DR.ÖĞR.ÜYESİ ÖMER KUTLU    
Adı : ÖMER
Soyadı : KUTLU
E-posta : omerkutlu@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

1.      Adı Soyadı              :      Ömer Kutlu

2.      Doğum tarihi          :      07.12.1957

3.      Unvanı                    :      Yrd. Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu  :  


 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Yardımcı Doçent

Ölçme ve Değerlendirme

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2001

Doktora

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1994 - 1998

Yükseklisans

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

1987 - 1989

Lisans

Sosyoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

1976 - 1981

 

5.    Akademik Unvanlar

       Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2001

6.    Yönetilen Yükseklisans ve Doktora Tezleri

 

6.1 Yükseklisans

 

İsmail Karakaya

Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nın yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma  (Yıl: 2002)

 

Aslıhan Erman Aslanoğlu

Öğretimde sunu becerilerinin değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı (rubric) kullanılmasına ilişkin bir araştırma (Yıl: 2003)

 

Tuba Özdil

Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme sınavındaki fen bilimleri testi sorularına ait psikometrik özelliklerin incelenmesi (Yıl: 2004)

 

E. Gökhan Erkan

Yükseköğretime giriş puanları ile birlikte mesleki ilgi alanları puanlarının akademik başarıyı yordama gücünün araştırılması (Yıl: 2004)

 

C. Deha Doğan

İlköğretiminde öğretmen öğrenci ve velilerin dosya oluşturma (portfolyo) uygulamaları hakkındaki görüşleri üzerine bir çalışma (Yıl: 2005)

 

Nuray Okan

İlköğretim 7. sınıf fen bilgisi dersindeki portfolyo uygulamasının değerlendirilmesi (Yıl: 2005)

Recep Serkan Arık

Ölçme ve değerlendirme alanında ilköğretim öğretmenlerinin kavram yanılgılarının belirlenmesi (Yıl: 2006)

 

Selda Gültekin

Uluslararası Bakalorya ve ulusal programlardan mezun olan öğrencilerin ortaöğretim diploma notları ve ÖSS puanlarının karşılaştırılması (Yıl: 2006)

 

Yelda Nurdan Özdemir Tokat

Çoktan seçmeli testlerde yanıtlama davranışlarının belirlenmesi (Yıl: 2006)

 

Mehmet Akif Karakuş

İlköğretim Öğrencilerinin Değerlendirilmesinde Hale Etkisi (Yıl: 2008)

 

Burçin Batan

İlköğretim Öğrencilerinin Ev Ödevleri İle İlişkili Tutumlarını Etkileyen Faktörler

 

Sercan Ertürk

İlköğretim Programlarının Değerlendirme Boyutuna İlişkin Öğretmen Görüşleri (Yıl: 2008)

 

Hatice Kumandaş

İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Faktörler (Yıl: 2008)

 

Ela Furat

Performans Görevlerinin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Tutumlarına ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerine Etkisi (Yıl: 2009)

 

Aysun Çalışkan

Türkiye’de ve Amerika’da Görev Yapan İlköğretim Öğretmenlerinin Portfolyo Hakkındaki Görüşleri (Yıl: 2009)

 

Simge Özek

İlköğretim 7. Sınıf İngilizce Dersinde Yapılan Portfolyo Uygulamasının Okuduğunu Anlamaya ve Ders Tutumuna Etkisi (Yıl: 2009)

 

Özge Ovayolu

Türkiye’deki Öğrencilerin PISA 2006 Matematik Alt Testindeki Düşünme Süreçlerine İlişkin Puan Dağılımları (Yıl: Mayıs 2010)


Özge Bal

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sistemine İlişkin Görüşleri Ve Tutumlarını Etkileyen Faktörler (Yıl: Eylül 2010)


Emel Gönül

6. Sınıf Öğrencilerinin, Öğretmenlerinin Ve Velilerinin Performans Görevleri Hakkındaki Görüşleri (Yıl: Ekim 2010)


Selda Örs

İlköğretim 6., 7. Ve 8.  Sınıf Seviye Belirleme Sinavı Fen Ve Teknoloji Alt Testlerinin Faktör Yapılarının Belirlenmesi (Yıl: Kasım 2010)


Şeyda Keleşoğlu

Öğrenme Stilleri, Akademik Özyeterlik, SBS Puanları Ve Öğrenci Özellikleri Değişkenlerinin Dokuzuncu Sınıf Akademik Başarısını Yordama Gücü Üzerine Bir Araştırma (Yıl: Aralık 2010)


Banu Özdemir

İlköğretim 1-5. Sınıflar Türkçe Ders Kitaplarında Kullanılan Okuduğunu Anlama Sorularının İncelenmesi (Yıl: Ocak 2011)


Filiz Çınkır Koç

Seviye Belirleme Sınavı (SBS) İle Ölçülen Öğrenci Başarısına Ankara İli’ndeki İlköğretim Okullarının Katkısının “Katma Değer Belirleme” Yöntemiyle Belirlenmesi (Yıl: Şubat 2011)


Emine Burcu Pehlivan

Çoktan Seçmeli Türkçe Test Maddelerinde Yanıtlama Davranışlarının İncelenmesi     (Yıl: Temmuz 2011)


Seda Aydın

İlköğretim 5. Sınıf Matematik Dersinde Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanılarak Verilen Geribildirimin Öğrenci Başarısına Etkisi (Yıl: Ekim 2011)


Selma Höçük

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programına Katılan Öğrencilerin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler (Yıl: Aralık 2011)


Özlem Ünaldı

Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Fen Eğitiminin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersine İlişkin Tutumlarına ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi (Yıl: Mart 2012).


Çiğdem Yavuz

Ekonomik Bakımdan Dezavantajlı Öğrencilerin Akademik Yılmazlık Düzeylerinin Bazı Koruyucu Faktörler Açısından İncelenmesi (Yıl: Ocak 2015)


Selin Alamdar

Akademik Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Etkili Okul Kavramı Bağlamında İncelenmesi (Yıl: Haziran 2015)


Ayça Karaşahinoğlu

Öğrencilerin Metaforik Sınav Algıları İle Velilerin Okula Yönelik Görüşleri Arasındaki İlişki (Yıl: Temmuz 2015)


Neslihan Tuğçe Şimşek

Okuduğunu Anlama Başarısının Yanıtlama Davranışları, Sosyoekonomik, Sosyokültürel ve Bireysel Özellikler Bağlamında İncelenmesi (Yıl: Ocak 2017)


Gökhan Savul

Performans Görevlerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi (Yıl: Haziran 2017)


Işıl Basmaz

Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Okuduğunu Anlama, Öğrenci, Aile Ve Ev Ortamı Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi (Yıl: Haziran 2017)


6.2 Doktora

 

Aslıhan Erman Aslanoğlu

PIRLS 2001 Türkiye Verilerine Göre 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Becerileriyle İlişkili Faktörler (Yıl: 2007)

