PROF.DR. ERTUĞRUL MURAT ÖZGÜR    
Adı : ERTUĞRUL MURAT
Soyadı : ÖZGÜR
E-posta : ozgur@ankara.edu.tr, ertugrulmuratozgur@gmail.com
Tel : 03123103280-1208
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : COĞRAFYA BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ertugrul-murat-ozgur
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora: Ankara Üniversitesi SBE, Türkiye Coğrafyası Programı [1991]

Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi SBE, Coğrafya Ana Bilim Dalı [1986]

Lisans: Ankara Üniversitesi DTCF, Ülkeler Coğrafyası Kürsüsü [1984]

AKADEMİK DENEYİM

Profesör: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi [2002]

Doçent: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi [1996-2002]

Yardımcı Doçent: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi [1993-1996]

Arş.Gör. Dr.: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi [1991-1993]

Arş.Gör.: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi [1987-1991]

Araştırma Görevlisi: Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi [1985-1987]

İDARİ DENEYİM

SBE Disiplinlerarası Göç Çalışmaları Ana Bilim Dalı Başkanlığı [2020- Devam ediyor]

DTCF Bölgesel Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanlığı [2002- Devam ediyor]

DTCF Coğrafya Bölümü Başkanlığı [2010-2011]

DTCF Fakülte Kurulu Üyeliği [2010-2011]

SBE Enstitü Kurulu Üyeliği [2010-2011]

SBE Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanlığı [2010-2011]

EBF Coğrafya Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı [2009-2013]

TÜCAUM Yönetim Kurulu Üyeliği [2005-2014]

DTCF Coğrafya Bölümü Başkanı Yardımcılığı [1998-2001]

AKADEMİK İLGİ ALANLARI

Göç ve Hareketlilik, Ulusötesi Mekânlar, Ulusötesicilik, Coğrafi Gerontoloji

Nüfus Coğrafyası

Nitel Araştırma Yöntemleri

DERSLER

Nüfus Coğrafyası [L]

Kentsel Coğrafya [L]

Küreselleşme [L]

Nitel Araştırma Yöntemleri 1-2 [YL]

İkametgâh Hareketliliği ve İç Göçler [DR]

Uluslararası Göç ve Ulusaşırı Mekânlar [DR]

Göç Çalışmaları Semineri [YL-DR]

Kentsel Araştırmalar Semineri [YL-DR]

YAYINLAR

KİTAPLAR

Özgür, E.M. (2001).  Türkiye'nin Komşuları 1: Suriye ve Irak . Ankara: Hilmi Usta. 

Özgür, E.M. (2001).  Türkiye Coğrafyası. (İkinci baskı). Ankara: Hilmi Usta. 

Özgür, E.M. (2000).  Türkiye Coğrafyası. Ankara: Hilmi Usta. 

Özgür, E.M. (1998).  Türkiye Nüfus Coğrafyası. Ankara: GMC.

Özgür, E.M. (1996).  Pamukova Coğrafyası. Ankara: Ekol. 

KİTAP BÖLÜMLERİ

Özgür, E.M. (2020). Aging as a new socio-demographic reality of Turkey: Processes, patterns and outcomes. In Recep Gulmez & Suat Tuysuz (Eds.), The New Turkey: Politics, Society and Economy, Chapter 3, (pp.77-131) New York: Nova Science Publishers.

Turut, H., Özgür, E.M. (2020). New cities of dissatisfied capital: A comparative analysis of capitalist production of space in Eskişehir and Konya. In Recep Gulmez & Suat Tuysuz (Eds.), The New Turkey: Politics, Society and Economy, Chapter 6, (pp.223-255) New York: Nova Science Publishers.

Özgür, E. M., Deniz, A. (2015). Rusya ve Türkiye (Antalya) arasında turizme dayalı bir göç sistemi oluşumu. İ. Südaş ve L. Körükmez (Eds.). Göçler Ülkesi: Akışlar, Göçmenler, Araştırmacılar içinde (s. 69-94). Istanbul: Ayrıntı.

