PROF.DR. ÖZLEM OSMANAĞAOĞLU    
Adı : ÖZLEM
Soyadı : OSMANAĞAOĞLU
E-posta : osmanaga@ankara.edu.tr
Tel : 2126720-1073
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

Doğum Yılı:

1970

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Biyoteknoloji ABD, Tandoğan, 06100 Ankara

Telefon :

0-312-2126720/1073-1094-1552

Faks :

0-312-2232395

e-posta :

osmanaga@ankara.edu.tr

web-adresi:

 
EĞİTİM BİLGİLERİ

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Mezuniyet Yılı

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

Biyoloji

1986-1991

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biyoteknoloji Enstitüsü

Biyoteknoloji

1993-1995

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Biyoteknoloji Enstitüsü

Biyoteknoloji

1995-1999

  

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Gazi Üniversitesi

Fen Edebiyat Fakültesi

TR

Ank

Biyoloji Bölümü,

Biyoteknoloji ABD

Ar. Gör.

1994-2003

University of Wyoming

USA

WY

Moleküler Biyoloji ve  Gıda Mikrobiyoloji

TUBİTAK NATO A2 Araştırıcı

1996-1997

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

TR

Ank

Biyoloji Bölümü,

Biyoteknoloji ABD

Y.Doç.Dr.

2003-2005

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

TR

Ank

Biyoloji Bölümü,

Biyoteknoloji ABD

Doç. Dr.

2005-2011

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi

TR

Ank

Biyoloji Bölümü,

Biyoteknoloji ABD

Prof. Dr.

2003-2005

 

UZMANLIK ALANLARI

Moleküler Hücre Biyolojisi, Bakteri Genetiği, Mikrobiyoloji, Laktik Asit Bakterileri, Bakteriyosinler, Probiyotikler

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

B207 Moleküler Biyoloji I

804551 Moleküler Biyolojide Kullanılan İleri Teknikler

B208 Moleküler Biyoloji II

804554 Gen Mühendisliği

B429 Moleküler Biyolojide Temel Teknikler

 

B437 Prokaryot Genetiği

 

B444 Protein Biyokimyası

 

B450 Gıda Mikrobiyolojisi

 

B491 Biyoteknoloji ve Uygulama Alanları

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

>10

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

>10

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

  >150

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Y. Lisans

20

15

Doktora

2

3

Uzmanlık

-

-

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

* Frontiers in Genetics (Editör)

* Journal of Food & Nutritional  Disorder (Guest Editor)

* T.J.Biology (Editorial Board)

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1.      Otoimmun tiroid hastalığının tanı ve takibinde oksidatif DNA hasar belirleyicisi 8-OHdG’nin önemi (The importance of 8-OHdG, an oxidative DNA damage marker, in the diagnosis and treatment of autoimmune thyroiditis)

TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG-AYD-467)

Yürütücü  (2005- 2006)

2.     Laktik Asit Bakterilerinin Moleküler Tekniklerle Tanımlanması (Identification of Lactic Acid Bacteria by molecular techniques)

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (A.Ü.BAP-2005)                              

Yürütücü (2005- 2006)

3.   Türkiyede ki Lobaria ve Evernia cinslerinin moleküler biyolojik yöntemlerle genetik tanımlanması (Genetic identification of Lobaria and Evernia genus in Turkey by molecular biology techniques)

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) (2005-07-05-098)    

Yardımcı Araştırıcı (2005-2008)

4.     Laktik Asit Bakterilerine (LAB) ait bazı türlerin AFLP (Çoğaltılmış Parça Boy Farklılaşması) yöntemi ile parmak izi analizleri (Fingerprint analysis of some species of lactic acid bacteria by amplified fragment length polymorphism, AFLP)

TÜBİTAK, Temel Bilimler Araştırma Grubu  (TBAG-106T742) 

Yürütücü  (2007)

5.    Laktik Asit Bakterilerinde Tür içi ve Türler arası ayrımda RAPD ve 16S-ARDRA tekniklerinin değerlendirilmesi (Evaluation of RAPD and 16S-ARDRA for inter- and intraspecific differentiation of Lactic Acid Bacteria)

TÜBİTAK, Temel Bilimler Araştırma Grubu  (TBAG-108T280)

Yürütücü (2007- 2008)

