DR.ÖĞR.ÜYESİ OZAN ZENGİN    
Adı : OZAN
Soyadı : ZENGİN
E-posta : ozengin@politics.ankara.edu.tr
Tel : 05332527481
Ünvan : DR.ÖĞR.ÜYESİ
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Ozan ZENGİN, 1980 doğumludur. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl hem lisansüstü eğitimine hem de mezun olduğu bölümde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2005 yılının Ocak ayında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri programında “OECD Düzenleyici Reformları Üzerine Bir İnceleme” adlı teziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Ara vermeden aynı programda doktora eğitimine başlamıştır. 2011 yılının Mart ayında “Verimlilik: Kuramsal Bir Çözümleme ve Kamu Yönetimi Disiplini” adlı teziyle doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. Halen AÜ SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim Dalında çalışmaktadır.

Çalışma alanları yönetim bilimi, kamu yönetimi disiplini, Türkiye’nin yönetim düzeni, çağdaş yönetim kuramları, yerel yönetimler, yönetim ideolojisi ve verimliliktir.

Adres: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Cemal Gürsel Caddesi, 06590 Cebeci/Ankara, Türkiye. 

E-mail: ozengin@politics.ankara.edu.tr

 

Ayrıntılı özgeçmiş aşağıdadır:

 

Kitap:

Büyükşehir Yönetimi: Bütünleştirme SüreciTODAİE Yay. No. 352, Ankara 2009. (Tayfun Çınar ve Can Umut Çiner ile birlikte)

- Belediyelerin Sınırları, TODAİE Yay. No. 370, Ankara 2013. (Tayfun Çınar, Bülent Duru ve Can Umut Çiner ile birlikte)

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Rehberi-Özet Kitap, TODAİE Yay. No. 377, Ankara 2014. (Onur Ender Aslan, Ali Çakıroğlu, Serkan Yıkarbaba, Doğan Durna ile birlikte)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri, Nobel, Ankara 2017. (Ruşen Keleş, Ayşegül Mengi, Tayfun Çınar, Deniz İşçioğlu, Can Giray Özgül ve Tuğba Sin ile birlikte) 

 

Kitap Bölümleri:

- "Türkiye'de İç Güvenlik Yönetimi: Bir Giriş Denemesi", Türkiye'de İç Güvenlik Yönetimi, (Ed. Tekin Avaner ve Ozan Zengin ), Ankara 2019, s. 1-15.

- "The Metropolitan Municipality Reform and its Impact on Rural Areas in Turkey", Current Debates in Public Finance & Public Administration, (Ed. Sevda Mutlu Akar ve Duygu Şenbel Eser), IJOPEC Publication, Londra ve İstanbul 2018, s. 133-151. (En İyi Bildiri Ödülü)

- "Kavramlar Üzerinden Yerel Özerkliği Tartışmak", Kentsel Politikalar, (Ed. Ayşegül Mengi ve Deniz İşçioğlu), PALME Yayıncılık, Ankara 2018, s. 662-675.

- "Belediye İhaleleri Üzerinden Yerel Yönetim-Yerel Firma İlişkisi: Van Örneği", Yerelleşme/Merkezileşme Tartışmaları: 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (Ed. Selma Karatepe vd.), TODAİE, Ankara 2016, s. 621-637. (Ayşe Çolpan Kavuncu ile birlikte)

- "Eleştirel Kamu Yönetimi: İşletmeciliği Dengeleme Çabasında Bir Eleştiri Pratiği", Kamu Yönetiminde Paradigma Arayışları: Yeni Kamu İşletmeciliği ve Ötesi, (Ed. Özer Köseoğlu ve Mehmet Zahid Sobacı), Dora Yayıncılık, Bursa 2015, s. 47-74.

- "Yakın Dönem Büyükşehir Belediyesi Reformu ve Orman Köyleri Meselesi", Türk Dünyasında Yerel Yönetimlerin Sorunları (Uluslararası Türk Dünyası Yerel Yönetimler Sempozyumu), (Ed. Deniz İşçioğlu), Nobel Yayıncılık, Ankara 2014, s. 383-408.