Deniz, A., Özgür, E. M. (2015). Rus kadınların emek göçü: Antalya örneği. İ.Südaş ve L. Körükmez (Eds.). Göçler Ülkesi: Akışlar, Göçmenler, Araştırmacılar içinde (s.115-134). Istanbul: Ayrıntı.

Özgür, E.M. (2014).  Beşeri coğrafya üzerine. E. Bekaroğlu ve A.R. Özdemir (Eds.) Bir disiplinin iç dünyası: Modern Türk coğrafyası üzerine içinde(s.53-69). İstanbul: İdil.

Deniz, A., Özgür, E. M. (2013). Transnationalism and Gender: Russian Migrant Women in Antalya. In Sibel Safi and Şeref Kavak (eds.),Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications  (pp. 632-642). London: London Centre for Social Studies.


MAKALELER

2016-2020                                                                                                               

Öksüz, M., Özgür, E.M. (2020). Gürcistan’dan Türkiye’ye döngüsel emek hareketliliği: Hareketliliğin bir nedeni ve sonucu olarak para havaleleri. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(2), 1-20. 

Deniz, A., Özgür, E.M. (2020). Mixed marriage and transnational marriage migration in the grip of political economy: Russian-Turkish case. Turkish Studies. Published online: 14 May 2020 (DOI: 10.1080/14683849.2020.1763797) 

Özgür, E.M. (2019). Yaşlanmanın coğrafyaları: Coğrafi gerontolojide ilerleme, tartışmalar ve araştırma gündemi [The Geographies of ageing: Progress, debates and research agenda in geographical gerontology]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 17(1), 78-109.

Deniz, A., Özgür, E. M. & Öksüz, M. (2019). Dini mekânların toplumsal hafızaya etkileri: İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi örneği [The effects of religious places on collective memory: The case of İstanbul Hagios Panteleimon Orthodox Church]. International Journal of Geography and Geography Education, 39, 171-188.

Aydın, O., Aslantaş-Bostan, P. Özgür, E.M. (2018). Mekânsal veri analizi teknikleriyle Türkiye’de toplam doğurganlık hızının dağılımı ve modellenmesi [Spatial Distribution and Modelling of the Total Fertility Rate in Turkey Using Spatial Data Analysis Techniques]. Coğrafya Dergisi-Journal of Geography, 37, 27-45.

Özgür, E.M. (2018).Türk beşeri coğrafyasında yenileşme eğilimleri: Değişim aktörlerinin perspektifinden bir değerlendirme [Innovation trends in Turkish human geography: An assessment from the perspective of agents of change]. Marmara Coğrafya Dergisi, 38, 142-170.

Turut, H. & Özgür, E.M. (2018). Klasik kent kuramlarından eleştirel kent kuramlarına geçiş bağlamında kentleri yeniden okumak [Rereading cities in the context of the transition from classical urban theories to critical urban theories]. Ege Coğrafya Dergisi, 27(1), 1-19.

Özgür, E.M. (2018). Küresel göçün sosyo-mekânsallığı: Ulusötesi mekânlar/yerelötesi yerler, topluluklar ve kimlikler [Socio-spatiality of global migration: Transnational spaces/translocal places, communities and identities]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 16(1), 1-35.

Turut, H. & Özgür, E.M. (2018). Bir kente göçün hikâyesi: Süreçler, bütünleşme ve aidiyet. [A story of migration to a city: Processes, integration and belonging]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 16(1), 153-180.

Özgür, E.M. (2017). Nüfus dinamikleri, çevre ve sürdürülebilirlik. [Population dynamics, environment, and sustainability] Coğrafi Bilimler Dergisi, 15(1), 1-26.

Deniz, A. & Özgür, E. M . (2017). The effects of Russia-Turkey crisis on mixed families in İstanbul: Hearing the voices of women. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(2), 406-410.

Özgür, E.M. (2016).Bir alt alan olarak nüfus coğrafyasının geçmişi, bugünü ve geleceği. [Past, present and future of population geography as a subfield] Ege Coğrafya Dergisi, 25 (1), 1-36.

2011-2015                                                                                                                

Özgür, E.M. & Deniz, A. (2014). migration system formation based on tourism between Russia and Turkey (Antalya). Ege Coğrafya Dergisi, 23 (2), 1-18.