 

Banu Aygün

Ekolojik Antropoloji Açısından Antakya’da Tarihsel Süreçte Çevresel Değişimin İncelenmesi (Yıl: 2006)

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Danışmanlar: Prof. Dr. Berna Alpagut – Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu

 

C. Deha Doğan

Öğretmen Adaylarının Başarıları Belirlenirken Tercih Ettikleri Durum Belirleme Yöntemlerini Etkileyen Faktörler Ve Bu Yöntemlere İlişkin Görüşleri (Yıl: Şubat 2011)

 

Özen Yıldırım

Okuduğunu Anlama Başarısıyla İlişkili Faktörlerin Aşamalı Doğrusal Modellemeyle Belirlenmesi (PISA 2009 Hollanda Kore Ve Türkiye Karşılaştırması)  (Yıl: Aralık 2012)


Serkan Arık

Öğretmenlerin Ölçme Ve Değerlendirme Alanı Yeterliklerinin Yargıcı Kararlarına Dayalı Ölçeklenmesi (Yıl: Nisan 2013)


Hatice Kumandaş

Yükseköğretime Öğrenci Seçmede Ve Yerleştirmede Kullanılan Sınavların Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerin Okul Başarıları Üzerinde Oluşturduğu Risk Faktörleri (Yıl: Mayıs 2013)


Fatma Betül Kurnaz

İlkokul 4. Sınıf İçin Hazırlanan Bilimsel Süreç Becerileri Programının Etkililiğinin Belirlenmesi (Yıl: Ekim 2013)


Betül Polat

Elektronik Portfolyo Uygulamalarının Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Araştırma Becerilerine Etkisi (Yıl: Haziran 2016)


Emine Burcu Tunç

Farklı Puanlama Modelleri Kapsamında Değişen Madde Fonksiyonunun İncelenmesi (Yıl: Haziran 2016)


Selma Şenel

Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Testlerin Görme Engelli Öğrencilere Uygunluğunun İncelenmesi (Yıl: Mart 2017)


Selda Örs Özdil

Tekli Ve Çoklu Aracılık Modellerinde Aracı Değişken Etkisinin BK, Sobel, Bootstrap Yöntemleriyle Karşılaştırılması (PISA 2012 Matematik Okuryazarlığı) (Yıl: Haziran 2017)


Münevver Başman

Matematik Başarısında Cinsiyet Ve Duyuşsal Özelliklerin Etkileşimine Göre Rasch Ağacı Yöntemi İle Değişen Madde Fonksiyonunun Belirlenmesi (Yıl: Aralık 2017)

 

6.3 Uzmanlık Tezi

 

Asuman Uğur

Eğitimde Verimliliğin Ölçülmesi (Örnek Uygulama Çalışması)  (Yıl: 2007)

Kurum: Milli Prodüktivite Merkezi (MPM)

 

Elif Kılıç

İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sinavı (SBS) Başarısını Etkileyen Öğrenci Özellikleri Kastamonu İli Örneği (Yıl: 2010)

Kurum: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

7.      Yayınlar

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kutlu, Ö. ve Gülleroğlu, D. (September-2006). The factors that affect the teaching program students’ attitudes towards HIV/AIDS. HIV & AIDS Review. 5(3) 29-33.

Kutlu, Ö. ve Aslanoğlu, E. A. (2009). Factors affecting the listening skill. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 1, 2013-2022.

Kutlu, Ö., Bilican, S. ve Yıldırım, Ö. (2010). A study on the primary school teachers’ attitudes towards rubrics with reference to different variables. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 2, 5398-5402.

Kutlu, Ö. ve Babadoğan, C. (2010). Assessment and evaluation in infinited blue project 9-12 graders module. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 2, 3383-3388.

Babadoğan, C., Kutlu, Ö. ve Öğülmüş, S. (2010). Design and development of infinited blue project 9th-12th grades modular program. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 2, 3389–3394.

Kumandaş, H. ve Kutlu, Ö. (2010). High stakes testing: does secondary education examination involve any risks? ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 9, 758-764.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2010). The comparison of the views of teachers with positive and negative attitudes towards rubrics. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 9, 1566-1573.

Deha, D. ve Kutlu, Ö. (2010). Factors effecting level of prefering alternative assessment methods. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 9, 1135-1139.

Bal, Ö. ve Kutlu, Ö. (2011). The study on the attitudes towards the student selection system for higher education in terms of student characteristics. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 2875–2880.

Ovayolu, Ö. ve Kutlu, Ö. (2011). The range of scores in competency clusters of turkish students in mathematics sub-test according to pisa 2006. ScienceDirect, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 15, 17-26. 

Karakaya, İ. ve Kutlu, Ö. (2012). Seviye Belirleme Sınavındaki Türkçe Alt Testlerinin Madde Yanlılığının İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 15(165), 2-15.

Bilican, S., Kutlu, Ö. ve Yıldırım, Ö. (2014). İlköğretim Öğretmenlerinin Dereceli Puanlama Anahtarına İlişkin Tutumlarını Yordayan Faktörler. Eğitim ve Bilim, 39(173), 92-102.

Kumandaş, H. ve Kutlu, Ö. (2014). Yükseköğretime Öğrenci Seçmede ve Yerleştirmede Kullanılan Sınavların Oluşturduğu Risk Faktörlerinin Okul Başarısı Üzerindeki Etkileri. Türk Psikoloji Dergisi, 29(74), 15-31.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., and Bilican Demir, S., (December-2014). The Science Teacher’s Opinions About Using Performance Assessment in Elementary Science Education. International Journal of Elementary Education, 9(6), 121-127.doi: 10.11648/j.ijeedu.20140306.12   ISSN:2328-7632

Omeroglu, E., Buyukozturk, S., Aydogan, Y., Cakan, M., Kilic Cakmak, E., Ozyurek, A., Gultekin, G., Gunindi, Y., Kutlu, O., Coban, A., Yurt, O., Kogar, H., and Karayol, S. (2015). Determination and Interpretation of the Norm Values of PreSchool Social Skills Rating Scale Teacher Form. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(4), 1-6.