- "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların (DDK) Özerkliği Meselesi", Afro-Avrasya Coğrafyasında Kamu Yönetimi Uygulamaları ve Sorunları: XI. KAYFOR Bildiriler Kitabı, (Yay. Haz. Fatih Yüksel), TODAİE, Ankara 2014, s. 500-508.

- “An Analysis of Turkey Regarding the Decentralization and Local Government Reform”, 4Th International Conference on European Studies: Social, Economic and Political Transition of Balkans-Proceedings Book, Epoka University,  2013, s. 538-548.

- “Hükümet Sistemleri ve Türkiye-Latin Amerika Değerlendirmesi,” Latin Amerika Çalıştayı Bildiriler Kitabı (22-23 Kasım 2012), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) – AÜ Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER), (Ed. Ozan Zengin), Ankara Üniversitesi, 2013 ,s. 285-310.

- “Teknoloji Planlamasından Önce Teknolojiyi Düşünmek,” 21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı Bildiriler Kitabı, (Ed. Ali Somel, Aslı Yılmaz Uçar, Ozan Zengin), Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2014, s. 293-303.

- “Verimlilik Konusunda Kavram Kullanımına ve Sahip Olunan Rasyonelliğe Eleştirel Bir Bakış,” 16. Dünya Verimlilik Kongresi ve Avrupa Verimlilik Konferansı Bildiriler, 2. Cilt, Milli Prodüktivite Merkezi, Ankara 2011, s. 855-871.

- “Verimlilik ve Teknoloji”, Kamu Yönetimi ve Teknoloji (KAYFOR-VIII 2010), (Yay. Haz. Onur Ender Aslan vd.), TODAİE, Ankara 2011, s. 254-278.

- “Verimlilik Kavramı ve Olgusu Üzerine Genel Bir Değerlendirme,” (Kurthan Fişek için) Yönetim Üzerine, (Yay. Haz. İpek Özkal Sayan), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM), 2010, s. 77-98.

- “Metropoliten Alanlarda Bütünleştirme ve Ulusal Kalkınma,” Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler (4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri I), TODAİE, Ankara 2009. (Tayfun Çınar ve Can Umut Çiner ile birlikte)

- “Günümüz Kamu Yönetiminde Ön Plana Çıkan Yaklaşımlar,” Kamu Yönetimi: Yapı, İşleyiş, Reform, (Ed. Barış Övgün), AÜ SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM), Ankara 2009, s. 1-41.

- “OECD,” Ekonomik Kurumlar ve Kavramlar Sözlüğü(Ed. Fikret Başkaya ve Aydın Ördek), Özgür Üniversite, Ankara 2008, s. 813-825.

- “Türkiye’deki Kamu Yönetimi Disiplininin Özgüllük ve Saflık Sorunu,” Kamu Yönetimi: Yöntem ve Sorunlar, (Ed. Prof. Dr. Şinasi Aksoy ve Doç. Dr. Yılmaz Üstüner), Nobel Yayıncılık, Ankara 2007, s. 79-96.

- “1936: Parti ile Devletin Bütünleşmesi,” Açıklamalı Yönetim Zamandizini: 1929-1939, AÜ  SBF Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (KAYAUM), Ankara 2007, s. 705-810.

 

Editörlük Çalışmaları

Latin Amerika Çalıştayı Bildiriler Kitabı (22-23 Kasım 2012), T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) – AÜ Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER), Ankara Üniversitesi, 2013.

21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek Kurultayı Bildiriler Kitabı (13-14 Mayıs 2011)Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2014. (Ali Somel ve Aslı Yılmaz Uçar ile birlikte)

Prof. Dr. Oğuz Onaran'a Armağan, Ankara Üniversitesi Yay., Ankara 2016. (Şulenur Özkan Erdoğan ile birlikte)

- Türkiye'de İç Güvenlik Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara 2019. (Tekin Avaner ile birlikte)

- Memleket Siyaset Yönetim Dergisi'nin "Kamu Yönetiminin Geleceği: Kuramsal ve Yapısal Sorgulamalar" başlıklı tema kapsamında çıkan 29. Sayısı (F. Eda Çelik ile birlikte).