6.      Laktik Asit Bakterilerinin tanımlanmasında amplifiye edilmiş 16S rDNA restriksiyon analizinin kullanımı (The use of amplified 16S rDNA restriction analysis in identification of some species of Lactic Acid Bacteria)

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (A.Ü.BAP-09H4240001)                 

Yürütücü (2008- 2009)

7.     Laktik Asit Bakterilerinin 16S rDNA sekans analizi ile tanımlanması (Identification of some species of Lactic Acid Bacteria by 16S rDNA sequence analysis)

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (A.Ü.BAP-09H4240002

Yürütücü (2008- 2009)

8.      Bazı Laktik Asit Bakterilerinde 16S rDNA dizi analizi ve 16S-23S rDNA ara bölge (ISR) temel alınarak gerçekleştirilen filogenetik analizler (Phygenetic analysis of some lactic acid bacteria as determined on the basis of their 16S rDNA sequences and 16S-23S rDNA spacer region, ISR)

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (A.Ü.BAP-09H4240001)

Yürütücü (2010- 2011)

9.  İnsan tükürüğünde post-translasyonel modifikasyona uğramış glikoproteinler ve fosfoproteinler ile birlikte modifikasyon bölgelerinin tanımlanması (Identification of post-translationaly modified glycoproteins and phosphoproteins in human salivary, including sides of modifications)

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (A.Ü.BAP-09H4240002)

Yürütücü (2010- 2012)

10.   Anne sütünden izole edilen Pediococcus pentosaceus OZF suşunun probiyotik özelliklerinin in vivo koşullarda belirlenmesi (In vivo probiotic properties of Pediococcus pentosaceus OZF isolated from human breast milk)

TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (SBAG-111S012), 

Yürütücü  (2011- 2012)

11.   Biyopolimer/ler ile kaplanan çift katlı sinbiyotik kapsüllerin probiyotik Pediococcus pentosaceus OZF suşunun in vitro gastrointestinal sistem koşullarındaki canlılığı üzerine etkisi (The effect of biopolymer/s coated double shell symbiotic capsules on viability of probiotic Pediococcus pentosaceus OZF under in vitro gastrointestinal system conditions)      

TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu (Değerlendirme aşamasında)

12.  Sıçanlarda kolit tedavisinde ağızdan verilen canlı ve enkapsüle edilmiş Pediococcus pentosaceus OZF suşunun etkisinin araştırılması (Investigation the effect of oral administrations of live and encapsulated Pediococcus pentosaceus OZF strain on treatment of colitis in rats)

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (Değerlendirme aşamasında)               

13.    Pediococcus pentosaceus OZF suşunun enkapsülasyonu (Microencapsulation of Pediococcus pentosaceus OZF)

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (Değerlendirme aşamasında)               

14.    Pediococcus pentosaceus OZF suşu tarafından üretilen ekzopolisakkaritin (EPS) ve EPS/CpG-ODN komplekslerinin bağışıklık düzenleyici etkileri

Ankara Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri (Değerlendirme aşamasında)               

 

  

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Miller KW, Schamber R, Osmanagaoglu O and Ray B (1998) Isolation and characterization of pediocin AcH chimeric protein mutants with altered bactericidal activity. Appl. Environ. Microbiol. 64(6): 1997-2005.

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y and Gündüz U (2000) Cloning and expression of a plasmid-linked pediocin determinant trait of Ped. acidilactici F. J. Basic Microbiol. 40(1): 41-49.

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y, Gündüz U and Saçılık SC (2000) Analysis of the genetic determinant for production of the pediocin P of Pediococcus pentosaceus Pep1. J. Basic Microbiol. 40(4): 233-241.

Çökmüş C, Sayar AH, Saçılık SC, Osmanagaoglu O and Berber I (2000) Effect of UV-light on Bacillus sphaericus and its protection by chemicals. J. Basic Microbiol. 40(4): 215-221.

Osmanagaoglu O (2003) Behaviour and biological control of bacteriocin-producing Leuconostocs associated with spoilage of vacuum-packaged sucuk. Tr. J. Vet. Anim. Sci. 27: 471-480.

Çetinkaya S, Osmanagaoglu O and Çökmüş C (2003) Bacteriocin diversity in Bacillus sphaericus. FOLIA Microbiol. 48(2): 157-161.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Gul N (2005) Effect of pediocin DT10 on Leuconostoc mesenteroides OZ-N3 cells. J Food Safety. 25: 303-317.