Yavuz, H. Ç., and Kutlu, Ö. (2016). Investigation of the factors affecting the academic resilience of economically disadvantaged high school students. Eğitim ve Bilim, 41(186), 1-19. doi: 10.15390/EB.2016.5497

Polat Demir, B., and Kutlu, Ö. (2016). The effect of electronic portfolio applications on the 6th graders’ research skills. [Elektronik portfolyo uygulamalarının ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin araştırma becerilerine etkisi]. Eğitim ve Bilim, 41(188), 227-253. doi: 10.15390/EB.2016.6724

Selma, Ş., and Kutlu, Ö. (2017). Comparison of two test methods for VIS: paper-pencil test and CAT. European Journal of Special Needs Education, 32(5), 1-15. doi: 10.1080/08856257.2017.1391014

Kula-Kartal, S., and Kutlu, Ö. (2017-December). Identifying the relationships between motivational features of high and low performing students and science literacy achievement in PISA2015 Turkey. Journal of Education and Training Studies, 5(12), 146-154.doi: 10.11114/jets.v5i2.2816

Selma, Ş., and Kutlu, Ö. (2018). Computerized Adaptive Testing Design for Students with Visual Impairment. Eğitim ve Bilim, 43(194), 261-284.doi: 10.15390/EB.2018.7515

Özyeter, N. T., and Kutlu, Ö. (2018). Identifying the Relationships Between Response Behaviors for Reading Comprehension Items and Student Characteristics. Journal of Education and Training Studies, 6(10), 148-157.doi: 10.11114/jets.v6i10.3392


7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kutlu, Ö. (2000). University Enterance System And Its Consequences Among Turkish Adolescences. The 7th Biennial Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), 31 Mayıs - 4 Haziran 2000, Jena, Germany.

Kutlu, Ö. (2002). Öğretmen Yetiştirme Programlarının Yeni Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımlarını İçerme Düzeyi. Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda I. Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, 29-31 Mayıs 2002. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi.

Kutlu, Ö. ve Gülleroğlu, D. (2006). The Factors That Affect The Teaching Program Students’ Attitudes Toward HIV/AIDS. The 10th Conference of the European Association for Research on Adolescence (EARA), 2-6 Mayıs, Antalya.

Taşkın, L., Eroğlu, K., Kutlu, Ö., Terzioğlu, F., Vural, G., Akkuzu, G., Demirteş, B., Daş, Z., Koç, G., Vefikuluçay, D. ve Gülen H. (2006). Enchancing Women’s Health Nursing Lesson Application Skills. III. International Nursing Management Conference, November 9-11, Kuşadası-Aydın.

Kutlu, Ö. (2007). Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarının Öğretmen Yeterliğine Katkısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu, 12-14 Mayıs, Bakü. 

Kutlu, Ö. (2007). Sınırsız Mavi 1-5 Sınıflar Öğretim Modülünde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 16-18 Mayıs, Çanakkale.

Kutlu, Ö. (2008). Sınırsız Mavi 6-8. Sınıflar Modülünde Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımı. 2nd International Computer and Instructional Technologies Symposium, Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, 16-18 Nisan, Kuşadası-Aydın.

Karakaya, İ. ve Kutlu, Ö. (2008). Sosyal Bilgiler Öğretmenliği İle Türk Dili Edebiyatı Programlarındaki Öğrencilerin Akademik Başarılarının Yordanmasına İlişkin Bir Araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Sempozyumu, 14-16 Mayıs, Çanakkkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dalı, Çanakkale.

Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş. ve Doğan, C. D. (2008). A Modelling  Study About The Factors Affecting The Elementary Teachers' Attitudes Towards Alternative Assessment Methods. International Conference On Educational Sciences, 23-25 June, Department of Educational Sciences, Faculty of Education, Eastern Mediterranean University, Gazi Mağusa, North Cyprus.

Büyüköztürk, Ş., Kutlu, Ö. ve Doğan, C. D. (2008). Comparison of Elementary Teachers' Attitudes  Towards Alternative Assessment Methods. Paris International Conference On Education, Economy & Society, 17-19 July, Novotel Paris Tour Eiffel, Paris-France.

Kutlu, Ö. ve Aslanoğlu, A. E. (2009). Factors Affecting the Listening Skill. WCSES-2009 World Conference on Educational Sciences, 4-7 February, Cyprus Educational Sciences Association, Near East University North Cyprus.

 

Kumandaş, H. ve Kutlu, Ö. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarına Etkileyen Faktörler. The First International Congress of Educational Research, “Trends and Issues of Educational Research”. Educational Research Association, 1-3 May 2009, Çanakkale.

 

Kutlu, Ö., Yalçın, Ö. ve Bilican, S. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Dinlediğini ve Okuduğunu Anlama Becerilerini Etkileyen Faktörler. II. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 1-3 Temmuz, Ürgüp-Göreme.

 

Kutlu, Ö., Bilican, S. ve Yıldırım, Ö. (2010). İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Puanlarının Farklı Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, 2-4 Temmuz, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

 

Kutlu, Ö. ve Kumandaş, H. (2011). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Sunu Yapma Becerilerine İlişkin Öz ve Öğretici Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması. I. Uluslararası Eğitim Kongresi, 13-14 Nisan, Bişkek-Kırgızistan

 

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2011). The Teacher's Views About The Use Of Performance Tasks. Esera 2011 Conference, September 5th-9th, Lyon, Centre de Congrès, France.

Kutlu, Ö. ve Bal Ö. (2011). Senior High School Students’ Attitudes In Higher Education Student Selection And Placement System That The Factors Affecting. 14th International Evaulation In Education In The Balkan Countries, 16-18 June, Institute For Pedagogy and Androgogy Faculty of Philosophy University of Belgrade,  Serbia.

Çıtak, G. G., Kutlu, Ö. ve Bal Ö. (2011). The View of Management of Five Major Universities in Ankara -the Capital of Turkey- about these Universities' Contribution to the City. Cities and Their Universities for Creation of Knowledge and Innovation, 26-27 Eylül, Varşova-Polonya.

Kutlu, Ö. Ve Kumandaş, H. (2012). The Determination of the Predictive Variables That the 6th, 7th and 8th Grade Students’ Status About the Exam-oriented Pressure Towards the Transition to Secondary Education System (In Turkey). 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, 2012, University of Barcelona, Barcelona-Spain.