 

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve İdari Yapıya Etkisi", Emek Araştırma Dergisi (GEAD), C. 10, S. 15, 2019, s. 1-24.

- "Türkiye'deki Belediye Sisteminin 2000'li Yıllarda Yeniden Yapılandırılması: Demokrasi ve Etkinlik Açısından Bir Değerlendirme", Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 37, S. 3, 2019, s. 439-470. (Can Umut Çiner ile birlikte)

- "Türk Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirmesi ve Denetimi Mümkün mü?", NKÜ Sosyal Bilimler Metinleri, S. 2, 2018, s. 74-92. (Barış Övgün ve İpek Özkal Sayan ile birlikte)

- "Büyükşehir Belediyesi Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirmesi", Ankara Barosu Dergisi, C. 72, S. 2, 2014, s. 91-116. 

- “Akademik Personel Maaşlarının 1982-2013 Döneminde Gelişimine İlişkin Bir Derleme” (Yorum), Mülkiye, C. 37, S. 4, 2013, s. 171-179. (Yiğit Karahanoğulları’yla birlikte)

- “Amerikan Kamu Yönetimi Disiplininin Kuruluşunda Verimlilik Olgusunun Yeri,” Mülkiye, C. 35, S. 273, 2011, s. 43-54.

- “Kamu Yönetimi Disiplininde Eleştirel Kuram: Box ve Denhardt Üzerine Bir İnceleme,” Amme İdaresi Dergisi, C. 41, S. 3, 2008, s. 1-39.

(“Critical Theory for Public Administration Discipline: A Study on Box and Denhardt,” TODAİE’s Review of Public Administration/AİD, Vol. 2, No. 3, September 2008, s. 1-46.)

“Asistanlar Bağırıyor: Üniversite Hocaları Çıplak!,” Mülkiye, C. 30, S. 251, 2006, s. 101-113. (Yiğit Karahanoğulları’yla beraber)

- “Türkiye Cumhuriyeti Kamu Yönetiminde Dönüşüm ve OECD Etkisi,” Mülkiye, C. 27, S. 241, 2003, s. 233-265.

 

Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Makaleler

“5216 Sayılı Yasa Sonrasında Ortaya Çıkan Sınır Tespit Sorunu,” Memleket Mevzuat, YAYED, C. 5, S. 55, 2010, s. 7-18.

“Hukuki Düzenlemeler Işığında Büyükşehir Belediye Düzeni ve Bütünleştirme Süreci, Memleket Mevzuat, YAYED, C. 5, S. 56-57, 2010, s. 10-25.

“İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarı Taslağı Üzerine Değerlendirme,” Memleket Mevzuat, YAYED, C. 2, S. 13, 2006, s. 39-41.

- “Kapitalist Devletin Son Uğrak Noktası: OECD Düzenleyici Reform Programı,” Genel-İş Araştırma Dergisi, 2005/1.

- “Düzenleyici Reform Üzerine,” Kamu Yönetimi Dünyası, S. 19, Temmuz-Eylül 2004, s. 12-18.

- “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısında ‘Halk Denetçisi’,” Tartışma Metinleri, S. 60, 2003, s. 44-54.

- “Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı Neyi İfade Ediyor” (Kronik), SBF Dergisi, C. 58, S. 4, 2003, s. 193-205.

 

Uluslararası ve Ulusal Kongreler/Sempozyumlar/Paneller/Çalıştaylar:

- "Kamusallık Ekseninde Yeni Yönetim Sistemi", Kamucu Politikalar Sempozyumu, TMMOB, 22 Kasım 2019, Ankara.

- "Kamu Yönetimi Disiplininin Gelişimi ve Mülkiye'de Yönetim Bilimleri", Türkiye'nin Modernleşme Süreci ve Mekteb-i Mülkiye Sempozyumu, Ankara Üniversitesi SBF ve Türk Tarih Kurumu, 19 Kasım 2019, Ankara. 

