Mart 1995), s. 21-23; Diyanet Aylık Dergi, S. 67 (Ankara Temmuz 1996), 26-27.

-Hac ve Hediyeleşme, Diyanet Aylık Dergi, S. 52 (Ankara Nisan  1995), s. 42-43.

-Ecdadımızın Çocuk Eğitimine Verdiği Önem (Geçmişte İlköğretim), Diyanet Aylık Dergi, S. 53 (Ankara Mayıs  1995), s. 46-47.

-Islahhâneler, Diyanet Aylık Dergi, S. 54 (Ankara Haziran  1995), s. 43-45.

-Örf ve Eğitim (Âmin Alayı), Diyanet Aylık Dergi, S. 55 (Ankara Temmuz  1995), s. 50-51..

-Allah Devlete, Millete Zeval Vermesin, Diyanet Aylık Dergi, S. 63 (Ankara Mart  1996),  s. 7-8.

-Geçmişten Bir Yaprak (Vaaz ve Vaizlerimiz), Diyanet Aylık Dergi, S. 64 (Ankara Nisan  1996),  s. 28-29

-Trablusgarb Şehidinin Kanı, Diyanet Aylık Dergi, S. 68 (Ankara  Ağustos 1996),  s. 22-25.

-Hutbelerimizin Dili, Diyanet Aylık Dergi, S. 69 (Ankara Eylül  1996),  s. 25-26.

-Hutbelerimizin Dili veya Türkçe Hutbe Meselesi (II), Diyanet Aylık Dergi, S. 70 (Ankara  Ekim  1996), s. 29-31.

-İbn Batuta’yı Şaşırtan Misafirperverlik, Diyanet Aylık Dergi, S. 74 (Ankara Şubat 1997),  s. 29-31; Tekrar, aynı dergi, S. 122 (Ankara Şubat 2001), s. 25-28.

-Dullar ve Yetimler, Diyanet Aylık Dergi, S. 75 (Ankara  Mart 1997), s. 18-19.

-Vaazlar ve Vâizlerimiz, Diyanet Aylık Dergi, S.81 (Ankara  Eylül 1997),  s. 8-10.

-Biz Yetimleri Severiz, Diyanet Aylık Dergi, S. 81 (Ankara Eylül 1997), s. 29-32.

          -Müslüman Dilenmez Dilendirmez, Diyanet Aylık Dergi, S.88 (Ankara Nisan 1998), s. 30-31.

            -Kâbusnâme’den Damlalar (Öğrenci-Âlim-Vâiz-Kadı), Diyanet Aylık Dergi, S.89 (Ankara Mayıs 1998), s. 34-35.

            -Yüzelli Yıl Öncesi Çocuklarımız Neler Okuyorlardı? Diyanet Aylık Dergi, S. 129 (Ankara Eylül 2001), s. 20-23.

            -Yalnızca Allah’ın Rızası, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, S. 29 (Ankara 15 Ağustos-15 Eylül 2001), s. 40-43.

            -Kitap Sevgisi ve Kütüphaneler, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, S. 30 (Ankara 15 Eylül-15 Ekim 2001), s. 44-47.

            -Büyük Selçuklu Veziri Nizâmülmülk, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, S. 32 (Ankara 15 Kasım-15 Aralık 2001), s. 36-39.

            -Öğretmenlik Üzerine Birkaç Söz, Diyanet Avrupa Aylık Dergi,  S. 35 (Ankara 15 Şubat-15 Mart 2001), s. 48-51.

            -Az Okunan Kitapta Bir Sayfa Olmak, Diyanet Aylık Dergi, S. 136 (Ankara Nisan 2002), s. 57-59; Ayrıca Diyanet Avrupa Aylık Dergi, S. 36 (Ankara 14 Mart-15 Nisan 2002), s. 51-53.

            -Bir Felâketin Ardından Görünümler, Diyanet Aylık Dergi, S. 149 (Ankara Mayıs 2003), s. 35-37.

-Ömer Âlî Bey, Diyanet Aylık Dergi, S. 152 (Ankara Ağustos 2003), s. 60-63.

-Kâbe’nin Yollarında, Diyanet Aylık Dergi, S. 157 (Ankara Ocak 2004), s. 8-12.

                        -Bed’-i Besmele Cemiyeti Veya Amin Alayı, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, S. 58 (Ankara Şubat 2004), s. 20-23; Bed’-i Besmele Cemiyeti, Somuncu Baba, S. 70 (Darende Ağustos 2006), s. 14-15 (Yarısı).

                        -Kara Gün Dostu Kızılay, Diyanet Aylık Dergi, S. 160 (Ankara Nisan 2004), s. 42-44; Somuncu Baba, S. 72 (Malatya Eylül 2006), s. 66-68.