Özgür, E. M., Deniz, A., Hasta, D., Yüceşahin, M.M. & Yavuz, S. (2014). The immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are they? Why are they here? Insight Turkey, 16(4), 105-123.

Özgür, E.M. (2014). Türkiye’de beşeri coğrafyanın iç dinamiklerinde bir canlanma var. 2023 İkibinyirmiüç, 157, 72-79.

Özgür, E.M. ve Yavan, N. (2013). Türk coğrafyacılarının iç hesaplaşması: Neden başaramadık? Nasıl başarabiliriz? [An essay on self-criticism of Turkish Geography: Why have we failed? How can we succeed?] Beşeri Coğrafya Dergisi, 1(1), 14-38.

Özgür, E.M. (2013). Türkiye nüfusundaki doğurganlık düşüşü ve yaşlanma eğilimi. Her Yönüyle Dernekler Dergisi, 23(2), 30-35.

Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Antalya’daki Rus gelinler: Göçten evliliğe, evlilikten göçe [The Russian brides in Antalya: From migration to marriage, from marriage to migration]. Sosyoloji Dergisi, 27(2), 151-175.

Kalelioğlu, R. ve Özgür, E.M. (2013). İkametgâh memnuniyeti bağlamında konut yeri seçimi ve ikametgâh hareketliliği: Bolu kenti örneği [Housing location choice and residential mobility in the context of residential satisfaction: The case of Bolu city]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11(2), 149-168.

Özgür, E.M. & Aydın, O. (2012). Spatial patterns of marriage migration in Turkey. Marriage & Family Review, 48(5), 418-442. [DOI:10.1080/01494929.2012.676468]

Özgür, E.M. ve Aydın, O. (2011).  Türkiye’de evlilik göçünün mekânsal veri analizi teknikleriyle değerlendirilmesi [The evaluation of marriage migration using spatial data analysis techniques in Turkey]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 9(1), 29-40.

2006-2010                                                                                                                

Deniz, A. ve Özgür, E.M. (2010). Rusya’dan Türkiye’ye ulus aşırı göç: Antalya’daki Rus göçmenler [Transnational migration from Russia to Turkey: Russian migrants in Antalya]. Ege Coğrafya Dergisi, 19(1), 13-30.

Özgür, E.M. & Aydın, O. (2010). Türkiye’de Kadın Evlilik Göçü [Female marriage migration in Turkey]. e-Journal of New World Sciences Academy, Nature Sciences, 4A0018, 5(1), 18-31.

Aydın, O. & Özgür, E.M. (2009). Ankara’nın kentsel gelişiminin uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleriyle ölçülmesi [Measuring of urban growth of Ankara city using by remote sensing and geographic information system]. e-Journal of New World Sciences Academy, Nature Sciences, 4A0014, 4(4), 215-242.

Özgür, E.M. (2009). İkametgâh memnuniyeti ve şehir içi ikametgâh hareketliliği [Residential satisfaction and intra-urban residential mobility]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(2), 111-127.

Özgür, E.M. ve Yasak, Ü. (2009). Şehiriçi ikametgâh hareketliliğine kuramsal bir bakış [A contextual view to the intra-urban residential mobility]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 7(1), 39-50.

Yüceşahin, M.M. & Özgür, E.M. (2008). Regional fertility differences in Turkey: Persistent high fertility in the Southeast. Population, Space and Place 14(2), 135-158. [DOI: 10.1002/psp.480]

Yüceşahin, M.M. ve Özgür, E.M. (2008). Türkiye kentlerinin kentleşme düzeylerinin demografik, ekonomik ve sosyal değişkenlerle belirlenmesi [Determining the urbanisation level of Turkish cities with some of the demographic, economic and social variables of urban population]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 6(2), 115-139.

Yüceşahin, M.M. ve Özgür, E.M. (2006). Türkiye’nin güneydoğusunda nüfusun zorunlu yerinden oluşu: Süreçler ve mekânsal örüntü [Internal displacement of the population in South-eastern Turkey:  Processes and spatial pattern]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4(2), 15-34.