Osmanagaoglu O (2005) Sensitivity of sublethally injured Gram-negative bacteria to pediocin P. J Food Safety. 25: 266-275.

Tastan H, Osmanagaoglu O and Tuzun A (2005) The frequencies of the serum Amyloid A2 alleles in Healty (Turkish, Azerbaijani and Kazakh) populations. Russian J Genetics. 41(7): 805-807.

Gul N, Ozsoy N, Osmanagaoglu O, Selmanoglu G and Kockaya EA (2006) Effects of patulin on thymus capillary of rats. Cell Biochem Fnct. 24: 541-546.

Osmanagaoglu O (2007) Detection and characterization of Leucocin OZ, a new anti-Listerial bacteriocin produced by Leuconostoc carnosum with a broad spectrum of activity. Food Control. 18(2): 93-184.

Osmanagaoglu O and Kıran F (2011) Evidence for a chromosomally determined mesenterocin, a bacteriocin produced by Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum OZ isolated from spoiled meat product. Journal of Basic Microbiology.  51: 1-10.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Nes IF (2011) A probiotic bacterium, Pediococcus pentosaceous OZF, isolated from human breast milk produces pediocin AcH/PA-1. Afr. Journal of Biotechnology. 10(11): 2017-2079.

Mehmeti İ, Kıran F and Osmanagaoglu O (2011) Comparision of three methods for determination of protein concentration in lactic acid bacteria in protein concentration. Afr. Journal of Biotechnology. 10(11): 2178-2185.

Osmanagaoglu O, Kıran F, Yagci FC. and Gursel I (2013) Immunmodulatory function and in vivo properties of Pediococcus pentosaceus OZF, a promising probiotic strain (Annals of Microbiology, baskıda)

Canseven AG, Seyhan N, Esmekaya MA, Acar SI, Kiran F, Osmanagaoglu O  (2013) Effects of ELF Magnetic Field in combination with Iron (III) Chloride (FeCl3) on cellular growth and surface morphology of Escherichia coli (E. Coli) (Applied Biochemistry and Biotechnology, baskıda)

Kıran F,  Mehmeti I, Osmanagaoglu O and Nes IF (2013) Comparision of the 2D gel seperated proteom profiles of Pediococcus pentosaceus OZF and Pediococcus acidilactici PAC 1.0  (Değerlendirme aşamasında)

Hakemli diğer dergilerde yayınlanan makaleler

Osmanagaoglu O, Gündüz U, Beyatlı Y and Çökmüş C (1998) Purification and characterization of pediocin F, a bacteriocin produced by Pediococcus acidilactici F. Tr. J. Biology, 22: 217-228.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O, Altanlar N and Çökmüş C (1999) Typing of Staphylococcus aureus strains according to their protein profiles. Microbiyol Bul. 33: 55-62.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O and Çökmüş C (1999) Electrophoretic separation of Staphylococcus aureus strains isolated from nasal carriers by means of whole-cell and filtrate protein profiles, their antibiotic susceptibilities and analysis of plasmid contents. Microbiyol Bul. 33: 171-178.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O and Çökmüş C (1999) Investigation of Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) prevalance in Ankara Numune Hospital and whole cell polypeptide profiles of these strains. Microbiyol Bul. 33: 277-282.

Osmanagaoglu O, Saçılık SC, Gündüz U, Altınlar N and Çökmüş C (2000) Electrophoretic analysis of Candida albicans isolates collected from Turkish hospitals by native-polyacrylamide gel electrophoresis (N-PAGE). Tr. J. Biology, 24: 803-808.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O, Kısa Ö, Başustaoğlu A and Çökmüş C (2000) Protein profiles and prevalence of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in Gülhane Military Academy Hospital of Turkey. Tr. J. Biology, 24: 809-816.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O, Gündüz U and Çökmüş C (2000) Availability of use of total extracellular proteins in SDS-PAGE for characterization of gram-positive cocci Tr. J. Biology, 24: 817-823.

Osmanagaoglu O, Altınlar N, Saçılık SC, Çökmüş C and Akın A (2000) Identification of different Candida species collected from Turkish hospitals by Fungichrom test kit and their differentiation by SDS-PAGE. Tr. J. Med Science, 30: 355-358.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O, Palabıyıkoğlu İ, Bengisun JS and Çökmüş C (2000) Analysis of Methicillin resistant Staphylococcus aureus isolates by polyacrylamide gel electrophoresis in an intensive care unit of İbni Sina Hospital. Tr. J. Med. Science, 30: 367-371.