                        -Biz ve Onlar, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, S. 65 (Ankara Eylül 2004), s. 9-13; Somuncu Baba, S. 58 (Malatya Ağustos 2005), s. 26-28.

                        -Gazneli Mahmud, Diyanet Aylık Dergi, S. 167 (Ankara Kasım 2004).

                        -Türklerin İslâmiyeti Kabulü, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, S. 70 (Ankara Şubat 2005), s. 45-47.

                        -Vakıf Kültürümüz ve Vakfiyelerimiz, Somoncu Baba, S. 56 (Malatya Haziran 2005), s. 8-11.

                        -Hasan Basri Çantay Üzerine Birkaç Söz, Diyanet Aylık Dergi, S. 176 (Ankara Ağustos 2005), s. 60-63.

                        -Eğitim Merkezi Olma Yönüyle Camilerimiz, Diyanet Aylık Dergi Eki (Medeniyetin Başladığı Yer Cami), S. 178 (Ankara Ekim 2005), s. 10-14.

                        -Tanrı Misafiri, Somuncu Baba, S. 61 (Malatya Kasım 2005), s. 22-25; Diyanet Aylık Dergi, S. 179 (Ankara Kasım 2005), s. 39-41, Genişletilmiş.                    

                        -Mehmet Zeki Pakalın’dan Tarihe Mâl Olmuş Fıkralar, Nükteler, Diyanet Aylık Dergi, S. 180 (Ankara Aralık 2005), s. 45-48.

                        -Güzel Ahlâkın Yolları, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, S. 91 (Ankara Kasım 2006), s. 25-27.

                        -Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatler, Diyanet Aylık Dergi, S. 192 (Ankara Aralık 2006), s. 48-49.

                        -Geçmiş Toplumumuzdan Görünümler, Somuncu Baba, S. 76 (Darende Şubat 2007), s. 66-69; Bir Yabancı Gözüyle Geçmiş Toplumumuzdan Görünümler, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, S. 95 (Ankara Mart 2007), s. 42-43.

                        -Kur’ân-ı Azimüşşan Hakkı İçin, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, S. 98 (Ankara Haziran 2007), s. 34-37.

                        -Bir Yabancı Gözüyle XVI. Yüzyılda Türk Zaferlerinin Sebepleri, Somuncu Baba, S. 82 (Darende Ağustos 2007), s. 66-69 ve Diyanet Aylık Dergisi, S. 208 (Ankara Nisan 2008), s. 49-51.

-Kıssadan Hisse, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, S. 104 (Ankara Aralık 2007), s. 38-39.

                        -Hoca Ahmed Yesevî ve Türk-İslâm Kültürüne Katkıları, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, S. 105 (Ankara Ocak 2008), s. 42-43.

                        -Moltke’nin Türkiye Mektupları, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, S. 110 (Ankara Haziran 2008), s. 40-41.

                        -Telgrafçılık Tarihimize Bir Bakış: Zihniyet Yapımız Üzerine Bir Değerlendirme, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, S. 111 (Ankara Temmuz 2008), s. 44-45.

                        -Geçmiş Geleceğin Aynası mıdır?, Diyanet Avrupa Aylık Dergisi, S. 113 (Ankara Eylül 2008), s. 38-41.

                        -İnancın Aksiyon Haline Dönüşmesine Bir Örnek Vakıflarımız, Diyanet Aylık Dergi, S. 216 (Ankara Aralık 2008), s. 4-8.

                        -Türk-İslâm Kültüründe Yetim Çocuklar, Diyanet Aylık Dergi, S. 218 (Ankara Şubat 2009), s. 15-20.

                        -Geçmişten Günümüze Hutbelerimiz Üzerine Birkaç Söz, DAAD., S. 119 (Ankara Mart 2009)’nin eki Hakitate Çağrı Hutbe,  s. 1-4.

                        -Koca Sinan Paşa’dan Özlü Sözler, DAAD., S. 123 (Ankara Temmuz 2009), s. 36-37.

                        -Tarihimizde Ramazan, Biz ve Gayrimüslimler, DAD., S. 224 (Ankara Ağustos 2009), s. 17-19; Aynı yazı TİHMED, Ramazan Özel Sayı 2009 (Bursa Ağustos 2009), s. 34-37.

 

IX- KATKILAR  

-Tartışılan Değerler Açısından Türkiye, Ankara, 1996, s.125-127.

-Türk Kültüründe İz Bırakan İskilipli Alimler (İskilip 23-25 Mayıs 1997), Ankara, 1998, s.149-151, 323-324.