- "Yükseköğretim Planlamasının Bileşenleri", Üniversitelerde Kalite ve Strateji Ekseninde Planlama Konferansı, Trakya Üniversitesi, 29 Nisan 2019, Edirne.

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Kamu Personel Sistemine Etkileri", 13. Uluslararası Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), Gaziantep Üniversitesi, 18-20 Nisan 2019, Gaziantep. (İpek Özkal Sayan ile birlikte)

- "'Kamu'yu Tartışmak", Yerel Yönetimlerde Kamucu Tavır Sempozyumu, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, 19 Ocak 2019, Ankara. 

- İçişleri Bakanlığının Yapısı ve Mülki İdare Çalıştayı, İçişleri Bakanlığı, 10-12 Ocak 2019, Ankara.

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve ABD Başkanlık Sistemiyle Karşılaştırma", 7. Kamu Politikaları Çalıştayı, Ankara Üniversitesi (SBF) Kamu Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 13 Aralık 2018, Ankara. 

- "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni Sistem Sonrası Yerel Yönetimler Alanında Yaşanan Değişim", Yerel Yönetim Yerel Siyaset, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Ankara Dayanışma Derneği, 21 Aralık 2018, Ankara.

- "Kamu Yönetimi, Qou Vadimus", 2018 Güz Konferansları, 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu, UM:AG, 8 Aralık 2018, Ankara.

- "Impassess of Public Administration Discipline", Identity Crisis in Public Administration: Reflections from Turkey, 2nd Annual Meeting and International Conference of the Consortium for Research in Political Theory (CRIPT), Hacettepe Üniversitesi, 19 Temmuz 2018, Ankara. 

- "Yerel Yönetimlerde Reform", Mülkiye ve Reform, Altınbaş Üniversitesi, 11 Mayıs 2018, İstanbul.

- "Türk Kamu Yönetiminde Performans Denetimi Mümkün mü?", International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP'18-Spring), 28-29 Nisan 2018, İstanbul. 

- "Parlamento Öncülüğünde Üniter Devlet", 2023 Türkiyesi Sempozyumu, Atatürkçü Düşünce Derneği, 26-28 Nisan 2018, Ankara. 

"The Metropolitan Municipality Reform and its Impact on Rural Areas in Turkey", VII. International Congress on Current Debates in Social Sciences, 19-21 Nisan 2018, İstanbul.

- "Etkinlik-Verimlilik Bağlamında Yerel Hizmetlerin Değerlendirilmesi", 5. Kent ve Çevre Çalışmaları: Küreselleşen Dünyada Yerel Siyaset, Yerel Hizmet, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 16-17 Nisan 2018, KKTC Gazimağusa.

- İl Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü, 2-3 Aralık 2017, İstanbul. 

- KKTC Kentsel Politikalar Çalıştayı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi SBF ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, 2017, KKTC Gazimağusa.

- "Kavramlar Üzerinden Yerel Özerkliği Tartışmak", Uluslararası Kentsel Politikalar Konferansı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 18-19 Eylül 2017, KKTC Gazimağusa.

- "Kırsal ve Yerel Kalkınmada Kır-Kent Entegresyonunun İşlerliği", Yerel ve Kırsal Kalkınma Uzmanlık Eğitimi Sertifika Programı, Özyeğin Üniversitesi, 21-25 Ağustos 2017, İstanbul.  

- "Yerel Yönetimlerde İstihdam" (Oturum başkanlığı), Büyükçekmece 1. Uluslarası Yerel Yönetimler Kongresi, 14-15 Mayıs 2017, İstanbul Büyükçekmece Belediyesi. 

- "Kamu Yönetimini Yörüngesinden Çıkarmak: Kapsama ve Yönteme Dair Bir Sorgulama", XIV. Kamu Yönetimi PlatformuVan Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 27-29 Nisan 2017.  

- "Denge Arayışı Üzerine Kurulu Bir Yapı: ABD Başkanlık Sistemi", III. Stratejik Kamu Yönetimi Sempozyumu 2017, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 13-14 Nisan 2017.

-  "The Transformation of Rural Areas Through Metropolitan Municipality Reform in Turkey", XIV World Congress of Rural Sociology, Kanada Ryerson University, 10-14 Ağustos 2016. 