Özçağlar,A.,  Özgür, E.M., Somuncu, M., Bayar, R., Yılmaz, M., Yüceşahin, M.M., Yavan, N., Akpınar, N. ve Karadeniz, N. (2006). Çamlıhemşin İlçesinde doğal ve beşeri kaynak tespitine bağlı olarak geliştirilen arazi kullanım kararları [Land use decisions based on the determination of natural and human resources in Çamlıhemşin district]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 4(1), 1-27.

Yüceşahin, M.M., Bayar, R. & Özgür, E.M. (2006). Urban functional specialization and changes of functional structure characteristics of cities in Turkey. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2),19-40.

2001-2005                                                                                                                

Özgür, E.M. (2004). Türkiye’de toplam doğurganlık hızının mekânsal dağılışı [Spatial distribution of total fertility rate in Turkey]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(2), 1-12.

Yüceşahin, M.M., Bayar, R. ve Özgür, E.M. (2004). Türkiye’de şehirleşmenin mekânsal dağılışı ve değişimi [Spatial distribution of urbanization and its change in Turkey]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(1), 23-40.

Bayar, R., Yüceşahin, M.M. ve Özgür, E.M. (2003). Türkiye’nin imalat işlevinde uzmanlaşmış şehirsel yerleşmeleri [Urban settlements of Turkey that specialized in manufacturing functions]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1,(2), 1-12.

Özgür, E.M. (2003). XXI. Yüzyıl başında Türkiye nüfusu [La population de la Turquie au début de XXIe siècle]. Coğrafi Bilimler Dergisi, 1(1), 43-53.

1989-2000                                                                                                               

Özgür, E.M. (1999). Türkiye’de il içi göçler hakkında düşünceler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 39(1-2), 159-167.

Özgür, E.M. (1999). Türkiye nüfusunun yaş yapısı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 159-174.

Özgür, E.M. (1999). Türkiye limanları. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 7, 147-158.

Özgür, E.M. (1996). İl ve ilçe merkezlerimizin faal nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı bakımından sınıflandırılması. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 5, 53-71.

Özgür, E.M. (1996). Türkiye’de ipek böcekçiliği. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 12, 95-106.

Özgür, E.M. (1996). Yeni ilçe merkezlerimizin fonksiyonel bakımdan gösterdiği özellikler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 12, 25-32.

Özgür, E.M. (1995). Türkiye’deki iç göçlerde Ankara İlinin yeri. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 4, 63-76.

Özgür, E.M. (1994). Bilecik İlinde farklı karakterde iki şehir: Bilecik ve Bozüyük. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, 179-193.

Köksal, A., Elibüyük, M., Özçağlar, A. ve Özgür, E.M. (1993). Marmara Bölgesinde coğrafi gözlemler. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 123-157.

Özgür, E.M. (1993). Bilecik İlinde nüfusun dağılışı, yoğunluğu ve özellikleri. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 2, 199-221.

Özgür, E.M. (1992). Bilecik İlinde şekerpancarı tarımı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 35(2), 227-239.

Özgür, E.M. (1992). Türkiye’de faal nüfusun ekonomik faaliyet kollarına dağılımı. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1, 55-80.

Özgür, E.M. (1991). Bilecik İlinde nüfus gelişimi. Coğrafya Araştırmaları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Coğrafya Bilim ve Uygulama Kolu Yay, 3(3), 79-100.

Özgür, E.M. (1990). Gölpazarı Ovası ve çevresinde coğrafi gözlemler. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 32(1-2), 397-410.

Özgür, E.M. (1989). Bağıvar (Diyarbakır) köyünde ekonomik faaliyetler., Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Coğrafya Araştırmaları, 1(1), 173-183.

SUNUMLAR                                                                                                                

Bildiri Kitabında Yayınlanmış Bölümler

2016-2020                                                                                                               

Özgür, E.M., Yıldırım, S. & Su, G. (2019). Kentsel Yaşlanma Coğrafyaları: Ankara Kentinde Yerinde Yaşlanma Bağlamında Yaşlılığın, Evin ve Mahallenin Anlamları [Urban Aging Geographies: The Meanings of Old Age, Home, and Neighborhood in the Context of Aging in Place in Ankara City].  In Barbaros Gönençgil, T. Ahmet Ertek, İsmet Akova, Emre Elbaşı (Eds.), 1st Istanbul International Geography Congress (20-22 June 2019) Proceedings Book, (pp.375-383). Istanbul: İstanbul University.