Osmanagaoglu O, Yıldız A and Saçılık SC (2000) Antimicrobial activity of lichens collected from different regions of Turkey. Tr. J. Microbiol Society, 30: 17-19.

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y, Gündüz U and Saçılık SC (2000) Bacteriocin-producing Pediococcus pentosaceus and Tetragenacoccus (Pediococcus) halophilus isolated from Turkish kasher cheese. BİYOTEKNOLOJİ (KÜKEM), 24(1): 55-63.

Osmanagaoglu O and Beyatlı Y (2000) Influence of growth media, pH, temperature and incubation time on the production of pediocin P, a bacteriocin produced by food-grade Pediococcus pentosaceus Pep1. BİYOTEKNOLOJİ (KÜKEM), 24(2): 29-35.

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y and Gündüz U (2001) Isolation and characterization of pediocin producing Pediococcus pentosaceus Pep1 from Turkish vacuum packaged sausages. Tr. J. Biology, 25: 133-143.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O, Sayar H and Çökmüş C (2001) Availability of use of total extracellular proteins in SDS-PAGE for typing Staphylococcus aureus and coagulase negative staphylococci. Tr. J. Biology, 25: 145-151

Osmanagaoglu O (2001) Determination of an antimicrobial peptide produced by Pediococcus pentosaceus Pep1 in SDS-PAGE. BİYOTEKNOLOJİ (KÜKEM), 25(3): 41-47.

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y (2002) The Use of Bacteriocins Produced by Lactic Acid Bacteria in Food Biopreservation. Türk Mikrobiyol Cem. Derg, 32: 295-306

Altuntaş İ, Osmanagaoglu O,  Dağdelen S, Işıldak M, Durusoy M, Erbaş T (2009) The availability of 8-OHdG, an oxidative DNA damage marker, in the diagnosis and treatment of autoimmune thyroiditis. Endokrinolojide diyalog. 6: 151-155.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Ataoğlu H (2010) Evaluation of in vitro probiotic potential of Pediococcus pentosaceus OZF isolated from human breast milk. Probiotics and Antimicrobial Proteins. 2: 162-174.

Kıran F and Osmanagaoglu O (2011) Gıdalarda genetik yapısı değiştirilmiş organizmalarin (DGO) belirlenmesi (Detection of genetically modified organisms in food). Gıda Dergisi. 36 (5): 295-302.

Kıran F and Osmanagaoglu O (2011) Laktik asit bakterilerinin (LAB) identifikasyonunda/tiplendirmesinde kullanılan moleküler yöntemler (Molecular methods used for identification/typing of lactic acid bacteria). Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 27(1): 62-74.

Kıran F and Osmanagaoglu O (2012) Gram-pozitif bakteriyosinlerin genel özellikleri ve güncel sınıflandırılması (General characteristics and curent classification of gram-positive bacteriocins). Akademik Gıda. 10(4): 91-101

Kıran F and Osmanagaoglu O (2013) Laktik asit bakterilerinde (LAB) proteomik çalışmalar (Proteomics studies of Lactic Acid Bacteria). Gıda Dergisi. 38: (Baskıda)

Kıran F and Osmanagaoglu O (2013) Laktik asit bakterilerinin probiyotik olarak kullanımı, (Use of lactic acid bacteria as probiotics) Selçuk Gıda ve Tarım Bilimleri Dergisi (Baskıda)

Osmanagaoglu O, Kıran F and Onlu H (2013) Probiyotik ve güvenlik. Gıda Teknolojileri Dergisi (Baskıda)

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Uluslararası konferans/sempozyumlar

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y and Gündüz U (1996) Antimicrobial activity of Pediococcus pentosaceus and Pediococcus halophilus isolated from Turkish kasher cheese. 8th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division, Jerusalem, Israel, pp 139, August 18-23.

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y and Gündüz U (1996) Lactic acid production by different strains of Lactobacillus isolated from Turkish kasher cheese and their plasmid profiles. 8th International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology Division, Jerusalem, Israel, pp 139, August 18-23.