- "Genel Değerlendirme", Yerel Yönetimler III. Kış Okulu, Bergama Belediyesi ve YAYED, 27 Şubat 2016, Bergama.

- "Büyükşehir Belediyesi Reformunun Analizi", Panel: Yeni Büyükşehir Yasasının Getirdiği Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Ankara Barosu Yasa İzleme Enstitüsü, 24 Kasım 2015, Ankara.

- "6360 Sayılı Kanun'un Kırsal Alana Etkisi", Çalıştay: Büyükşehir Yasası Ne Getirdi Ne Götürdü?, YAYED ve Antalya Muratpaşa Belediyesi, 21 Kasım 2015, Antalya.

- "Büyükşehir Yasası ve Etkileri", 21. Yüzyıl İçin Planlama-2015 Güz Seminerleri, 21. Yüzyılda Toprak, Tarım ve GıdaAnkara Üniversitesi SBF 14 Kasım 2015.

- "Verimlilik Felsefesini İrdelemek", V. Ulusal Verimlilik KongresiBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü,  Ankara 6-7 Ekim 2015.

- "Belediye İhaleleri Üzerinden Yerel Yönetim-Yerel Firma İlişkisi: Van Örneği", 9. Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM), İnönü Üniversitesi, 7-9 Mayıs 2015 Malatya. (Ayşe Çolpan Kavuncu ile birlikte)

- "Teori-Pratik Birlikteliğinde Kamu Yönetimi", 21. Yüzyıl İçin Planlama Seminerleri, 2015 Bahar-I, Kamu Yönetimi, Kamu Maliyesi, Kamu Personel Rejimi, AÜ SBF, 10 Nisan 2015 Ankara, 

- "Yakın Dönem Büyükşehir Belediyesi Reformu ve Orman Köyleri Meselesi", -Uluslararası Türk Dünyası- Yerel Yönetimler Sempozyumu, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 25-26 Kasım 2014, KKTC Gazimağusa.

- "Kamu Personel Yönetiminde İşe Alım Süreçleri ve Sonrasının Verimliliğe Etkisi Paneli" (Oturum başkanlığı), Kamu Yönetiminde Personel Verimliliği Projesi, Devlet Personel Başkanlığı, 12-13 Kasım 2014, Ankara.

- Verimlilik Araştırma Gündemi Toplantısı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü, 10 Haziran 2014, Ankara.

- "Kamu Yönetiminde 3 E", Çarşamba Konferansı, TODAİE, 9 Nisan 2014.

- "Kamu Yönetiminde Verimlilik Algısı", Kamu Personeli Verimlilik Projesi Çalıştayı, Devlet Personel Başkanlığı, 24-27 Mart 2014 Antalya.

- "6360 sayılı Kanun Sonrası Büyükşehir Belediyesi Sistemi", Yeni Büyükşehir Düzeni Çalıştayı, YAYED, Ankara 25 Ocak 2014. 

- “Verimlilik Üzerine Düşünmeler”, IV. Ulusal Verimlilik Kongresi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Verimlilik Genel Müdürlüğü,  10-12 Aralık 2013, Ankara.

- “An Analysis of Turkey Regarding the Decentralization and Local Government Reform”, 4Th International Conference on European Studies: Social, Economic and Political Transition of Balkans, Epoka University, Tiran/Arnavutluk 8-9 Kasım 2013.

- "Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların Özerkliği Meselesi", XI. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun 31 Ekim-1 Kasım 2013.  

- “Hükümet Sistemleri Açısından Türkiye-Latin Amerika Karşılaştırması,” Latin Amerika Çalıştayı, T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) – AÜ Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER), Ankara 22-23 Kasım 2012.

- “Türkiye’de Büyükşehir Olma Süreci: Sorunlar/Çözümler,” Hatay: Büyükşehir Olma Süreci Sempozyumu, Hatay Mimarlar Odası, Antakya 12 Ekim 2012. (Bülent Duru’yla birlikte)

- “Verimlilik Konusunda Kavram Kullanımına ve Sahip Olunan Rasyonelliğe Eleştirel Bir Bakış,” 16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı, Antalya 2-5 Kasım 2010.