Turut, H. & Özgür, E.M. (2018). İki Kent Bir Temsil: Eskişehir ve Konya’da Neoliberal Kentleşmenin Mekân Üretimi [Two Cities and One Representation: Production of Space in Eskişehir and Konya by Neoliberal Urbanization]. International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 October 2018.

Cengiz, D., Özgür, E.M. & Yıldız, S. (2018). Antakya’da Suriyeli Mültecilerin Gündelik Yaşam Pratikleri [Daily Life Experiences of Syrian Refugees in Antakya]. International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 October 2018.

Özgür, E.M. (2018). Coğrafi Gerontoloji: Coğrafya ile Gerontolojinin Kesişiminde Bir Disiplinin Oluşumu [Geographical Gerontology: The Formation of a Discipline at the Intersection of Geography and Gerontology]. International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 October 2018.

2011-2015                                                                                                               

Özgür, E.M., Deniz, A. Hasta, D. ve Yüceşahin, M.M. (2014). Rusya ile Türkiye(Antalya) arasında turizme dayalı bir göç sistemi. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-6 June 2014, Mugla University, Mugla-Turkey.

Yüceşahin, M.M., Özgür, E. M., Hasta, D. ve Deniz, A. (2014). Antalya’da Rus göçmenlerin ulusaşırılaşmasının dinamikleri. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-6 June 2014, Mugla University, Mugla-Turkey.

Uluslararası ve Ulusal Toplantılarda Sunumlar, Konferanslar ve Seminerler 

2016-2020                                                                                                               

Özgür, E.M. (2019). Mülteciler/Göçmenler, İkametgâh Ayrışması ve Bütünleşme: Türk Kentleri Bağlamında Bir Değerlendirme [Refugees/Immigrants, Residential Segregation and Integration: An Assessment in the Context of Turkish Cities]. Ege University faculty of Letters, 1st International Symposium on Arts and Humanities "International Migration and Migrant Experience throughout History" 12-14 December 2019, İzmir. 

Turut, H. ve Özgür, E.M. (2019). “Eski Şehr”in yeni öyküsü: Post-modern mekânlarla markalaşmak. 19. Ulusal Bölge Bilimi ve Bölge Planlama Kongresi (2-4- Mayıs 2019), Giresun.

Deniz, A., Özgür, E.M. (2018). “Bu duvarlar bizim hatırlama defterimiz”: Bir hafıza mekânı olarak İstanbul Aya Panteleymon Ortodoks Kilisesi [‘These Walls are Our Recall Diary’: İstanbul Aya Pantaleymon Ortodox Church]. International Geography Symposium on the 30th Anniversary of TUCAUM, 3-6 October 2018.

Deniz A. & Özgür E.M. (2016). Mixed marriage and migration: Russian brides in İstanbul. European Population Conference, 31 August–3 September 2016, Johannes Gutenberg Universitat, Mainz-Germany. 

Deniz A. & Özgür E. M. (2016). Mixed marriage and transnational practices: A case of Russian brides in İstanbul. International Conference on Feminist Geographies and Intersectionality: Places, Identities and Knowledges,  14-16 July 2016, Universitat Autonoma de Barcelona, Barselona-Spain.

Yakar, M. ve Özgür, E.M. (2016). Türkiye'de nüfus coğrafyası (1): Nicel bir analiz. [Population geography in Turkey (1): A quantitative analysis] International Congress of the Turkish Association of Geographers, 2-4 June 2016, Balıkesir University, Burhaniye-Balıkesir/Turkey.

Özgür, E. M. ve Cengiz, D. (2016). Antakya’daki Suriyelilerin zorunlu göçü ve mültecilerin gündelik yaşam deneyimleri. [The forced migration of the Syrians in Antakya and the everyday life experiences of refugees] International Congress of the Turkish Association of Geographers, 2-4 June 2016, Balıkesir University, Burhaniye-Balıkesir/Turkey.