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y and Gündüz U (1997) Cloning and expression of genes involved in production of pediocin F, a bacteriocin from Pediococcus acidilactici PAF1.0. 8th European Congress on Biotechnology, Budapest, Hungary, section TU1313, pp 162, August 17-21.

Osmanagaoglu O, Beyatlı Y and Gündüz U (1997) Detection of antimicrobial peptide of Pediococcus acidilactici in SDS-PAGE. 8th European Congress on Biotechnology, Budapest, Hungary, Late Contributions Abstract Book, section TU 1316, pp 5, August 17-21.

Osmanagaoglu O, Gündüz U and Beyatlı Y (1998) Isolation and characterization of pediocin P, a bacteriocin produced by Pediococcus pentosaceus Pep1. 8th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms, Jerusalem, Israel, pp 66, June 28-July 2.

Osmanagaoglu O, Gündüz U and Beyatlı Y (1998) Production of pediocin P under different growth conditions. 8th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms, Jerusalem, Israel, pp 66, June 28-July 2.

Osmanagaoglu O, Gündüz U and Beyatlı Y (1998) Detection of antimicrobial peptide of Pediococcus pentosaceus Pep1 in SDS-PAGE. 8th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms, Jerusalem, Israel, pp 66, June 28-July 2.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O, Berber I and Çökmüş C (1998) A new method for characterization of gram-positive cocci by SDS-PAGE of extracellular proteins. 8th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms, Jerusalem, Israel, pp 65, June 28-July 2.

Saçılık SC, Sayar AH, Osmanagaoglu O and Çökmüş C (1998) Antagonistic effect of Bacillus sp. from soil on Methicillin Resistant Staphylococcus aureus isolates. 8th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms, Jerusalem, Israel, pp 65, June 28-July 2.

Osmanagaoglu O and Kıran F (2005) Isolation, identification and characterization of bacteriocin producing Pediococcus strains from ready-to-eat foods. 1th International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Turkey, June 15-18.

Osmanagaoglu O, Altuntaş I and Kıran F (2005) Lactobacillus plantarum OZ isolated from beer produces bacteriocin. 1th International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Turkey, June 15-18.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Yıldırım T (2005) Determination of pediocin DT10 in SDS-PAGE. 1th International Food and Nutrition Congress, İstanbul, Turkey, June 15-18.

Osmanagaoglu O (2005) Gram-negative  bacteria  became  sensitive  to pediocin P when injured sublethally. 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-Sept.1.

Osmanagaoglu O (2005) Characterization of leucocin OZ, a bacteriocin from Leuconostoc carnosum OZ-D2. 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-Sept 1.

Osmanagaoglu O and Kıran F (2005) Bactericidal effect of pediocin DT10 on Leuconostoc mesenteroides cells. 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-Sept 1.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Yıldırım T (2005) Plasmid associated bacteriocin production and sucrose fermentation in Pediococcus pentosaceus DT10. 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September 1.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Yıldırım T (2005) Characterization of pediocin DT10, an anti-listerial bacteriocin produced by Pediococcus pentosaceus DT10. 8th Symposium on Lactic Acid Bacteria: Genetics, Metabolism and Applications, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September 1.

Altuntaş I, Osmanagaoglu O, Dagdelen S, Isıldak M, Durusoy M and Erbas T (2006) The importance of 8-OhDG, an oxidative DNA damage indicator, in the diagnosis and treatment of autoimmune thyroiditis. 3rd International Conference of Oxidative Stress in Skin Medicine and Biology, Andos, Greece, September 21-24.

Osmanagaoglu O and Yıldırım T (2007) Analysis of some species belonging to lactic acid bacteria (LAB) by amplified fragment length polymorphism (AFLP) fingerprinting. 13th European Congress on Biotechnology, Barcelona, Spain, 16-19 September.

Osmanagaoglu O and Kıran F (2006) Molecular identification of lactic acid bacteria based on their cell wall protein profiles and plasmid contents. 10th Symposium on the Genetics of Industrial Microorganism. Prague, Czech Republic, June 24-28.

Osmanagaoglu O, Şimşek T and Kıran F (2006) Thermostable alpha amylase production by thermophile Bacillus. 10th Symposium on the Genetics of Industrial Microorganism. Prague, Czech Republic, June 24-28.