Yıldırım, Ö., Kutlu, Ö. ve Bilican, S. (2012). The Factors That Predict Frequency of Listening Comprehension Activities of Elementary 5th Grade Turkish Students. 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, 2012, University of Barcelona, Barcelona-Spain.
Kutlu, Ö. ve Bal, Ö. (2012). The investigation of the effective variables that the factors in predicting the status of senior high school students attitudes is-not being positive towards higher education student selection system. 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, 2012, University of Barcelona, Barcelona-Spain.
Çıtak, G. G., Kutlu, Ö., and Bal Ö. (2011). The View of Management of Five Major Universities in Ankara -the Capital of Turkey- about these Universities' Contribution to the City. Cities and Their Universities for Creation of Knowledge and Innovation, 26-27 Eylül, Varşova-Polonya.
Kutlu, Ö., and Kumandaş, H. (2012). The Determination of the Predictive Variables That the 6th, 7th and 8th Grade Students’ Status About the Exam-oriented Pressure Towards the Transition to Secondary Education System (In Turkey). 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, University of Barcelona, Barcelona-Spain.
Yıldırım, Ö., Kutlu, Ö. ve Bilican, S. (2012). The Factors That Predict Frequency of Listening Comprehension Activities of Elementary 5th Grade Turkish Students. 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, University of Barcelona, Barcelona-Spain.
Kutlu, Ö., and Bal, Ö. (2012). The investigation of the effective variables that the factors in predicting the status of senior high school students attitudes is-not being positive towards higher education student selection system. 4th World Conference on Educational Sciences, 02-05 February, University of Barcelona, Barcelona-Spain.
Kutlu, Ö., and Bal, Ö. (2014). An evaluation of Ankara University Foreign Student Examination (AFSE) scores in terms of chance success. 6th World Conference on Educational Sciences, 06-09 February, University of Malta, Malta.
Kumandaş, H., Kutlu, Ö. ve Yıldırım, Ö. (2014). Üniversiteye giriş sınavına hazırlanırken öğretmen adaylarının sosyal yaşamlarının etkilenme durumu. Uluslararası I. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 24-26 Nisan, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.
Kumandaş, H. ve Kutlu, Ö. (2014). Sınav kaygısının ve sınav baskısının üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanırken dershaneye giden ve gitmeyen 12. sınıf öğrencilerini ayırmada etkisi. IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Hacettepe Üniversitesi, 9-13 Haziran, Ankara, Türkiye.
Altıntaş, Ö., and Kutlu, Ö. (2018). Investigating differential item functioning of the Ankara University examination for foreign students by recursive partitioning analysis in the Rasch model. 6th International Congress On Measurement And Evauation In Education And Psychology. Prizren University, 5-8 September, Prizren, Kosova.
Kutlu, Ö., and Kula-Kartal, S. (2018). 21. Yüzyıl Eğitiminde Öne Çıkan Öğrenci Yeterlikleri, Sınıf İçi Ölçme ve Değerlendirme Anlayışının Dönüşümü ve Geleceği. 6th International Congress On Measurement And Evauation In Education And Psychology. Prizren University, 5-8 September, Prizren, Kosova.

7.3 Yazılan ulusal kitaplar ve kitaplarda bölümler

Taşkın, L., Eroğlu, K., Terzioğlu, F., Vural, G. ve Kutlu, Ö. (2005). Hemşire ve Ebeler İçin Doğum ve Kadın Sağlığı, UYGULAMA REHBERİ. 1. Bölüm: Okul Eğitiminde Devimsel Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi. Ölçek Tasarımı ve Geliştirme. Ankara: Palme Yayıncılık.

Kutlu, Ö, Doğan C. D. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesi: Performansa ve Portfolyoya Dayalı Durum Belirleme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Kutlu, Ö. (2008). Öğrenci Başarısının Belirlenmesinde Kullanılan Yeni Yaklaşımlar. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Çok, F. ve Kutlu, Ö. (2010). Ergenlerin Cinsel Eğitimi. Bir Program Denemesi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö ve Bilican, S. (2011). Theoretical and Applied Researches on Turkish Language Teaching. Chapter: The Factors That Predict Reading and Listening Comprehension Skills of Elementary Level 5th Grade Turkish Students. Ed. G. Leyla Uzun ve Ümit Bozkurt. Essen: Copyright Verlag DIE BLAUE EULE.

Kutlu, Ö., Bilican, S. ve Yıldırım, Ö. (2011). Türkçe Öğretimi Üzerine Çalışmalar. Chapter: İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Puanlarının Farklı Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi. Ed. V. Doğan Günay, Özden Fidan, Betül Çetin, Funda Yıldız. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası. 

Kutlu, Ö., Bilican, S. ve Yıldırım, Ö. (2011). Türkçe öğretimi üzerine çalışmalar. Chapter: İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu ve Dinlediğini Anlama Puanlarının Farklı Bilişsel Düzeylere Göre İncelenmesi. Ed. V. Doğan Günay, Özden Fidan, Betül Çetin, Funda Yıldız. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Matbaası.

Kutlu, Ö, Doğan C. D. ve Karakaya, İ. (2014). Ölçme ve değerlendirme: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. 4. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Kutlu, Ö. ve Altıntaş, Ö. (2015). Diş hekimliğinde klinik becerilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. ISBN: 978-605-136-217-5

Kutlu, Ö. (2016). Yaşantılar Evreninden Anılar Örneklemi Ölçmecilerden Geçerli ve Güvenilir Anılar. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

Kutlu, Ö. ve Altıntaş, Ö. (2017). Bilimsel proje hazırlama kitapçığı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Kutlu, Ö. ve Eski, R. (1995). Üniversitelerin Spor Bölümleri Özel Yetenek Sınavları Üzerine. Cumhuriyet Bilim Teknik, No. 454, 2 Aralık.

Kutlu, Ö. (Haziran-1995). Okul Eğitiminde ‘Soru Sormanın’ İşlevi. TÜBİTAK, Bilim ve Teknik, Sayı 343, Ankara.

Kutlu, Ö. ve Tümer A. (Ocak, Şubat, Mart-1999). HIV/AIDS Eğitim Programı Üzerine Bir Çalışma. HIV/AIDS Dergisi, HATAM Yayınları, Cilt:1, Sayı:1.

Kutlu, Ö. (Ocak-1999). İlköğretim Okullarındaki Türkçe Ders Kitaplarındaki Okuma Parçalarına Dayalı Olarak Hazırlanmış Sorular Üzerine Bir İnceleme.      Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 23, Sayı 111.

Kutlu, Ö. (Ekim-1999). ÖSS-Y Sonuçları Üzerine İlk Gözlemler Başlıklı Yazı Üzerine. Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı 656.

Kutlu, Ö. (Temmuz-2001). Ergenlerin Üniversite Sınavına İlişkin Kaygıları. Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 26, Sayı 121.

Kutlu, Ö. ve Çok, F. (Ocak-2002). 12-14 Yaş Grubu Ergenler İçin Hazırlanmış Olan Cinsel Eğitim Programına Dayalı Cinsel Bilgi Testinin Geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, Cilt 27, Sayı 123.

Kutlu, Ö. (Temmuz, Ağustos, Eylül-2002). HIV/AIDS Testinden Elde Edilen Test ve Madde İstatistiklerinin Değerlendirilmesi. HIV/AIDS Dergisi, HATAM Yayınları, Cilt:4, Sayı:3.

Karakaya, İ. ve Kutlu, Ö. (Aralık-2002). Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının Yordama Geçerliğine İlişkin Bir Araştırma. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, Cilt 1, Sayı 2.     

Daş, Z. ve Kutlu, Ö. (Aralık-2002). Lise Öğrencisi (15-17 Yaş Arası) Adolesan Kızlar İçin Hazırlanan Üreme Sağlığı Eğitim Programına Dayalı Üreme Sağlığı Bilgi Testinin Geliştirilmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, Cilt 4, Sayı 2.