Deniz A. & Özgür E. M. (2016). Between two countries: The reflections of Russia-Turkey crises on Russian-Turkish families in Turkey. International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications, May 11-14 2016, Gediz University, İzmir-Turkey.

Ayberk, C. & Özgür E. M. (2016). International students in Turkey: How is their migration process? The American Association of Geographers-AAG Annual Meeting 2016, 29 March- 2 April 2016, San Francisco-USA.

2011-2015                                                                                                               

Cengiz, D. ve Özgür, E. M. (2015). Suriye’den Türkiye’ye zorunlu göç: Antakya’daki mültecilerin göç ve yaşam deneyimleri. Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı, [Turkey Fourth National Population Conference] 5-6 November 2015, Ankara-Turkey.

Özgür, E. M. (2015). Rusya’dan Türkiye’ye göç: Antalya’da ulusaşırı bir alanın ortaya çıkışı. Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı 2015,[Turkey Fourth National Population Conference] 5-6 November 2015, Ankara-Turkey.

Özgür, E. M. (2015). Antalya'daki Rus ve Azerbaycanlı göçmenlerin ulusaşırı kimlikleri ve yere bağlılıkları. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 21-23 May 2015, Ankara, Turkey.

Ayberk, C. ve Özgür, E. M. (2015). Türkiye’deki uluslararası öğrenciler: Kim bunlar? Neden ve nasıl geldiler? International Congress of the Turkish Association of Geographers, 21-23 May 2015, Ankara, Turkey.

Özgür, E. M. (2015). Türk beşeri coğrafyasında yeni eğilimler: Aktörlerin perspektifinden disipline bir bakış. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 21-23 May 2015, Ankara, Turkey.

Özgür, E. M. (2015). Türk beşeri coğrafyasında yenileşme eğilimleri: Değişim aktörlerinin perspektiflerinden bir değerlendirme. “100.Yılında Türkiye’de Coğrafya” Çalıştayı, [“Geography in Turkey in the 100th Anniversary” Workshop] 27-28 March 2015, Ankara University, Ankara-Turkey.

Hasta, D., Deniz, A. & Özgür, E. M., (2014). Integration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey). Oxford Migration Studies Society-OMSS,  2014 Oxford Annual Conference 16-17 May 2014, Kellogg College University of Oxford, Oxford-UK.

Özgür, E. M., Deniz, A., Hasta, D., Yavuz, S. & Yüceşahin, M.M. (2014). The immigration of Russians and Azerbaijanis to Antalya (Turkey): Who are they? Why are they here? 10th Turkish Migration Studies (TurkMiS) Workshop, 28 March 2014, Hacettepe University, Ankara-Turkey.

Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2014). "Görünmez ol"dan "her yerdeyiz"e: LGBTT bireylerin Ankarası. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-6 June 2014, Mugla University, Mugla-Turkey.

Turut, H. ve Özgür, E. M. (2014). Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan Antalya kentine göç ve sosyo-mekânsal aidiyet. International Congress of the Turkish Association of Geographers, 4-6 June 2014, Mugla University, Mugla-Turkey.

Özgür, E. M. (2013). Türk coğrafyacılarının iç hesaplaşması: Neden başaramadık? Nasıl başarabiliriz? [An essay on self-criticism of Turkish geography: Why have we failed? How can we succeed?]  Annual Meeting of the Turkish Association of Geographers, 19-21 June 2013, Istanbul-Turkey.

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2013). Transnationalism and Gender: Russian Migrant Women in Antalya. ICGM 2013 – International Conference on Gender and Migration: Critical Issues and Policy Implications 11-13 May 2013, Marmara University, İstanbul-Turkey.

Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2013). Rus kadınların emek göçü: Antalya örneği. Türkiye’ye, Türkiye’de, Türkiye’den Göç, Lisansüstü Göç Araştırmaları Sempozyumu, April 18-19, 2013, İzmir-Turkey.

Deniz, A. & Özgür, E. M. (2012). A new migration system: Women migration from Russia to Antalya (Turkey). World Conference on Psychology and Sociology, November 28-December 01, Kemer/Antalya-Turkey.