-İslâm ve Demokrasi (1998 Kutlu Doğum Sempozyumu), Ankara, 1998, s.114-117.

-I. Uluslararası Musa Carullah Bigiyev Sempozyumu (Ankara 6-7 Kasım 1999). “Ölümünün 50. Yıldönümünde Musa Carullah Bigiyef (1875-1949)”, Ankara, 2002’de müzakereci.

-21 Ekim 2001 Bartın Belediyesi’nce düzenlenen “Kitapla Aydınlığa” 5. Kitap Haftası (18-24 Ekim 2001)’nda  “Kültürümüz ve Biz” başlıklı panelde konuşma

-2 Kasım 2001 Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Kolları’nca düzenlenen konferans: Türklerin İslâmiyet’i Kabulü.

-1 Haziran 2002 Göynük’te Akşemseddin Hazretlerini Anma Toplantısı.

-24-26 Mayıs 2002 Diyanet Vakfı’nca Ankara’da düzenlenen Çağımızda Sosyal Değişme ve İslâm Sempozyumu’na müzakereci. Ankara, 2007, s. 100-101.

-V. Türk Kültürü Kongresi, Cumhuriyet’ten Günümüze Türk Kültürünün Dünü, Bugünü ve Geleceği, Atatürk Kültür Dil Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Kurumu’nca 17-21 Aralık 2002’de Ankara’da toplanan kongrede müzakereci. Ankara, 2005, s. 186-190.

-Türkiye Diyanet Vakfı’nın (Ankara 16-18 Mayıs 2003) düzenlediği “Hz. Peygamber’in Tebliğ Metodu Işığında İslâm’ın Güncel Sunumu Sempozyumu”nda tertip heyeti üyesi, oturum başkanı ve Değerlendirme Oturumu’nda konuşmacı. Ankara, 2007, s. 9-10, 380-385.

-Türk Tarih Kurumu’nca (İstanbul 14-15 Mayıs 2003) düzenlenen “550. Yılında Fetih ve İstanbul Sempozyumu”nun tertip komitesinde

-Ülkemizde Engelliler Gerçeği ve İslâm Sempozyumu (Sorunlar ve Çözüm Önerileri), Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara 20-21 Aralık 2003’te Birinci Oturum Başkanı. Basılış, Ankara, 2005, s.31-95. 

-Gazi Üniversitesi Çorum İlâhiyat Fakültesi (Çorum 1-3 Ekim 2004)’nce düzenlenen “Osmanlı Döneminde Çorum Sempozyumu”nda Oturum başkanı ve müzakereci.

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen “İrşad Faaliyetleri Semineri” (Ankara 25-26 Mart 2005)’nde müzakereci. Vaaz ve Hutbelere Genel Bir Yaklaşım (Uygulama, Sorunlar, Teklifler), s. 44-47, 68-70, 142-143.

-Türkiye Diyanet Vakfı’nca düzenlenen “Dinin Dünya Barışına Katkısı Semineri” (Adana 20-21 Nisan 2005)’nde oturum başkanı ve müzakereci. Ankara, 2007, s. 137-144, 147.

-Gazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Çorum 1-3 Ekim 2004)’nce tertiplenen “Osmanlı Döneminde Çorum” panelinde oturum başkanı ve müzakereci, Osmanlı Döneminde Çorum, Çorum, 2006, s. 108, 358-359.

-YOYAV tarafından  (Ankara 13 Mayıs 2006) düzenlenen Toplumların Terakkîsinde Vakıfların Rolü Paneli’nde yönetici, Sosyal ve Ekonomik Hayatta Vakıfların Yeri, Ed. İbrahim Ateş, Ankara, 2006, s. 38-39.

- Diyanet İşleri Başkanlığı Almanya’da beş merkezde düzenlenen Kültürümüzde Birarada Yaşama Panellleri (14-20 Nisan 2008, Münih, Stutgart, Karsruhe, Frankfurt, Köln)’nde Panel Açış Konuşması, İslâm Kültüründe Hoşgörü (Bir Arada Yaşama Tecrübemizin Esasları-Örnekleri), Ankara, 2013, s. 9-16.

-IRCICA (İstanbul 7-10 Mayıs 2008) tarafından düzenlenen “Yüzüncü Yılında II. Meşrutiyet” başlıklı uluslararası sempozyumda oturum başkanı.

-Harran Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (Urfa 14 Mayıs 2008)’nce düzenlenen İslâm Tarihinin Problemleri Kolokyumu’nda müzakere, Urfa, 2008, s. 131-132.

-Hitit Üniversitesi, Valilik ve Belediye Başkanlığı (Çorum 23-25 Kasım 2008)’nca düzenlenen “Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu”nda müzakereci, Çorum, 2008, c. III, s. 1787-1788.