Kutlu, Ö. ve Babadoğan, C. (Ekim, Kasım, Aralık-2003). İlköğretim Programları ve Ders Kitaplarında HIV/AIDS Konularının Yeri ve Ele Alınış Biçimi. HIV/AIDS Dergisi, HATAM Yayınları, Cilt:5, Sayı:4.

Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (Aralık-2003). Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının Faktör Yapılarına ve Yordama Gücüne İlişkin Bir Araştırma. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 2(4), 211-224.

Kutlu, Ö. (Güz-2003). Cumhuriyetin 80. Yılında: Ölçme ve Değerlendirme. Milli Eğitim Dergisi, MEB Yayınları, Özel Sayı, Ankara.

Kutlu, Ö. ve Vefikuluçay, D. (Ekim, Kasım, Aralık-2003). Üreme Bilgi Testinin Geliştirilmesi. HIV/AIDS Dergisi, HATAM Yayınları, Cilt:5, Sayı:4.

Aslanoğlu, A. E. ve Kutlu, Ö. (Ocak-2003). Öğretimde Sunu Becerilerinin Değerlendirilmesinde Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) Kullanılmasına İlişkin Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2), 25-36.

Uğur, A. ve Kutlu, Ö. (2005). Zaman Yönetimi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayını. 2007 (1), 89-124.

Kutlu, Ö. ve Özdil, T. (Aralık-2005). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavındaki Fen Bilimleri Testi Sorularına Ait Psikometrik Özelliklerin İncelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 4(8), 221-238.

Kutlu, Ö. (Ekim-2006). Üst Düzey Zihinsel Süreçleri Belirleme Yolları: Yeni Durum Belirleme Yaklaşımları. Çağdaş Eğitim Dergisi, Sayı 335, s. 15-21.

Kutlu, Ö. (Şubat 2007). Performans Sorularının Yaşam Becerileriyle İlişkisi. İlköğretmen Eğitimci Dergisi, Sayı 6, s. 10-15.

Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2007). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma. İlköğretim Online E - Dergi, 6(3), 397-410.

Kumandaş H. ve Kutlu, Ö. (2009). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarını Etkileyen Faktörler. İlköğretim Online, 9(2), 714-722. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Kutlu, Ö., Yalçın, S. ve Pehlivan, E. B. (2010). İlköğretim Programında Yer Alan Kazanımlara Dayalı Soru Yazma ve Puanlama Çalışması. İlköğretim Online, 9(3), 1201-1215. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Doğan, C. D. ve Kutlu, Ö. (2011). Öğretmen Adaylarının Yeni Durum Belirleme Yöntemlerini Tercihlerinde Etkili Olan Öğrenmeye İlişkin Özellikler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(2), 459-474.

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö., Bilican, S. ve Kumandaş, H. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamada Başarılı Olup-Olmama Durumlarının Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 2(1), 132-139. Batan, B. ve Kutlu, Ö. (Temmuz-2012). İlköğretim öğrencilerinin ev ödevleri ile ilişkili tutumlarını etkileyen faktörler. Çağdaş Eğitim Akademik, 3, 1-12.

Arık, R. S. ve Kutlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme alanı yeterliklerinin yargıcı kararlarına dayalı ölçeklenmesi. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(2), 163-196.

Tunç Pehlivan, E. B. ve Kutlu, Ö. (Yaz-2014). Türkçe test maddelerinde yanıtlama davranışlarının incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(1), 61-71.

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, S., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H. ve Karayol, S. (2014). Okul öncesi sosyal beceri değerlendirme ölçeği anne-baba formuna ait norm değerlerinin belirlenmesi ve yorumlanması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(2), 102-115.

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Çakmak Kılıç, E., Özyürek, A., Akduman Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H. ve Karayol, S. (Mayıs-2014). Sosyal beceri eğitici eğitim programının etkililiği. Muğla Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-10.

Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, S., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E., Özyürek, A., Gültekin, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H. ve Karayol, S. (2014). Okul öncesi sosyal beceri destek projesinde geliştirilen ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemlerin tanıtımı. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 74-83.

Kumandaş̧, H., & Kutlu, Ö. (2015). High stake tests [Yüksek risk içeren sınavlar]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5(2), 63-75. http://ebad- jesr.com/ DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.4

Erman Aslanoğlu, A., & Kutlu, Ö. (2015). Factors related to the reading comprehension skills of 4th grade students according to data of PIRLS 2001 Turkey [PIRLS 2001 Türkiye verilerine göre 4. sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerileriyle ilişkili faktörler]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5(2), 1-18. http://ebad-jesr.com/DOI Number: http://dx.doi.org/10.12973/jesr.2015.52.1

Şenel, S. ve Kutlu Ö. (2015). Ankara Üniversitesi uzaktan eğitim programına katılan öğrencilerin akademik başarılarını yordayan faktörler. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 6(2), 177-193.

Kurnaz, B. ve Kutlu Ö. (2016). İlkokul 4. sınıf için hazırlanan bilimsel süreç becerileri programının etkililiğinin belirlenmesi. İlköğretim Online, 15(2), 529-547. DOI Number: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.36891

Kutlu, Ö., & Yavuz, H. Ç. (2016). Factors that play a role in the academic resilience of academicians [Akademisyenlerin akademik yılmazlıklarında rol oynayan faktörler]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 6(2), 131-150. http://ebad-jesr.com/DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.8

Şimşek, N. T., & Kutlu, Ö. (2017). Determining the response behaviors of middle school students for open-ended questions [Ortaokul Öğrencilerinin Açık Uçlu Maddelerdeki Yanıtlama Davranışlarının Belirlenmesi].  Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 243-252. http://ebad-jesr.com/DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.8 

Kutlu, Ö., Kula, S., & Şimşek, N. T. (2017). Identifying the Relationships Between Perseverance, Openness to Problem Solving, and Academic Success in PISA 2012 Turkey [PISA 2012 Türkiye Uygulamasında Kararlılık, Problem Çözmeye Açıklık ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi]. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 7(1), 263-274. http://ebad-jesr.com/DOI Number: http://dx.doi.org/10.22521/jesr.2017.71.9

Kutlu, Ö., Babadoğan, M.C., Öztürk Kumandaş, H., & Altıntaş, Ö. (2018). Determination of the effectiveness of İstanbul strait-blue belt movement project. Turkish Journal of Education (Türk Eğitim Dergisi), 7(1), 1-17. www.turje.orgDOI Number: 10.19128/turje.180101

Tunç Burcu, E., & Kutlu, Ö. (2018). İki ve çok kategorili puanlanan maddelerde değişen madde fonksiyonlarının karşılaştırılması. Başkent University Journal of Education, 5(1), 41-51. www.turje.org. DOI Number: 10.19128/turje.180101

Karaşahinoğlu, A., & Kutlu, Ö. (2018). The Perception of Testing in Pupil’s Drawings. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 8(1), 1-18. http://ebad-jesr.com/DOI Number: http://dx.doi.org/ 10.22521/jesr.2018.81.1

Karaşahinoğlu, A., & Kutlu, Ö. (2018). The Effect of Self-Assessment on Achievement in Writing in English. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi -Journal of Educational Sciences Research, 8(1), 107-118. http://ebad-jesr.com/DOI Number: http://dx.doi.org/ 10.22521/jesr.2018.81.1

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Kutlu, Ö. (1995). 1994-MÖZYES Beden Eğitimi ve Spor Sınavında Uygulanan Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Kongresi, 6-8 Eylül, Ankara.