Özgür, E.M. (2011). Uluslararası göçün gelişmiş toplumlarda yarattığı etnik değişim: Yeni bir demografik geçiş mi? [Ethnic change created by international migration in developed societies: A new demographic transition?] 2010-2011 Bahar Dönemi Coğrafya Bölümü Seminerleri, [Seminar in Migration Studies] May 04, Ankara-Turkey.

2006-2010                                                                                                               

Özgür, E.M. (2010). Türkiye’nin yaşlanma sürecine coğrafi bir bakış. [A geographical overview of Turkey's aging process] 1.Ulusal Nüfusbilim Kongresi, [1st National Demography Conference], October 9-10, 2010, Ankara-Turkey.

Özgür, E.M. (2010). Yaşlanan bir dünya nüfusu. [An aging world population] Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi-Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı Konferansları, Ankara University Conference March 16, 2010, Ankara-Turkey.

Özgür, E.M. (2010). 2010 Coğrafya için öngörü çalışması. 2010-2011 Güz Dönemi Coğrafya Bölümü Seminerleri, 13 Ekim 2010, Ankara.

Özgür, E.M. ve Yasak, Ü. (2010). Uşak kentinde ikametgâh memnuniyetini arttıran faktörler. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara.

Deniz, A. ve Özgür, E. M. (2010). Antalya Ruslar için ulus aşırı toplumsal bir alan mı oluyor? Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara.

Aydın, O., Bostan-Arslantaş, P. ve Özgür, E.M. (2010). Türkiye’de toplam doğurganlık hızının mekânsal veri analizi İle açıklanması ve modellenmesi. Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, VI. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 3-5 Kasım 2010, Ankara.

Özgür, E. M. (2009). Göç ve çevre: Çevresel bozulmanın göç üzerindeki etkilerine küresel bir bakış. 109B041 no’lu TÜBİTAK [Murat Dağı, Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi] projesi kapsamında sunulan konferans, 04 Ağustos 2009, Uşak.

Yüceşahin, M.M. ve Özgür, E.M. (2008). Türkiye kentlerinin hiyerarşik sınıflaması. Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi, V. Ulusal Coğrafya Sempozyumu, 16-17 Ekim 2008, Ankara.

2001-2005                                                                                                               

Özgür, E.M. (2003). Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde kasabalaşma ve şehirleşmenin mekânsal görünümü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Cumhuriyet’in 80.Kuruluş Yıldönümü Ekinsel ve Sanatsal Etkinlikleri, 27 Ekim 2003,  Ankara.

PROJELER

[2013-2015] Proje Yürütücüsü, Rusya ve Azerbaycan’dan Türkiye’ye Göç ve Antalya’da Ulus Aşırı Toplumsal Alan Oluşumu [Immigration from Russia and Azerbaijan to Turkey and the Formation of a Transnational Social Space in Antalya]. 112K480 No’lu TÜBİTAK-SOBAG 1001 Projesi, Ankara.

[2009] Projede Eğitmen, Murat Dağı, Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi.  109B041 No'lu TÜBİTAK Projesi, Uşak.

[2003-2006] Projede Araştırmacı, Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi [The Development of the Land Use Decisions and the identification of the Natural and Human Resources in the Çamlıhemsin District of Rize Province]. 102K025 No’lu TÜBİTAK-SOBAG  Projesi, Ankara

TEZ DANIŞMANLIĞI

Dönem Projesi (Tezsiz Yüksek Lisans Programı)

Demiral, Arif (2017). Gölbaşı İlçesi'nde (Ankara İli) İkametgâh Hareketliliği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Doğan, H. Mahir (2015). İç Göçe Katılanların Kaynak Bölge İle İlişkileri ve Bu Bölge Üzerindeki Etkileri: Suşehri (Sivas) Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Tuncer-Boran, Banu (2014). Ankara Kentinde Ev Hizmetlerinin Coğrafyası: Özel İstihdam Büroları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Dizbay, Bilal (2007). Türkiye Nüfusunun Yaş Yapısı: 1990-2000 Yılları Karşılaştırması. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Yüksek Lisans Tezi 