-Yeni Ümit Dergisi ve İnternet……. (İstanbul 9-10 Mayıs 2009)’da düzenlenen “Kur’ân’ın Mucizevî Korunması Uluslararası Sempozyumu’nda Açış Konuşması.

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (İstanbul 12-15 Mayıs 2009)’da düzenlenen “Yedinci Avrasya İslâm Şûrası” nın “Dini Bilgi Üreten Kurumlar: Medreseler, Fakülteler, Araştırma Merkezleri –Yöntem, Vizyon, Hedef ve Katkılar” oturumunda konuşma.

- İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi (İstanbul 18-19 Kasım 2009)’nce düzenlenen “Dârülfünun İlâhiyat Sempozyumu”nda oturum başkanlığı ve değerlendirme.

-Türk Basın Araştırmalarının Önemi Konusunda Bazı Değerlendirmeler, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi (İstanbul 21-22 Ekim 2010)’nce Tercüman-ı Ahval’in 150. Yılında İstanbul’da Fikir Gazeteciliği Sempozyumu Bilimsel Danışma ve Değerlendirme Kurulu Üyesi.

-Selamlama, Konrad Adenaur Stiftung ile Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nin birlikte düzenledikleri (Ankara, 23-24 Eylül 2010) Sosyal Piyasa Ekonomisi ve İslam’daki Algılanışı çalıştayındaki açış konuşması, s. 7-8.

-Diyanet İşleri Başkanlığı (Ankara 17-18 Aralık 2011)’nca düzenlenen “Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu” nda yapılan müzakere. Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Ankara, 2013, c. II, s. 256-259.

-Diyanet İşleri Başkanlığı’nca (Manavgat/Antalya 08-10 Şubat 2012)’de düzenlenen “Yurtdışı Eğitim Paydaşlar Toplantısı’nın Paydaş Kurum ve Kuruluşların Yurtdışı Eğitim Perspektifi” oturumunda konuşma.

-Diyanet İşleri Başkanlığı (Ankara 21-22 Nisan 2012)’nca Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen “Hz. Peygamber, Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Uygulamaları Sempozyumu” nda yapılan müzakere. Hz. Peygamber Kardeşlik Ahlakı ve Kardeşlik Hukuku, Ankara, 2013, s. 467-471.

-Afyon Müftülüğü (4 Ekim 2012)’nce Camiler Haftası dolayısıyla düzenlenen Kâmil Miras, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri panelinde yönetici ve “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Uzanan Çizgide Bir Âlim: Prof. Kâmil Miras” başlıklı tebliğ. 

-“Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler”, Muş Alparslan Üniversitesi (Muş 5-7 Ekim 2012)’nce düzenlenen Uluslararası Sempozyum Bilim ve Danışma Kurulu üyesi.

-Muğla Üniversitesi ve Turgut Reis Belediyesi (Bodrum 1-4 Kasım 2013)’nce düzenlenen 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu Bilim Kurulu üyesi ve açılış oturumunda başkanlık.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Belediyesi, Balıkesir Valiliği, Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği (Balıkesir 7-8 Kasım 2013)’nce düzenlenen Uluslararası Balıkesir’e Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu Hazırlık Komitesi üyesi ve IV. Oturum A Salonu’nda başkanlık.

 

X- EDİTÖRLÜKLER

 

-Atatürk’ün 100. Doğum Yılında Türkiye I. Din Eğitimi Semineri, Ankara, 1981 (Hasan Onat ile birlikte).

-Kurtuluş Savaşı’nda Gönen ve Çevresi, Ankara, 1998.

-Diyanet İlmî Dergi (Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıl Dönümü Özel Sayısı) c.35, S.1 (Ankara Özel-Şubat-Mart 1999) (Dr. Recai Doğan ve Dr. Seyfettin Erşahin ile birlikte.

-Türk Medeniyeti Tarihi (Mehmet Şeker, Süleyman Genç) Eskişehir, Ocak 2000’den itibaren 2011’e kadar her yıl basıldı.

-Diyanet İlmî  Dergi (Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) –Özel Sayı-, Ankara, 2000; Ankara, 2003 (Prof. Dr. Mehmet Özdemir ve Prof. Dr. İbrahim Sarıçam ile birlikte).

-İslâm Tarihi ve Medeniyeti (Yedi ünitelik İslâm Tarihi kısmı. Hasan Kurt, Seyfettin Erşahin, Mehmet Özdemir, Nahide Bozkurt, İbrahim Sarıçam, Ankara, 2005).

-İslâm Tarihi 2 (Baskıda).