Osmanagaoglu O, Şimşek T and Kıran F (2006) Cloning and expression of the gene encoding extracellular alpha amylase from thermophilic Bacillus subtilis OZ-1 isolated from natural hot springs of Turkey. 10th Symposium on the Genetics of Industrial Microorganism, Prague, Czech Republic, June 24-28.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Oral B (2009) Antibacterial activity of food-grade Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum OZ. 4th International Food and Nutrition Congress, Antalya, Turkey, April 22–25.

Osmanagaoglu O,  Kıran F and Oral B  (2009)  Purification  and  characterization  of       antibacterial peptide produced by food-grade Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum OZ. 4th International Food and Nutrition Congress, Antalya,Turkey,April 22–25.

Osmanagaoglu O and Kıran F (2009) Effect of antibacterial peptide of Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum OZ on sensitive Lactococcus lactis OZ1 cells as analysed by transmission electron microscopy. 4th International Food and Nutrition Congress, Antalya, Turkey, April 22–25.

Osmanagaoglu O and Kıran F (2009) Chromosomal location of the genetic determinant for bacteriocin of Leuconostoc mesenteroides subsp. dextranicum OZ. 4th International Food and Nutrition Congress, Antalya, Turkey, April 22–25.


Osmanagaoglu O, Kıran F and Biler B (2009) A novel two-peptide bacteriocin produced by Pediococcus acidilactici PBF. 14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, Spain, 13-16 September.


Osmanagaoglu O, Kıran F and Doğan P (2009) Electrotransfer of gene responsible for pediocin production in Pediococcus acidilactici PBF. 14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, Spain, 13-16 September.


Osmanagaoglu O, Kıran F and Akkaya D (2009) Evaluation of RAPD for inter- and intra-species differentiation of Lactic 

Acid Bacteria. 14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, Spain, 13-16 September.


Osmanagaoglu O, Kıran F and Oral B (2009) Evaluation of RFLP analysis of 16S rDNA (16S ARDRA) for inter- and intra-species differentiation of Lactic Acid Bacteria. 14th European Congress on Biotechnology, Barcelona, Spain, 13-16 September.


Mehmeti İ, Kıran F, Osmanagaoglu O, Vehapi I, Alkic M and Nes IF (2010) Comparison of three methods for determination of lactic acid bacteria in protein concentration. “Scientific and Professional Conference, 13th Ruzicka Days, “Today Science-Tomorrow Industry”, Vukovar, Croatia, 16-17 September 2010 (Oral presentation).


Osmanagaoglu O, Kıran F and Oral B (2010) Partial purification and characterization of bactericidal antimicrobial peptide of Pediococcus pentosaceus OZF, a potential probiotic Lactic acid bacterium isolated from human breast milk. Pepcon, BIT Life Science, 3. Annual Protein and Peptide Conference, Beijing-China, pp 645, 21-23 March


Osmanagaoglu O (2010) Proteomics of Lactic Acid Bacteria. Pepcon, BIT Life Science, 3. Annual Protein and Peptide Conference, Beijing-China, pp 645, 21-23 March 2010 (Oral presentation, invited speaker).

Osmanagaoglu O, Kıran F and Gursel I (2011) In vivo assessment of potential probiotic Pediococcus pentosaceus OZF strain: survival during passage through mouse digestive tract and immune function capacities. 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September 1.

Osmanagaoglu O, Kıran and Ataoglu H (2011) In vitro adhesion properties of Pediococcus pentosaceus OZF, to Caco-2 cells and its competition with human enteropathogens. 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September1.

Osmanagaoglu O and Kıran F (2011) In vitro probiotic potential of Pediococcus pentosaceus OZF, a healthy human breast milk isolate. 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September 1.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Oral B (2011) Inhibition of Listeria monocytogenes in raw chicken meat by addition of pediocin AcH/PA-1 producing a probiotic bacterium Pediococcus pentosaceus OZF. 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September 1.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Nes IF (2011) Purification of bacteriocin produced by a probiotic bacterium, Pediococcus pentosaceus OZF. 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September 1.

Osmanagaoglu O, Oral B, Cetin B and Kıran F (2011) Phylogenetic analysis of some Lactic Acid Bacteria as determined on the basis of their 16S-23S rDNA spacer region (ISR)-RFLP. 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September 1.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Mehmeti I (2011) Comparative proteomic analysis of Pediococcus pentosaceus OZF and Pediococcus acidilactici PAC 1.0. 10th Symposium on Lactic Acid Bacteria, Egmond aan Zee, Netherland, August 28-September 1.

Kıran F, Yagci, FC, Almaciogu, K. Osmanagaoglu O and Gursel I (2011) Enhanced Immunostimulatory activity of bacteriocin CpG ODN nanocomplexes. 7. Uluslararası Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, 23-25 Kasım, Ankara, Türkiye.

Osmanagaoglu O, Onlu H, Acar SI, Mokrani M and Maden MH (2012) Differentiation of Pediococcus acidilactici and Pediococcus pentosaceus strains by multiplex-PCR method. 15th European Congress on Biotechnology. 23-26 Eylül, İstanbul, Turkey.

Osmanagaoglu O, Kiran F, Almacioglu K,  Karatas K and Sakyp Z (2012) Typing of the human and food origined Pediococcus strains by RAPD PCR. 15th European Congress on Biotechnology. 23-26 Eylül, İstanbul, Turkey.

Ulusal konferans/sempozyumlar

Saçılık SC, Berber İ, Osmanagaoglu O, Sayar AH and Çökmüş C (1997) “Nazal bölge ve tonsil kökenli Staphylococcus aureus izolatlarının poliakrilamid jel elektroforezle  karşılaştırılması” 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 6-10, Sayfa 782, section O-31.

Saçılık SC, Berber I, Osmanagaoglu O, Sayar AH and Çökmüş C (1997) “Staphylococcus aureus ve koagulaz negatif stafilokokların sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezle karakterizasyonu” 8. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 6-10, Sayfa 783, section O-32.

Osmanagaoglu O, Gündüz U and Beyatlı Y (1997) “ Antimicrobial spectrum of pediocin F, a bacteriocin produced by Pediococcus acidilactici F” Abstract no C-113  in XIVth National Congress of Biochemistry (With International Participation), İzmir, Turkey, October 28-31.

Osmanagaoglu O, Gündüz U and Beyatlı Y (1997) “Association of 9.5 kbp plasmid in Pediococcus acidilactici F with pediocin F production” Abstract no C-203 in XIVth National Congress of Biochemistry (With International Participation), İzmir, Turkey, October 28-31. 

Saçılık SC, Berber I, Osmanagaoglu O, Sayar AH and Çökmüş C (1998) Bacillus sphaericus tarafından sentezlenen antagonistik bir maddenin metisilin dirençli stafilokoklara karşı biyolojik aktivitesi ve karakterizasyonu. XXVIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 4-9, Abstact No  01-3

Osmanagaoglu O,  Beyatlı Y,  Gündüz U and Saçılık SC (1999) “Pediococcus pentosaceus  Pep1 suşunda bakteriyosin üretim aktivitesinin 9.0-MegaDalton’luk plazmid DNA ile  bağlantısı” Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, XI. KÜKEM-BİYOTEKNOLOJİ Kongresi  Özel Sayısı, 23(2), 127-128.

Saçılık SC, Osmanagaoglu O, Beyatlı Y, Gündüz U and Çökmüş C (1999) “Türkiyede klinik örneklerden elde edilen Staphylococcus aureus izolatlarının poliakrilamid jel elektroforez ile elektroforetik analizi ve yayılımı” Biyoteknoloji (KÜKEM) Dergisi, XI. KÜKEM-BİYOTEKNOLOJİ Kongresi Özel Sayısı, 23(2), 101-102.

Altanlar N, Osmanagaoglu O, Saçılık SC, Akın A and Çökmüş C (1999) “Türkiye hastanelerinden izole edilen metisilin dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) izolatlarının  antibiyotik duyarlılıkları ve plazmid içeriklerinin analizi” IV. Antimikrobik Kemoterapi  Günleri (Klinik Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler), 17-19 Mayıs, İstanbul, Sayfa 220. 