- “Verimlilik ve Teknoloji,” VIII. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), TODAİE, 20-22 Ekim 2010.

- “Metropoliten Alanlarda Bütünleştirme ve Ulusal Kalkınma,” 4. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu, TODAİE, 19-20 Ekim 2009 Ankara. (Tayfun Çınar ve Can Umut Çiner’le birlikte)

- “Kamu Yönetimi Disiplininde Son Dönem Yaklaşımlar,” Kamu Yönetimi: Yapı-İşleyiş-Reform, AÜ SBF KAYAUM, 18 Aralık 2008.

- “OECD’nin Kamu Yönetimi Alanına Etkisi,” Kamu Yönetimi ve Uluslararası Kuruluşlar Konulu Uluslararası Sempozyum, TODAİE, Ankara 4 Haziran 2007.

- “Türkiye’deki Kamu Yönetimi Disiplininin Özgüllük ve Saflık Sorunu,” III. Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR), ODTÜ, 16-17 Kasım 2005.

- “Kamu Yönetimi Disiplini Açısından Yükseköğretimi Yapılanmasını Reforme Etme Çalışmalarının Anlamı” (Açılış konuşması ve oturum başkanlığı), Yükseköğretimin Yeniden Yapılanması ve Üniversite Çalışanlarının Geleceği Konulu Çalıştay, Eğitim Hak-Sen, 22 Aralık 2012 Ankara.

Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ve Gıda Güvenliği Çalıştayı, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, 13 Mayıs 2004 Ankara.

Kamu Reformu Yasa Tasarısının Halk Kütüphanelerine Etkileri Paneli, Türk Kütüphaneciler Derneği, 23 Ocak 2004 Ankara.

- ‘Çevre ve Değişim’ başlıklı oturumun başkanlığı, III. Siyasal ve Sosyal Bilimler Ulusal Öğrenci Kongresi, Mülkiye Kamu Çalışma Topluluğu, Ilgaz, 26-28 Nisan 2012.

 

Projeler:

- Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği TODAİE’nin yürüttüğü Yerel Yönetimlerin Yerellik Düzeyinin Araştırılması Projesi’nde araştırmacı olarak yer alma (2014).

- Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği TODAİE’nin yürüttüğü Yerel Yönetimlerde Yeni Yasal Düzenlemelerin Işığı Altında Hizmet Sunum Yöntem Arayışı Araştırma Önerisi Projesi’nde araştırmacı olarak yer alma (2013-2016).

- Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği TODAİE’nin yürüttüğü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teşkilatı Rehberi’nin Yeniden Yapılandırılarak Dijital Ortamda Hizmete Sunulması Projesi’nde araştırmacı olarak yer alma (2011-2012)

- Kalkınma Bakanlığının finanse ettiği TODAİE’nin yürüttüğü YEREP Belediyelerde Bütünleştirme Sorunları Projesi araştırma ekibinde yer alma (2010-2012).

- Ankara Üniversitesi BAP, Kamu Yönetimi (KAMYON) Ağı Projesi’nde yer alma (2010-2011).

- DPT’nin finanse ettiği TODAİE’nin yürüttüğü YEREP Büyükşehir Belediyeleri Bütünleştirme Sorunları Projesi araştırma ekibinde yer alma (2007-2009).

- Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Projesi (BAP) kapsamında yapılan, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezinin yürüttüğü 1929-1939: Açıklamalı Yönetim Zamandizini proje ekibinde yer alma (2005-2006).

 

Akademik ve İdari Görevler:

AÜ SBF Dergisi Editörlüğü (2015 Aralık - 2018 Ocak)

11. Kalkınma Planı (2019-2023) Kırsal Kalkınma Özel İhtisas Komisyon üyeliği (2017-2018)

- Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği IV. ve V. Ulusal Verimlilik Kongrelerinin (2013-2015) değerlendirme komitesinde ve Verimlilik Araştırma Gündemi Toplantıları (2014) ekibinde yer alma.