Kutlu, Ö. (1998). İlköğretimde Öğrenci Yetiştirme Yaklaşımı, Öğretme-Öğrenme Sürecinin İzlenmesi Öğrenme Eksiklerinin ve Güçlüklerinin Belirlenmesi ve Öğretimde Başarısızlığın Önlenmesi. Cumhuriyetin 75. Yılında İlköğretim Sempozyumu, 1. Ulusal Sempozyum, Öğretmen Hüseyin Hüsnü Tekışık Araştırma Geliştirme Merkezi, 27-28 Kasım, Ankara.

Kutlu, Ö. (2000). Üniversite Sınavına Giren Ergenlerin Kaygılarına Yol Açan Kaynaklar. Ergen Günleri, 23-25 Kasım, Kuşadası, Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı.

Kutlu, Ö. (2002). Eğitim Sistemimizde Yükseköğretime Geçiş. Türkiye’nin Geleceği İçin Eğitim Sistemimizin Planlanması Sempozyumu, Özel Dershaneler Birliği Derneği. 21-22 Haziran, Ankara.

Berberoğlu, G., Kaptan, F. ve Kutlu, Ö. (2002). Türkiye Genelinde Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersindeki Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin İncelenmesi. 6-18 Eylül V. Ulusal Fen ve Matematik Eğitim Kongresi, ODTÜ, Ankara.

Kutlu, Ö. (2002). Yapılandırılmış Eğitim Programlarının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. XI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 23-26 Ekim, Yakın Doğu Üniversitesi, Kıbrıs.

Kutlu, Ö. ve Gülleroğlu, D. (2003). İlköğretimde Sınava İlişkin Tutumların Belirlenmesi. Cumhuriyetin 80. Yılında Disiplinlerarası Bakışla Türkiye’de Çocuk. Ankara Üniversitesi, Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. 15-17 Ekim 2003.

Kutlu, Ö. (2003). HIV/AIDS Eğitim Programlarının ve Çalışmalarının Değerlendirilmesi. 6. AIDS Kongresi, AIDS Savaşım Derneği, 1-4 Aralık, İstanbul.

Kutlu, Ö. (2004). Tek Soruyla Öğrenci Performansının Belirlenmesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 17-18 Ocak, İstanbul: Sabancı Üniversitesi.

Kavak, Y., Kutlu, Ö. ve Artar, M. (2004). Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Ders Kitaplarının İyileştirilmesi Konusunda Eğitim Yayıncılarının Görüşleri. Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması Sempozyumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu, 20-22 Aralık.

Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2004). Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının Faktör Yapılarına İlişkin Bir Araştırma” XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. 6-9 Temmuz.

Kutlu, Ö. ve Ahioğlu, N. (2005). Yükseköğretimde Ders Kazanımlarının Çoklu Değerlendirilmesi Örneği: Cinsel Sağlık Bilgileri Eğitimi Dersi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, 15-16 Ocak.

Uğur, A. ve Kutlu, Ö. (2005). Zaman Yönetimi Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, 28-30 Eylül.

Kutlu, Ö. (2005). Yeni İlköğretim Programlarının Öğrenci Başarı Gelişimini Değerlendirme Boyutu Açısından İncelenmesi. Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendirme Sempozyumu, Eğitimde Yansımalar: VIII, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Kayseri, 14-16 Kasım.

Kutlu, Ö. (2006). İlköğretimden Yükseköğretime Yönlendirme ve Sınav Sistemi. AB Vizyonu, Türkiye’de Eğitim ve Özel Okullar Sempozyumu. Antalya, 20-21 Ocak.

Kutlu, Ö. (2006). Performans Sorularının Yaşam Becerileriyle ilişkisi. Eğitimde Çağdaş Yönelimler III, Yapılandırmacılık ve Eğitime Yansımaları Sempozyumu. Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 29 Nisan.

Kutlu, Ö., Koşan, A. ve Balcıoğlu, H. (2006). Tıp Eğitiminde Psikolojik Ölçme Aracı Olarak Başarı Testleri ve Bir Başarı Testi Geliştirme Örneği. IV. Ulusal Tıp Eğitim Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Adana, 2-5 Mayıs.

Kutlu, Ö. (2006). Öğrenci Performansının Ölçülmesi ve Belirlenmesi. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Muğla, 13-15 Eylül.

Büyüköztürk, Ş. ve Kutlu, Ö. (2006). Sosyal Bilim Araştırmalarında Yöntem Sorunu. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Sempozyumu, I. Ulusal Kurultay Bildirileri, s. 113-122, Ankara, 2-3 Kasım.

Kutlu, Ö. (2006). Cinsel Bilgi ve Becerilerin Ölçülmesi. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI. Ulusal Kongresi, Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Derneği, İstanbul, 24-26 Kasım.

Kutlu, Ö. ve Bodur, S. (2007). Okuduğunu Anlama Becerisinin Ölçülmesi. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 4-5 Mayıs.

Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş. ve Doğan, C. D. (2007). İlköğretim Öğretmenlerin Yeni Değerlendirme Yöntemlerine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler. 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Tokat, 5-7 Eylül.

Kutlu, Ö., Apak, G. ve Doğan, S. (2008). Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Performans Görevi Uygulaması: Atatürk’ün Liderlik Özellikleri. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 5-6 Nisan.

Kutlu, Ö., Bodur, S. ve Doğan, S. (2008). Türkçe Dersinde Bir Performans Görevi Uygulaması: İletişim. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, İstanbul, 5-6 Nisan.

Kutlu, Ö. ve Aslanoğlu A. E. (2008). Dinlediğini Anlama Becerisinin Ölçülmesi. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyumu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı, Çanakkale, 2-4 Mayıs.

Kutlu, Ö. (2008). Okuduğunu Anlama Becerisinin Ölçülmesi. Yabancı Dil Bölümleri ve  Yüksekokullarının Yabancı Dil Öğretiminde Sorunları Kurultayı, Muğla Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Muğla, 7-9 Mayıs 2008.

Büyüköztürk, Ş., Kutlu, Ö. ve Doğan, C. D. (2008). İlköğretim Öğretmenlerinin Yeni Değerlendirme Yaklaşımlarına Yönelik Tutumları. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara,14-16 Mayıs.

Kutlu, Ö., Yıldırım, S. ve Savaşan, G. (2008). Türkçe Dersinin Kazandırmayı Hedeflediği Okuduğunu Anlama Becerisinin Ölçülmesi. I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı, Ankara,14-16 Mayıs.