Osmanagaoglu O, Gündüz U and Beyatlı Y (2000) “Pediococcus pentosaceus Pep1 suşunda plasmidal pediocin üretimi ve immünitenin elektroporasyon ile transformasyonu” XV.  Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara (Sözlü sunum)

Osmanagaoglu O, Öden B, Beyatlı Y and Gündüz U (2000) “Vakumlanmiş kaşar peynir örneklerinden izole edilen Leuconostoc türlerinin teşhisi ve karakterizasyonu” XV.  Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi,  Biyoloji Bölümü. Ankara (Sözlü sunum)

Çökmüş C, Osmanagaoglu O and Sayar AH (2000) “Bacillus sphaericus’da larvasidal aktivitenin UV-ışığından kimyasal korunumu” XV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara (Sözlü sunum)

Çökmüş C, Osmanagaoglu O, Sayar AH and Çetinkaya S (2000) “Bacillus sphaericus suşlarında elektroforetik bakteriyosin çeşitliliği” XV. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyoloji Kongresi, 5-9 Eylül, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ankara (Sözlü sunum)

Osmanagaoglu O, Altuntaş I and Yıldırım T (2005) “Geleneksel bir Türk içeceği olan Boza’dan izole edilen Pediococcus pentosaceus AK12 suş tarafından üretilen anti-listerial bakteriyosin, pediocin AK” 19. Ulusal Biyokimya Kongresi,  22-25 Nisan, Antalya, Türkiye. Sayfa 132.

Osmanagaoglu O, Kıran F and Altuntaş I (2005), “Laktik Asit Bakterileri tarafından üretilen bakteriyosinlerin fizikokimyasal karakterizasyonları” 19. Ulusal Biyokimya Kongresi, 22-25 Nisan, Antalya, Türkiye. Sayfa 133.

Kıran F and Osmanagaoglu O (2008) “Pediococcus pentosaceus E++ suşu tarafından üretilen antimikrobiyel ativitenin karakterizasyonu ve trisin-SDS PAGE’de tespiti” 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran, Trabzon, Türkiye. Sayfa SM065.

Eşmekaya MA, Canseven AG, Acar İA, Kıran F, Osmanagaoglu O ve Seyhan N (2011) 50 HZ frekansındaki oldukça düşük frekanslı (ELF) manyetik alanların Escherichia coli hücre canlılığı ve morfolojisi üzerindeki etkisi. 23. Biyofizik Kongresi, 13-16 Eylül, Edirne.

Almacıoğlu K, Kıran F, Önlü H, Karataş E and Osmanagaoglu O (2012) Probiyotik özellik gösteren bazı laktik asit bakterilerinde ekzopolisakkarit miktarının tespiti için uygun izolasyon yöntemin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye

Önlü H, Kıran F, Maden H and Osmanagaoglu O (2012) İnsan kaynaklı bazı laktik asit bakterilerinin antifungal aktivitesinin belirlenmesi. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye

Acar SI, Önlü H, Sakyp Z and Osmanagaoglu O (2012) Klinik Uygulamalarda Probiyotik Kullanımına Ait Riskler. 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, 3-7 Eylül, İzmir, Türkiye

Kiran F, Turhan F, Onlu H and Osmanagaoglu O (2013) Probiotic properties of vaginal lactic acid bacteria isolated from healthy women. Uluslarası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik, Prebiyotik ve Foksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan, Antalya, Türkiye.

Onlu H, Yurumez E, Sakyp Z and Osmanagaoglu O (2013) In vitro probiotic potential of bacteriocin producing Enterococcus faecium, isolated from breast-fed infant. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik, Prebiyotik ve Foksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan, Antalya, Türkiye.

Osmanagaoglu O (2013) Probiyotikler ve Güvenlik. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan, Antalya, Türkiye (Oral presentation, invited speaker)

Onlu H, Kıran F, Mokrani M, Sakyp Z, Alagözlü H and Osmanagaoglu O (2013) Peynir altı suyu tozu ile enkapsüle edilen Pediococcus pentosaceus OZF suşunun in vitro gastrointestinal koşullarda canlılığının belirlenmmesi. Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Probiyotik Prebiyotik ve Fonksiyonel Gıdalar Kongresi, 11-13 Nisan, Antalya, Türkiye (sözlü sunum)

Yagcı FC, Kıran F, Almacıoğlu K, Osmanagaoglu O and Gursel I (2013) DNA/Bakteriyosin nanokomplekslerinin immune düzenleyici etkileri. 21. Ulusal İmmunoloji Kongresi, Nisan, İzmir

 

Kitaplar

BROCK Biology of Microorganisms kitabının bölüm çevirileri (Bölüm 4, 5 ve 20)

 

 

Düzenlenme tarihi: 01.04.2013