Öksüz, Muhammet (2019). Gürcistan'dan Türkiye'ye Döngüsel Emek Hareketliliği: Süreçler, Paternler ve Sonuçlar [Circular Labor Mobility from Georgia to Turkey: Processes, Patterns, and Outcomes]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Deniz, Ayla (2012). Rusya’dan Antalya’ya Uluslararası Göç ve Bu Göçün Sosyo-Mekânsal Sonuçları. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Ünlüer, Şeref (2010). Yurt Dışından Geri Dönüş Göçünün İşleyişi, Paternleri ve Sonuçları: Kırşehir Örneği. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Aydın, Olgu (2009). Ankara Şehri'nin Fiziksel Gelişiminin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Uzaktan Algılama Teknikleri (UAT) İle Analizi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Duru, Ümit (2007). Ankara Şehri'nde Özel Dershanelerin Dağılışı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Özgül, Şükran (2007). Türkiye’deki Şehirsel Yerleşmelerde Konut Amaçlı Bina Kullanımlarının Coğrafi Analizi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Güneş, Pınar (2006). Ankara Şehrinin, Yakın Çevresindeki Metropoliten Köylerde Yarattığı Demografik Etkilerin Coğrafi Analizi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Yılmaz-Arpağ, Sezin (2006). Türkiye’de Tekstil Sanayinin 1980-2000 Yılları Arasındaki Durumu ve Mekânsal Dağılımı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Işıl, Zeynep (2003). Türkiye Kasaba ve Şehirlerinde Nüfus Büyüklükleri ve Nüfus Gelişimi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Gökmen, Bekir (2000). Eldivan İlçesi (Çankırı) Coğrafyası. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Mutlu-Ekiz, Ümit (1999). Orhangazi İlçesinde Yerleşme ve Nüfus. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Doktora Tezi

Cengiz, Deniz (2020). Antakya’daki Suriyeli Mültecilerin Mekânsal Toplanması/Ayrışması: Örüntüler, Süreçler ve Sonuçlar[Spatial Congregation / Segregation of Syrian Refugees in Antakya: Patterns, Processes and Outcomes]Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Ayberk, Canan (2019). Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: İstanbul'daki Uluslararası Öğrencilerin Yer Bağlılığı, Deneyimleri ve Hareketin Sonuçları [International Student Mobility: Place Attachment, Experiences of International Students in Istanbul and Results of the Mobility]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Deniz, Ayla (2018). Rusya-Türkiye Göç Sistemi: İstanbul’da Karma Evlilikler ve Ulusaşırı Pratikler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Turut, Hatice (2018). Türkiye’de Orta Ölçekli İki Kentin Neoliberal Kentleşme Deneyimi: Eskişehir ve Konya Örnekleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Kalelioğlu, M.Ragıp (2014). Bolu Kentinde İkametgâh Memnuniyeti Bağlamında Kent İçi Hareketlilik. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Yasak, Üzeyir (2014). Türkiye'de Kentiçi İkametgah Hareketliliğine Bir Örnek: Uşak Kenti. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Şahinalp, M. Sait (2005). Şanlıurfa’nın Kuruluşu, Gelişmesi ve Fonksiyon Alanlarının Dağılışı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Demirbaş, Atilla (2005). Akşehir Şehir Coğrafyası. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

Yüceşahin, M. Murat (2002). İnegöl İlçesinin Yerleşme Coğrafyası. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, Türkiye.

DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ & HAKEMLİĞİ                                                                             

Editörlük

Alan Editörü, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi (2019- devam ediyor)

Editör, Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi (2002-2004) ve (2009-2013)

Hakemlik

Uluslararası Coğrafya ve Coğrafya Eğitimi Dergisi

Göç Araştırmaları Dergisi

Ankara Üniversitesi Coğrafi Bilimler Dergisi

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi

e-Journal of New World Sciences Academy

Atatürk Üniversitesi Doğu Coğrafya Dergisi

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

DANIŞMANLIK                                                                                                            

[2002-2003] Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı

[2000] Danışman, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivleri

[2016] Danışman, ÖSYM