Kutlu, Ö. ve Aslanoğlu A. E. (2008). Dinlediğini Anlama Becerisiyle İlişkili Faktörler. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sakarya, 1-3 Eylül.

Kutlu, Ö. ve Karakaya, İ. (2009). Sistem Bütünlüğü İçerisinde Üniversiteye Öğrenci Akışı. Türkiye’nin 2023 Vizyonunda Üniversiteye Giriş Sistemi Kongresi, Atılım Üniversitesi Ankara, 16-17 Nisan.

Kutlu, Ö. ve Kumandaş H. (2009). Başarının ve Bazı Demografik Değişkenlerin Öğrencilerin Performans Görevlerine İlişkin Tutumlarına Etkisi. Eğitimde Yeni Yönelimler-5: Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu. Tevfik Fikret Okulları, İzmir, 18 Nisan.

Kutlu, Ö., Pehlivan, E. B. ve Yalçın, S. (2009). İlköğretim Programında Yer Alan Kazanımlara Dayalı Soru Yazma Çalışması. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 21-23 Mayıs.

Bıkmaz, F., Kutlu, Ö., Arcak, S. ve Ok Sözüdoğru, S. (2009). Toprak Bilim Okulu Eğitim Programının Uygulanması. VIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir, 21-23 Mayıs.

Çok, F. ve Kutlu, Ö. (2011). Bir Program Denemesi: Ergenlerin Cinsel Eğitimi. Cinsellik ve Cinsel Eğitim Kongresi, 3-4 Aralık, Cinsel Eğitim ve Tedavi Araştırma Derneği, İstanbul.

 

Aydın, S. ve Kutlu, Ö. (2012). Öğrenci Başarısının Artırmanın Yolu: Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanarak Geribildirim Verme. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Sabancı Üniversitesi, 31 Mart, İstanbul.

Kutlu, Ö. Kumandaş, H. ve Yıldırım, Ö. (2012). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Yükseköğretim Programına Yerleşmelerinde Aldıkları Ortaöğretim Eğitiminin Yeterliğine İlişkin Görüşleri. 11. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Rize, 24-26 Mayıs.

Kutlu, Ö. (2012). Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi. Şişli Terakki Okulları Yazma Becerileri Sempozyumu, 28 Nisan, İstanbul.

7.6 Diğer Yayınlar

Kutlu, Ö. (1990). 1987 ve 1990 yılları arasında yapılan tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı (TUS) puanlarına ilişkin bir çalışma. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) İçin Hazırlanmış, Yayınlanmamış Rapor, Ankara.

8. Ulusal ve Uluslararası Projeler (DPT, TÜBİTAK, AB, vb.)

Temel nitelikler

Deneyimlerin özeti

Test Geliştirme

1998 yılından itibaren, Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün (EGİTEK) Ölçme Şubesi’nde görevli personele, ölçme ve değerlendirme konusunda akademik rehberlikte bulunmak, personelin istenilen düzeyde soru hazırlamasını sağlamak ve test oluşturmak amacıyla danışmanlık hizmeti vermek.

Bu görev Ocak 2009 tarihinden itibaren tekrar başlamıştır.

Ders Kitaplarına Soru Hazırlama, İnceleme, Eleştirme ve Geliştirme

Mart 1999’da MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü'nce başlatılan, Materyalleri İnceleme Komisyonunda, Sosyal Bilgiler ve Hayat Bilgisi alanındaki Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alan soruları ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından incelemek.

Soru İnceleme ve Başarı Testi Geliştirme

Mayıs 1999’dan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Projesi İkraz Anlaşması Çerçevesinde, "Eğitimde Çağı Yakalamak 2000 Projesi”nde, "Öğrenci Başarısının Ölçülmesi" konusunda İlköğretim Genel Müdürlüğü (Mayıs 1999-2001) ve Eğitimi Araştırma Geliştirme Dairesi (EARGED)’e yarı zamanlı danışmanlık görevini yürütmek.

Temel Eğitim Projesi

2000 yılında, izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında öğrenci başarısının değerlendirilmesi çalışmalarına katılmak.

Başarı Testlerinin Sonuçlarını Yorumlama

Ocak - Haziran 2003 tarihleri arasında, Temel Eğitim Projesi kapsamında gerçekleştirilen Öğrenci Başarılarının Belirlenmesi Sınavı (ÖBBS 2002) durum belirleme raporunun hazırlanması çalışmalarına katılmak.

Test ve Anket Sonuçlarını Yorumlama

Ocak - Haziran 2003 tarihleri arasında, Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi (PIRLS 2001) ulusal raporunun hazırlanması çalışmalarına katılmak.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yurt Sevgisi Eğitimi Projesi

Ağustos-Aralık 2004 tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nca yürütülen, Yurt Sevgisi Eğitimi Projesi’nin değerlendirilmesine katkıda bulunacak ölçme araçlarını geliştirmek. Çalışma Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi işbirliği ile yürütülmüştür.

Arçelik Eğitimde Gönül Birliği Projesi

Proje Yatılı İlköğretim Bölge Okulları (YİBO) ile ilgilidir. Proje 2004 - 2012 yılları arasında olmak üzere toplam sekiz yıl sürecektir. Proje Arçelik tarafından desteklenmektedir. Projenin yürütücü firması Green Active’dir. Projedeki görevim öğretmen eğitimine destek vermektir

Ders Kitaplarının Yazımı

Çalışma, Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. Şubat - Temmuz 2005 tarihleri arasında yürütülen bu çalışmada Yeni İlköğretim Programlarına dayalı ders kitaplarının yazılması çalışmalarında; Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Hayat Bilgisi alanındaki Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kitabında yer alan soruları yeni ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından incelemek. Çalışma Dekanlık izniyle yürütülmüştür.Temel nitelikler

Deneyimlerin özeti

Temel Eğitime Destek Projesi Başlangıç Araştırması

Şubat 2005 tarihinde başlayan, Avrupa Birliği-Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi işbirliği ile yürütülün projede ölçme araçlarının geliştirilmesi kısmının sorumluluğunu yürütmek

Ders Kitaplarının Yazımı

Çalışma, Avrupa Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı ile MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülmektedir. Şubat - Temmuz 2005 tarihleri arasında yürütülen bu çalışmada Yeni İlköğretim Programlarına dayalı ders kitaplarının yazılması çalışmalarında; Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Hayat Bilgisi alanındaki Ders Kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı ve Öğretmen Kitabında yer alan soruları yeni ölçme ve değerlendirme ilkeleri açısından incelemek. Çalışma Dekanlık makamının izniyle yürütülmüştür.