10. Kalkınma Planı (2014-2018) Yükseköğretimin Yapılandırılması Özel İhtisas Komisyon üyeliği (2012-2013)

- Ankara Üniversitesi Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Nisan 2018 - )

- Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılığı (Haziran 2019 - )

- Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı (Haziran 2012 - Şubat 2013)

- Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) Yönetim Kurulu Üyeliği (2015- )

- 21. Yüzyıl İçin Planlama ekibi içinde yer alma (2011- ) (http://21inciyuzyilicinplanlama.org)

- Ankara Üniversitesi SBF Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2014)

- Memleket Siyaset ve Yönetim Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği

Büyükçekmece 1. Uluslarası Yerel Yönetimler Kongresi Bilim ve Danışma Kurulu Üyeliği

- Verimlilik Dergisi Hakem Kurulu


 

Yurtdışı Faaliyetleri:

- 5-16 Ocak 2013 tarihleri arasında Ankara Üniversitesini temsilen Havana Üniversitesi, Sanat ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan ‘Türk Tarihi ve Kültürü Kürsüsü’nün eğitime hazır hale getirilmesi için Küba’da bulunma.

- Ocak-Nisan 2008 tarihleri arasında misafir araştırmacı olarak North Carolina, Duke Üniversitesi, “Küreselleşme, Yönetişim ve Rekabetçilik Merkezi”nde bulunma.

 

Düzenleyicilik Faaliyetleri:

- 21. Yüzyıl İçin Planlama ekibi içinde yer alma (2011- ) (http://21inciyuzyilicinplanlama.org)

- T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)-A.Ü. Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (LAMER) işbirliğinde 22-23 Kasım 2012 tarihlerinde yapılan ‘Latin Amerika Çalıştayı’nı düzenleme sürecinde düzenleyici olarak yer alma.

2-3 Mayıs 2007’de A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde gerçekleşen “Sosyal Bilimlerde Arayışlar: Yurttan Sesler Sempozyumu”nun düzenleme komitesinde yer alma ve “Bilimsel Üretim Oturumu”nun kolaylaştırıcılığını yapma. 

 

Verilen Lisans Dersleri:

- Türk Kamu Yönetimi (2. Sınıf, SBF, 2012-2018)

- Türkiye’nin Yönetim Yapısı (3. Sınıf, İLEF, 2013-2016)

- Uygulamada Çağdaş Yönetim Kuramları  (Seminer Dersi 3. Sınıf, SBF, 2008- )

- Türkiye'nin Yönetim Düzeni (Seminer Dersi 3. Sınıf, SBF, 2016- )

- Kamu Yönetimi (Ordu Üni. İİBF, 2. Sınıf, 2017)

Yönetim Psikolojisi (2. Sınıf, SBF, 2019- )


Verilen Lisansüstü Dersleri:

- Eleştirel Yönetim Okumaları

- Kamu Yönetiminin Yapısal ve İşlevsel Sorunları (Prof. Dr. Koray Karasu ile birlikte)

- Araştırma Yöntemleri

- Özerk Kamu Kurumları Seminer Dersi

- Devlet ve Yönetim

 

Diğer Bilimsel Etkinlikler:

- 1929-1939 TİDATA ekibinin bir üyesi olarak 10 ve 17 Mayıs 2009 tarihlerinde Kanal B’deki “Üretimden İhracata” programına konuk olmak.

- İzmir Tabip Odası’nın 6-10 Ekim 2006 tarihinde düzenliği “Yerel Yönetimler, Yerelleştirme ve Sağlık” başlıklı 11. Güz Okulu’nda ders verme.

- Türkiye Nüfus ve Kalkınma Stratejileri Araştırması (TÜBA-Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu/ UNFPA) bağlamında 5 Kasım 2004 tarihinde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde düzenlenen Nüfus ve Kalkınma Politikaları Oluşturma ve Uygulama Sürecinde Yönetişim Toplantısı’nda konuşmacı olma.

- DİSK Genel-İş Sendikası’nın 23-27 Eylül 2004 tarihinde Balıkesir’de düzenlediği İşyeri Temsilcileri Eğitimi’nde ders verme.