Şartlı Nakit Transferleri Etki Değerlendirme Çalışması

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında Türkiye'nin en yoksul kesimleri için uygulanan Sağlık ve Eğitim yardım hizmetlerinin (Şartı Nakit Transferi Projesi" - Conditional Cash Transfer)  Etki Değerlendirme Çalışmasında anket geliştirme sürecine danışmanlık yapmak

Çalışma AGRIN Co. Ltd. ile International Food Policy Research Institute (IFPRI) ile birlikte yürütülecektir. Teklif  çeşitli değerlendirme aşamalarından sonra birinci olarak seçilmiştir.

Mesleki Bilgi, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Başlama: Aralık 2009

Bitiş: Aralık 2010

 

Orta Öğretim Projesi Mesleki Rehberlik Bileşeni, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Projenin en temel çıktılarından biri Mesleki Bilgi Sistemi (MBS)’dir. MBS; mesleki bilgilendirmeyle ilgili kaynakların geliştirilmesini, bireylerin kendilerini değerlendirmelerini ve işgücü piyasasına ulaşmalarını amaçlayan, online olarak çalışacak bir yapıdır. MBS’nin kendini değerlendirme boyutunda kişilerin “yetenekleri”, “mesleki ilgileri” ve “mesleki değerleri” ölçülecektir.

Türkiye’de Yüksek Risk Grubundaki Gezici Çalışanlar Arasında HIV/AIDS Bilgi, tutum ve Davranışları Projesi

Hacettepe AIDS Tedavi Araştırma Merkezi (Dünya Bankası Projesi)

Başlama: Ocak 2010

Bitiş: Mayıs 2010

İstanbul, İzmir, Antalya  ve Trabzon illerinde,  inşaat, turizm ve uluslararası taşımacılık sektörlerinde çalışan 1200 işçinin HIV/AIDS hastalığı konusundaki bilgileri, görüşleri ve yaptıkları riskli cinsel davranışlarını belirlemektir.

Okulöncesi Sosyal Beceri Destek Projesi (TÜBİTAK KAMAG Projesi)

Başlama: Kasım 2010

Bitiş: Kasım 2013

 Projenin özel amaçları;

- Örgün eğitim programlarını destekleyici 36-72 aylık çocuklara yönelik sosyal beceri eğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

- Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri için sosyal beceri temelli eğitici eğitimi programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

- Sosyal Beceri Eğitim Programı uygulama çalışmalarının izlenmesi ve programın gözden geçirilerek geliştirilmesi.

- Eğitici eğitimi Sosyal Beceri Eğitim Programlarının yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması.

- Okul öncesi eğitimin ve öğrenci niteliğinin geliştirilmesine ilişkin nihai raporun geliştirilmesi ve kullanılması konusunda ilgili kurum ve kuruluşlara destek verilmesidir.

Diş Hekimi Yetiştirme Sürecinde Bilgi ve Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi Projesi

Başlama: Kasım 2013

Bitiş: Şubat 2016

Bu proje, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleriyle birlikte yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla hazırlanmıştır. Amaç, Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde hazırlanan çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış, performans görevi gibi kuramsal yapıların ölçülmesinde kullanılan soru türlerinde, klinik öncesi ve klinik uygulamalara ait ölçme yaklaşımlarında var olan standartları arttırmaktır. Bu yolla hem soru yazma ve puanlama hem de elde edilen ölçme sonuçlarına dayanarak geribildirim verme süreçlerinin gelişimi sağlanabilecektir.

 Projenin Adı

Konusu

Destekleyen Kuruluş

Projedeki

Görevi

Başlangıç

Tarihi

Bitiş

Tarihi

Sınırsız Mavi Projesi

İlköğretim 1., 2-3.  4-5., 6-8 ve 9-12. Sınıflar için;

Öğretmen ve

Öğrenci Kitapları

Deniz Temiz Derneği

(TURMEPA)

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

2006

2007

Kişisel Sağlık ve Temizlik Eğitimi

İlköğretim 1., 2-3. ve 4-5. Sınıflar için;

Öğretmen ve

Öğrenci Kitapları

Eczacıbaşı

 

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

2007

2008

Vergibilir: Çocuklarda Vergi Bilinci Geliştirme Eğitimi

İlköğretim

4-5. Sınıflar için;

Öğretmen ve

Öğrenci Kitapları

Maliye Bakanlığı

 

Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

2007

2008

Mavi Kuşak Hareketi – İstanbul Boğazı Projesi

İlkokul 1-4,

Ortaokul 5-6 ve

Lise 9-12. sınıflar

Deniz Temiz Derneği

(TURMEPA)

Eğitsel ve Akademik İçerik Geliştirme

Ocak 2014

Mart 2014

D- Marin Projesi

“Fark Ettim Denizler Bizim Oksijen Kaynağımız”

 

 

İlkokul 3-4. sınıflar

Deniz Temiz Derneği

(TURMEPA)

Eğitsel ve Akademik İçerik Geliştirme ve Proje Danışmanlığı

Eylül 2015

Devam Ediyor

ABİDE Projesi

 

 

İlkokul 4. sınıflar

 

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hiz-metleri Genel Müdürlüğü

Akademik Danışman

Ocak 2018

Devam Ediyor


9.
      Yönetsel Görevler

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (2004-2007)

Fakülte Kurulu Üyeliği (2004-2010)

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği (2007-2010)

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Bölüm Başkan Yardımcılığı (2009-2010)

Ankara Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Bilim Kurulu Üyeliği (Başlama: 2009)

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Başlama: Haziran 2010)

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel İlköğretim Okulu Bilim Kurulu Üyeliği (2004-2007; Ekim 2009-Ekim 2012)

Ankara Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü (Başlama: Haziran 2013)

10.    Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

•   Türk Eğitim Derneği

•   Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği

•   Dil Derneği

•   AIDS Tedavi ve Araştırma Derneği

•   Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu

•   Eczacılar Odası Eğitim Kurulu


11.       Verdiği Eğitimler

•    Devlet Kurumları (MEB, TCDD, TCK, TKİ, EMG)

•    Bankalar

•    Türk Patent Enstitüsü

•    Üniversiteler

•    Devlet Okulları

•    Özel Okullar

•    İl Çalışmaları

 

 

12.       Özel Çalışma Konuları

•    Üst Düzey Düşünme Becerilerinin Ölçülmesi (Performans görevi, proje, portfolyo)

•    Madde -soru- Yazma (Açık uçlu, çoktan seçmeli vb.)

•    Test Geliştirme

•    Okuduğunu/Dinlediğini Anlama Becerisinin Ölçülmesi

•    Yazılı Anlatım Becerisinin Ölçülmesi

•    Okul Başarısının Geliştirilmesi

•    Soru Bankası Oluşturma

•    Sosyal Sorumluluk Projeleri

•    Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sistemi

 

 

 

 

13.       İl Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan “Ölçme ve Değerlendirme Merkezleri” bünyesinde yürütülen ölçme ve değerlendirme çalışmaları

•    Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğü

•    Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü

•    Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü

•    Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü

•    Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü